intTypePromotion=1
ADSENSE

Biến tần LS - Hướng dẫn sử dụng biến tần LS dòng IS

Chia sẻ: Hưng Phú Automation | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

342
lượt xem
123
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặt điều khiển có thể tháo rời khỏi biến tần một các dễ dàng và có thể kéo ra xa bởi một dây cáp truyền theo phương thức 1:1 ( Giao tiếp giữa mặt điều khiển và biến tần là RS-232C ). Màn hình hiển thị: Hiển thị các dữ liệu liên quan như tần số chuẩn, tần số hoạt động và các giá trị cài đặt cho các thông số của biến tần.đèn hiển thị: Thể hiện khi biến tần đang hoạt động hay nhấn các phím chức năng tương đương. Khi tất cả các đèn LED trên mặt điều khiển đều nhấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biến tần LS - Hướng dẫn sử dụng biến tần LS dòng IS

 1. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN LSIS Coâng suaát: 0.37 ÷ 4.0kW (0.5÷5.4HP) 1Phase, 3Phase 200÷230 Volts 3Phase 380÷460 Volts Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 2. LSIS mang ñeán cho Baïn nhöõng coâng ngheä vöôït baät trong lónh vöïc töï ñoäng hoùa giuùp Baïn laøm chuû coâng ngheä môùi moät caùch hieäu quaû nhaát ! Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 3. Chöông I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG 1. Caùc kieåu bieán taàn trong hoï iG5: Loaïi 230 V (0.5 ÷ 5.4 HP) Loaïi bieán taàn 1Phase 200 ÷ 230 V 3Phase 200 ÷ 230 V (SvxxxiG5-x) 004-1 008-1 015-1 004-2 008-2 015-2 022-2 037-2 040-2 Coâng suaát taûi 0.5 HP 1 HP 2 HP 0.5 HP 1 HP 2 HP 3 HP 5 HP 5.4 HP ñoäng cô toái ña 0.37 0.75 1.5 0.37 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 Taàn soá 0.1 ÷ 400 Hz Ñieän aùp ñaàu ra 200 ÷ 230V, 3phase Doøng tieâu thuï 3 5 8 3 5 8 12 16 17 Khoái löôïng 2.65 3.97 4.63 2.65 2.65 3.97 4.63 4.85 4.85 o o o o Nhieät ñoä -10 C ÷ 40 C (14 F ÷ 104 F) Ñoä aåm < 90% RH Aùp löïc 86 ÷ 106 kPa Loaïi 460 V (0.5 ÷ 5.4 HP) Loaïi bieán taàn 004-4 008-4 015-4 022-4 037-4 040-4 (SvxxxiG5-x) Coâng suaát taûi 0.5 HP 1 HP 2 HP 3 HP 5 HP 5.4 HP ñoäng cô toái ña 0.37 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 Taàn soá ñieàu chænh 0.1 ÷ 400 Hz Ñieän aùp ñaàu ra 380 ÷ 460V, 3phase Doøng tieâu thuï (A) 1.5 2.5 4 6 8 9 Khoái löôïng 3.75 3.75 3.97 4.63 4.85 4.85 o o o o Nhieät ñoä -10 C ÷ 40 C (14 F ÷ 104 F) Ñoä aåm < 90% RH Aùp löïc 86 ÷ 106 kPa Caùc tính naêng öu vieät cuûa bieán taàn: Kích thöôùc nhoû goïn, deã söû duïng. Tieát kieäm naêng löôïng Coù nhieàu coâng suaát ñeå löïa choïn Coù chöùc naêng baûo veä cho ñoäng cô Ñieàu khieån ñöôïc toái ña 8 caáp toác ñoä khaùc nhau Tích hôïp ñöôøng truyeàn RS485 Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 4. Caùc kyù hieäu treân maët ñieàu khieån: Ñeøn chæ thò Maøn hình hieån thò Caùc phím chöùc naêng Maët ñieàu khieån coù theå thaùo rôøi khoûi bieán taàn moät caùc deã daøng vaø coù theå keùo ra xa bôûi moät daây caùp truyeàn theo phöông thöùc 1:1 ( Giao tieáp giöõa maët ñieàu khieån vaø bieán taàn laø RS-232C ). Maøn hình hieån thò: Hieån thò caùc döõ lieäu lieân quan nhö taàn soá chuaån, taàn soá hoaït ñoäng vaø caùc giaù trò caøi ñaët cho caùc thoâng soá cuûa bieán taàn. Caùc phím chöùc naêng: [FUNC]: Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët cho caùc thoâng soá . [RUN]: Phím khôûi ñoäng khi bieán taàn ñang choïn cheá ñoä hoaït ñoäng vôùi boä giao dieän LE-100. [ ]: Taêng giaù trò cuûa caùc thoâng soá vaø caùc giaù trò ñaët. [ ]: Giaûm giaù trò cuûa caùc thoâng soá vaø caùc giaù trò ñaët. [Stop/Reset]: Phím döøng bieán taàn khi hoaït ñoäng vôùi boä giao dieän, ñoàng thôøi laøm chöùc naêng nhö phím Reset khi coù loãi ñoái vôùi bieán taàn. Caùc ñeøn hieån thò: Theå hieän khi bieán taàn ñang hoaït ñoäng hay nhaán caùc phím chöùc naêng töông ñöông. Khi taát caû caùc ñeøn LED treân maët ñieàu khieån ñeàu nhaáp nhaùy ñoù laø luùc bieán taàn ñang coù loãi caàn phaûi khaéc phuïc ngay, neáu khoâng seõ daãn ñeán hö hoûng bieán taàn. Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 5. 2. Caøi ñaët vaø thay ñoåi caùc thoâng soá: Caùc nhoùm ñieàu chænh trong bieán taàn hoï iG5: Nhoùm DRV: Thoâng soá cô baûn laø ñieàu chænh taàn soá, thôøi gian taêng vaø döøng ñoäng cô, soá voøng quay, cheá ñoä chaïy … Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 6. Nhoùm FU1: Caùc haøm chöùc naêng 1, taàn soá toái ña, momen xoaén, caùc cheá ñoä baûo veä nhö quaù taûi, quaù nhieät … Nhoùm FU2: Caùc haøm chöùc naêng 2, choïn thoâng soá hieån thò nhö taàn soá, ñieän aùp, toác ñoä voøng, khoâi phuïc laïi thoâng soá maëc ñònh cuûa nhaø saûn xuaát, khoùa döõ lieäu khoâng cho pheùp ñieàu chænh, chaïy cheá ñoä PID … Nhoùm I/O: Löïa choïn chöùc naêng chaïy nhieàu toác ñoä, chöùc naêng keát noái vôùi caùc thieát bò nhö maùy tính, PLC thoâng qua coång truyeàn thoâng RS-485 hay Modbus… Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 7. Duøng phím [ ] vaø [ ] di chuyeån ñeán caùc nhoùm caàn thay ñoåi thoâng soá, sau ñoù nhaán phím [FUNC] khi ñoù ñeøn SET seõ saùng leân vaø söû duïng laïi 2 phím [ ], [ ] ñeå thay ñoåi caùc giaù trò cuûa caùc thoâng soá. Sau khi ñaõ nhaäp caùc thoâng soá nhaán laïi phím [FUNC] moät laàn nöõa ñeå löu laïi caùc giaù trò vöøa caøi ñaët.. Ví duï 1: Muoán thay ñoåi giaù trò thôøi gian döøng cuûa bieán taàn töø 60 giaây thaønh 40 giaây. Di chuyeån phím[ ] hoaëc [ ] ñeán khi gaëp nhoùm dEC vaø nhaán phím [FUNC], khi ñoù treân maøn hình hieån thò seõ hieån thò giaù trò maëc ñònh cuûa dEC vaø thöïc hieän theo caùc böôùc sau ñaây: Ví duï 2: Muoán xem doøng taûi cuûa ñoäng cô töø bieán taàn. Di chuyeån phím [ ] hoaëc [ ] ñeán khi gaëp nhoùm Cur vaø nhaán phím [FUNC] (Giaù trò naøy chæ xem khoâng thay ñoåi ñöôïc). Ví duï 3: Xem thoâng baùo loãi cuûa bieán taàn khi bieán taàn thoâng baùo loãi “OC” (Loãi quaù doøng) taïi 40.28Hz vaø doøng quaù taûi khi ñoù laø 20.5A, khi ñoù 4 ñeøn tín hieäu treân maët ñieàu khieån seõ chôùp nhaùy lieân tuïc: Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 8. Ví duï 4: Thay ñoåi giaù trò trong haøm FU1-05 töø giaù 0 thaønh giaù trò 1, di chuyeån [ ] hoaëc [ ] cho ñeán khi gaëp FU1 . Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 9. Chöông II: LAÉP ÑAËT & ÑAÁU DAÂY 1. LAÉP ÑAËT: Bieán taàn phaûi ñöôïc laép ñaët trong khoâng gian theo kích thöôùc boá trí nhö sau : Khoaûng caùch giöõa bieán taàn so vôùi tuû ñieàu khieån hoaëc caùc thieát bò khaùc theo chieàu ñöùng: 150 mm vaø theo chieàu ngang laø: 50 mm Nhöõng ñieåm caàn chuù yù khi laép ñaët: Khoâng laép ñaët bieán taàn ôû nhöõng nôi thöôøng xuyeân bò rung ñoäng, nhö vaäy seõ laøm caùc oác gaù bung ra laøm bieán taàn rôùt daãn ñeán hö hoûng. Phaûi laép ñaët bieán taàn theo ñuùng chieàu vaø coù moät khoaûng hôû giöõa bieán taàn vaø tuû ñieàu khieån hoaëc caùc thieát bò khaùc theo kích thöôùc treân. Neáu khoâng coù theå gaây ra chaùy hoaëc bieán taàn seõ hoaït ñoäng khoâng oån ñònh. Khoâng ñeå vaät laï rôi vaøo bieán taàn. Neáu khoâng coù theå laøm hö hoøng ñeán bieán taàn. Khoâng taùc ñoäng löïc maïnh leân bieán taàn. Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 10. Nhieät ñoä laøm vieät ôû nôi laép ñaët trong khoaûng –10oC ÷ 40oC vaø ñoä aåm khoâng quaù 90%. Khi bieán taàn ñöôïc laép ñaët trong moät moâi tröôøng kín nhö hoäp, haõy duøng quaït laøm maùt ñeå ñaûm baûo nhieät ñoä beân trong döôùi 40oC. Tuoåi thoï cuûa caùc linh kieän beân trong bieán taàn seõ ñöôïc taêng theâm neáu ñaûm baûo khoâng khí beân trong caøng thaáp caøng toát. Laép ñaët ôû nôi saïch seõ khoâng bò buïi vaø khoâng coù hôi daàu. Khoâng laép ñaët bieán taàn leân caùc vaät lieäu deã chaùy nhö nhöïa hay goã. Neáu trong tuû ñieàu khieån coù nhieàu bieán taàn thì seõ ñöôïc laép ñaët theo sau: Toát Khoâng toát Toát Khoâng toát 2. CAÙCH ÑAÁU DAÂY: Noái daây chæ ñöôïc thöïc hieän chæ sau khi chaéc chaén raèng nguoàn ñieän ñaõ ñöôïc taét. Neáu khoâng seõ gaây giaät . Chæ kieåm tra hoaït ñoäng cuûa bieán taàn khi nuùt khaån caáp (Emergency Stop) treân baûng ñieàu khieån ñaõ nhaán. Neáu khoâng coù theå gaây ra tai naïn cheát ngöôøi. Nguoàn ñieän tröôùc khi vaøo bieán taàn phaûi ñöôïc noái qua moät MCCB (AÙptomat) vaø thöïc hieän caùc bieän phaùp an toaøn khaùc ñoái vôùi ngaén maïch bôûi caùc daây noái beân ngoaøi. Neáu khoâng coù theå gaây ra chaùy noå. Caùc traïm noái daây ôû bieán taàn phaûi ñaûm baûo ñöôïc noái chaéc chaén. Neáu khoâng coù theå gaây tai naïn hoaëc hö hoûng cho bieán taàn. Tuyø thuoäc vaøo töøng loaïi bieán taàn phaûi choïn caùc ñaàu noái vaø tieát dieän daây daãn cho phuø hôïp. Khoâng ñöôïc noái ñieän xoay chieàu (AC) vaøo caùc ñaàu ra U, V, W cuûa bieán taàn. Vôùi bieán taàn ñaàu vaøo laø 1phase 220V thì nguoàn cung caáp seõ ñöôïc noái vaøo 2 traïm noái R, T cuûa bieán taàn. Ñaûm baûo ñieän aùp danh ñònh ñaàu vaøo cuûa bieán taàn phuø hôïp vôùi ñieän aùp caáp AC. Neáu khoâng bieán taàn seõ baùo loãi hoaëc gaây hö hoûng . Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 11. Sô ñoà ñaáu daây cuûa bieán taàn: Chuù yù: - Tín hieäu ñaàu vaøo Analog ñeå thay ñoåi toác ñoä coù theå laø Volt (0 ÷ 10V) hay Ampere (4 ÷ 20mA) hoaëc caû hai. - Ñieän trôû thaéng khoâng tích hôïp saün trong bieán taàn. Vui loøng xem theâm trong phaàn phuï luïc ñeå bieát theâm thoâng soá cuûa ñieän trôû thaéng. Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 12. Noái caùc ñaàu daây maïch chính: Kyù hieäu Dieãn giaûi R Nguoàn cung caáp vaøo 1 phase hay 3 phase S 200 – 230 VAC cho bieán taàn loaïi 220V, 380-460 cho loaïi 400V T Loaïi 1 phase noái vaøo : R vaø T U 3 Phase ra noái vôùi ñoäng cô V W 3 Phase 200-230 VAC hay 380-460 VAC B1 Ñaàu noái ñieän trôû thaùng, khi söû duïng chöùc naêng döøng laø DC- B2 Brake Luoân noái caùc ñaàu vaøo qua moät MCCB (AÙptomat) phuø hôïp vôùi bieán taàn: - Laép 1 MCCB cho moãi bieán taàn ñöôïc söû duïng - Choïn MCCB phuø hôïp vôùi bieán taàn - Neáu 1 MCCB ñöôïc söû duïng chung cho nhieàu bieán taàn hay vôùi nhieàu thieát bò khaùc, haõy taïo moät maïch reõ nhaùnh ñöôïc ñoùng hay caét bôûi caùc contactor sao cho nguoàn caáp cho bieán taàn khoâng bò aûnh höôõng khi söï coá xaõy cho ôû caùc maïch nhaùnh khaùc . Noái caùc ñaàu daây maïch ñieàu khieån: Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 13. Tín hieäu Kí hieäu Teân Dieãn giaûi P1, P2, P3 Ñaàu vaøo ña chöùc naêng Chaïy nhieàu caáp toác ñoä khaùc nhau FX Quay thuaän Choïn cheá ñoä quay thuaän hay döøng laïi Choïn cheá ñoä quay nghòch hay döøng laïi RX Quay nghòch Contact JOG Chaïy vôùi taàn soá Jog ñaõ ñònh tröôùc Khi Bx laø On thì ñaàu ra ôû bieán taàn laø Tín hieäu ñaàu vaøo BX Döøng khaån caáp Off RST Reset loãi Söû duïng khi reset loãi CM Ñaàu noái chung Ñaàu noái chung cho caùc ñieåm treân Nguoàn caáp cho taàn soá chuaån Nguoàn cung caáp cho Analog 12V, VR 10mA Analog V1 Ñaàu vaøo taàn soá chuaån (0-10V) Söû duïng ñaàu vaøo töø 0 - 10 V Ñaàu vaøo taàn soá chuaån(4-20mA) Söû duïng ñaàu vaøo töø 4 - 20mA I Ñaàu noái cung cho taàn soá chuaån Ñaàu noái chung cho Analog CM Ñaàu ra Analog, hieån thò cho Laáy ñöôøng ñieàu khieån cho caùc thieát bò Analog FM-CM thieát bò ngoaïi vi töøø 0 – 10V khaùc theo söï thay ñoåi cuûa taàn soá Tín hieäu ñaàu ra 30A Tieáp ñieåm AC 250V, 1A hoaëc DC 30V, 30C Ñaàu ra thoâng baùo loãi 1A. Khi coù loãi 30A-30C ñoùng, ôû bình Contact 30B thöôøng 30A-30C môû. Sau khi ñònh chöùc naêng ôû ñaàu ra, MO-MG Ñaàu ra ña chöùc naêng DC24V, 50mA hoaëc nhoû hôn RS-485 S+, S- Coång truyeàn thoâng Coång giao tieáp cho MODBUS-RTU Löïa choïn phöông thöùc ñaàu vaøo: Coù hai phöông thöùc ñaàu vaøo tuøy thuoäc switch treân bo maïch chuyeån ñoåi NPN hoaëc PNP. Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 14. Chöông III: CAÙC THOÂNG SOÁ CÔ BAÛN CAØI ÑAËT THÔØI GIAN KHÔÛI ÑOÄNG: - Thoâng soá theå hieän treân boä giao dieän: ACC, maõ soá trong nhoùm DRV laø DRV-01 - Phaïm vi thay ñoåi: 0.0 ÷ 999.9 giaây - Giaù trò maëc ñònh: 10 giaây - Caùch thay ñoåi: Nhaán muõi teân leân cho ñeán khi gaëp haøm ACC, nhaán phím [FUNC] khi ñoù ñeøn Set treân maøn hình giao dieän seõ baät saùng, nhaán phím [ ] hay [ ] ñeå thay ñoåi giaù trò, sau ñoù nhaán laïi phím [FUNC] ñeå löu laïi. - Ví duï: Thay ñoåi giaù trò maëc ñònh 10 giaây thaønh giaù trò 30 giaây CAØI ÑAËT THÔØI GIAN DÖØNG ÑOÄNG CÔ: - Thoâng soá theå hieän treân boä giao dieän: DEC, maõ soá trong nhoùm DRV laø DRV-02 - Phaïm vi thay ñoåi: 0.0 ÷ 999.9 giaây - Giaù trò maëc ñònh: 20 giaây - Caùch thay ñoåi: Nhaán muõi teân leân [ ] cho ñeán khi gaëp haøm DEC, nhaán phím [FUNC] khi ñoù ñeøn Set treân maøn hình giao dieän seõ baät saùng, nhaán phím [ ] hay [ ] ñeå thay ñoåi giaù trò, sau ñoù nhaán laïi phím [FUNC] ñeå löu laïi. - Ví duï: Thay ñoåi giaù trò maëc ñònh 30 giaây thaønh giaù trò 60 giaây CAØI ÑAËT TAÀN SOÁ HOAÏT ÑOÄNG CAO NHAÁT: - Thoâng soá theå hieän treân boä giao dieän: F20, maõ soá trong nhoùm FU1 laø FU1-20 - Phaïm vi thay ñoåi: 40.00 ÷ 400.00 Hz - Giaù trò maëc ñònh: 50 Hz - Caùch thay ñoåi: Thay ñoåi giaù trò taàn soá toái ña maëc ñònh 50Hz thaønh giaù trò 60Hz . Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 15. CAØI ÑAËT TAÀN SOÁ CÔ BAÛN: - Thoâng soá theå hieän treân boä giao dieän: F21, maõ soá trong nhoùm FU1 laø FU1-21 - Phaïm vi thay ñoåi: 30.00 ÷ FU1-20 Hz - Giaù trò maëc ñònh: 50 Hz - Caùch thay ñoåi: Thay ñoåi giaù trò taàn soá cô baûn maëc ñònh 50Hz thaønh giaù trò 60Hz . CAØI ÑAËT TAÀN SOÁ BAÉT ÑAÀU HOAÏT ÑOÄNG: - Thoâng soá theå hieän treân boä giao dieän: F22, maõ soá trong nhoùm FU1 laø FU1-22 - Phaïm vi thay ñoåi: 0.10 ÷ 10.0 Hz - Giaù trò maëc ñònh: 0.10 Hz - Caùch thay ñoåi: Thay ñoåi giaù trò taàn soá baét ñaàu hoaït ñoäng töø 0.0Hz thaønh 0.50 Hz . CAØI ÑAËT GIÔÙI HAÏN TAÀN SOÁ HOAÏT ÑOÄNG NHOÛ NHAÁT: - Thoâng soá theå hieän treân boä giao dieän: F24, maõ soá trong nhoùm FU1 laø FU1-24. Haøm naøy chæ xuaát hieän khi FU1-23 ñöôïc caøi ñaët leân “1”. - Phaïm vi thay ñoåi: 0.00 ÷ FU1-25Hz - Giaù trò maëc ñònh: 0.00 Hz - Caùch thay ñoåi: Thay ñoåi giaù trò taàn soá giôùi haïn hoaït ñoäng nhoû nhaát töø 0.0Hz thaønh 10.0 Hz Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 16. CAØI ÑAËT GIÔÙI HAÏN TAÀN SOÁ HOAÏT ÑOÄNG LÔÙN NHAÁT: - Thoâng soá theå hieän treân boä giao dieän: F25, maõ soá trong nhoùm FU1 laø FU1-25. Haøm naøy cuõng chæ xuaát hieän khi FU1-23 ñöôïc caøi ñaët leân “1” - Phaïm vi thay ñoåi: FU1-24 ÷ FU1-20Hz - Giaù trò maëc ñònh: 50 Hz - Caùch thay ñoåi: Thay ñoåi giaù trò taàn soá giôùi haïn hoaït ñoäng lôùn nhaát töø 50.0Hz thaønh 60.0 Hz CAØI ÑAËT GIAÙ TRÒ QUAÙ TAÛI CHO ÑOÄNG CÔ: - Thoâng soá theå hieän treân boä giao dieän: F57, maõ soá trong nhoùm FU1 laø FU1-57. Haøm naøy chæ xuaát hieän khi FU1-56 ñöôïc caøi ñaët leân “1” - Phaïm vi thay ñoåi: 30 ÷ 250% - Giaù trò maëc ñònh: 200% - Caùch thay ñoåi: Thay ñoåi giaù trò quùa taûi töø 200% thaønh 150% . CAØI ÑAËT THÔØI GIAN NGAÉT BAÛO VEÄ CHO ÑOÄNG CÔ: - Thoâng soá theå hieän treân boä giao dieän: F58, maõ soá trong nhoùm FU1 laø FU1-58. Haøm naøy cuõng chæ xuaát hieän khi FU1-56 ñöôïc caøi ñaët leân “1” - Phaïm vi thay ñoåi: 0 ÷ 60.0 giaây - Giaù trò maëc ñònh: 60.0 giaây - Caùch thay ñoåi: Thay ñoåi giaù trò quùa taûi töø 60.0 giaây thaønh 120.0 giaây . Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 17. Ghi chuù: Trong caùc ví duï treân kyù hieäu “rE” laø thoaùt ra nhoùm FU1 Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 18. Chöông VI: CAÙC CHEÁ ÑOÄ ÑIEÀU KHIEÅN T uyø thuoäc vaøo töøng öùng duïng cuï theå maø coù theå löïa choïn caùc cheá ñoä ñieàu khieån khaùc nhau, caùc thoâng soá chính caàn thay ñoåi: Drv vaø Frq Sau ñaây laø moät soá öùng duïng cô baûn: ÖÙNG DUÏNG 1: Ñieàu khieån töø boä giao dieän 1(keypad) khi ñieàu khieån chaïy vaø thay ñoåi taàn soá. - Giaù trò thay ñoåi: Drv = 0 (Keypad) vaø Frq = 0 (Keypad-1) - Caùch ñieàu khieån: Phím [RUN] duøng ñeå ñoäng cô hoaït ñoäng, taàn soá ñöôïc thay ñoåi taïi maõ soá DRV-00 trong nhoùm DRV. Giaù trò taàn soá khoâng ñöôïc caäp nhaät cho ñeán khi phím [FUNC] ñöôïc nhaán. ÖÙNG DUÏNG 2: Ñieàu khieån töø boä giao dieän 2(keypad) khi ñieàu khieån chaïy vaø thay ñoåi taàn soá. - Giaù trò thay ñoåi: Drv = 0 (Keypad) vaø Frq = 1 (Keypad-2) - Caùch ñieàu khieån: Phím [RUN] duøng ñeå ñoäng cô hoaït ñoäng, taàn soá ñöôïc thay ñoåi taïi maõ soá DRV-00 trong nhoùm DRV. Thay ñoåi taàn soá baèng caùc nhaán phí [FUNC] roài sau ñoù nhaân phím [ ] vaø [ ] ñeå thay ñoåi giaù trò taàn soá hieän haønh, giaù trò taàn soá seõ ñöôïc caäp nhaät ngay töùc khaéc. Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 19. ÖÙNG DUÏNG 3: Ñieàu khieån chaïy ñoäng cô töø boä giao dieän vaø thay ñoåi taàn soá töø bieán trôû. - Giaù trò thay ñoåi: Drv = 0 (Keypad) vaø Frq = 2 ( ñaàu vaøo taàn soá chuaàn analog töø 0 – 10VDC ) - Caùch ñieàu khieån: Phím [RUN] duøng ñeå ñoäng cô hoaït ñoäng, taàn soá ñöôïc thay ñoåi bôûi bieán trôû 1KΩ, 1/2W ñöôïc laép vaøo bieán taàn qua coång VR, V1 vaø CM Traïm noái gaén bieán trôû ñaàu vaøo analog 0 ÷ 10VDC: BIEÁN TAÀN ÖÙNG DUÏNG 3: Ñieàu khieån chaïy ñoäng cô töø nuùt nhaán ñöôïc noái vaøo coång Fx hay Rx ( Khi Fx–CM ñöôïc noái thì ñoäng cô seõ chaïy thuaän hoaëc Rx-CM ñöôïc noái thì ñoäng cô seõ chaïy ngöôïc ) vaø thay ñoåi taàn soá töø bieán trôû. - Giaù trò thay ñoåi: Drv = 1 (Fx/Rx-1) vaø Frq = 2 ( ñaàu vaøo taàn soá chuaàn analog töø 0 ÷ 10VDC ) Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
 20. - Caùch ñieàu khieån: Hai chaân Fx vaø CM ñöôïc noái qua moät nuùt nhaán vaø Rx vaø CM ñöôïc noái qua moät nuùt nhaán khaùc. Taàn soá ñöôïc thay ñoåi bôûi bieán trôû 1KΩ , 1/2W ñöôïc laép vaøo bieán taàn qua coång VR, V1 vaø CM. Sô ñoà ñieàu khieån cuûa Fx vaø Rx: ÖÙNG DUÏNG 4: Ñieàu khieån chaïy ñoäng cô töø nuùt nhaán ñöôïc noái vaøo coång Fx hay Rx ( Fx –CM ñöôïc xem gioáng nhö nuùt Run/Stop coøn Rx-CM coù chöùc naêng ñoåi chieàu cho ñoäng cô ) vaø thay ñoåi taàn soá töø bieán trôû. - Giaù trò thay ñoåi: Drv = 2 (Fx/Rx-2) vaø Frq = 2 ( ñaàu vaøo taàn soá chuaàn analog töø 0 – 10VDC ) - Caùch ñieàu khieån: Hai chaân Fx vaø CM ñöôïc noái qua moät nuùt nhaán vaø Rx vaø CM ñöôïc noái qua moät nuùt nhaán khaùc. Taàn soá ñöôïc thay ñoåi bôûi bieán trôû 1KΩ, 1/2W ñöôïc laép vaøo bieán taàn qua coång VR, V1 vaø CM. Ngoaøi ra coøn coù caùc thoâng soá lieân quan trong nhoùm I/O: I/O-3, I/O-4, I/O-5, I/O-6(xem theâm catalogue ñeå bieát theâm chi tieát ). Höng Phuù Automation Tel: (08)3.9507410 – 3.8593717 www.hungphu.com.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2