intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bộ đề thi môn: Luật hình sự (Học phần 1 + 2)

Chia sẻ: Huyền Huyền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
131
lượt xem
31
download

Bộ đề thi môn: Luật hình sự (Học phần 1 + 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Bộ đề thi môn: Luật hình sự (Học phần 1 + 2) giới thiệu đến các bạn 30 đề thi học phần môn Luật hình sự. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập ôn thi học phần này. Để hiểu nắm vững cấu trúc cũng như nội dung đề thi mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi môn: Luật hình sự (Học phần 1 + 2)

 1. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 1 C©u 1. Ph©n tÝch kh¸i niÖm mÆt chñ quan cña téi ph¹m vµ nªu ý nghÜa cña mÆt chñ quan cña téi ph¹m? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ngêi chuÈn bÞ ph¹m téi trém c¾p tµi s¶n kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. b. ¸n treo lµ h×nh ph¹t nhÑ h¬n h×nh ph¹t tï. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 2 C©u 1. Sù chèng tr¶ hµnh vi tÊn c«ng tr¸i ph¸p luËt khi nµo ®îc coi lµ vît qu¸ giíi h¹n phßng vÖ chÝnh ®¸ng? Tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi vît qu¸ giíi h¹n phßng vÖ chÝnh ®¸ng ®îc gi¶i quyÕt nh thÕ nµo? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ngêi ph¹m téi cha ®¹t kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù trong trêng hîp cha g©y ra hËu qu¶ nguy hiÓm. b. Ngêi chuÈn bÞ ph¹m téi cã thÓ bÞ ph¹t ®Õn 20 n¨m tï. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. - m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 3 C©u 1. Ph©n tÝch c¸c h×nh thøc sai lÇm vµ tr¸ch nhiÖm h×nh sù cña nh÷ng trêng hîp nµy? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ngêi g©y thiÖt h¹i trong trêng hîp sù kiÖn bÊt ngê th× kh«ng cã lçi. b. Ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi th× kh«ng bÞ ¸p dông h×nh ph¹t tiÒn. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2)
 2. §Ò thi sè: 4 C©u 1. Ph©n biÖt lçi cè ý trùc tiÕp víi lçi cè ý gi¸n tiÕp? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ph¹m téi cha ®¹t v« hiÖu kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. b. H×nh ph¹t tï chung th©n kh«ng ¸p dông ®èi víi phô n÷ cã thai khi ph¹m téi hoÆc khi bÞ xÐt xö. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 5 C©u 1. ThÕ nµo lµ lçi v« ý ph¹m téi v× qu¸ tù tin? Cho vÝ dô? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Téi ph¹m vµ nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c chØ kh¸c nhau vÒ møc ®é nguy hiÓm cho x· héi. b. HÖ thèng h×nh ph¹t gåm c¸c h×nh ph¹t chÝnh, h×nh ph¹t bæ sung vµ c¸c biÖn ph¸p t ph¸p. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 6 C©u 1. Ph©n biÖt ®èi tîng t¸c ®éng cña téi ph¹m víi c«ng cô ph¬ng tiÖn ph¹m téi? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Lçi cè ý trong ®ång ph¹m kh«ng thÓ lµ lçi cè ý gi¸n tiÕp. b. ¸n treo vÒ b¶n chÊt gièng víi h×nh ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 7
 3. C©u 1. Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm hµnh vi kh¸ch quan cña téi ph¹m? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ngêi níc ngoµi ph¹m téi ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam th× kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo LuËt h×nh sù ViÖt Nam. b. ¸n treo vµ h×nh ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ gièng nhau ë chç ®Òu lµ h×nh ph¹t kh«ng tíc tù do cña ngêi bÞ kÕt ¸n. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 8 C©u 1. ThÕ nµo lµ trêng hîp t¸i ph¹m nguy hiÓm? Cho vÝ dô? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ngêi chuÈn bÞ ph¹m téi kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù v× hµnh vi chuÈn bÞ cha g©y ra hËu qu¶ cña téi ph¹m. b. Tö h×nh lµ h×nh ph¹t cã thÓ ¸p dông ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi nÕu g©y ra hËu qu¶ ®Æc biÖt nghiªm träng. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 9 C©u 1. ThÕ nµo lµ ph¹m téi cã tæ chøc? Cho vÝ dô? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Trong trêng hîp lçi v« ý ph¹m téi v× cÈu th¶, ngêi ph¹m téi cã thÓ thÊy tríc hËu qu¶ nguy hiÓm cho x· héi cña hµnh vi cña m×nh. b. H×nh ph¹t tï cã thêi h¹n ®îc ¸p dông ®èi víi ngêi ph¹m téi cã møc tèi thiÓu lµ 3 th¸ng vµ tèi ®a lµ 20 n¨m. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 10
 4. C©u 1. ThÕ nµo lµ hµnh vi vît qu¸ cña ngêi ®ång ph¹m? Cho vÝ dô? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Nguån nguy hiÓm trong phßng vÖ chÝnh ®¸ng gièng víi nguån nguy hiÓm trong t×nh thÕ cÊp thiÕt. b. Trong cÊu thµnh téi ph¹m t¨ng nÆng, ngoµi dÊu hiÖu ®Þnh téi cßn cã thªm t×nh tiÕt t¨ng nÆng. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 11 C©u 1. Ph©n tÝch c¸c dÊu hiÖu cña ngêi tæ chøc trong ®ång ph¹m? Cho vÝ dô? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Téi lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n lµ téi ph¹m nghiªm träng. b. Khi quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t, Toµ ¸n cã thÓ nªu thªm t×nh tiÕt gi¶m nhÑ hoÆc t¨ng nÆng tr¸ch nhiÖm h×nh sù ngoµi c¸c t×nh tiÕt quy ®Þnh t¹i §iÒu 46, 48 BLHS. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 12 C©u 1. ThÕ nµo lµ ngêi thùc hµnh? Cho vÝ dô? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Téi cíp giËt tµi s¶n lµ téi ph¹m rÊt nghiªm träng. b. Ngêi ph¹m téi giÕt ngêi thuéc trêng hîp ph¹m téi cha ®¹t cã thÓ bÞ ¸p dông h×nh ph¹t tö h×nh. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 13 C©u 1. ThÕ nµo lµ ngêi gióp søc? Cho vÝ dô?
 5. C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ngêi say rîu ph¹m téi g©y hËu qu¶ nguy hiÓm cho x· héi ®îc gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù. b. ¸n ®· tuyªn ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi th× kh«ng tÝnh ®Ó x¸c ®Þnh t¸i ph¹m hoÆc t¸i ph¹m nguy hiÓm. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 14 C©u 1. ThÕ nµo lµ ngêi xói giôc? Cho vÝ dô? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Téi ph¹m ®îc chia lµm 3 lo¹i lµ Ýt nghiªm träng, nghiªm träng vµ rÊt nghiªm träng. b. C¶i t¹o kh«ng giam gi÷ kh«ng thÓ ®îc ¸p dông ®èi víi ngêi ph¹m téi nghiªm träng. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 15 C©u 1. ThÕ nµo lµ ngêi thùc hµnh gi¸n tiÕp? Cho vÝ dô? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Téi cíp tµi s¶n lµ téi ®Æc biÖt nghiªm träng. b. ¸n treo lµ biÖn ph¸p miÔn h×nh ph¹t. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 16
 6. C©u 1. ThÕ nµo lµ lçi v« ý ph¹m téi v× cÈu th¶? Cho vÝ dô? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ph¹m téi cha ®¹t lµ trêng hîp téi ph¹m bÞ dõng l¹i do nguyªn nh©n chñ quan. b. Tï chung th©n cã thÓ ¸p dông ®èi víi téi ph¹m rÊt nghiªm träng, ®Æc biÖt nghiªm träng. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 17 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ph¹m téi díi h×nh thøc ®ång ph¹m lµ t×nh tiÕt t¨ng nÆng tr¸ch nhiÖm h×nh sù. b. ChuÈn bÞ ph¹m téi lµ trêng hîp téi ph¹m bÞ dõng l¹i do nguyªn nh©n chñ quan. C©u 2. Ph©n biÖt h×nh ph¹t chÝnh vµ h×nh ph¹t bæ sung? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 18 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Trong lçi v« ý ph¹m téi v× qu¸ tù tin, ngêi ph¹m téi kh«ng thÊy tríc ®îc hËu qu¶ nguy hiÓm cho x· héi cña hµnh vi cña m×nh. b. Ngêi phßng vÖ chÝnh ®¸ng chØ ®îc quyÒn phßng vÖ khi hµnh vi tÊn c«ng ®ang x¶y ra. C©u 2. Ph©n tÝch ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông chÕ ®Þnh quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t nhÑ h¬n quy ®Þnh cña Bé luËt (§iÒu 47 BLHS)? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 19 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Trong lçi cè ý trùc tiÕp, ngêi ph¹m téi cã thÓ kh«ng mong muèn hËu qu¶ nguy hiÓm cho x· héi x¶y ra.
 7. b. Néi dung cña phßng vÖ chÝnh ®¸ng lµ hµnh vi phßng vÖ ph¶i nh»m g©y thiÖt h¹i cho chÝnh ngêi cã hµnh vi tÊn c«ng. C©u 2. T¹i sao khi quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t toµ ¸n ph¶i c¨n cø vµo nh©n th©n cña ngêi ph¹m téi? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 20 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. ChØ trong trêng hîp lçi cè ý gi¸n tiÕp, ngêi ph¹m téi kh«ng mong muèn hËu qu¶ nguy hiÓm cho x· héi x¶y ra. b. Trong phßng vÖ chÝnh ®¸ng, ngêi phßng vÖ cã thÓ g©y thiÖt h¹i cho ngêi thø ba. C©u 2. §èi víi ngêi chuÈn bÞ ph¹m téi, viÖc quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®îc x¸c ®Þnh nh thÕ nµo theo quy ®Þnh cña BLHS ViÖt Nam? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 21 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ngêi tõ ®ñ 14 tuæi ®Õn díi 16 tuæi chØ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi ®Æc biÖt nghiªm träng. b. Hµnh vi ®i liÒn tríc hµnh vi kh¸ch quan thùc chÊt lµ hµnh vi chuÈn bÞ ph¹m téi. C©u 2. Theo luËt h×nh sù ViÖt Nam, viÖc quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®èi víi trêng hîp ph¹m téi cha ®¹t ®îc gi¶i quyÕt nh thÕ nµo? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 22 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. LuËt h×nh sù ViÖt Nam kh«ng cho phÐp ¸p dông nguyªn t¾c håi tè trong ¸p dông luËt h×nh sù.
 8. b. Ngêi gióp søc b»ng lêi høa hÑn tríc kh«ng ®ßi hái ngêi ®ã ph¶i thùc hiÖn lêi høa. C©u 2. Trong trêng hîp ngêi ph¹m téi cã c¶ t×nh tiÕt gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ t×nh tiÕt t¨ng nÆng tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× viÖc quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t sÏ gi¶i quyÕt nh thÕ nµo? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 23 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. LuËt h×nh sù ViÖt Nam kh«ng cho phÐp ¸p dông nguyªn t¾c truy téi kh¸ch quan. b. Ngêi gióp søc b»ng lêi høa hÑn tríc kh«ng ®ßi hái ngêi ®ã ph¶i thùc hiÖn lêi høa. C©u 2. H·y tr×nh bµy nguyªn t¾c tæng hîp h×nh ph¹t trong trêng hîp mét ngêi ®ang chÊp hµnh mét b¶n ¸n l¹i ph¹m téi míi? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 24 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. LuËt h×nh sù ViÖt Nam kh«ng cho phÐp ¸p dông nguyªn t¾c håi tè. b. Ngêi gióp søc b»ng lêi høa hÑn tríc kh«ng ®ßi hái ngêi ®ã ph¶i thùc hiÖn lêi høa. C©u 2. Trêng hîp mét ngêi ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t cña mét b¶n ¸n l¹i bÞ Toµ ¸n xÐt xö vÒ téi ph¹m ®· thùc hiÖn tríc khi cã b¶n ¸n nµy th× viÖc tæng hîp h×nh ph¹t ®îc gi¶i quyÕt nh thÕ nµo? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 25 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Téi bu«n lËu lµ téi ph¹m rÊt nghiªm träng.
 9. b. Ngêi phßng vÖ qu¸ sím kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. C©u 2. Khi ngêi ®îc hëng ¸n treo l¹i ph¹m téi míi trong thêi gian thö th¸ch th× viÖc quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®îc gi¶i quyÕt nh thÕ nµo? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 26 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. LuËt h×nh sù ViÖt Nam kh«ng cho phÐp ¸p dông nguyªn t¾c håi tè. b. Ngêi gióp søc b»ng lêi høa hÑn tríc kh«ng ®ßi hái ngêi ®ã ph¶i thùc hiÖn lêi høa. C©u 2. Nªu c¸c c¨n cø cho ngêi ph¹m téi ®îc hëng ¸n treo? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 27 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Ngêi tæ chøc lµ ngêi cã vai trß nguy hiÓm nhÊt trong c¸c lo¹i ngêi ®ång ph¹m. b. §èi tîng t¸c ®éng cña téi ph¹m chØ cã thÓ lµ con ngêi. C©u 2. Ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi bÞ ¸p dông h×nh ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ cã bÞ khÊu trõ thu nhËp kh«ng? T¹i sao? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 28 C©u 1. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao?
 10. a. G©y thiÖt h¹i trong trêng hîp sù kiÖn bÊt ngê cã thÓ ®îc miÔn tr¸ch nhiÖm h×nh sù. b. Ngêi gióp søc b»ng lêi høa hÑn tríc ®ßi hái ngêi ®ã ph¶i thùc hiÖn lêi høa sau khi téi ph¹m ®· thùc hiÖn xong. C©u 2. Khi tuyªn ¸n treo cho ngêi ph¹m téi, Toµ ¸n cã thÓ tuyªn miÔn thêi gian thö th¸ch cña ¸n treo ®îc kh«ng? T¹i sao? Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 29 C©u 1. Ph©n biÖt lçi cè ý gi¸n tiÕp víi lçi v« ý ph¹m téi v× qu¸ tù tin? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. ViÖc xem xÐt nh©n th©n ngêi ph¹m téi chØ cã ý nghÜa trong quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t. b. §èi víi mçi téi ph¹m, Toµ ¸n chØ ®îc tuyªn mét h×nh ph¹t. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi. m«n thi: luËt h×nh sù (häc phÇn 1 + 2) §Ò thi sè: 30 C©u 1. Ph©n tÝch c¸c h×nh thøc thÓ hiÖn cña hµnh vi kh¸ch quan cña téi ph¹m? C©u 2. Nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? Gi¶i thÝch t¹i sao? a. Trong ®ång ph¹m chØ ngêi thùc hµnh míi cã thÓ thùc hiÖn téi ph¹m b»ng kh«ng hµnh ®éng. b. H×nh ph¹t tiÒn ®îc quy ®Þnh trong BLHS chØ lµ h×nh ph¹t chÝnh. Ghi chó: - §îc sö dông BLHS. - Kh«ng viÕt, tÈy, xo¸ hoÆc vÏ bÈn vµo ®Ò thi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản