intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ môn giải phẫu cơ chi dưới

Chia sẻ: Nguyen Nhu Y Y | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

319
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bộ môn y học về cớ chi đưới gới thiệu cho các bạn về tên , mô tả, động tác các cơ vùng mông, vùng đùi, vùng cẳng chân...ngoài ra tài liệu đã cung cấp đầy đủ các kiến thức cho các sinh viên theo học chuyên nghành y khoa.kể tên và mô tả các bộ phận ở chi dưới theo nhóm và theo lớp giúp bạn hiểu rõ về cấu tạo cơ chi dưới và các tên gọi của nó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ môn giải phẫu cơ chi dưới

 1. BỘ MÔN GIẢI PHẪU MÔN CƠ CHI DƯỚI CHI
 2. CƠ CHI DƯỚI MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MÔNG THEO NHÓM VÀ THEO LỚP 2- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG ĐÙI THEO NHÓM VÀ THEO LỚP 3- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC THEO LỚP 4- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU THEO LỚP 5- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG GAN CHÂN THEO LỚP 6- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MU CHÂN THEO LỚP
 3. CƠ CHI DƯỚI CHI CƠ VÙNG MÔNG CƠ VÙNG MÔNG NHÓM Ụ NGỐI­  NHÓM Ụ NGỐI­  NHÓM CHẬU­ NHÓM CHẬU­ XƯƠNG MU­ XƯƠNG MU­ MẤU CHUYỂN MẤU CHUYỂN MẤU CHUYỂN MẤU CHUYỂN 1­ Cơ bịịt trong   3­ Cơ sinh đôi trên       1­ Cơ b t trong   3­ Cơ sinh đôi trên       1­ Cơ mông lớn     4­ Cơ hìình lê 1­ Cơ mông lớn     4­ Cơ h nh lê 2­ Cơ bịịt ngoài  4­ Cơ sinh đôi dướii 2­ Cơ b t ngoài  4­ Cơ sinh đôi dướ 2­ Cơ mông nhỡ    5­ Cơ căng mạc 2­ Cơ mông nhỡ    5­ Cơ căng mạc                            5­ Cơ vuông đùii                            5­ Cơ vuông đù 3­ Cơ mông bé                 đùi  3­ Cơ mông bé                 đùi 
 4. CƠ CHI DƯỚI CHI 1­ VÙNG MÔNG: 1.1­ LỚP NÔNG: NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY: MÔNG  DIỆN MÔNG MÀO CHẬU MÔNG  LỚN MÀO CHẬU LỚN ĐƯỜNG MÔNG SAU CĂ MẶT SAU X. CÙNG NG MẠC Đ DÂY CHẰNG CÙNG­ Ụ NGỒI BÁM TÂN: 1/3 TRÊN BÁM TÂN: DẢI CHẬU CHÀY ÙI DẢI CHẬU CHÀY ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC GẤP, DẠNG DUỖI, XOAY   XOAY NGOÀI NGOÀI ĐÙI XOAU TRONG ĐÙI MÔNG LỚN MÔNG LỚN CĂNG MẠC ĐÙII CĂNG MẠC ĐÙ
 5. CƠ CHI DƯỚI CHI 1­ VÙNG MÔNG: 1.2­ LỚP GIỮA: NGUYÊN ỦY: ¾ TRƯỚC MÀO NGUYÊN ỦY: CHẬU MẶT TRONG S2, S3, S4 DIỆN MÔNG KHUYẾT NGỒI TO   ĐƯỜNG MÔNG DÂY CHẰNG CÙNG­ TRƯỚC, SAU GAI NGỒI          BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN BÁM TÂN: LỚ N MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC ­ DẠNG, GẤP  ĐỘNG TÁC   XOAY, NGOÀI ĐÙI DẠNG, XOAY  ­ DUỖI, XOAY NGOÀI ĐÙI   NGOÀI ĐÙI CƠ HÌÌNH LÊ CƠ H NH LÊ CƠ MÔNG NHỠ CƠ MÔNG NHỠ
 6. CƠ CHI DƯỚI CHI 1­ VÙNG MÔNG: 1.3­ LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: Ụ NGỒI NGUYÊN ỦY: ­ DIỆN MÔNG ­ ĐƯỜNG MÔNG   TRƯỚC, DƯỚI          BÁM TÂN: MÀO GIAN MẤU BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC ­ XOAY NGOÀI ĐỘNG TÁC ­ KHÉP ĐÙI ­DẠNG ­XOAY TRONG  ĐÙI CƠ MÔNG BÉ CƠ MÔNG BÉ CƠ VUÔNG ĐÙII CƠ VUÔNG ĐÙ
 7. CƠ CHI DƯỚI CHI 1­ VÙNG MÔNG: 1.3­ LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: ­GAI NGỒI NGUYÊN ỦY: ­ KHUYẾT NGỒI BÉ ­ LỖ BỊT, MÀNG BỊT ­ Ụ NGỒI ­ MẶT CHẬU    BÁM TÂN: MẶT TRONG BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN MẶT TRONG L ỚN MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC ­DUỖI ­ XOAY NGOÀI ­XOAYNGOÀI ­ DUỖI ĐÙI  ĐÙI CƠ BỊỊT TRONG CƠ B T TRONG CƠ SINH ĐÔII CƠ SINH ĐÔ TRÊN­ DƯỚII TRÊN­ DƯỚ CÔ BÒT NGOAØI
 8. CƠ CHI DƯỚI CHI 2­ VÙNG ĐÙI: DUỖI ĐÙI 2.1­ VÙNG ĐÙI TRƯỚC: TỨ ĐẦU ĐÙII TỨ ĐẦU ĐÙ NGUYÊN ỦY: CƠ THẲNG ĐÙI          GAI CHẬU TRƯỚC  TRÊN          CƠ RỘNG TRONG BÁM TÂN: MẶT TRONG ĐẦU TRÊN X. CHÀY CƠ RỘNG NGOÀI ĐỘNG TÁC ­GẤP CƠ RỘNG GIỮA ­XOAY TRONG  CẲNG CHÂN CƠ MAY CƠ MAY
 9. CÔ CHI DÖÔÙI CÔ CAÙC CÔ VUØNG CHAÄU – ÑUØI TRÖÔÙC: CƠ THẮT LƯNG LỚN CƠ CHẬU CƠ THẮT LƯNG BÉ
 10. CƠ CHI DƯỚI CHI 2­ VÙNG ĐÙI: 2.1­ VÙNG ĐÙI TRƯỚC: D12 L1 L2 L3 CƠ L4  THẮ CƠ C ĐỘNG TÁC T  LƯN ­GẤP ĐÙI VÀO THÂN HẬU ­NGHIÊNG NGƯỜI G  LỚ N MẤU CHUYỂN NHỎ CƠ THẮT LƯNG­ CHẬU CƠ THẮT LƯNG­ CHẬU
 11. CƠ KHÉP DÀII CƠ KHÉP DÀ CƠ CHI DƯỚI CHI ĐỘNG TÁC 2­ VÙNG ĐÙI: ­ GẤP, KHÉP 2.2­ VÙNG ĐÙI TRONG: ­XOAY TRONG 2.2.1­ LỚP NÔNG: BÁM TÂN: ĐƯỜNG RÁP NGUYÊN ỦY: ­ MÀO LƯỢC    BÁM TÂN: NGUYÊN ỦY: ĐƯỜNG LƯƠC ­ BỜ DƯƠI X. MU ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC ­ GẤP, KHÉP ­GẤP, KHÉP ­XOAY TRONG ­XOAY TRONG ĐÙI   BÁM TÂN: LỒI CẦU  TRONG NGUYÊN ỦY: ­ BỜ DƯƠI CƠ LƯỢC   X. MU CƠ THON CƠ LƯỢC CƠ THON
 12. CƠ CHI DƯỚI CHI 2­ VÙNG ĐÙI: 2.2­ VÙNG ĐÙI TRONG:            TAM GIAÙC ÑUØI CHÖÙA BOÙ MAÏCH, TK ÑUØI
 13. CƠ CHI DƯỚI CHI 2­ VÙNG ĐÙI: 2.2­ VÙNG ĐÙI TRONG: 2.2.2­ LỚP GIỮA: 2.2.3­ LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY: ­NGÀNH DƯỚI ­NGÀNH DƯỚI  X. MU  X. MU       BÁM TÂN: BÁM TÂN:  MÉP TRONG  MÉP NGÒAI ĐƯỜNG RÁP ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC ­GẤP, KHÉP ­GẤP, KHÉP ­XOAY NGOÀI ĐÙI ­XOAY TRONG ĐÙI     CƠ KHÉP NGẮN CƠ KHÉP LỚN CƠ KHÉP NGẮN CƠ KHÉP LỚN
 14. CƠ CHI DƯỚI CHI 2­ VÙNG ĐÙI: 2.3­ VÙNG ĐÙI SAU: NGUYÊN ỦY: ­Ụ NGỒI  NGUYÊN ỦY:  (ĐẦU DÀI) ­Ụ NGỒI ­ ĐƯỜNG RÁP  ( ĐẦU NGẮN) BÁM TÂN: BÁM TÂN:  MẶT TRONG LỒI CẦU NGOÀI ĐẦU TRÊN X. CHÀY X. CHÀY ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC ­GẤP, DUỖI  ­ GẤP, XOAY NGOÀI ­XOAY TRONG   CẲNG CHÂN  CẲNG CHÂN ­ DUỖI ĐÙI CƠ BÁN    CƠ BÁN  MÀNG MÀNG CƠ NHỊỊĐẦU ĐÙII CƠ NH    ĐẦU ĐÙ CƠ BÁN GÂN CƠ BÁN GÂN
 15. CƠ CHI DƯỚI CHI 2­ VÙNG ĐÙI: 2.3­ VÙNG ĐÙI SAU: HOÁ KHEO
 16. CƠ CHI DƯỚI CHI 3­ VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.1­ LỚP NÔNG: (03 CƠ) NGUYÊN ỦY: ­LỒI CẦU TRONG ­LỒI CẦU NGOÀI   BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT ĐỘNG TÁC ­ GẤP CẲNG CHÂN ­GẤP BÀN CHÂN CƠ BỤNG CHÂN CƠ BỤNG CHÂN
 17. CƠ CHI DƯỚI CHI 3­ VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.1­ LỚP NÔNG: (03 CƠ) NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY: ­BỜ DƯỚI ­CHỎM MÁC  ĐƯỜNG RÁP ­ĐƯỜNG CƠ DÉP      BÁM TÂN:  XƯƠNG GÓT BÁM TÂN: GÂN XƯƠNG GÓT ACHILLE ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC ­GẤP BÀN CHÂN ­ GẤP CẲNG CHÂN ­GẤP BÀN CHÂN   CƠ GAN CHÂN CƠ DÉP CƠ GAN CHÂN CƠ DÉP
 18. CƠ CHI DƯỚI CHI 3­ VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU: CUNG CƠ DÉP 3.2.2­ LỚP SÂU: (04 CƠ) NGUYÊN ỦY: ­2/3 DƯỚI X. MÁC NGUYÊN ỦY: ­MÀNG GIAN CỐT ­1/3 GIŨA SAU X. CHÀY   ­X. MÁC, MÀNG GIAN CỐT BÁM TÂN:    ĐỐT XA NGÓN I BÁM TÂN:  ­ X. GHE, X. CHÊM ­ NỀN X. ĐỐT BÀN II, III, IV ĐỘNG TÁC ­ GẤP NGÓN I ĐỘNG TÁC ­NGHIÊNG TRONG  ­GẤP, NGHIÊNG TRONG ­BÀN CHÂN   BÀN CHÂN   CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀII CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀ
 19. CƠ CHI DƯỚI CHI 3­ VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.2­ LỚP SÂU:( 04 CƠ) NGUYÊN ỦY: ­1/3 GIỮA SAU NGUYÊN ỦY:   X. CHÀY ­LỒI CẦU NGOÀI X. ĐÙI   BÁM TÂN: NỀN ĐỐT XA  BÁM TÂN: NGÓN II, III, IV, V  ­ ĐƯỜNG CƠ DÉP ĐỘNG TÁC ­ GẤP NGÓN II, III, IV, V ĐỘNG TÁC ­GẤP, XOAY TRONG  ­GẤP, XOAY TRONG   BÀN CHÂN   CẲNG CHÂN   CƠ KHOEO CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀII CƠ KHOEO CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀ
 20. CƠ CHI DƯỚI CHI 3­ VÙNG CẲNG CHÂN: 3.1­ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:(03 CƠ) CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀII CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀ NGUYÊN ỦY: ­LỒI CẦU NGOÀI   X. CHÀY MÀNG GIAN CỐT ĐỘNG TÁC   ­ DUỖI NGÓN II, III, IV, V ­DUỖI BÀN CHÂN BÁM TÂN: ­NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN BÁM TÂN:  ­ NỀN X. ĐỐT BÀN NỀN X. ĐỐT GIỮA, XA    NGÓN I NGÓN II, III, IV, V NGUYÊN ỦY: ĐỘNG TÁC ­ LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY ­DUỖI, NGHIÊNG ­¾ TRÊN TRONG X. MÁC  TRONG BÀN CHÂN ­MÀNG GIAN CỐT   CƠ CHÀY TRƯỚC CƠ CHÀY TRƯỚC CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀII CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2