Các lọai Projects trong VS.NET 2005

Chia sẻ: Le Van Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
131
lượt xem
49
download

Các lọai Projects trong VS.NET 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Project Tem plate là W indows Application .Là ng d ng s d ng các control ứ ụ ử ụ như W indow Form , TextBox, Button, ListBox, … Sắp xếp các control textbox, button, listview, .. Lên window form để thể hiện giao diện giao tiếp với người dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các lọai Projects trong VS.NET 2005

 1. C ác ọaiPr ect t ong  l   oj s r   VS. ET  N 2005 G V:Phạm   nh  ương   A Ph Em ai:paphuong@ fthcm unsedu. l  i. . vn
 2. C hủ  đề Cons e  oj ol Pr ect W i ndow   pplcaton  oj A i i Pr ect Ép  ểu  ữ i u ki d lệ Bàit p  ộp  ậ n
 3. C onsol Pr ect e  oj Pr ectTem pl e à  oj   at l Cons e  pplcaton ol A i i Chạy r m ôitường  O S tên   r D Các ớp ử  ụng:Sys em . l s d   t Cons eol  Cons e. rt ):D ùng    ấtr m àn  nh  á r.V ídụ ol W ie(    để xu  a  hì gi tị     1/   Sys em . rt “H elo  ord”) t W ie( lW l ; 2/   i   =  ntx  10; Sys em . t Cons e. rt x) ol W ie( ; 3/   i   =    =  ntx  10,y  20; Sys em . t Cons e. rt “{0}  {1}  {2}”,x,y, ol W ie( +  =      x+y);
 4. C onsol Pr ect e  oj Cons e. rt ne( :I và  ống    ol W ieLi ) n  xu hàng   ol Read(    c ừng   ự  tả  ề  ã  SCI   Cons e. ):Đọ t kít và r v m A I của   ự  ó: kít đ V ídụ:     ntkt=  ol Read( ;/N hập  t   =97. i     Cons e. ) / a hìkt   ol ReadLi )  c  ộtchuỗikít Cons e.   ne( :Đọ m      ự
 5. C onsol Pr ect e  oj V ídụ:    ti s r=  ol ReadLi ) / c  ỗidữ i u s rng t  Cons e. ne( ;/Đọ chu   lệ       Cons e. rt s rLengt ;/I chi u    ủa  ỗi        ol W ie( t. h) /n  ề dàic chu       or(nti=     s rLengt  ++)/X uấtt ng   ự       f  i    0;i
 6. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect Pr ectTem pl e à  i oj   at l W ndow sA pplcaton   i i Là  ng  ụng ử  ụng  contolnhư  i ứ d s d các  r   W ndow   m , For   Text Box,Buton,Li t   t   s Box,…   Sắp  ếp  contolt box,buton,ls vi  .Lên  x các  r  ext   t  i t ew,.  wi ndow  or    hể  ện  ao  ện  ao i p  ớingười f m để t hi gi di gi tế v     dùng.  ạ xong  ng  ụng  i K hit o  ứ d i i  a  ẽ có  W ndow sA pplcaton,t s   1    vi   box  ứa  contol   t ể ử  ụng r ew Tool ch các  r scó h s d tong  Pr ectnày Để    ew   box  ọn  enu   ew    oj   ( xem vi Tool ch M \Vi \ Tool box)
 7. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect Drag & drop các control lên Form giao diện để thiết kế giao diện
 8. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect Sau    contolvào or ,t khikéo  r   f m  a  vi Pr tesđể xem dùng  ew   operi       t ộc í của  ủa  r   ọn  hu tnh  c contolch ( ở  ew   operi   ằng  M vi Pr tesb cách  M enu   ew    operi   i \Vi \Pr tesW ndow ) N hấn  ộtphảil contol( ư  chu    ên  r  nh Text   t  .  chọn  box,buton,.)và  operi ,khiđ m hì Pr tes    ó  àn  nh  Pr tescủa  r   s   ện  operi   contolnày ẽ hi ra.
 9. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect M ỗicontols   c  định  ằng huộc í N am e.Thuộc í này    r  ẽ đượ xác  b t tnh    tnh  dùng    định  r    ập rnh để xác  contolkhil tì Lưu    ần  tt N am e ao  gợinhớ ý:C đặ  ên  s cho    C ontrol Ti p  u  ữ ế đầ ng Bi u ượng ể t Text box Txt V ídụ:t H oTen,t Tuoi    xt  xt Buton t Btn V ídụ:bt K ,bt     nO   nCancel Label Lbl V ídụ:l ThongBao    bl
 10. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect Các huộc í chung: t tnh      am e:Định  N   danh  contol cho  r   :X uấtdạng extt Text    t  hông i contolcho  ười tn  r   ng   dùng Sự  ện: ki Buton  s   ện  i    i khingườidùng  i t có ự ki Clck,pháts nh      clck  vào  t buton
 11. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect M ộtw i   ndow  or   2  ew : f m có  vi D es gn  ew    ùng   hi tkế  ao  ện i Vi :D để t ế   gi di Code  ew :D ùng   ập rnh r f m  X ác  nh  Vi   để l tì tên or ( đị các  contoltên  i vi  hông  t ộc í N am e  ủa  r  r des gn  ew t qua hu tnh  c ừ contol t ng  r )
 12. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect Để    ew   ủa  om :M ở  ew  ol i   ấn  ột xem vi c Fr   vi s uton,nh chu   phảil For ,chọn  ew    ên  m   Vi Code  ặc  ew   es gner ho Vi D i
 13. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect Xem danh sách Xem thuộc tính của control sự kiện của Control Vi   operi   úp    ew Pr tesgi xem các  t ộc í Pr tescủa  hu tnh  operi   contolnhư  àu ắc,f , r   m s  ont  layout…   s   ện  , và ự ki Event   ( i   Clck,doubl clck,changed, e  i     focus  ,keypr s.) es ,.
 14. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect ­Sau    i vào  ểu ượng    khiclck  bi t hì s m  ét a ẽ hấy  c  nh ấ s ,t s t đượ danh ách  s   ện  ủa  s các ự ki c contolđang  r   xét ­Chọn ự  ện  uốn   i   s ki m pháts nh  và  ấn  nh doubl clck      e  i vào,khi đó  S ẽ   i hàm   ử ý  V s pháts nh  x l s   ện  ó D ùng  ew   ự ki đ ( Vi Code  để    xem code   i pháts nh)
 15. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect Ví dụ: > Name: btnXuLy Text: Xử lý Click: btnXuLy_Click > > Name: lblThongBao Name: txtHoTen Text: Text:
 16. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect B ắts   ện  i của    t X uLy  ự ki Clck  nútbuton  N hấn  ộtphảivào    t chu     nútbuton Chọn  operi Pr tes N hấn  vào    ểu ượng ấm  ét nútbi t s s Chọn  dòng ự  ện  i s ki Clck  D oubl clck  e  i vào  dòng  này ( hiđó  S ẽ   i hàm   ắts   ện  i của    K   V s pháts nh  b  ự ki Clck  nút buton) t
 17. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect H àm   ắts   ện  i của  t X uLy b  ự ki Clck  buton 
 18. Wi ndow   Applcaton  oj i i Pr ect
 19. Ép  ểu  ữ i u ki d lệ   ừ  ỗis rng ang  i u  ấtkì T chu  ti s K ể b   ) Lưu    i u  uốn  ý: à  ểu  ạng  ue  l ki d Val Type  ư:i ,doubl   nh  nt  e, foat. l ,. VD: i   = ntPar e( ; ntx  i . s “1”) s rng o  “100”; ti s =  x  i . s s ; = ntPar e( o) doubl x  doubl Par e( 234”) e  =  e. s “1. ; s rng o  “30. ti s =  23”; x  doubl Par e( o) =  e. s s ; i  uoi= ntPar e(xt . ) ntt   i . s t TuoiText;
 20. Ép  ểu  ữ i u ki d lệ Từ  i u  ấtkìs K ể b    ang  ỗi chu   ến>.
Đồng bộ tài khoản