Cách học bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh nhanh nhất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
722
lượt xem
185
download

Cách học bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh nhanh nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hầu hết các ngôn ngữ đều có các động từ bất quy tắc. Tiếng Anh cũng không là một ngoại lệ. Nhưng có những cách nhanh chóng học được những động từ bất quy tắc này. Chúng ta chỉ cần nhớ một số quy tắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách học bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh nhanh nhất

 1. Cách học bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh nhanh nhất Hầu hết các ngôn ngữ đều có các động từ bất quy tắc. Tiếng Anh cũng không là một ngoại lệ. Nhưng có những cách nhanh chóng học được những động từ bất quy tắc này. Chúng ta chỉ cần nhớ một số quy tắc. Dưới đây là một số gợi ý: 1. Những động từ không thay đổi: A – A – A: Những động từ này không thay đổi dạng cả ở thể hiện tại, quá khứ và quá khứ phân từ. Ví dụ:
 2. cost / cost / cost hurt / hurt / hurt hit / hit / hit A – B – B: Những động từ chỉ thay đổi quá khứ và quá khứ phân từ, nhưng dạng của quá khứ và quá khứ phân từ giống nhau. Ví dụ: tell / told / told think / thought / thought build / built / built A – B – A: Những động từ này thay đổi dạng hiện tại sang quá khứ nhưng quá khứ phân từ lại giữ nguyên như hiện tại. Ví dụ: run / ran / run come / came / come dive / dove / dived A – B – C: Có những động từ chuyển đổi ở cả 3 dạng khác nhau giữa hiện tại, quá khứ và quá khứ phân từ.
 3. Ví dụ: break / broke / broken swim / swam / swum write / wrote / written 2. Một cách khác để nhóm những động từ bằng cách thay đổi dạng hiện tại, đặc biệt là khi thay đổi những nguyên âm. ==> Khái niệm chính – Thay đổi nguyên âm này thường đại diện cho thay đổi về phát âm: Hiện tại: -a-, -ea- (pronunciation /ei/ or /i/) Quá khứ: -o- (pronunciation /o /) Quá khứ phân từ: -o_en (pronunciation /o _ n/ ) Ví dụ: break / broke / broken speak / spoke / spoken steal / stole / stolen wake / woke / woken weave / wove / woven Hiện tại: -aw, -ow, -y (pronunciation / / or /o / or /ai/) Quá khứ: -ew (pronunciation /u/)
 4. Phân từ: own, -awn (pronunciation /o n/ or / n/) Ví dụ: blow / blew / blown draw / drew / drawn fly / flew / flown grow / grew / grown know / knew / known throw / threw / thrown Hiện tại: -i- (pronunciation / /) Quá khứ: -a- (pronunciation /æ/) Phân từ: -u- (pronunciation / /) Ví dụ: begin / began / begun drink / drank / drunk ring / rang / rung shrink / shrank / shrunk sing / sang / sung sink / sank / sunk swim / swam / swum spring / sprang / sprung stink / stank / stunk Hiện tại: -ink, -ing, -uy, -ight (pronunciation / ŋk/ or / ŋ/ or /ai/ or /ait/)
 5. Quá khứ: -ought (pronunciation / t/) Phân từ: -ought (pronunciation / t/) Ví dụ: bring / brought / brought buy / bought / bought fight / fought / fought think / thought / thought Hiện tại: -i- (pronunciation /ai/) Quá khứ: -o- (pronunciation /o /) Phân từ: -i_en (pronunciation / _ n/) Ví dụ: arise / arose / arisen drive / drove / driven ride / rode / ridden rise / rose / risen smite / smote / smitten stride / strode / stridden strive / strove / striven write / wrote / written Hiện tại: -ell (pronunciation / l/) Quá khứ: -old (pronunciation /o ld/) Phân từ: -old (pronunciation /o ld/)
 6. Ví dụ: sell / sold / sold tell / told / told Hiện tại: -i- (pronunciation /ai/) Quá khứ: -i- (pronunciation / /) Phân từ: -i_en (pronunciation / _ n/) Ví dụ: bite / bit / bitten hide / hid / hidden slide / slid / slidden Hiện tại: -ind (pronunciation /aind/) Simple past: -ound (pronunciation /a nd/) Phân từ: -ound (pronunciation /a nd/) Ví dụ: bind / bound / bound find / found / found grind / ground / ground wind / wound / wound Hiện tại: -ee-, -ea- (pronunciation /i/)
 7. Quá khứ: -e_t, -ea_t, -ed (pronunciation / _t/ or / d/) Phân từ: -e_t, -ea_t, -ed (pronunciation / _t/ or / d/) Ví dụ: bleed / bled / bled breed / bred / bred deal / dealt / dealt dream / dreamt / dreamt feed / fed / fed feel / felt / felt flee / fled / fled keep / kept / kept kneel / knelt / knelt mean / meant / meant meet / met / met plead / pled / pled sleep / slept / slept speed / sped / sped sweep / swept / swept weep / wept / wept Hiện tại: -ake (pronunciation /eik/) Quá khứ: -ook (pronunciation / k/) Phân từ: -aken (pronunciation /eik n/) Ví dụ:
 8. forsake / forsook / forsaken mistake / mistook / mistaken shake / shook / shaken take / took / taken Hiện tại: -ea- (pronunciation /i/) Quá khứ: -e-, -ea- (pronunciation / /) Phân từ: -e-, -ea- (pronunciation / /) Ví dụ: lead / led / led leave / left / left read / read / read Hiện tại: -ear (pronunciation / r/) Quá khứ: -ore (pronunciation / r/) Phân từ: -orn(e) (pronunciation / rn/) Ví dụ: bear / bore / borne swear / swore / sworn tear / tore / torn wear / wore / worn Hiện tại: -i- (pronunciation / /) Quá khứ: -a- (pronunciation /ei/)
 9. Phân từ: -i_en (pronunciation / _ n/) Ví dụ: bid / bade / bidden forbid / forbade / forbidden forgive / forgave / forgiven give / gave / given Hiện tại: -i-, -a- (pronunciation / / or /æ/) Quá khứ: -u- (pronunciation / /) Phân từ: -u- (pronunciation / /) Ví dụ: cling / clung / clung dig / dug / dug fling / flung / flung hang / hung / hung sling / slung / slung slink / slunk / slunk spin / spun / spun stick / stuck / stuck sting / stung / stung string / strung / strung swing / swung / swung wring / wrung / wrung
 10. Không thay đổi nguyên âm hay chuyển nguyên âm nhưng thay đổi phụ âm. Hiện tại: -d Quá khứ: -t Phân từ: -t Ví dụ: bend / bent / bent build / built / built lend / lent / lent make / made / made send / sent / sent spend / spent / spent Những từ dưới đây cũng giống như trên, nhưng chúng không có phụ âm ở dạng gốc hiện tại. Quá khứ và Phân từ sẽ được chuyển đổi như dạng ở trên, nhưng -y ở hiện tại sẽ được đổi thành -i trước khi thêm -d ở cuối từ. lay / laid / laid pay / paid / paid say / said / said Những từ dưới đây không thay đổi nguyên âm - chúng là những động từ có quy tắc. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng cả hai trường hợp thêm "-t" hoặc thêm "- ed" cho cả Quá khứ và Phân từ (chú ý những từ kết thúc bằng -ll sẽ chỉ còn 1 chữ -l khi thêm -t vào đằng sau).
 11. burn / burned, burnt / burned, burnt learn / learned, learnt / learned, learnt dwell / dwelt, dwelled / dwelt, dwelled smell / smelled, smelt / smelled, smelt spell / spelled, spelt / spelled, spelt spill / spilled, spilt / spilled, spilt spoil / spoiled, spoilt / spoiled, spoilt Những từ sau là có quy tắc ở Quá khứ và Phân từ, nhưng khi dùng Phân từ làm tính từ hoặc trong những câu bị động, người ta thường hay dùng từ có thêm -n: hew / hewed / hewn, hewed mow / mowed / mown, mowed prove / proved / proven, proved saw / sawed / sawn, sawed sew / sewed / sewn, sewed show / showed / shown, showed shear / sheared / shorn, sheared sow / sowed / sown, sowed strew / strewed / strewn, strewed strike / struck / stricken, struck tread / trod / trodden, trod

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản