intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cách nhớ và áp dụng Incoterms 2000

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1.330
lượt xem
452
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Incoterms 2000 - Tập hợp các tập quán trong mua bán hàng hóa quốc tế. Các tập quán này phải là những thói quen thương mại được hình thành lâu đời và đang áp dụng phổ biến hiện nay. Được xem là "Tiếng nói chung của các thương nhân" nên việc tìm hiểu và biết cách áp dụng Incoterms là điều hết sức quan trọng. Ngoài mục đích cung cấp cho các bạn một tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học tập, “Cách nhớ và áp dụng Incoterms 2000” còn là thủ thuật giúp các bạn có thể......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách nhớ và áp dụng Incoterms 2000

  1. www.vn8x.com CÁCH NH VÀ ÁP D NG INCOTERMS 2000 Incoterms - T p h p c a các t p quán trong mua bán hàng hóa qu c t . Các t p quán này ph i là nh ng thói quen thương m i ñư c hình thành lâu ñ i và ñư c áp d ng liên t c. Nó ph i có n i dung c th , rõ ràng và ph i ñư c ña s các ch th trong thương m i hi u bi t và ch p nh n. ði t lu n ñi m ñó d n ñ n vi c nó không m c nhiên phát sinh hi u l c trong m i ho t ñ ng thương m i qu c t . V y khi nào nó phát sinh hi u l c và m c ñ hi u l c ra sao? Incoterms ch có giá tr pháp lý b t bu c các bên khi trong h p ñ ng h th a thu n d n chi u ñ n vi c ñ oc ñi u ch nh b i Incoterms (ði m 2, Incoterms 2000 ). Dù quy d nh như v y nhưng m c ñ hi u l c c a Incoterms cũng có h n ch như trong trư ng h p m t s ñi u kho n c a Incoterms có th không phù h p v i m t vài thói quen giao d ch trong m t s ngành ngh ho c t p quán m t khu v c nào ñó mà trong h p ñ ng các bên lai th a thu n áp d ng theo thói quen trư c ñó ho c các t p quán ñ a phương .... thì lúc này nh ng th a thu n c a các bên có th có giá tr pháp lý cao hơn s gi i thích t Incoterms. Sau ñây chúng ta cùng xem xét n i dung c a Incoterms 2000 - văn b n ñang ñư c áp d ng v i các qui ñ nh v ñi u ki n thương m i qu c t ñư c coi là "Ti ng nói chung c a các thương nhân." Incoterms 2000, chia các ñi u ki n thương m i thành 4 nhóm, hi u và phân bi t gi a các nhóm này, và quan tr ng là nh ñ mà áp d ng không ph i là ñi u d dàng. Th nh t có 4 nhóm, nh câu "Em F i C ði" - 4 t ñ u c a câu chính là 4 ñi u ki n thương m i trong incorterm 2000: E,F,C,D. Bây gi ta ñi c th vào t ng nhóm : 1. Nhóm E-EXW-Ex Works Gi tôi có m t món hàng, tôi mu n bán và tôi không ch u b t c trách nhi m gì v lô hàng ñó, t xin gi y phép xu t kh u ñ n thuê phương ti n v n chuy n, thuê tàu… nghĩa là r t lư i và không có chút trách nhi m gì v th t c thì ñó là ñi u ki n nhóm E .V y nhé, khi nào mình mu n bán hàng và ch ng mu n làm th t c gì hãy nh ñ n nhóm E 2. Nhóm F Trong nhóm F có 3 nhóm là FOB, FCA, FAS. V y bí quy t ñ nh khi c n ñ n nhóm F là th nào? Hãy nh F là free nghĩa là không có trách nhi m, v y không có trách nhi m v i gì, không có trách nhi m v i vi c v n chuy n t c ng b c hàng ñ n c ng d hàng. ðó là nét cơ b n c a nhóm F. V y ñâu là cơ s ñ phân bi t,chia ra 3 nhóm FCA, FAS, FOB. Xin tr l i, cơ s chính là trách nhi m v n chuy n hàng t cơ s c a ngư i bán lên tàu: 2.1. FCA Ch b c hàng lên phương tiên v n t i ngư i mua g i ñ n nh n hàng n u v trí ñó n m trong cơ s c a ngư i bán. Sau khi b c hàng lên phương ti n v n t i là tôi h t trách nhi m. L y ví d , tôi bán 2 container v ñèn chi u sáng theo ñi u ki n FCA sang M , cơ s s n xu t c a tôi qu n Tân Bình. N u tôi giao hàng cơ s qu n Tân Bình, thì tôi ph i thuê xe nâng ñ chuy n hàng lên xe container chuyên d ng do ngư i mua g i ñ n. L y trư ng h p, v n bán theo ñi u ki n FCA, nhưng giao hàng kho trung chuy n Tân C ng ch ng h n, lúc này vi c v n chuy n hàng lên xe container chuyên d ng do ngư i mua g i ñ n, ngư i mua ph i t lo l y. Nghe có v không công b ng, th c ra thì ngư i bán ñã ph i v n 1
  2. www.vn8x.com chuy n hàng ñ n t n kho trung chuy n r i còn gì. ði u này có l i cho nh ng nhà xu t kh u, bán hàng nhi u, có v trí t p k t hàng t t. Làm th nào nh ñư c tính ch t cơ b n c a nhóm FCA? - Nh ñ n FCA hãy nh t C- Carrier ,Free Carrier - Mi n trách nhi m v n chuy n, chính là ý nghĩa ñã phân tích trên 2.2 FAS Nhóm này, trách nhi m ngư i bán, cao hơn nhóm FCA, nghĩa là không giao hàng t i cơ s s n xu t hay ñi m trung chuy n như trên mà ngư i bán ph i thuê phương ti n v n chuy n ñ ñưa hàng x p d c m n tàu. ð nh ñ c tính này hãy nh t Free Alongside – Mi n trách nhi m ñ n khi ñã x p d c m n tàu. 2.3 FOB ñi u ki n FAS trách nhi m ta là giao hàng ñ n m n tàu, th còn n u khi b c hàng t m n tàu lên tàu, ch ng may hàng b v thì sao, ai ch u trách nhi m? Ai tr chi phí b c hàng này? Tr l i câu h i trên chính là ñi u ki n FOB. V y nh ñ n FOB, hãy nh ñ n trách nhi m c a chúng ta là ph i giao hàng lên ñ n tàu, nghĩa là ch u trách nhi m c u hàng lên tàu. T Free on board nói lên ñi u ñó – Mi n trách nhi m khi ñã giao hàng lên tàu. Như v y trong ñi u ki n nhóm F , hãy nh : 1. Trách nhi m chuyên ch tăng d n: FCA--------->>>FAS--------->>> FOB 2. Ch u chi phí làm th t c xu t kh u, n p thu và l phí xu t kh u. V y là t nhóm E, tôi ch giao hàng thôi, còn ngư i mua mu n làm sao thì làm. ð n nhóm F, trách nhi m có nâng lên m t tí, t c là có ñ c p ñ n trách nhi m chuyên ch . V y cao hơn n a là gì? ðó là ñ m nh n luôn vi c chuyên ch ñ n c ng d hàng cho ngư i mua. Khi nghĩ ñ n vi c thuê tàu và chuyên ch t c ng ñi ñ n c ng ñ n hãy nh ñ n nhóm C. Ch c ch n t g i nh ñ n nhóm C là t cost t cư c phí 3. Nhóm C Như v y, nói ñ n nhóm C, là nói ñ n thêm chi phí ngư i bán s lo thêm t vi c thuê tàu, ñ n vi c chuyên ch và b c hàng, cũng như b o hi m cho các r i ro trong quá trình chuyên ch . Và nh ng tính ch t này cũng là cơ s ñ phân bi t các ñi u ki n trong nhóm C 2
  3. www.vn8x.com 3.1 CFR ðơn gi n là ngư i bán ph i ch u thêm chi phí chuyên ch ñ n c ng d hàng, còn chi phí d hàng do ngư i mua ch u n u có th a thu n. Giá CFR = Giá FOB + F (Cư c phí v n chuy n) 3
  4. www.vn8x.com 3.2 CIF Quá trình chuyên ch t c ng bán ñ n c ng mua là do ngư i bán ch u r i nhưng n u d c ñư ng ñi, ch ng may hàng hóa b h ng thì sao? Rõ ràng là c n ph i mua b o hi m cho hàng. Như v y CIF gi ng CFR ngòai vi c ngư i bán ph i mua b o hi m. Thư ng thì mua b o hi m m c t i thi u theo FPA hay ICC(C) -110% giá tr hàng hóa giao d ch. Bí quy t ñ nh nhóm CIF v i các nhóm khác là t I-Insurance-B o hi m Giá CIF=Giá FOB + F(cư c v n chuy n) +(CIF x R)= (FOB+F)/(1-R) Có nh ng doanh nghi p mua hàng, làm sang, m c dù ta ñã chuy n hàng ñ n c ng nhưng h chưa th a mãn, mu n ta chuy n công ty hay ñ a ñi m h ch ñ nh n m sâu trong n i ñ a, do v y phát sinh thêm ñi u ki n CPT,CIP 3.3 CPT CPT= CFR + F (Cư c phí v n chuy n t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh). ð c ñi m n i b t c a CPT là ch ñó, gi ng h t CFR, ngoài ra còn thêm cư c phí v n chuy n t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh 3.4 CIP CIP = CFR + (I+F) (Cư c phí v n chuy n và b o hi m t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh) = CPT+I (Cư c phí b o hi m t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh) Như v y trong nhóm C, có các lưu ý sau : • Trách nhi m làm th t c nh p kh u, n p thu và l phí nh p kh u thu c ngư i mua. • Trách nhi m ngư i bán tăng d n CFR ------->>> CIF------->>> CPT------->>> CIP • CIF, CFR ch áp d ng phương ti n v n t i th y • CPT, CIP áp d ng ñư ng s t, ñư ng b , ñư ng hàng không, và c v n t i ña phương th c Ta th y 3 nhóm trên là tương ñ i ñ nhưng t i sao l i có thêm nhóm D? Câu tr l i là có nh ng yêu c u mà ñi u ki n giao hàng, nó không n m trong b t kỳ ñi u ki n nào trong các nhóm trên, ho c ph i áp d ng các ñi u ki n trên nhưng kèm theo là các ñi u kho n b sung. 4
  5. www.vn8x.com L y ví d : Ví d 1: Công ty Vi t Nam Phú Th bán v i s y ép khô cho Trung Qu c qua c a kh u L ng Sơn, ñi u ki n Trung Qu c yêu c u là giao hàng cho Trung Qu c trên các xe t i t i biên gi i , vi c chuyên ch , thuê xe ñ n ñi m quy ñ nh trên biên gi i là do cty Vi t Nam ñ m nh n, còn vi c b c d hàng t xe t i xu ng t i ñi m giao hàng, phía Trung Qu c s lo. V y ta ki m tra xem, áp d ng ñư c ñi u kho n nào, trong các nhóm E,F,C mà ta ñã h c không nhé : Nhóm E: Ch c ch n là không r i, yêu c u giao hàng t i c a kh u L ng Sơn, mà v i thì thu gom Phú Th , n u theo E thì cty Vi t Nam ch giao hàng Phú Th thôi. Nhóm F: • FCA: Không ñư c, b i phìa Trung Qu c không ñ ng ý thuê ô tô vào t n PHÚ Th l y v i. • FAS: Không ñư c, ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y • FOB: Không ñư c, ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y Nhóm C: • CFR: Không ñư c, ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y • CIF: Không ñư c, ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y • CPT: Nghe có v ñư c, nhưng CPT là ngư i bán thuê phương tiên v n t i chuy n hàng ñ n kho cho ngư i mua t c ng d hàng nhưng ñây phía Trung Qu c ch yêu c u giao hàng ngay t i biên gi i, không c n chuyên ch ñi ñâu c , vi c d hàng và chuy n ñ n kho h s lo • CIP: Cũng tương t như CPT không áp d ng ñư c. 5
  6. www.vn8x.com Ví d 2: M t công ty Vi t Nam xu t hàng th y s n là tôm ñông l nh sang cho Nh t, phía Nh t yêu c u giao t i c ng Kobe cho h , còn vi c b c hàng xu ng h s t lo, phía Vi t Nam ch c n ñưa các con tàu ch hàng ñ n c ng Kobe an toàn là ñư c. Trong tru ng h p này, rõ ràng là có th áp d ng ñi u ki n CFR , nhưng V i CFR , ngư i bán ph i ñ m b o cho hàng an toàn sau khi qua lan can tàu t i c ng ñ n. Còn trong trư ng h p này, doanh nhi p Nh t s t lo, anh Vi t Nam ch c n ñưa hàng an toàn ñ n c ng và ñ m b o hàng n m trên tàu an tòan là ñư c. V y, n u mu n áp d ng CFR, ph i ký thêm th a thu n là phía Vi t Nam ch ch u ñưa hàng an toàn ñ n c ng và ñ m b o hàng n m trên tàu an toàn là ñư c. V y trong h p ñ ng ng ai thương ph i ghi th nào. Gi ñ nh: 1. Tham chi u ñi u ki n CFR, Incoterms 2000 2. …… 3. ……. Các ñi u kho n khác: 1. Phía Vi t Nam ch ch u ñưa hàng an toàn ñ n c ng và ñ m b o hàng n m trên tàu an tòan 2. ……… Như v y là ñi u kho n chính 1 và ñi u kh an khác mâu thu n l n nhau, nguyên t c h p ñ ng là các ñi u kho n không ñư c ph ñ nh l n nhau. 6
  7. www.vn8x.com Qua 2 ví d trên, ta th y s c n thi t có nhóm D 4. Nhóm D 1. DAF Bí quy t là ch F-Frontier, nghĩa là giao hàng t i biên gi i, còn vi c d hàng phía mua s lo. Trong buôn bán m u d ch ñư ng bi n, ñi u kh an này thư ng ñư c áp d ng. 7
  8. www.vn8x.com 2. DES Giao hàng an tòan trên tàu t i c ng d hàng, vi c d hàng phía mua s lo. Rõ ràng ñ a ñi m chuy n r i ro so v i FOB, CFR, CIF không ph i là lan can tàu t i c ng ñ n mà chính là boong tàu. DES: Nh ñ n ch ES :Ex Ships 3. DEQ V i DEQ, hàng ph i ñ t an tòan t i c u c ng quy ñ nh. V y nó khác gì v i CFR ñâu? Cũng yêu c u chuy n hàng ñ n c ng ñích, ch u chi phí d hàng. V n ñ khác bi t ñây là chuy n r i ro: CFR ñ a ñi m chuy n r i ro là lan can tàu, nghĩa là sau khi c n c u ñã quay qua lan can tàu, ch ng may hàng b rơi xu ng, ñ v … thì v i CFR, ngư i bán không còn ch u trách nhi m. Còn v i DEQ thì ngư i bán ph i ch u trách nhi m cho ñ n khi hàng ñã ñ t an tòan lên c u c ng. So v i DES thì: DEQ = DES +Chi phí d hàng + r i ro trong quá trình d hàng Và ch EQ – Ex Quay – t i c u c ng, nói lên ý nghĩa này 4. DDU Ch u trách nhi m ñưa hàng t i ñi m ñích quy ñ nh. Th c s thì DDU r t gi ng CFR và gi ng CPT, và c DEQ tuy v y V N CÓ NH NG S KHÁC BI T : CFR: Áp d ng cho ñư ng bi n DEQ: Thì m i phương ti n nhưng ch giao hàng t i c u c ng CPT: Thì áp d ng v i m i phương ti n và v n chuy n ñ n ñích luôn, trông r t gi ng v i DDU nhưng v i DDU ngư i bán chưa làm th t c thông quan nh p kh u và chưa d hàng kh i phương ti n v n chuy n ñ n và n u ngư i mua g p r i ro khi làm các th t c thông quan nh p kh u thì ngư i mua s ch u m i phí t n và r i ro phát sinh 5.DDP Gi ng h t DDU, ng ai tr ngư i bán ph i ch u luôn r i ro khi ngư i mua g p r i ro khi làm các th t c thông quan nh p kh u. G a s thu xu t kh u tăng lên, ngư i mua s ch u. ð n ñây ta th y v n ñ th t ra cũng r t rõ, gi s cty Vi t Nam nh p kh u lô hàng thu c tr sâu th c v t t M , và công ty Vi t Nam do không có kinh nghi m t ch c v n chuy n m t hàng nguy hi m này, nên yêu c u nhà xu t kh u ph i v n chuy n ñ n cơ s c a công ty ð ng Nai. N u lô hàng thu c tr sâu này n m trong danh m c hàng ñư c nh p kh u và ñư c nhi u doanh nghi p nh p trư c ñó, cty bi t ch c vi c làm th t c ñơn gi n. Trong tru ng h p này cty s ký CPT. Nhưng n u lô hàng này, trư c kia chưa bao gi nh p, nhưng tình hình kinh doanh khi n cty mu n nh p g p v , và trong th i gian hàng v , cty s ch y lo th t c h i quan. T t nhiên, ngư i 8
  9. www.vn8x.com bán s ch u r i ro, l không nh p ñư c thì s ra sao. T t nhiên, doanh nghi p VN s ch u r i ro ñó, n u không lo ñư c th t c h i quan. Trư ng h p này làm th t c DDU. Còn n u cty Vi t Nam v n mu n nh p lô hàng nhưng l i e ng i v vi c không làm ñư c th t c h i quan và không mu n gánh r i ro nay. Trong khi nhà xu t kh u M l i có quan h v i cty khác Vi t Nam có th m nh và quan h t t ñ làm gi y t nh p kh u và h ch c ch n s lo ñư c th t c, n u có r i ro h s ch u thì cty Vi t Nam s ký h p ñ ng theo ñi u ki n DDP. Trong th c t , v n t i b ng ñư ng th y thư ng áp d ng DEQ hay DES tùy giao c u c ng hay trên boang cho DDU và DDP. Tham kh o: Saga 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2