Cài đặt Oracle9i Developer Suite

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
203
lượt xem
37
download

Cài đặt Oracle9i Developer Suite

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu lần đầu tiên bạn cài đặt Oracle trên máy thì nên chấp nhận các thiết lập mặc định như trong hình 3.Nếu bạn đã cài đặt Oracle trên máy trước đó rồi, bạn có thể phải chọn lại giá trị cho Name và Path. Nhấn nút Next, màn hình Installation Types xuất hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt Oracle9i Developer Suite

 1. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Để cài đặt Oracle9i Developer Suite, thực hiện các bước sau: Bước 1. Mở cửa sổ Windowns Explorer và thi hành tập tin setup.exe trong thư mục gốc của ổ đĩa 1 để bắt đầu việc cài đặt Oracle. Hình 1 : Cửa sổ Windowns Explorer trình bày biểu của tập tin setup.exe Bước 2. Khi trình Oracle Universal Installer khởi động, sẽ xuất hiện màn hình cho phép bạn chọn lựa việc cài đặt hay gỡ bỏ các sản phẩm của Oracle. GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 1
 2. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Hình 2 : Bước 3. Nhấn nút Next, mành hình File Locations xuất hiện. Hình 3 : Bước 4. Nếu lần đầu tiên bạn cài đặt Oracle trên máy thì nên chấp nhận các thiết lập mặc định như trong hình 3.Nếu bạn đã cài đặt Oracle trên máy trước đó rồi, bạn có thể phải chọn lại giá trị cho Name và Path. Nhấn nút Next, màn hình Installation Types xuất hiện. GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 2
 3. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Hình 4 : Bước 5. Chọn tuỳ chọn Complete Nhấn nút Next, màn hình Provide Outgoing Mail Server Information xuất hiện. Hình 5 : Bước 6. Không cần nhập giá trị vào GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 3
 4. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Nhấn nút Next, mành hình Summary xuất hiện. Hình 6 : Bước 7. Nhấn nút Install, để bắt đầu quá trình cài đặt. Hình 7 : Bước 8. Trong quá trình cài đặt, màn hình Configuration Tools xuất hiện. GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 4
 5. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Hình 8 : Sau đó, màn hình Oracle Net Configuration Assistant: Welcome xuất hiện Hình 9 : Bước 9. Đánh dấu vào mục Perform typical configuration Nhấn nút Next, màn hình hiển thị các thông tin nhắc nhở cho việc cung cấp tên dịch vụ của Oracle Universal Installer GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 5
 6. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Hình 10 : Màn hình Welcome cung cấp 02 giải pháp cho việc thiết lập tên dịch vụ trên mạng. Chọn tuỳ chọn No, … để cho trình Oracle Universal Install hướng dẫn từng bước thông qua trình Wizard để cài đặt dịch vụ. Nhấn nút Next, cửa sổ Oracle Net Configuration Assistant: Net Service Name Configuration, Database Version xuất hiện Hình 11 : Chọn tuỳ chọn Oracle8i or later database or service Nhấn nút Next, cửa sổ Oracle Net Configuration Assistant: Net Service Name Configuration, Service Name xuất hiện GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 6
 7. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Hình 12 : Nhập giá trị đã nhập vào mục Global Database Name ở bước cài đặt cơ sở dữ liệu vào mục Service Name. Giá trị này sẽ là chuỗi kết nối khi đăng nhập vào hệ thống. Click nút Next, cửa sổ Oracle Net Configuration Assistant: Net Service Name Configuration, Select Protocols xuất hiện Hình 13 : Chọn TCP Nhấn nút Next, cửa sổ Oracle Net Configuration Assistant: Net Service Name Configuration, TCP/IP Protocol xuất hiện GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 7
 8. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Hình 14 : Nhập tên máy tính của Bạn vào ô Host name. Tên máy tính của Bạn được cung cấp khi cài đặt HĐH Window. Chọn tuỳ chọn Use the standard port number of 1521 Nhấn Next, cửa sổ Oracle Net Configuration Assistant: Net Service Name Configuration, Test xuất hiện Hình 15 : Mục đích của trang này là kiểm tra việc kết nối đến cơ sở dữ liệu từ Forms Builder 9i. Chọn tuỳ chọn Yes, perform a test GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 8
 9. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Nhấn nút Next, khi kết nối thành công màn hình sẽ thể hiện câu thông báo Connecting … Test Sucessful, nếu không thành công, Bạn nhấn nút Next để kiểm tra lại việc thiết lập. Hình 16 : Màn hình Oracle Net Configuration Assistant: Net Service Name Configuration, Net Service Name xuất hiện, chấp nhận các giá trị mặc định của nó. Nhấn nút Next Hình 17 : Màn hình Oracle Net Configuration Assistant: Net Service Name Configuration, Another Net Service Name xuất hiện, cửa sổ này cho phép thiết lập tên dịch vụ khác. Chọn tuỳ chọn No Nhấn nút Next GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 9
 10. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Hình 18 : Màn hình Oracle Net Configuration Assistant: Net Service Name Configuration Done xuất hiện Nhấn nút Next Hình 19 : GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 10
 11. Cài đặt Oracle9i Developer Suite Hình 20 : Hình 21 : Bạn đã hoàn tất việc cài đặt bộ Oracle 9i Developer Suite. Nhấn nút Exit để đóng màn hình Oracle Universal Installer. GV: Leâ Löu Dieäu Thaûo Trang 11
Đồng bộ tài khoản