intTypePromotion=1
ADSENSE

cẩm nang máy tính

Chia sẻ: Tu Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:188

804
lượt xem
514
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tin học là ngành nghiên cứu về cấu trúc và tính chất của thông tin, về lưu trữ,xử lý và truyền tin. quá trình đó được thực hiện một cách tự động trên máy tính điện tử.máy tính đã trở nên rất phổ biến trên toàn thế giới, trong đó có việt nam. Đối với nhiều người việc làm chủ máy tính không hề khó khi có những hướng dẫn, báo, tạp chí, trên mạng. tạp chí cẩm nang máy tính là một trong số đó. bạn sẽ khai thác được rất nhiều thông tin hữu ích qua cuốn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cẩm nang máy tính

 1. CÈm nang m¸y tÝnh -1– St by hoangly85
 2. CÈm nang m¸y tÝnh Môc lôc HÖ ®iÒu hµnh MS - DOS. ................................................................................... 10 C¸ch Setup BIOS................................................................................................ 22 ChÈn §o¸n bÖnh qua tiÕng bip cña bios ........................................................... 31 M¸y tÝnh kªu bÝp, bÝp... råi kh«ng khëi ®éng.................................................... 35 B¶o vÖ cmos ........................................................................................................ 36 B¶o vÖ cmos ........................................................................................................ 36 BÝ mËt vÒ tèc ®é cña pc....................................................................................... 37 Bo m¹ch chñ, nÒn t¶ng cña tèc ®é .................................................................... 41 Bé nguån atx ...................................................................................................... 48 CÇn biÕt vÒ CPU ................................................................................................. 50 ChÈn ®o¸n vµ kh¾c phôc c¸c lçi hÖ thèng ........................................................ 54 C¸ch söa floppy disk bÞ track 0 bad................................................................... 58 §Þa cøng gÆp t×nh tr¹ng khã xö......................................................................... 58 Fat lµ g× ............................................................................................................... 61 Format cÊp thÊp ®Üa cøng(low level format)..................................................... 63 G¾n thªm æ ®Üa th¸o l¾p ..................................................................................... 64 Gi¶i quyÕt sù cè æ ®Üa cøng ................................................................................ 67 Thñ thuËt víi Windows 98 ................................................................................. 69 Cµi ®Æt modem .................................................................................................... 71 M-êi lêi khuyªn khi l¾p ®Æt card n©ng cÊp ...................................................... 75 M-êi thñ thuËt víi modem................................................................................. 77 C¸ch thiÕt lËp m¹ng m¸y tÝnh qui m« nhá........................................................ 80 M¹ng m¸y tÝnh.................................................................................................... 84 Nèi kÕt m¸y tÝnh ................................................................................................. 87 X©y dùng mét m¹ng m¸y tÝnh............................................................................ 89 Sö dông usb ........................................................................................................ 93 Sö dông æ ®Üa cd rom ......................................................................................... 95 -2– St by hoangly85
 3. CÈm nang m¸y tÝnh DMA vµ c¸c ch-¬ng tr×nh qu¶n lý bé nhí........................................................ 99 Ghost 5.1 ........................................................................................................... 104 Sö dông æ ®Üa cøng IDE .................................................................................. 106 Boot 2 hÖ ®iÒu hµnh ......................................................................................... 112 Sö dông disk manager cña h·ng s¶n xuÊt æ ®Üa cøng ................................... 113 æ cøng trªn 4GB kh«ng khëi ®éng ®-îc ......................................................... 115 Phôc håi d÷ liÖu trong æ ®Üa cøng bÞ chÕt bÊt ngê.......................................... 116 Nh÷ng sù cè phÇn cøng ................................................................................... 116 Kh¾c phôc sù cè hiÓn thÞ mµn h×nh ................................................................ 119 TËn dông c¸c chøc n¨ng cña DiskEdit ........................................................... 120 Nguyªn t¾c söa ch÷a c¸c th«ng b¸o cña DOS................................................ 122 Sö dông Card Sound ........................................................................................ 123 L-u dù phßng vµ phôc håi Registry:............................................................... 131 Ch¹y c¶ NT lÉn Windows 95/98 ...................................................................... 155 Kh¾c phôc lçi CDRom cña Win 98 Beta 3...................................................... 157 Tèi -u hãa Windows 98 ................................................................................... 158 Cµi ®Æt Windows2000....................................................................................... 163 Giao thøc m¹ng ................................................................................................ 170 C¸ch bÊm ®Çu d©y RJ45 vµo c¸p utp .............................................................. 170 T¨ng tèc ®é kÕt nèi vµo m¹ng.......................................................................... 172 thñ thuËt registry cho m¹ng néi bé(lan) ......................................................... 174 Nh©n ®«i tiÖn Ých mµn h×nh............................................................................. 178 T¹o logo khëi ®éng míi trong rom bios ......................................................... 178 Phô lôc: C¸c bé phËn cÊu thµnh m¸y tÝnh ..................................................... 181 -3– St by hoangly85
 4. CÈm nang m¸y tÝnh §¹i c-¬ng vÒ m¸y tÝnh vµ c«ng nghÖ tin häc. I- Tin häc vµ c«ng nghÖ th«ng tin . 1- Tin häc (Informatics): Lµ 1 ngµnh nghiªn cøu vÒ cÊu tróc vµ tÝnh chÊt cña th«ng tin, vÒ l-u tr÷, xö lý vµ truyÒn tin. Qu¸ tr×nh ®ã ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch tù ®éng trªn M¸y tÝnh ®iÖn tö. 2- C«ng nghÖ th«ng tin (Information Technology): Bao gåm tÊt c¶ c¸c hµnh ®éng vµ c¸c c«ng nghÖ chøa ®ùng néi dung xö lý th«ng tin b»ng ph-¬ng tiÖn ®iÖn tö tõ viÖc thu nhËp, l-u tr÷, t×m kiÕm, chÕ biÕn, truyÒn th«ng tin cho ®Õn viÖc xö lý th«ng tin cho mäi lÜnh vùc. 3- Th«ng tin (Information ): Lµ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ 1 sù kiÖn, 1 hiÖn t-îng nµo ®ã qua kh¶o s¸t, ®o l-êng vµ nghiªn cøu. 4- Xö lý th«ng tin ( Data Processing ):  Qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin bao gåm: Thu nhËn - Ph©n lo¹i - S¾p xÕp - Tæng hîp - L-u tr÷ - TÝnh to¸n - So s¸nh - Lùa chän - T×m kiÕm - Thèng kª - CËp nhËt - T¹o lËp th«ng tin míi. Tãm l¹i ®ã lµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh xö lý nh»m ®¹t ®-îc 1 môc ®Ých nhÊt ®Þnh.  Th«ng tin ®-îc biÓu diÔn qua nh÷ng h×nh thøc : con sè - ch÷ viÕt - tiÕng nãi - ©m thanh - h×nh ¶nh. Th«ng qua ph©n tÝch, tæng hîp, xö lý ta thu ®-îc th«ng tin cã gi¸ trÞ lín. II- M¸y tÝnh ®iÖn tö. 1- M¸y tÝnh ®iÖn tö:  m¸y tÝnh trong ®ã sö dông ph-¬ng tiÖn ®iÖn tÎ mµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña nã dùa vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vËt lý cña thiÕt bÞ ®iÖn tö.  M¸y tÝnh ®iÖn tö cã chøc n¨ng xö lý tù ®éng theo ch-¬ng tr×nh ®¹t ®é chÝnh x¸c cao, tèc ®é nhanh.  M¸y tÝnh ®iÖn tö kh¸c m¸y kh¸c ( biÕn ®æi d¹ng n¨ng l-¬ng nµy sang d¹ng n¨ng l-îng kh¸c ) mµ nã biÕn ®æi th«ng tin xö lý th«ng tin.  Nguyªn lý tÝnh to¸n cña m¸y tÝnh ®iÖn tö cã 2 d¹ng:  Nguyªn lý t-¬ng tù: Sö dông 1 ®¹i l-îng vËt lý biÕn thiªn liªn tôc ®Ó biÓu diÔn vµ xö lý sè liÖu M¸y tÝnh t-¬ng tù  Nguyªn lý sè ( Digital ): Sö dông 1 ®¹i l-îng vËt lý biÕn thiªn gi¸n ®o¹n ®Ó biÓu diÔn vµ xö lý sè liÖu M¸y tÝnh sè. -4– St by hoangly85
 5. CÈm nang m¸y tÝnh 2- CÊu tróc chung cña MT§T:  MT§T tõ khi ra ®êi cho tíi nay, dï ®-îc c¶i tiÕn liªn tôc vÉn gåm cã 5 khèi chÝnh sau: ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ vµo Bé nhí ngoµi ThiÕt bÞ ra ngo¹i Input Device EXT-Memory Output Device vi Bé nhí trung t©m Bé Centrer-Memory xö lý trung t©m CPU Control ALU CU Processing Arithmetric-Logic Unit Control-Unit Unit Chó thÝch : Quan hÖ vËn chuyÓn Quan hÖ ®iÒu khiÓn  Ho¹t ®éng MT§T:  C¸c ch-¬ng tr×nh mµ sè liÖu ®Çu vµo ®-îc ®-a vµo bé nhí trong nhê c¸c thiÕt bÞ vµo.  Khi thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh th× c¸c c©u lÖnh cña ch-¬ng tr×nh vµ sè liÖu lÇn l-ît ®-a ra sö dông.  TËp lÖnh ®-îc tÝch luü trong bé nhí trong sÏ ®-îc ®-a vµo thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ( CU) theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh. C¸c c©u lÖnh sÏ ®-îc gi¶i m· vµ thùc hiÖn, tõ ®ã toµn bé thiÕt bÞ trong hÖ thèng MT§T sÏ ®-îc thùc hiÖn vµ ®iÒu khiÓn theo tËp lÖnh mµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ph¸t ra. MÆt kh¸c c¸c sè liÖu trong bé nhí ®-a dÕn ALU ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n sè häc, phÐp to¸n l«gic,..v.. Ta thÊy quan hÖ gi÷a bé nhí trung t©m víi ALU lµ quan hÖ 2 chiÒu: Sè liÖu ®-a vµo ALU xö lý. Khi ALU xö lý xong sÏ ®-a vÒ bé nhí trung t©m vµ cã thÓ lÆp l¹i h÷u h¹n lÇn. §Ó khi cã lÖnh tõ CPU th× sè liÖu nµy cã thÓ ®-a ra c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi.  Bé nhí trong + CU + ALU t¹o thµnh khèi xö lý sè liÖu gäi lµ CPU. -5– St by hoangly85
 6. CÈm nang m¸y tÝnh  C¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi trong hÖ thèng tuy kh«ng trùc tiÕp tham gia xö lý sè liÖu nh-ng liªn kÕt trùc tiÕp MT§T. Nã cã 4 nhiÖm vô:  §-a sè liÖu vµo  §-a sè liÖu ra  TruyÒn vµ phèi ghÐp d÷ liÖu  L-u tr÷ d÷ liÖu. -6– St by hoangly85
 7. CÈm nang m¸y tÝnh III- ph©n lo¹i M¸y tÝnh ®iÖn tö. 1- Ph©n lo¹i theo ®é lín:  Micro Computer (M¸y vi tÝnh) - cßn ®-îc gäi lµ m¸y tÝnh c¸ nh©n (Persioner Computer) : th-êng chØ cã 1 bé xö lý, cè ®Æc ®iÓm nhá gän, kh¶ n¨ng lµm viÖc phong phó, dÔ dµng sö dông. Nã cã thÓ nèi m¹ng d-íi d¹ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi (Terminal) ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng lµm viÖc.  Mini Computer (M¸y tÝnh cì trung): Th-êng sö dông nhiÒu bé xö lý. Cã kh¶ n¨ng xö lý m¹nh h¬n rÊt nhiÒu so víi m¸y PC  Main frame Computer (M¸y tÝnh cì lín): Cã nhiÒu bé xö lý m¹nh, cã kh¶ n¨ng xö lý th«ng tin khæng lå víi tèc ®é, chÝnh x¸c lín. Ng-êi ta th-êng sö dông lo¹i m¸y nµy ®Ó ®iÒu hµnh m¹ng m¸y tÝnh cì lín, trong trung t©m nghiªn cøu lín. Cßn gäi lµ siªu m¸y tÝnh. 2- Ph©n lo¹i theo thÕ hÖ m¸y tÝnh ( LÞch sö m¸y tÝnh ):  ThÕ hÖ Zero ( m¸y tÝnh c¬ khÝ ) - 1642 - 1945: M¸y tÝnh ®Çu tiªn do nhµ to¸n häc Blase Pascal chÕ t¹o 1642.  ThÕ hÖ 1 (1945-1955): Nhµ to¸n häc Anh lµ Turing ®· thiÕt kÕ ra chiÕc m¸y tÝnh sö dông ®Òn ®iÖn tö ®ã lµ chiÕc m¸y tinhs ENIAC. KiÕn tróc m¸y tÝnh cã 18000 bãng ®iÖn tö, tiªu tèn n¨ng l-îng 140 kW/h.  ThÕ hÖ 2 (1955-1965): Dïng transistor, lµ b-íc ngoÆt trong chÕ t¹o m¸y tÝnh, cho ra ®êi m¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng xö lý tÝnh to¸n nhanh h¬n ( vµi chôc ngµn phÐp tÝnh/gi©y ) , n¨ng l-îng tiªu thô gi¶m nhiÒu.  ThÕ hÖ 3 (1965-1980): Sö dông m¹ch tÝch hîp IC, tèc ®é tÝnh to¸n vµi tr¨m ngµn phÐp tÝnh/gi©y  ThÕ hÖ 4 (1980-....): Sö dông m¹ch tÝch hîp IC møc ®é cao, xuÊt hiÖn m¸y tÝnh PC, tèc ®é tÝnh to¸n rÊt lín ( hµng chôc triÖu, tr¨m triÖu vµ hµng tû phÐp tÝnh/gi©y). -7– St by hoangly85
 8. CÈm nang m¸y tÝnh IV- phÇn cøng- phÇn mÒm M¸y tÝnh. 1) PhÇn cøng:  Bao gåm tÊt c¶ thiÕt bÞ tin häc vµ ®iÖn tö ®-îc sö dông trong vÊn ®Ò xö lý, l-u tr÷ th«ng tin.  Nãi mét c¸ch kh¸c phÇn cøng lµ phÇn x¸c.  C¸c lo¹i thiÕt bÞ phÇn cøng nh- h×nh vÏ: CD-ROM Monitor MODEM CPU Printer Ploter Scaner Key board Camera Digitizen Mouse 2) PhÇn mÒm: Bao gåm tÊt c¶ c¸c ch-¬ng tr×nh do ng-êi viÕt ra mµ m¸y tÝnh cã thÓ thùc hiÖn ®-îc, ch¹y ®-îc. Cã 4 lo¹i phÇn mÒm chÝnh  PhÇn mÒm hÖ thèng: bao gåm c¸c ch-¬ng tr×nh lµm nhiÖm vô ®iÒu khiÓn mäi ho¹t ®éng cña hÖ thèng m¸y tÝnh ( ta th-êng hay gäi lµ hÖ ®iÒu hµnh). VÝ dô :  - HÖ ®iÒu hµnh MS-DOS: lµ hÖ ®iÒu hµnh h-íng ®Üa, ®¬n nhiÖm.  - HÖ ®iÒu hµnh UNIT: lµ hÖ ®iÒu hµnh ®a nhiÖm  - HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS: hÖ ®iÒu hµnh d¹ng cöa sæ, biÓu t-îng  - HÖ ®iÒu hµnh m¹ng m¸y tÝnh : NOVEL, WINDOWS NT,....  PhÇn mÒm tiÖn Ých: lµ c¸c ch-¬ng tr×nh gióp cho ng-êi lµm viÖc trªn m¸y tÝnh mét c¸ch thuËn lîi, chñ yÕu lµ c¸c ch-¬ng tr×nh trî gióp viÖc qu¶n lý m¸y tÝnh nh-: NC, NU, PCSHELL,...  C¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh: PASCAL, C vµ C++, LISP,... -8– St by hoangly85
 9. CÈm nang m¸y tÝnh  C¸c ch-¬ng tr×nh øng dông:  C¸c ch-¬ng tr×nh øng dông trong qu¶n lý: FOXPRO,ACCESS, EXCEL...  C¸c ch-¬ng tr×nh so¹n th¶o: BKED, WINWORD,...  C¸c phÇn mÒm øng dông trong c¸c ngµnh kü thuËt : AutoCAD, MECAD,.... V - BiÓu diÔn th«ng tin trªn m¸y tÝnh: 1) D÷ liÖu cho m¸y tÝnh: Lµ nh÷ng th«ng tin mµ m¸y tÝnh cã thÓ xö lý ®-îc, ®ã lµ c¸c con sè, c¸c ký tù, ©m thanh, h×nh ¶nh,.v.v. ®ùoc tæ chøc theo 1 nguyªn t¾c nµo ®ã vµ ®ùoc chuÈn ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong xö lý tù ®éng. 2) M· ho¸ th«ng tin:  M¸y tÝnh chØ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®-îc 2 tr¹ng th¸i : cã ®iÖn vµ kh«ng cã ®iÖn. V× vËy nÕu ta biÓu diÔn c¸c d÷ liÖu trªn vÒ d¹ng hÖ nhÞ ph©n ( cã 2 sè 0,1 ) th× m¸y tÝnh cã thÓ hoµn toµn xö lý ®-îc dùa trªn c¸c phÐp tÝnh cña hÖ nhÞ ph©n. VÝ dô : mét sè 25= 1*24+1*23+0*22+0*21+1*20 th× sè 25 cã thÓ biÓu diÔn d-íi d¹ng hÖ nhÞ ph©n.  Ng-êi ta ®· x©y dùng b¶ng m· tiªu chuÈn ASCII trong ®ã ®· m· ho¸ c¸c ký tù, c¸c con sè hÖ thËp ph©n, c¸c ký hiÖu ®Æc biÖt,...  Trªn c¬ së hÖ nhÞ ph©n ng-êi ta tiÕn hµnh tæ hîp thµnh hÖ b¸t ph©n, hÖ 16,.v.v. 3) C¸c ®¬n vÞ th«ng tin:  Tõ 2 tr¹ng th¸i hÖ nhÞ ph©n, ng-êi ta lÊy ®ã lµm ®¬n vÞ th«ng tin nhá nhÊt lµ Bit ( Binary Digital )  Tæ hîp 8 bit thµnh ®¬n vÞ 1 Byte, nh- vËy 1 byte cã 28=256 tr¹ng th¸i  Tæ hîp 210 byte thµnh Kilobyte: 1 KB=210 byte = 1024 B  Tæ hîp 210 KB thµnh Megabyte: 1 MB=210 KB = 1024*1024 B  Tæ hîp 210 MB thµnh Gigabyte: 1 GB=210 MB  Tæ hîp 210 GB thµnh Tetabyte: 1 TB=210 GB 4) Ph©n lo¹i bé nhí:  §Ó cã thÓ xö lý c¸c th«ng tin vµ lÊy kÕt qu¶, ta ph¶i sö dông c¸c bé nhí.  Bé nhí chia ra lµm bé nhí trong vµ bé nhí ngoµi: Bé nhí trong: lµ bé nhí mµ vi xö lý cã thÓ ®¸nh ®Þa chØ theo ®Þa chØ nhí ®-îc , bé nhí trong chia 2 phÇn c¬ b¶n lµ ROM vµ RAM.  ROM : Read Only Memory: Bé nhí chØ ®äc.  RAM: Random Access Memory: Bé nhí truy nhËp ngÉu nhiªn, cã kh¶ n¨ng ®äc, ghi ®-îc. -9– St by hoangly85
 10. CÈm nang m¸y tÝnh b) Bé nhí ngoµi: lµ bé nhí mµ vi xö lý kh«ng thÓ ®¸nh ®Þa chØ theo ®Þa chØ nhí ®-îc. C¸c th«ng tin trªn bé nhí ngoµi ®-îc xö lý d-íi d¹ng file. Bé nhí ngoµi nh- b×a ®ôc lç, b¨ng tõ, ®Üa mÒm, ®Üa cøng, ®Üa quang,.v.v HÖ ®iÒu hµnh MS - DOS. I) Giíi thiÖu vÒ hÖ ®iÒu hµnh MS - DOS ( MicroSoft - Disk Operating System ): 1) §Þnh nghÜa:  Lµ hÖ thèng ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn mäi ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh. Ch-¬ng tr×nh do ta t¹o ra t¸c ®éng víi phÇn cøng cña m¸y tÝnh nh»m thùc hiÖn c¸c yªu cÇu nµo ®ã.  Lµ phÇn mÒm hÖ thèng, lµ m«i tr-êng giao tiÕp gi÷a ng-êi vµ m¸y tÝnh, nã cã c¸c nhiÖm vô: *) Nh- 1 ng-êi th«ng dÞch gi÷a ng-êi vµ m¸y tÝnh, nhËn mÖnh lÖnh tõ ng-êi dïng d-íi d¹ng ng«n ng÷ sau ®ã dÞch ra m· m¸y ®Ó m¸y tÝnh thùc hiÖn. *) Cung cÊp c¸c dÞch vô c¬ b¶n mµ c¸c ch-¬ng tr×nh ch¹y trªn MT cã thÓ sö dông. *) Lµ tËp hîp c¸c ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm ®· n»m s½n trong bé nhí RAM phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh kh¸c.  Nã cã c¸c chøc n¨ng: *) Qu¶n lý, ph©n phèi vµ thu håi bé nhí ( c¶ bé nhí trong vµ bé nhí ngoµi ). *) §iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña hÖ thèng thiÕt bÞ ngo¹i vi. *) Trî gióp ®iÒu khiÓn thùc hiÖn c¸c øng dông phÇn mªm. *) Qu¶n lý th«ng tin trªn ®Üa d-íi d¹ng c¸c file th«ng tin. - 10 – St by hoangly85
 11. CÈm nang m¸y tÝnh  HÖ ®iÒu hµnh MS - DOS dïng cho c¸c m¸y vi tÝnh, nã th-êng trùc trong MT tõ khi khëi ®éng cho ®Õn khi t¾t m¸y. 2 ) LÞch sö ph¸t triÓn cña HÖ ®iÒu hµnh MS - DOS: 3) C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña hÖ ®iÒu hµnh MS - DOS:  Gåm cã 6 thµnh phÇn: *- ROM - BIOS * - Record khëi ®éng * - IBMBIO.COM ( IO.SYS) *- IBMDOS.COM ( MSDOS.SYS) *- COMMAND.COM *- C¸c lÖnh ngo¹i tró cña DOS  3 tÖp IO.SYS, MSDOS.SYS vµ COMAND.COM cßn gäi lµ c¸c tÖp hÖ thèng. a) ROM - BIOS ( ROM - Base Input Output System):  Chøa c¸c dÞch vô vµo ra c¬ së mµ mäi phÇn mÒm m¸y tÝnh ®Òu dïng ®Õn (cßn gäi lµ c¸c dÞch vô vµo ra c¬ së) nh- :  XuÊt ký tù ra mµn h×nh.  §äc 1 cung tõ trªn ®Üa tõ .  Ghi 1 cung tõ trªn ®Üa tõ .  Nã ®-îc ghi ngay tõ n¬i s¶n xuÊt. b) Record khëi ®éng ( Cßn gäi lµ Boot Sector hoÆc Boot Record ®èi víi ®Üa mÒm, gäi lµ Master boot Record ®èi víi ®Üa cøng ):  Nã chøa 1 ch-¬ng tr×nh t×m file. - 11 – St by hoangly85
 12. CÈm nang m¸y tÝnh  Record khëi ®éng sÏ t×m vµ n¹p c¸c file IO.SYS vµ MSDOS.SYS, sau ®ã nã trao quyÒn ®iÒu khiÓn ngay cho c¸c file ®ã. c) IBMBIO.SYS ( IO.SYS ):  File nµy chøa c¸c dÞch vô vµo ra c¬ së ®Ó bæ sung hoÆc söa ®æi c¸c dÞch vô cã s½n trong ROM - BIOS d) IBMDOSSYS ( MSDOS.SYS ):  Chøa tÊt c¶ c¸c dÞch vô cña DOS liªn quan ®Õn File : ®äc, xem, söa, xo¸ ... vµ c¸c dÞch vô ng¾t ( ®Ó gäi c¸c ch-¬ng tr×nh kh¸c ).  2 file IO.SYS vµ MSDOS.SYS th× IO.SYS ®øng tr-íc MSDOS.SYS vµ ®Òu cã c¸c thuéc tÝnh : Read only, Hidden, system e) COMMAND.COM:  Gåm cã 2 d¹ng: Command Tnterprefer ( Th«ng dÞch lÖnh ) vµ Command Processor ( Xö lý lÖnh ) lµ bé th«ng dÞch vµ xö lý lÖnh cña DOS cã chøc n¨ng nhËn lÖnh tõ bµn phÝm , gi¶i m· lÖnh vµ thùc hiÖn lÖnh.  Command.com cã 3 phÇn:  PhÇn 1: lµ phÇn th-êng tró trong RAm lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t, canh gi÷ phÇn b¸n th-êng tró. PhÇn th-êng tró n¹p vµo RAM sau khi n¹p MSDOS.SYS.  PhÇn 2: lµm nhiÖm vô n¹p tiÕp c¸c phÇn sau phÇn th-êng tró víi nhiÖm vô t×m xem trong ®Üa cã file Config.sys vµ .bat, nÕu cã sÏ cho thùc hiÖn c¸c file ®ã. Xong nhiÖm vô th× phÇn nµy ®-îc gi¶i phongd ra khái RAM.  PhÇn 3: chÝnh lµ phÇn b¸n th-êng tró chøa c¸c ch-¬ng tr×nh th«ng dÞch, c¸c ch-¬ng tr×nh xö lý lÖnh. PhÇn nµy cã thÓ ®-îc gi¶i hãng ra khái RAM khi cÇn thiÕt th× n¹p tõ ®Üa vµo. g) C¸c lÖnh ngo¹i tró cña DOS:  Lµ c¸c ch-¬ng tr×nh cã ®u«i .COM vµ .EXE do c¸c phÇn mÒm kh¸c t¹o ra vµ ch¹y ®-îc trªn DOS. Chóng ®-îc n»m trªn ®Üa tõ, khi cÇn dïng ®-îc gäi vµo RAM, khi kh«ng cÇn dïng ®-îc gi¶i phãng ra khái RAM. II ) Qu¶n lý th«ng tin trªn ®Üa: 1) File vµ kü thuËt qu¶n lý File: a) §Þnh nghÜa File: lµ tËp hîp c¸c th«ng tin cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau ®-îc tæ chøc theo mét nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh trªn c¸c vËt t¶i theo mét ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh. VËt t¶i lµ ®Üa tõ, b¨ng tõ ,CD-ROM... b) Kü thuËt qu¶n lý File: Tªn File ( File name ): gåm cã c¸c phÇn nh- sau: - 12 – St by hoangly85
 13. CÈm nang m¸y tÝnh  Tªn riªng ( cã tõ 1-8 ký tù ®èi víi DOS vµ cã 1256 ký tù ®èi víi WINDOWS 98, kh«ng cã dÊu c¸ch ) lµ tªn do ng-êi sö dông ®Æt ra th-¬ng lµ tªn gîi nhí.  Tªn më réng ( cßn gäi lµ tªn lo¹i file hoÆc lµ tªn ®u«i ): Kh«ng qu¸ 3 ký tù vµ còng kh«ng cã dÊu c¸ch. Tªn më réng cho ta biÕt lo¹i file.  Gi÷a tªn riªng vµ tªn më réng cã dÊu "." ng¨n c¸ch. c) Th- môc ( Directory ):  DOS qu¶n lý c¸c file th«ng tin trªn ®Üa thµnh tõng nhãm vµ ph©n thµnh nhiÒu cÊp kh¸c nhau gäi lµ th- môc, víi môc ®Ých lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc t×m kiÕm th«ng tin trªn ®Üa thuËn tiÖn nhÊt.  DOS tæ chøc vµ qu¶n lý th- môc trªn ®Üa theo d¹ng h×nh c©y.  Mçi th- môc cã 1 tªn riªng, th- môc gèc cña mçi æ ®Üa ký hiÖu '\' ( dÊu path ), cßn tªn c¸c th- môc kh¸c ®Æt tõ 1 - 8 ký tù, kh«ng cã dÊu c¸ch.  Ta xÐt 1 vÝ dô vÒ tæ chøc th- môc qu¶n lý sinh viªn ë tr-êng §¹i häc KTCN nh- sau: §HKTCN K§IEN KCOKHI TC98I K33IA K33I TC98M K33MA K33MB d) §-êng dÉn ( path): Lµ 1 d·y c¸c c¸c dÊu "\" vµ tªn c¸c th- môc cho tíi 1 th- môc cô thÓ gióp cho viÖc t×m th«ng tin vµ ch¹y c¸c ch-¬ng tr×nh øng dông. VÝ dô: C:\DHKTCN\KDIEN e ) æ ®Üa ( Driver): Lµ thiÕt bÞ cña MT ®Ó ®äc vµ ghi th«ng tin lªn bé nhí ngoµi nh- ®Üa tõ ( DISK), ®Üa quang (CD - ROM), ... Mçi æ ®Üa ®Òu cã tªn nhËn d¹ng lµ ch÷ c¸i tiÕng Anh tõ A..Z. Trong ®ã quy ®Þnh lµ A,B lµ æ ®Üa mÒm. C..Z lµ æ dÜa cøng, æ l«gic hoÆc æ CD-ROM. III) Khëi ®éng m¸y tÝnh: 1) Tr×nh tù khëi ®éng: - 13 – St by hoangly85
 14. CÈm nang m¸y tÝnh  Khi khëi ®éng MT ( trªn bé nhí ngoµi ph¶i cã c¸c file hÖ thèng), ®Çu tiªn ROM-BIOS thùc hiÖn ch¹y ch-¬ng tr×nh kiÓm tra tÝnh hoµn thiÖn cña MT.  TiÕp theo ch-¬ng tr×nh nµy sÏ thùc hiÖn t¶i Boot sector tõ ®Üa khëi ®éng vµo RAM.  Khi ®ã Boot sector t×m ®äc vµ t¶i phÇn tiÕp theo lµ IO.SYS, nã chØ ®äc vµi sector ®Çu råi chuyÓn quyÒn ®iÒu hµnh cho file nµy.  T¶i tiÕp MSDOS.SYS  TiÕp ®ã t¶i COMMAND.COM.  COMMAND.COM sÏ t×m c¸c file CONFIG.SYS vµ .BAT ®Ó thùc hiÖn tù ®éng c¸c lÖnh nµy.  Hoµn thµnh qu¸ tr×nh khëi ®éng th× sÏ hoÆc lµ xuÊt hiÖn dÊu nh¾c, hoÆc lµ m«i tr-êng lµm viÖc cña lÖnh cuèi cïng trong file .BAT 2) C¸c d¹ng khëi ®éng m¸y tÝnh: a) Khëi ®éng tõ ®Üa cøng ( §Üa C ph¶i ®-îc cµi ®Æt hÖ ®iÒu hµnh DOS):  Bá nghá æ ®Üa A(B)- tøc kh«ng cho ®Üa mÒm vµo c¸c æ nµy  BËt nguån ®iÖn mµn h×nh  BËt nguån ®iÖn ë CPU b) Khëi ®éng tõ ®Üa mÒm ( §Üa mÒm ph¶i ®-îc cµi ®Æt c¸c file hÖ thèng):  Cho ®Üa mÒm vµo æ ®Üa  BËt nguån ®iÖn mµn h×nh  BËt nguån ®iÖn ë CPU Chó ý: Tr-êng hîp ®Üa kh«ng cµi ®Æt c¸c File hÖ thèng sÏ cã th«ng b¸o: " No System or disk eror. Replace and press any key when ready" c) Khëi ®éng nãng: Lµ h×nh thøc khëi ®éng l¹i m¸y khi m¸y ®ang cã ®iÖn, ta cã 2 c¸ch  C¸ch 1: Ên ®ång thêi 3 phÝm Ctr + Alt + Del  C¸ch 2: Ên nót Reset Ngoµi ra ta cßn cã c¸c ph-¬ng ph¸p khëi ®éng tõ BootROM ( nÕu cã l¾p m¹ng côc bé ) HoÆc tõ ®Üa CD-ROM IV - C¸c lÖnh cña DOS: 1) D¹ng tæng qu¸t vµ 1 sè vÊn ®Ò chung vÒ lÖnh cña DOS: a) D¹ng tæng qu¸t: Tõ khãa C¸c tham sè lÖnh Trong ®ã: - 14 – St by hoangly85
 15. CÈm nang m¸y tÝnh  Tõ kho¸ ( key word): lµ 1 tõ tiÕng Anh nh»m x¸c ®Þnh chøc n¨ng cña lÖnh, cã thÓ lµ mét tõ viÕt t¾t theo quy t¾c chuÈn cña DOS.  C¸c tham sè lÖnh: cã thÓ lµ tham sè b¾t buéc hoÆc tham sè kh«ng b¾t buéc. th-êng hay quy -íc viÕt khi gi¶ng bµi th× tham sè b¾t buéc ®Æt gi÷a 2 dÊu < ...> , cßn tham sè tuú chän ®Æt gi÷a 2 dÊu [ ...] b) C¸ch ®¸nh lÖnh:  §èi víi DOS th× c¸c ®¸nh lÖnh lµ gâ vµo tõ bµn phÝm.  Gâ ký tù nµo th× xuÊt hiÖn trªn bµn phÝm ký tù ®ã, nÕu gâ sai th× ta dïng phÝm Delete hoÆc phÝm Back spase ®Ó xo¸ vµ gâ l¹i.  Gâ xong lÖnh th× Ên phÝm Enter ( th-êng ký hiÖu ) ®Ó nhËp lÖnh vµo m¸y thùc hiÖn.  NÕu gâ sai tõ kho¸ hÆc c¸c tham sè th× cã th«ng b¸o: " Bad command or filename"  Muèn gäi l¹i lÖnh cò th× Ên phÝm F3 c) Ký tù ®¹i diÖn:  Th-êng dïng ký tù ?,* lµm ký tù ®¹i diÖn  DÊu ? ®¹i diÖn cho 1 ký tù b¸t kú nµo ®ã  DÊu * ®¹i diÖn cho nhiÒu ký tù bÊt kú  Ta th-êng dïng c¸c ký tù ®¹i diÖn nµy khi dïng c¸c lÖnh thao t¸c víi file vµ th- môc. d) LÖnh néi tró vµ lÖnh ngo¹i tró: DOS cã 2 lo¹i lÖnh:  Nhãm lÖnh néi tró: Sau khi khëi ®éng m¸y, nã lu«n th-êng trùc trong bé nhí RAM, chóng ®-îc ®Æt trong file COMMAND.COM  Nhãm c¸c lÖnh ngo¹i tró: Bao gåm c¸c lÖnh lµ c¸c ch-¬ng tr×nh mang 1 chøc n¨ng riªng, chóng n»m trªn ®Üa d-íi d¹ng cã ®u«i COM vµ EXE. Muèn ch¹y 1 ch-¬ng tr×nh nµo ta ph¶i n¹p tõ ®Üa vµo, sau khi ch¹y xong nã sÏ gi¶i phãng ra khái bé nhí. 2) C¸c lÖnh t¸c ®éng lªn th- môc: a) LÖnh xem th- môc ( DIR - Directory): lµ lÖnh néi tró.  Có ph¸p: DIR [ æ ®Üa][®-êng dÉn][] [ Tham sè]   LÖnh nµy sÏ hiÖn lªn mµn h×nh toµn bé néi dung trong th- môc cÇn xem, bao gåm c¸c th- môc con vµ c¸c file ë th- môc ®ã.  C¸c tham sè: - /A: hiÖn c¶ c¸c file Èn ( file cã thuéc tÝnh hidden ) - /P: hiÖn theo chiÒu däc (Page) - /W: hiÖn theo chiÒu réng ( cét ) - Wide  Mét sè d¹ng thøc ®Æc biÖt: - DIR : hiÖn néi dung th- môc hiÖn hµnh ( th- môc ®ang ®øng ) - 15 – St by hoangly85
 16. CÈm nang m¸y tÝnh - DIR *.Tªn më réng : xem c¸c file cã cïng d¹ng tªn më réng b) LÖnh t¹o th- môc - MD ( Make Directory ): lµ lÖnh néi tró.  LÖnh nµy cã chøc n¨ng t¹o lËp th- môc míi ë trªn ®Üa ( nh-ng t¹i vÝ trÝ t¹o lËp kh«ng cã th- môc cïng tªn ).  Có ph¸p : MD [ æ ®Üa][®-êng dÉn]  c) LÖnh thay ®æi th- môc - CD ( Change Directory)- lÖnh néi tró:  LÖnh nµy di chuyÓn sang mét th- môc míi.  Có ph¸p : CD [ æ ®Üa][®-êng dÉn]   Mét sè d¹ng ®Æc biÖt: - Thay ®æi lªn th- môc cha: CD.. - Thay ®æi lªn th- môc gèc: CD\ d) LÖnh xo¸ th- môc - RD ( Remove Directory)- lµ lÖnh néi tró:  Có ph¸p: RD [ æ ®Üa][®-êng dÉn]   LÖnh nµy cã 3 ®iÒu kiÖn: - Néi dung trong th- môc cÇn xo¸ ph¶i rçng - Tªn th- môc cÇn xo¸ ph¶i ë trªn ®Üa - Ph¶i ®øng ë th- môc ngoµi míi xo¸ ®-îc e) LÖnh hiÓn thÞ c©y th- môc - TREE - lÖnh ngo¹i tró ( V× vËy trªn ®Üa ph¶i cã file TREE.COM ):  Có ph¸p: TREE [ æ ®Üa][®-êng dÉn] [/F]   Tham sè /F ngoµi hiÖn c©y th- môc cßn cho ta biÕt c¶ tªn c¸c file trong th- môc con g) LÖnh xo¸ c©y th- môc -DELTREE - lÖnh ngo¹i tró ( V× vËy trªn ®Üa ph¶i cã file DELTREE.COM ):  Có ph¸p: DELTREE [ æ ®Üa][®-êng dÉn]   Toµn bé c¸c th- môc con vµ c¸c file bªn trong th- môc ®-îc chØ ra trong ®-êng dÉn ®Òu bÞ xo¸ hÕt h) LÖnh ®Æt ®-êng dÉn- PATH-lµ lÖnh néi tró:  Có ph¸p: PATH [ æ ®Üa][®-êng dÉn]; [ æ ®Üa][®-êng dÉn]  - 16 – St by hoangly85
 17. CÈm nang m¸y tÝnh  LÖnh nµy gióp viÖc thi hµnh c¸c ch-¬ng tr×nh ®-îc chØ ra trong ®-êng dÉn, do ®ã ng-êi ta ®Æt bªn trong 1 file cã kh¶ n¨ng tù ®éng ngay sau khi khëi ®éng m¸y ( vÝ dô nh- trong file CONFIG.SYS, file .BAT). XÐt 1 vÝ dô: .... 3) C¸c lÖnh t¸c ®éng liªn quan ®Õn File: a) LÖnh sao chÐp file - COPY - lµ lÖnh néi tró:  Có ph¸p: COPY [ æ ®Üa][®-êng dÉn][] [ æ ®Üa][®-êng dÉn][]   LÖnh nµy cã t¸c dông sao chÐp néi dung tõ file nguån sang file ®Ých nµo ®ã.  NÕu tªn file ®Ých kh«ng cã th× lÊy lu«n tªn file nguån ( lóc nµy th× th- môc chøa file ®Ých ph¶i kh¸c th- môc chøa file nguån ), cßn nÕu muèn cã tªn file ®Ých kh¸c th× ph¶i ®¸nh tªn file vµo ( lóc nµy file ®Ých cã thÓ cïng th- môc víi file nguån )  Cã thÓ kh«ng cÇn chØ ra [æ ®Üa] [®-êng dÉn] ë file nguån (hoÆc file ®Ých) nÕu ta ®ang ®øng ë th- môc chøa file nguån ( hoÆc ë th- môc chøa file ®Ých)  Cã thÓ dïng c¸c ký tù ®¹i diÖn ®Ó thùc hiÖn copy c¸c file cïng lo¹i do ký tù ®¹i diÖn chØ ra. b) LÖnh xãa file - DEL - lµ lÖnh néi tró:  Có ph¸p: DEL [ æ ®Üa][®-êng dÉn][][/P]   LÖnh nµy cã t¸c dông xo¸ 1 file hoÆc mét nhãm file ®-îc chØ ra ë tªn file cÇn xo¸ ( khi xo¸ 1 nhãm file ph¶i sö dông ký tù ®¹i diÖn ).  /P ®Ó nh¾c ta kh¼ng ®Þnh l¹i mçi khi xo¸ thùc sù 1 file hoÆc 1 nhãm file c) LÖnh kh«i phôc file ®· bÞ xo¸ nhÇm -UNDELETE - lµ lÖnh ngo¹i tró ( v× vËy trong ®Üa ph¶i cã file UNDELETE.EXE):  Có ph¸p: UNDELETE [ æ ®Üa][®-êng dÉn][]   LÖnh nµy cã t¸c dông ph«i phôc file ta ®· xo¸ nhÇm, nÕu kh«ng cã tªn ph¶i cÇn kh«i phôc th× kh«i phôc tÊt c¶ c¸c file trong th- môc chØ ra trong ®-êng dÉn. Chóng ta còng cã thÓ dïng ký tù ®¹i diÖn ®Ó kh«i phôc c¸c file cïng lo¹i. d) LÖnh xem néi dung file v¨n b¶n - TYPE - lµ lÖnh néi tró:  Có ph¸p: TYPE [ æ ®Üa][®-êng dÉn][][>PRN]   T¸c dông lÖnh nµy lµ hiÖn néi dung tÖp v¨n b¶n ra mµn h×nh ®Ó xem, nÕu cã >PRN th× néi dung file v¨n b¶n ®-îc in ra m¸y in, lÖnh nµy chØ xem c¸c file cã néi dung ng¾n. - 17 – St by hoangly85
 18. CÈm nang m¸y tÝnh e) LÖnh xem néi dung file v¨n b¶n - MOVE - lµ lÖnh ngo¹i tró ( ph¶i cã tÖp MORE.COM ë ®Üa):  Có ph¸p: MOVE [ æ ®Üa][®-êng dÉn][]   LÖnh nµy kh¸c lÖnh lÖnh TYPE ë chç lµ hÕt 1 trang v¨n b¶n trªn mµn h×nh th× m¸y dõng l¹i. Muèn xem tiÕp th× Ên 1 phÝm bÊt kú. f) LÖnh in file v¨n b¶n - PRINT - lµ lÖnh ngo¹i tró ( ph¶i cã tÖp PRINT.EXE ë ®Üa):  Có ph¸p: PRINT [ æ ®Üa][®-êng dÉn][]  g) LÖnh ®æi tªn file - REN - lµ lÖnh néi tró:  Có ph¸p: REN [ æ ®Üa][®-êng dÉn][]  4) C¸c lÖnh liªn quan ®Õn ®Üa: a) CÊu tróc vËt lý cña ®Üa tõ:  §Üa tõ lµ bé nhí ngoµi, lµ n¬i l-u tr÷ th«ng tin.  H×nh thøc l-u tr÷ th«ng tin trªn dÜa tõ lµ th«ng tin ®-îc ghi lªn c¸c bÒ mÆt ®Üa theo c¸c ®-êng trßn ®ång t©m gäi lµ track ( ®Üa cøng lµ cylinder).  Mçi track l¹i ®-îc chia thµnh c¸c cung gäi lµ sector, kÝch th-íc sector cã thÓ 128, 512, 1024,..v.v byte. Th«ng th-êng hiÖn nay lµ 512 byte.  §Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc ®äc vµ ghi lªn ®Üa, ng-êi ta cßn nhãm mét sè sector thµnh 1 liªn cung ( cluster). Track Sector  §ång thêi DOS cã c¸ch tæ chøc qu¶n lý theo quy t¾c nhÊt ®Þnh. DOS chia ®Üa thµnh 4 phÇn:  PhÇn 1: Boot sector ( b¶n ghi khëi ®éng) chiÕm 1 sector trªn ®Üa vµ lµ sector ®Çu tiªn.  PhÇn 2: B¶ng FAT ( File allocation table ) - b¶ng vÞ trÝ file trªn ®Üa: B¶ng FAT n»m ngay sau Boot sector ( tøc lµ sector 2). FAT chøa th«ng tin chÝnh thøc vÒ khu«n d¹ng ®· vµ b¶n ®å c¸c sector mµ c¸c file chiÕm gi÷ trªn ®Üa. Nh- v©y DOS dïng FAT ®Ó qu¶n lý c¸c kh«ng gian - 18 – St by hoangly85
 19. CÈm nang m¸y tÝnh l-u tr÷ cña ®Üa. Do FAT rÊt quan träng nªn cã ®Õn 2 b¶n sao gièng nhau trªn ®Üa.  PhÇn 3: Th- môc gèc ( Root directory ) lµ phÇn kÕ tiÕp sau b¶ng FAT. §©y lµ 1 b¶ng cho phÐp nhËn d¹ng c¸c file trªn ®Üa. Mçi môc cña Th- môc gèc chøa tªn tÖp, kÝch th-íc tÖp, sè hiÖu clusterr ®Çu tiªn mµ file chiÕm gi÷.  PhÇn 4: PhÇn d÷ liÖu: Lµ phÇn tiÕp theo th- môc gèc cho ®Õn hÕt, ®-îc dïng ®Ó l-u tr÷ d÷ liÖu. b) LÖnh khëi t¹o ®Üa - FORMAT - lµ lÖnh ngo¹i tró ( v× vËy ph¶i cã file FORMAT.COM trªn ®Üa):  Có ph¸p : FORMAT [æ ®Üa][c¸c tham sè]   T¸c dông lÖnh nµy lµ t¹o nªn c¸c khu«n d¹ng ®Üa nh- t¹o ra track, sector, cluster, Boot sector, th- môc gèc,.v.v. vµ cËp nhËt c¸c file hÖ thèng cña DOS vµo ®Üa.  C¸c tham sè cã thÓ lµ: - /U : xo¸ s¹ch th«ng tin trªn ®Üa - /V: cho phÐp ®Æt tªn nh·n - /S: CËp nhËt 4 file hÖ thèng lªn ®Üa, nÕu kh«ng cã phÇn nµy th× ®Üa chØ ®Ó l-u tr÷ th«ng tin, kh«ng dïng khëi ®éng m¸y ®-îc. c) LÖnh sao chÐp ®Üa mÒm - DISKCOPY - lµ lÖnh ngo¹i tró ( ph¶i cã file DISKCOPY.COM trªn ®Üa):  Có ph¸p : DICOPY [æ ®Üa nguån] [æ ®Üa ®Ých][/V]   T¸c dông lÖnh nµy sao chÐp toµn bé néi dung 1 ®Üa mÒm lµ (®Üa nguån) sang ®Üa mÒm kh¸c ( ®Üa ®Ých) kh¸c cïng lo¹i  Tham sè /V dïng ®Ó kiÓm tra th«ng tin ®-îc sao chÐp cã ®óng kh«ng. 4) C¸c file CONFIG.SYS vµ .BAT:  §©y lµ 2 file n»m ë æ ®Üa khëi ®éng vµ ë ngay th- môc gèc vµ ®-îc DOS thôc hiÖn tù ®éng khi khëi ®éng m¸y. a) File CONFIG.SYS:  Chøa c¸c cÊu h×nh cña phÇn cøng cña m¸y tÝnh (nh- bé nhí, bµn phÝm, con chuét, m¸y in,...) gióp cho DOS vµ c¸c ch-¬ng tr×nh kh¸c sö dông ®-îc chóng. File nµy bao gåm mét tËp hîp c¸c c©u lÖnh, viÖc so¹n ra flie nµy cã thÓ dïng bÊt kú hÖ so¹n th¶o nµo.  Cã mét sè lÖnh th«ng th-êng trong file CONFIG.SYS nh- sau: - LÖnh BREAK: Có ph¸p: BREAK=ON/OF - 19 – St by hoangly85
 20. CÈm nang m¸y tÝnh NÕu lµ ON th× khi ®ang ch¹y 1 ch-¬ng tr×nh nµo ®ã muèn dõng l¹i th× chØ cÇn Ên Ctrl + C hoÆc Ctrl + Break - LÖnh BUFFERS: Có ph¸p: BUFFERS= con sè buffers LÖnh nµy t¹o ra mét vïng ®Öm trong bé nhí trong dïng ®Ó gh9i trung gian khi ®äc ghi ®Üa. Bé ®Öm cµng lín th× tèc ®é ®äc ghi cµng lín nhøng dung l-îng bé nhí trong gi¶m. Mét buffers = 512 byte. - LÖnh DEVICE: dung ®Ó n¹p c¸c ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ cµi ®Æt ®-îc. Có ph¸p : DEVICE=[æ ®Üa][®-êng dÉn] < Ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn> - LÖnh FILES: khai b¸o sè tÖp cã thÓ më ®ång thêi Có ph¸p : FILES=sè file ®-îc më cïng mét lóc. T¸c dông: X¸c ®Þnh sè file tèi ®a cã thÓ më cïng mét lóc b) TÖp .BAT  TÖp .BAT cã thÓ chøa bÊt kú c©u lÖnh nµo mµ ta muèn thi hµnh ngay khi khëi ®éng m¸y nh-: lÖnh xo¸ mµn h×nh, lÖnh gäi NC, lÖnh ch¹y WINDOWS ,...  Ngoµi ra cßn mét sè c©u lÖnh ®Æc biÖt kh¸c nh- sau: *) LÖnh ECHO OFF: kh«ng hiÖn c¸c lÖnh trong tÖp .BAT khi thùc hiÖn *) LÖnh PATH *) LÖnh SET : T¹o mét biÕn m«i tr-êng *) LÖnh PROMPT - lµ lÖnh néi tró: lÖnh thay ®æi dÊu nh¾c lÖnh c©u lÖnh:PROMPT $P$G $G:lµm dÊu nh¾c lÖnh cã dÊu > $p:lµm dÊu nh¾c lÖnh cã dÊu \ Chó ý:khi söa ®æi t¹o míi file trªn, ph¶i khëi ®éng l¹i m¸y th× c¸c lÖnh trªn míi cã t¸c dông. 6) Mét sè lÖnh kh¸c vµ ch¹y c¸c ch-¬ng tr×nh øng dông. a) Xem h-íng dÉn c©u lÖnh (trªn ®Üa cã file HELP.EXE vµ HELP.Text)  Có ph¸p: HELP {tªn lÖnh}  hoÆc F1 b) LÖnh xo¸ mµn h×nh- CLS (Clear Serecm).  Có ph¸p: CLS  c) LÖnh xem vµ söa ngµy th¸ng:DATE  Có ph¸p: - 20 – St by hoangly85
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2