Cẩm nang: Thực tập sửa chữa điện lạnh dân dụng

Chia sẻ: Nguyen Chi Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

7
3.223
lượt xem
1.197
download

Cẩm nang: Thực tập sửa chữa điện lạnh dân dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện lạnh nhìn chung có thể nói đơn giản là kỹ thuật lạnh (bao gồm cả các thiết bị áp dụng cho lạnh công nghiệp, dân dụng và điều hòa không khí). bây giờ dù phân chia kỹ thuật lạnh ra làm 2 phần là lạnh và điều hòa không khí. Nhưng xét về nguồn gốc thì điều hòa không khí là con của lạnh. Điện lạnh bao gồm các việc như sữa chửa, bảo trì, thiết kế, thi công các công trình dân dụng hay công nghiệp như máy lạnh (máy điều hòa) các mạch điện kho lạnh, điều hòa.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cẩm nang: Thực tập sửa chữa điện lạnh dân dụng

 1. Cẩm nang Thực tập sửa chữa điện lạnh dân dụng
 2. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO L I NÓI ð U. Xã h i ngày càng phát tri n ñ i s ng v t ch t c a con ngư i ngày m t nâng lên kèm theo ñó là s phát tri n vư t b c c a khoa h c k thu t nh m ph c v ngày càng t t hơn nh ng nhu c u thi t y u c a con ngư i trong ñó ph i k ñ n ñó là các thi t b ñi n dân d ng trong gia ñình t tivi,t l nh,máy ñi u hòa,.v.v.nh ng v t d ng ñó th t g n gũi v i chúng ta,nhưng trong quá trình s d ng các v t d ng ñó thư ng xuyên h ng hóc c n ñư c kh c ph c. Vì v y nh m ñáp ng yêu c u trên ñư c s ñ ng ý c a giáo viên hư ng d n Võ Anh Hào nhóm chúng tôi ti n hành nghiên c u,thu th p nh ng kinh nghi m quý báu c a th y cô ,b n bè,tài li u chuyên nghành ñ cho ra cu n c m nang " th c t p s a ch a l nh dân dung" v i mong mu n ñây chính là tài li u quý cho ngư i th nghành ñi n l nh . Tuy chúng tôi ñã có nhi u cô g ng song không tránh kh i nh ng thi u sót chúng tôi r t bi t ơn n u có ñư c s ñóng góp ý ki n t ñ c gi . M t l n n a chúng tôi xin chân thành cãm ơn vì ñã b chút th i gian ñ xem qua l i t a này,chúc t t c s c kh e và thành công. Nhóm tác gi . Nhóm 2 (07cdnl1) NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 1 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 3. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO M CL C Bai2: Tháo Và N p D u Máy Nén I.M c ñích- yêu c u 1 M c ðích 2.Yêu C u 3.D ng C II. Phương Pháp Th c Hiên 1. Tháo D u 2. N p D u III.Ki m Tra Máy Nén 1 Ki m Tra Nén 2 Ki m Tra ð Kín Clape 3 Ki m Tra D i Áp 4 Ki m Tra Rò R ði n Bài 2:Làm S ch Dàn Nóng Và Dàn L nh I.M c ðích -Yêu C u 1 M c ðích 2 Yêu C u 3. D ng C II. Hàn N i ðư ng ng 1. Phương Pháp Hàn N i ng 2. Chú ý Bài 3:Cân Cáp I. M c ðích- Yêu C u 1 M c ðích NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 2 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 4. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO 2 Yêu C u 3 D ng C II. Phương Pháp Th c Hi n Bài 4:.Th Kín I.M c ðích Yêu C u 1 M c ðích 2 Yêu C u 3 D ng C II.Phương Pháp Th c Hi n Bài 5: Hút Chân Không I. M c ðích-Yêu C u 1 M c ðích 2 Yêu C u 3 D ng C II. Phương Pháp Thư c Hi n Bài 6:.S c Gaz Và B m ng I. M c ðích- Yêu C u 1 M c ðích 2 Yêu C u 3 D ng C II.Phương Pháp Th c Hi n Bài 7:.M t S Hư H ng Thư ng G p • Tài Li u Tham Kh o NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 3 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 5. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 1: THÁO N P D U L C T L NH I.M C ðÍCH YÊU C U. 1 M C ðÍCH N P D U: • Bôi trơn cho máy nén và h th ng • Gi m mài mòn các chi ti t c a máy nén • Gi i nhi t cho máy nén • Làm kín cho chi ti t hút và ñ y 2YÊU C U CHUNG: • ð i v i n p d u ta nên n p v a ñ không n p dư ho c n p thi u ,n u th c hi n không ñúng yêu c u có th d n t i hư h ng thi t bi. 3 D NG C D NG C -THI T B STT SL GHI CHÚ Máy nén 1 1 D um i 2 1 Máng ñ ng d u cũ 3 1 Ampe kìm 4 1 2.PHƯƠNG PHÁP TH C HI N NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 4 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 6. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO 1.THÁO D U. 1.2 THAO TÁC (h.2) • Thao tác như hình v • D c ngư c máy nén cho d u ch y h t ra ñ u hút c a máy nén. 2.N P D U. Chú Ý • Lư ng d u n p t (250ml-330ml) tùy theo công su t máy nén • D u n p ph i ñ m b o v yêu c u k thu t,không b c n b n • Lư ng d u n p ñúng lo i d u mà nhà s n xu t khuy n cáo • Ch ñư c n p m i hoàn toàn • Không ñư c n p b sung THAO TÁC • Cho l c ho t ñ ng • B t m t ñ u hút,ñ u hút còn l i n i v i vòi th vào trong • Khay ñ ng d u m i cho l c hút vào máy v i lư ng d u v a ñ là ñư c kho ng t (250ml-330ml) tùy theo công su t NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 5 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 7. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO 3.KI M TRA L C. NÉN KI M TRA L C DUNG C stt tên d ng c sl ghi chú 1 1 máy nén 2 1 ð ng h 1 3 ampe kìm THAO TÁC. M c theo sơ ñ như hình v . h.4 • Khóa van cao áp. • K p ampe kìm • Cho l c ho t ñông • Quan sát ñ ng h cao áp • Quan sát ampe kìm • NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 6 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 8. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO NH N XÉT. • Kim lên nhanh > 500PSI ( l c t t) • Kim lên khoang 400 PSI ( l c trung bình) • Kim lên < 400 PSI ( l c y u) 2.KI M TRA ð KÍN CLAPE. M C NHƯ SƠ ð TRÊN. • Cho l c ho t ñông • Nén lên kho ng 150 psi • T t máy và quan sát • N u kim không tu t clape kín • N u kim tu t clape b h 3.KI M TRA D I ÁP. M C THEO SƠ ð H.4. • Cho l c ho t ñông nén lên kho ng 100PSI thì t t máy. • Cho l c ho t ñ ng tr l i. • N u l c ñ ñư c thì l c không ph i dùng t khi ñ • N u l c không ñ ñư c,dùng t ñ ñươc thì ñó là l c dùng t . 4.KI M TRA RÒ R ðIÊN. CHO L C HO T ðÔNG • Dùng ñ ng h ño ñi n ñ kiên tra s rò r ñi n v l c. NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 7 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 9. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 2: LÀM S CH DÀN NÓNG VÀ DÀN L NH I.M C ðÍCH-YÊU C U. 1.M C ðÍCH. • Làm s ch dàn nóng và dàn l nh t o s trao ñ i nhi t t t hơn • Làm s ch c n b n bên trong dàn nóng và dàn l nh nguyên nhân gây ng t phin sau này. 2. YÊU C U. • Sau làm s ch dàn nóng và dàn l nh ph i s ch ,không còn căn b n • Ph i ñ m b o an toàn cho ngư i và thi t b Chú ý. • Dùng nito (N2) th i s ch bên trong. • Không dùng O2 ñ v sinh vì có th gây ra h n h p n nguy hi m 3..D NG C D NG C -THI T B stt SL GHI CHÚ Chai N2 1 1 Dàn nóng 2 1 Dàn l nh 3 1 T l nh 4 1 Ampe kìm 5 1 THAO TÁC • Ta có th th i s ch t ng b ph n riêng. • N p N2 vào m t ñ u ,ñ u còn l i dùng tai b t l i kho ng 4-5 s sau ñó th ra cho b i b n bay ra ngoài l p l i nhi u l n cho t i khi h th ng s ch thì thôi. • Trong trư ng h p ph i dùng không khí thì ta ph i hút chân không th t k . NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 8 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 10. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO 3.HÀN N I ðƯƠNG NG. 3.1D NG C . Tên d ng c stt sl Ghi chú T l nh 1 1 2 Bình gió hàn 1 3 Kìm b ng 1 4 B c hàn,ñũa hàn 2 5 dũa 1 Th c hiên hàn n i h th ng theo sơ ñ sau. NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 9 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 11. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO CHÚ Ý: • Vi c hàn n i ñư ng ng ph i do ngư i có chuyên môn thưc hiên. • M i hàn ph i ñ m b o ch c ch n,th m m . • Ph i ñ m b o an toàn cho ngư i và thi t b . • Khi n i gi a l c v i ñư ng ñi và ñư ng v c a h th ng chúng ta ph i th c hi n thao tác b y d u ñư ng ñi và b y l ng ñư ng v b ng cách u n cong ng theo hình ch u ho c hình tròn v.v.. NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 10 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 12. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 3: CÂN CÁP I..M C ðÍCH-YÊU C U. 1.M C ðÍCH. • Làm gi m áp su t,nhi t ñ môi ch t l nh và làm l nh ngay thi t b bay hơi. • Khi chúng ta s a ch a ,qu n l i l c,l c y u,thay l c m i chúng ta c n ph i cân l i cáp 2.YÊU C U • Cân cáp ñúng yêu c u,k thu t • Cân ñ không dư ho c thi u 3.D NG C stt Tên d ng c sl Ghi chú 1 T l nh 1 2 Ampe kìm 1 3 ð ng h áp su t 1 II.PHƯƠNG PHÁP TH C HI N Măc như hình v • Dùng chính l c c a t ñ chúng ta cân cáp. • Sau khi m c theo sơ ñ như hình trên ta cho l c ho t ñ ng và quan sát. • ð i v i t l nh ta cân cáp theo ch s sau. T LO I NHI T ð ð T ÁP SU T CÂN CÁP -6 130-150 PSI * -12 150-170 PSI ** -18 170-190 PSI *** T KEM
 13. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 12 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 14. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 4:TH KÍN I.M C ðÍCH-YÊU C U 1.M C ðÍCH. • Th kín nh m m c ñích ki m tra l i h th ng sau khi ñã hàn • Bu c ph i làm kín h th ng trư c khi cân cáp ñ ñ m bao r ng h th ng tuy t ñ i kín • Làm kín trư c khi n p gaz ,ñ ng th i th b n các m i n i. 2.YÊU C U. • Sau khi th kín ph i phát hiên ñư c các m i xì n u có • ð m b o m thu t,an toàn cho ngư i và thi t b . • Thao tác ñúng ,chu n 3.D NG C . stt Tên d ng c sl Ghi chú 1 T l nh 1 2 L c nén,N2 1 3 ð ng h áp su t 1 4 Ampe kìm 1 5 Xà bông th xì,bút lông 1 II.PHƯƠNG PHÁP TH C HI N. • M c ñ ng h và máy nén theo sơ ñ như hình v .H.7 • Cho l c nén ho t ñ ng,m h t hai van ñ ng h và quan sát • Áp su t nén vào h th ng kho ng 120-150 psi sau ñó khóa hai van và t t l c nén,dùng bút lông ñ ñánh d u v trí kim ñ ng h . • Dùng b t xà bông ki m tra các m i hàn,r c co và nh ng ch nghi ng . • ð 15 phút và quan sát ñ ng h ,n u kim ñ ng im v trí thì h th ng ñã kín,n u kim xu ng thì h th ng ñã b xì. NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 13 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 15. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO Chú ý: • ð i v i dàn l nh b ng nhôm không ñư c nén quá 10 kg/cm2 ( kho ng 140 psi) vì có th gây hư h ng. • Có th ki m tra t ng thi t b ( dàn nóng,dàn l nh v.v) NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 14 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 16. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 5: HÚT CHÂN KHÔNG I.M C ðÍCH-YÊU C U. 1.M C ðÍCH. • M c ñích c a hút chân không là hút h t không khí ra bên ngoài ñ ñ m b o khi ho t ñ ng gây ra hi n tương t c m. 2.YÊU CÂU. • Thao tác ñúng k thu t,hút h t không khí ra ngoài. • G n gàng ñ m b o an toàn cho ngư i và thi t b . • Thao tác t tin n m v ng nguyên t c. 3.D NG C . Tên d ng c stt sl Ghi chú T l nh 1 1 2 Máy hút chân không 1 3 ð ng h áp su t th p 1 4 Ampe kìm 1 5 Bút lông 1 II.PHƯƠNG PHÁP TH C HIÊN M c theo sơ ñ như hình v .H.8 • Cho l c t l nh ho t ñ ng • Cho máy hút chân không ho t ñ ng • M h t hai van ñ ng h ,th i gian hút t i thi u là 15 phút • Ki m tra kim ñ ng h ch m c -30 psi ho c 760mmHg là ñư c. • Khóa ch t hai van,t t l c và và máy hút. • N u sau m t th i gian kim không lên thì có th ti n hành sac gaz,n u tu t nên ki m tra l i. NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 15 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 17. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 16 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 18. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO BÀI 6: S C GAZ VÀ B M NG. I.M C ðÍCH –YÊU CÂU 1.M C ðÍCH • S c gaz cho h th ng ñ hoàn t t công vi c,cho t ho t ñông bình thư ng sau khi s a ch a. 2.YÊU C U. • S c gaz v a ñ cho h th ng ho t ñ ng tôt,thao tác ñúng k thu t,tuy t ñ i an toàn cho ngư i và thi t b ,khôn ñ gaz rò r ra ngoài môi trư ng gây ô nhi m.. 3.D NG C . Tên d ng c Stt sl Ghi chú T l nh 1 1 2 Chai gaz R 12 1 3 ð ng h áp su t th p 1 4 Ampe kìm 1 5 Bút lông 1 6 Máy ño nhi t ñ 1 7 B hàn gió ñá,b c hàn 1 8 K m c t,k m b ng 2 9 Máy hút chân không 1 10 K m b m ng 1 NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 17 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 19. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO II.PHƯƠNG PHÁP TH C HI N M c theo sơ ñ như hình v . NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 18 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
 20. TTSC L NH DÂN D NG GVHD:VÕ ANH HÀO CÁC BƯ C THAO TÁC • G n bình gaz vào dây gi a ñ ng h s c gaz • ðu i gió không khí trong giây gaz • Cho l c ho t ñ ng,k p ampe kìm • M ch m van th p áp,ñóng van cao áp • N p ñ n OPSI thì ki m tra (ñ u ñ y m lên,dàn l nh có ti ng ga phun) • Thao tác cho gaz vào ñ u (t OPSI-5PSI,5PSI-10PSI,10PSI-15PSI) m i giai ño n ng ng 15' ñ ki m tra h th ng. • Ki m tra ñ gaz,nhi t ñô ñ t -20oC ngăn ñông 10oC-17oC ngăn ch a rau qu ,dàn nóng nóng ñ u,dàn l nh l nh ñ u,ampe ñ ñ nh m c,ñư ng v ñ ng sương. . CHÚ Ý: • Trong quá trình ñang s c gaz n u lư ng gaz dư nhi u chúng ta ti n hành thu gaz vao bình như sau. • Khóa van th p áp,m van chai gaz và van cao áp nh có áp su t cao do máy nén vì v y gaz s tr v bình sau ñó khóa van cao áp và chai gaz t t l c. B M NG. • Sau khi ñã s c gaz ñ y ñ ta ti n hành b m ng ñ thu gom ñ dùng như sau: • T t máy ng ng 5' ki m tra kh năng ñ l i c a l c • Dùng kìm b m ng và hàn bít CHÚ Ý • B m cao áp trư c,th p áp sau . NHÓM 2: TR N H U HÙNG NGUY N T N TƯ NG TRƯƠNG L P L C Page 19 This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản