intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấp thoát nước - Chương 5 Mạng lưới thoát nước bên trong

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

315
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn kích thước xi phông đường kính xi phông (mm) 32 38 50 76 100 hướng dẫn bố trí ống ngang độ dốc tối thiểu là 1%. không được treo ống qua phòng ở, nhà bếp. độ dốc đều và không quá lớn trong trường hợp ống thoát phân, đường kính ống nhánh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp thoát nước - Chương 5 Mạng lưới thoát nước bên trong

 1. TRƯ NG ðC I H THOÁT NƯ C TP. HCM P C BÁCH KHOA C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN N I DUNG MÔN H C CHƯƠNG 1: T ng quan v c p nư c. CHƯƠNG 2: Ngu n nư c & Công trình thu nư c. CHƯƠNG 3: M ng lư i c p nư c khu v c. CHƯƠNG 4: M ng lư i c p nư c bên trong. CHƯƠNG 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. CHƯƠNG 6: M ng lư i thoát nư c khu v c. Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG CHƯƠNG 7: T ng quan v x lý nư c th i. E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr CHƯƠNG 8: Ph n m m EPANET và SWMM. Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ 1 2 PGS. TS. Nguy n Th ng Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. MAÏNG LÖÔÙI NG NHIEÄM VUï - Thu taát caû caùc loaïi nöôùc thaûi veä sinh. THOÙAT NÖÔÙC AT - Thu caùc loaïi nöôùc thaûi coù nguoàn goác saûn xuaát. BEÂN TRONG - Thu nöôùc möa treân maùi nhaø. PHAÂN LOAÏI HTTNBT - Heä thoáng thoaùt nöôùc sinh hoaït - Heä thoáng thoaùt nöôùc möa - Heä thoáng thoaùt nöôùc saûn xuaát 3 4 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC SINH HOAÏT CAÙC THIEÁT BÒ VEÄ SINH - Caùc thieát bò thu nöôùc thaûi (thieát bò veä sinh - Buoàng taém coù voøi hoa sen; hay pheãu thu nöôùc). - OÁng thu nöôùc trong buoàng taém beân - Boä phaän chaén (vaät coù kích thöôùc “lôùn”). döôùi pheãu coù ñöôøng kính töø 50 ñeán 100 - Maïng löôùi ñöôøng oáng thoaùt. mm; - Caùc loaïi coâng trình. - Pheãu thu nöôùc; - Traïm bôm. Ñöông löôïng thoaùt nöôùc cuûa moät soá loaïi - Coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi cuïc boä. thieát bò veä sinh ñöôïc cho trong baûng 5.2. 5 6 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 1
 2. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Thoâng khí SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ Chaäu röûa HEÄ THOÁNG NG OÁng ngang THOAÙT NÖÔÙC Thoâng khí Xi phoâng OÁng ñöùng BEÂN TRONG Thoâng taéc OÁng xaõ 7 Coáng xaû HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC BEÂN TRONG 8 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. oáng thu nöôùc maùi oáng ñöùng thu nöôùc baån oáng thu nöôùc möa Ranh giôùi nhaø NHI M V oáng thoâng khí ðư ng ng thoát khi: Chu ñ ng cho không khi ng ñ ng thu trong hê th ng ng thoát ra nư c mưa ngoài, ho c không khí t ngoài 1m Ñöôøng boä ñi vào h th ng ñư ng ng khi c n áp su t trong h th ng Coáng thu chung ng luôn b ng áp su t khi tr i. 9 10 beå chöùa PGS. TS. Nguy n Th ng Heä thoáng thoaùt nöôùc hoãn hôïp Coá ng beâ n trong PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. SƠ ð NGUYÊN LÝ ng thông XI PHÔNG khi T o thành “nút nư c”, ngăn không cho không khi ô nhi m ng ñ ng (k/khí ô nhi m) (trong h th ng ng thoát) thoát ng qua thi t b sư d ng nư c vào Vùng k/khí không gian sinh ho t. ngang b nén (áp su t tăng) “Chu ñ ng” thu d v t b ñi vào hê th ng tích tu lâu ngày. Không khi vào 11 12 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 2
 3. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Nút nư c CHOÏN KÍCH THÖÔÙC XI PHOÂNG (xi phông) Ñöôøng kính xi Ñöông löôïng phoâng (mm) thoaùt nöôùc 32 1 38 3 50 4 TB sư d ng nư c 76 6 100 8 ng ñ ng PGS. TS. Nguy n Th ng (khi b ô nhi m) 13 PGS. TS. Nguy n Th ng 14 C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. HÖÔÙNG DAÃN BOÁ TRÍ OÁNG NGANG Ñoä doác toái thieåu laø 1%. Khoâng ñöôïc treo oáng qua phoøng ôû, OÁng ngang OÁng ñöùng nhaø beáp. Ñoä doác ñeàu vaø khoâng quaù lôùn Trong tröôøng hôïp oáng thoaùt phaân, ñöôøng kính oáng nhaùnh khoâng nhoû hôn 100 mm. OÁng xaõ 15 Coáng xaû 16 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Giöõa oáng nhaùnh vaø thieát bò veä HÖÔÙNG DAÃN BOÁ TRÍ OÁNG ÑÖÙNG sinh phaûi boá trí caùc xi phoâng Neân boá trí taäp trung gaàn caùc thieát bò veä sinh ñeå giaûm chieàu daøi oáng ngang. chaén ñeå ngaên khoâng cho hôi Coù ñöôøng kính khoâng nhoû hôn 50 mm vaø (khí oâ nhieãm) thoaùt ngöôïc trôû khoâng nhoû hôn ñöôøng kính oáng nhaùnh noái laïi ñi vaøo khoâng gian sinh hoaït. vôùi noù. OÁng thoaùt phaân ñöôïc boá trí rieâng vaø coù ñöôøng kính khoâng nhoû hôn 100 mm. Neân giôùi haïn soá oáng ñöùng caøng nhoû caøng 17 toát. 18 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 3
 4. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. QUAN HEÄ GIÖÕA LÖU LÖÔÏNG THOAÙT OÁNG XAÛ (OÁNG THOAÙT) & ÑÖÔNG LÖÔÏNG THOAÙT OÁng xaû coù nhieäm vuï chuyeån tieáp töø Löu löôïng thaûi Ñöông löôïng cuoái oáng ñöùng ôû saøn nhaø ra gieáng thaêm (l/s) thoaùt nöôùc hay coáng thoaùt nöôùc ñöôøng phoá. < 0,5 1 Moãi oáng ñöùng ñöôïc noái vôùi moät oáng 0,5 – 0,95 3 xaû. 1 – 1,89 4 Coù theå boá trí nhieàu oáng xaû taäp trung vaøo moät gieáng thaêm. 1,95 – 3,15 6 19 20 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chieàu daøi toái ña laáy töø 10 m (ñoái vôùi oáng nhoû) OÁNG THOÂNG HÔI ñeán 20 m (ñoái vôùi oáng lôùn). OÁng thoâng hôi ñöôïc boá trí nhaèm muïc ñích Neáu khoaûng caùch giöõa nhaø vaø gieáng thaêm thoaùt caùc khí deã chaùy vaø coù muøi khoù chòu töø quaù xa, coù theå boá trí theâm moät gieáng thaêm gieáng thaêm len loûi vaøo oáng ñöùng. caùch nhaø töø 3m ñeán 5 m; gieáng thaêm coøn laïi Quy ñònh bôûi caùc nguyeân taéc sau: ñöôïc boá trí taïi vò trí nöôùc taäp trung vaøo coáng thoaùt nöôùc ñöôøng phoá. Ñaàu treân cuûa oáng phaûi vöôït cao hôn maùi nhaø ít nhaát laø 1500 mm vaø caùch töôøng toái OÁng xaû neáu ñaët döôùi ñaø kieàng nhaø phaûi ñöôïc thieåu laø 300 mm. ñ t có kho ng cách xa an toàn ñeå traùnh nöùt gaûy cô hoïc do luùn. 21 22 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. OÁng thoâng hôi phaûi caùch xa cöûa soå, cöûa ñi, cöûa laáy gioù, ban coâng ít nhaát laø 3m hoaëc cao hôn ít nhaát laø 900 mm. Caùc oáng thoâng hôi coù theå ñi rieâng hay keát BOÁ TRÍ hôïp laïi baèng caùc oáng lôùn hôn coù kích thöôùc baèng toång caùc oáng ñôn leû. OÁNG THOÂNG HÔI NG Moãi oáng ñöùng thoaùt nöôùc chaïy suoát töø 10 taàng trôû leân caàn coù oáng thoâng hôi boå sung. 23 24 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 4
 5. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Thoâng khí ng ñ ng, k/k ô oáng thu nöôùc maùi nhi m Heä thoáng thoaùt nöôùc vaø thoâng hôi keát hôïp ng thông khí Quy phaïm cho pheùp söû duïng chung moät ñöôøng oáng vöøa thoaùt nöôùc vöøa thoâng hôi. Xi phoâng Moãi thieát bò veä sinh, ngoaïi tröø nhöõng thoâ ng khí thieát bò coù xi phoâng gaén saün, ñeàu phaûi 25 ñöôïc laép xi phoâng ngoaøi. 26 PGS. TS. Nguy n Th ng beå thu PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. OÁng thoâng khí chính CÖÛA THOÂNG TAÉC Cöûa thoâng taéc ñöôïc boá trí treân oáng thoaùt ôû h aùnh moãi taàng, coù daïng naèm ngang (oáng kieåm kh í n OÁng thoâng tra) hay co 90o (oáng suùc röûa). Chaäu röûa Khoâng caàn boá trí cöûa thoâng taéc neáu chieàu daøi WC Chaäu röûa maët cuûa ñoaïn oáng döôùi 1,5 m hay coù ñoä doác lôùn Boàn taém hôn 32%. OÁng n haùnh BEÅ LAÉNG CAÙT OÁng ñöùng BEÅ LAÉNG CAËN PGS. TS. Nguy n Th ng (a) 27 PGS. TS. Nguy n Th ng 28 C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. a. Ñöôøng oáng thoaùt nöôùc thaûi sinh hoaït N I DUNG Ñöôøng kính oáng thoaùt nöôùc caùc caáp trong coâng trình ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû toång TÍNH TOÁN ñöông löôïng cuûa caùc thieát bò do oáng ñoù phuï traùch H TH NG b. Löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cho caùc xí THOÁT NƯ C nghieäp Löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït tính toaùn cho TRONG NHÀ caùc xí nghieäp ñöôïc cho trong coâng thöùc sau: Qth = Σ(qo . n .β)/100 β (l/s) 29 30 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 5
 6. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Trong ñoù: TÍNH TH Y L C TÍNH • Qth löu löôïng nöôùc thaûi tính toaùn • qo löu löôïng nöôùc thaûi cuûa töøng thieát bò DÒNG CH Y KHÔNG ÁP, DÒNG veä sinh cuøng loaïi trong ñoaïn oáng tính toaùn N ð NH & ð U B NG • n soá thieát bò veä sinh cuøng loaïi treân ñoaïn oáng tính toaùn PHƯƠNG PHÁP PHÁP • β heä soá hoaït ñoäng ñoàng thôøi cuûa caùc TRA B NG thieát bò veä sinh (trang 135, baûng 6.9). 31 32 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. CƠ S LÝ THUY T CƠ S LÝ THUY T Phương trình Manning: T ñó: nQ ω5 / 3 1 1/ 6 ω = 2 / 3 = F(h / D) V = C Ri C= R R= i χ n χ Q = ωV A C Chu vi ư t V v n tôc TB, C h sô Chézy, R bán kinh th y l c, n h sô nham, i ñ dôc ñay (ch y ω α h D ñ u), ω di n tích ươt, Q lưu lư ng. 33 B 34 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Ta nh n xét: Ta l p b ng v i các D ω=f1(h/D): hàm s c a ñ ñ y h/D (có trên th trư ng) như χ =f2(h/D) : hàm s c a ñ ñ y sau ω5/3/χ2/3 χ hàm s c a ñ ñ y V i D cho trư c, m i giá tr h/D (các b ng ñ y ñ v i các tính ñư c D=0.3m, 0.4m, 0.6m, 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2m cu i Chương ω5/3/χ2/3 χ 35 6) 36 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 6
 7. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. D(m)= 0.3 D(m)= 0.4 Trong th c hành, khi tính toán ch y h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) ñ u (xác ñ nh ω) th c hi n tính F 0.94 0.01352 0.0690 0.0291 0.123 (gi thi t n, Q và i ñã bi t): 0.93 0.01352 0.0685 0.0291 0.122 0.92 0.01349 0.0680 0.0291 0.121 nQ 0.91 0.01345 0.0675 0.0290 0.120 F(h / D) = 0.90 0.01340 0.0670 0.0289 0.119 i 0.89 0.01333 0.0665 0.0287 0.118 0.88 0.01325 0.0659 0.0285 0.117 Dùng b ng tra (xem trư c) va ch n D 0.87 0.01316 0.0653 0.0283 0.116 h p ly tính h/D ω v. 0.86 0.01306 0.0647 0.0281 0.115 37 38 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Bài t p 1: Dùng lý thuy t nêu trên, Bài t p 2: Cho c ng tròn thoát nư c m t c ng tròn D=0.3m, thoát nư c tư nha ra c ng thu khu v c v i tư nha ra c ng thu khu v c v i lưu lư ng Q=0.03m3/s. C ng có ñô lưu lư ng Q=0.03m3/s. C ng có ñô d c i=0.003, hê sô nhám n=0.015. d c i=0.005, hê sô nhám n=0.012. Ch n D ng tròn nho nh t có thê Tính ñô ñ y h/D & di n tích ư t ω và (ch y không áp), ω ư t, tính ñô v n t c V dòng ch y. ñ y h/D và v n t c V tương ng. ðS: h/D= 0.44 39 40 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Bài t p 3: Hãy xác ñ nh ñư ng Bài t p 4: Hãy xác ñ nh ñư ng kính trong D(m) nh nh t có th kính trong D(m) nh nh t có th tương ng c a c ng tròn thoát tương ng c a c ng tròn thoát nư c th i (ch y ñ u không áp) nư c th i ng v i lưu lư ng ng v i lưu lư ng Q= 0,2m3/s, ñ d c d c i=0,001, Q=0,069m3/s, ñ d c d c h s nhám n=0,015. i=0,002, h s nhám n=0,02. T ñó tính ω, h/D & V. T ñó tính ω, h/D & V 41 42 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 7
 8. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Xư ly phân theo B X LÝ nguyên ly ho t ñ ng T HO I tiêu h y ch t th i h u cơ v i ho t ñ ng vi V A & NH sinh K KHÍ. 43 44 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. 3 Sè ng−êi sö dông ThÓ tÝch bÓ cÇn thiÕt (m ) Trong thi t k c n lưu ý ñ n các trư ng Nhá nhÊt Lín nhÊt h p công trình t p th như: trư ng h c, 1 4 1 văn phòng, ... không ho t ñ ng thư ng 2 6 1.5 xuyên, th tích yêu c u b t ho i có th 2 8 2 gi m xu ng. 3 10 2.5 Tham kh o trong thi t k : 3 12 3 - Trư ng, văn phòng,..bán trú:200 l/ngư i. 4 14 3.5 4 16 4 - Ngo i trú : 100 l/ngư i 5 18 4.5 45 46 PGS. TS. 5 Nguy n Th ng 20 5 PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Các ngăn c a b t ho i cho phép tách LO I 3 NGĂN Cao trình quy t ñ nh m c nư c trong b ch t l ng và ch t r n m t cách có 1 :1 ,5 hi u qu . Theo kinh nghi m, s phân 1:1 ,5 1 5 38 50 chia th tích trong m t b t ho i như 100 10 D125mm 4 D125mm 50 sau: 52 1/2 300 - Trư ng h p b t ho i ba ngăn: 1/2 D200x125mm 1/4 1/4 65 350 40 175 175 65 cho ngăn ñ u và 1/4 cho hai ngăn k . 15 - Trư ng h p b t ho i hai ngăn: 2/3 50 ðư ng ng thoát nư c trong 8 cho ngăn ñ u tiên và 1/3 cho ngăn k . 47 Traùt vöõa xi maêng daøy 1,5cm Lôùp beâ toâng loùt 48 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ngðư ng ng thoát nư c chung 8
 9. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. LO I 2 NGĂN B TRÍ M T B NG 3 0,00 3 -0,85 2 60 2 -0,925 NƯ C NƯ C 1 H M PHÂN 5 TRONG 1 TRONG 2 42 (1/2) 2/3 105 (1/4) (1/4) 1/3 180 4 Beâ toâng choáng thaám Beâ toâng loùt Ñaát töï nhieân 49 50 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. B TRÍ M T B NG B TRÍ M T B NG NƯ C TRONG 1 NƯ C H M PHÂN (1/4) H M PHÂN TRONG (1/2) NƯ C (2/3) TRONG 2 (1/3) (1/4) 51 52 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. CAÁU TAïO H TH NG Heä thoáng thoaùt nöôùc möa bao goàm: oáng maùng THOÁT NƯ C maùng xoái thu nöôùc möa (seâ noâ) MƯA TRÊN MÁI oáng ñöùng oáng ngang. 53 54 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 9
 10. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. CAÁU TAïO MAÙNG XOÁI THU NÖÔÙC MÖA Coù theå ñöôïc boá trí moät beân (thöôøng • Heä thoáng thoaùt nöôùc möa maùi duøng khi chieàu daøi höùng nöôùc < 12 m) nhaø ñöôïc thieát keá treân cô sôû hay hai beân maùi nhaø. moät traän möa lôùn nhaát lieân tuïc Maùng xoái ñöôïc boá trí beân ngoaøi hay coù chu kyø laëp laïi laø 1 naêm hoaëc trong töôøng bao tuøy theo yeâu caàu kieán traän möa 60 phuùt coù chu kyø 100 truùc. naêm. 55 56 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chieàu roäng seâ noâ 50 – 60 cm; chieàu saâu nöôùc OÁng ñöùng thu nöôùc möa: trong maùng thay ñoåi töø 5-10 cm (ôû ñaàu maùng) • Ñöôøng kính cuûa oáng ñöùng ñöôïc choïn khoâng vaø taêng daàn ñeán 20-30 cm (ôû cuoái maùng). nhoû hôn 100 mm. Neáu coù oáng nhaùnh, oáng Treân seâ noâ coù boá trí löôùi chaén raùc ñeå giöõ laïi laù nhaùnh phaûi ñöôïc noái vôùi oáng ñöùng chính caây caën baån vaø ñieàu tieát bôùt löu löôïng traøn theo ñoä doác > 5%, ñoaïn thaúng ñöùng cuûa oáng khi möa quaù lôùn ñeå baûo veä oáng ñöùng. nhaùnh 1–1.2 m. Pheãu thu laáy töø 1.5 ñeán 2 laàn ñöôøng kính oáng • Löu löôïng tính toaùn cho oáng ñöùng vaø pheãu ñöùng, chieàu cao traøn 10 cm, ñoä doác loøng thu nöôùc möa ñöôïc cho trong baûng 5.10. maùng choïn töø 0.002 0.01. 57 58 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Tính toaùn thuûy löïc thoaùt nöôùc möa maùi nhaø D L/L Dieän tích maùi toái ña (m2) a. Löu löôïng thoaùt nöôùc maùi nhaø: (mm) (l/s) 25 50 75 100 125 150 Phöông phaùp 1: mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h 1. Döïa vaøo cöôøng ñoä möa (baûng 5.12), coù theå 50 1,5 202 101 67 51 40 34 xaùc ñònh dieän tích maùi cho pheùp toái ña öùng 75 4,2 600 300 200 150 120 100 vôùi ñöôøng kính oáng ñöùng cho tröôùc. 100 9,1 1286 643 429 321 257 214 2. Choïn ñöôøng kính oáng vaø xaùc ñònh löu löôïng 125 16,5 2334 1117 778 583 467 389 tính toaùn q cuûa oáng ñöùng theo baûng 5.11. 200 57,6 8175 4088 2725 2044 1635 1363 3. Xaùc ñònh soá oáng ñöùng caàn thieát: n ≥ Q Dieän tích maùi theo ñöôøng kính oáng ñöùng q od 59 60 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 10
 11. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Ghi chuù: Cuõng coù theå choïn tröôùc soá löôïng oáng Phöông phaùp 2: Löu löôïng thoaùt nöôùc möa treân maùi ñöôïc tính theo ñöùng döïa theo ñieàu kieän keát caáu vaø kieán truùc. coâng thöùc sau: Töø ñoù xaùc ñònh löu löôïng thoaùt nöôùc phuï traùch cuûa moät oáng. Sau ñoù döïa vaøo giaù trò löu löôïng trong ñoù: Q = K .F .q 5 (l / s) cho trong baûng 5.11 ñeå xaùc ñònh ra ñöôøng kính Q : Löu löôïng nöôùc möa. oáng ñöùng caàn thieát. K : Heä soá , laáy baèng 2. F : Dieän tích maùi thu nöôùc (m2) Tính toaùn toång dieän tích pheãu thu nöôùc möa sao neáu phía treân maùi coù töôøng ngaên thaúng ñöùng thì: cho > 2 laàn dieän tích maët caét cuûa oáng ñöùng (tăng F = F maùi + 0.3 F töôøng kh năng thu nư c t sênô vào ñ u ñư ng ng q5: Lôùp nöôùc möa tính toaùn öùng vôùi thôøi gian taäp ñ ng). trung nöôùc laø 5 phuùt vaø chu kyø traøn coáng P=1 naêm (xem sau). 61 62 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. B ng tính q5 b. Tính toaùn maùng xoái: q 5 max (l/s- q 5 max Tr m khí q 5 max q 5 max Phöông phaùp 1: söû duïng baûng tra Kích thöôùc maùng thoaùt nöôùc daïng baùn nguyeät coù theå Tr m khí tư ng m2) (mm/h) tư ng (l/s-m2) (mm/h) Ban Mê thu t 0,03877 139,57 ñöôïc xaùc ñònh nhanh choùng baèng caùch söû duïng B oL c 0,05063 182,27 Pleiku 0,03923 141,23 baûng 6.13. Cà Mau 0,05074 182,66 Qu ng Ngãi 0,04162 149,83 Phöông phaùp 2: aùp duïng coâng thöùc thuûy löïc ðà L t 0,04162 149,83 Qu ng Tr 0,04219 151,88 1. Choïn sô boä ñoä doác loøng maùng theo yeâu caàu ñoä doác ðà N ng 0,03706 133,42 Quy Nhơn 0,03421 123,16 toái thieåu Hu 0,03706 133,42 Sóc Trăng 0,04504 162,14 • i=0.003 ñoái vôùi daïng loøng maùng baùn nguyeät Nha Trang 0,02817 101,42 Tuy Hòa 0,03569 128,48 • i=0.004 ñoái vôùi daïng chöõ nhaät Phan Thi t 0,03261 117,40 TP. H Chí 0,04960 178,56 Minh 63 64 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. 2. Ñoä saâu nöôùc trong maùng 5 cm; ñoä vöôït cao Bán kính th y l c R: an toaøn ∆h =10–20 cm • Maùng chöõ nhaät: R = b . h /(b + 2h) • Maùng troøn: R = 2T2.h / (3T2+8h2) 3. Choïn caáu taïo 1 m2 dieän tích höùng nöôùc Vôùi h : chieàu saâu nöôùc trong maùng (m) töông öùng 2 cm2 tieát dieän öôùt cuûa seâ noâ töø • b : kích thöôùc ñaùy maùng chöõ nhaät (m) ñoù giaû ñònh kích thöôùc sô boä cuûa seâ noâ. • T : beà roäng maët caét öôùt cuûa maùng troøn (m) 4. Kieåm tra löu löôïng thaùo nöôùc vaø chieàu saâu Ñoä nhaùm n ñöôïc choïn tuøy theo loaïi vaät lieäu: nöôùc cuûa seâ noâ theo coâng thöùc Manning • Beâ toâng n = 0.011 – 0.015 (cho chaûy ñeàu): • Gaïch n = 0.012 – 0.017 2 1 3 1 • Toân n = 0.013 – 0.017 V= R i2 n 65 66 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 11
 12. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. 5. Kieåm tra vaän toác cho pheùp trong d. Tính toaùn loã thoaùt nöôùc: maùng Löu löôïng tính toaùn cuûa caùc loã thoaùt Theo quy phaïm 0.6 m/s < V < 4 m/s nöôùc naèm ngang, tieát dieän chöõ nhaät, 6. Kieåm tra löu löôïng thaùo so vôùi yeâu coù chieàu cao ít nhaát baèng hai laàn chieàu caàu saâu cuûa lôùp nöôùc tính toaùn ñöôïc cho Löu löôïng phuï traùch cuûa moãi ñoaïn seâ noâ trong baûng 5.12. ñöôïc tính theo löu löôïng thoaùt nöôùc cuûa moät oáng ñöùng boá trí ôû cuoái ñoaïn maùng (xem phaàn treân). 67 68 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Ví duï: Sô ñoà: L=20 hô X 5 m/hô=100m Tính toaùn thoaùt nöôùc cho moät chung cö ôû TP. Hoà Chí Minh. Chung cö maùi baèng coù dieän tích maùi B B=2X12=24m x L = 24 x 100 m. • Soá caên hoä laø 2 daõy x 20 caên hoä x 5 taàng (xem sô ñoà). • Bieát raèng chung cö ñöôïc trang bò thieát bò veä sinh hoaøn chænh cho moãi caên hoä bao goàm: 1 boàn taém, 1 voøi sen, 2 lavaboâ röûa maët, 1 boàn caàu töï ñoäng vaø 2 vò trí voøi nöôùc röûa trong beáp. 69 70 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Giaûi: Thieát bò Ñ/löôïng Dthoaùt Dxiphoâng Dkhí 1. Thoaùt nöôùc veä sinh: Boàn taém 3 42 42 42 AÙp duïng Quy chuaån Caáp thoaùt nöôùc trong Voøi sen 2 42 42 42 nhaø vaø coâng trình, 1999. Giaû söû ta choïn phöông aùn boá trí 20 ñöôøng oáng ñöùng cho La va boâ 1 34 34 34 moãi cuïm goàm 2 caên hoä ôû cuøng taàng x 5 taàng Boàn caàu 3 hoaëc 4 42 hoaëc 49 42 hoaëc 49 42 (xem sô ñoà). Nhö vaäy moät ñöôøng oáng ñöùng phuï traùch cho 10 caên hoä. Ñöôøng oáng thoaùt Voøi röûa 2 42 42 42 beáp phaân ñöôïc boá trí rieâng vaø cuõng phuï traùch cho töøng cuïm 10 caên hoä. Toång 14 - 15 71 72 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 12
 13. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. - Thoáng keâ ñöông löôïng thoaùt nöôùc vaø choïn • Söû duïng baûng 6.6 ñöôøng kính oáng thoaùt ñöôøng kính oáng thoaùt nöôùc cho caùc thieát bò nöôùc ñöùng ñöôïc choïn laø 110 mm. Chieàu veä sinh (baûng 6.2 vaø baûng 6.3): daøi toái ña cho pheùp cuûa oáng naøy laø 91 m, - Toång ñöông löôïng thoaùt nöôùc cho moät caên nhö vaäy laø ñaït yeâu caàu. hoä laø 15. Söû duïng baûng 6.6, ñöôøng kính oáng thoaùt nöôùc ngang ñöôïc choïn laø 64 mm (oáng OÁng thoâng khí chính: coù ND = 76 mm). Ñoä doác oáng khoâng nhoû hôn • Söû duïng baûng 6.6 öùng vôùi ñöông löôïng 2%. 150, ta choïn ñöôïc ñöôøng kính oáng thoâng - Toång ñöông löôïng thoaùt nöôùc cho moät oáng khí chính laø 110 mm. ñöùng laø 10 x 15 = 150. 73 74 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. OÁng xaû: 2. Tính toaùn thoaùt nöôùc möa OÁng xaû ñöôïc boá trí ôû ñaùy cuûa oáng ñöùng ñeå thoaùt nöôùc ra coáng beân ngoaøi coâng trình. Tính toaùn oáng ñöùng Giaû söû oáng xaû ñöôïc boá trí bôùi ñoä doác thuaän Phöông phaùp 1: laø 1%, tra baûng 6.16 ta coù ñöôøng kính caàn Traïm möa ñaïi bieåu cho khu vöïc laø traïm Taân thieát laø 76 mm öùng vôùi 180 ñöông löôïng. Sôn Nhaát (xem taøi lieäu), coù cöôøng ñoä möa q5 Theo quy phaïm, coáng thoaùt nöôùc beân ngoaøi laø 178 mm/h (0,0496 l/s-m2). Baèng caùch söû khoâng ñöôïc choïn nhoû hôn coáng thoaùt nöôùc duïng giaù trò trong baûng 6.11: beân trong, do ñoù ta choïn boá trí oáng xaû baèng vôùi kích thöôùc cuûa oáng ñöùng 114 mm. dieän tích phuï traùch cuûa moät oáng ñöùng thoaùt nöôùc möa ñöôïc tính ra trong baûng sau: 75 76 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Do chieàu roäng nhaø > 12 m ta seõ boá trí Ñöôøng kính oáng Löu löôïng phuï Dieän tích phuï ñöùng traùch traùch maùng xoái vaø oáng ñöùng thoaùt nöôùc möa ôû caû 2 2 2 maët cuûa chuùng cö. (mm) (l/s-m ) (m ) 50 1.5 30.2 Döïa theo soá löôïng caên hoä treân moät daõy, ta 75 4.2 84.7 giaû söû soá oáng ñöùng laø 2 x 10 = 20 oáng. Dieän tích phuï traùch cuûa 1 oáng seõ laø 2400/20 100 9.1 183.5 =120 m2. 125 16.5 332.7 150 26.8 540.3 Theo keát quaû treân ta choïn boá trí oáng coù ñöôøng kính 110 mm. 200 57.6 1161.3 77 78 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 13
 14. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Phöông phaùp 2 Theo baûng 6.10, ta choïn ñöôïc ñöôøng Löu löôïng thoaùt nöôùc möa: kính oáng ñöùng caàn thieát laø 80 mm. Qm = K . F . q5 / 10000 Do quy ñònh kích thöôùc cuûa oáng ñöùng = 2 x 1200 x 496 / 10000 thoaùt nöôùc möa khoâng neân laáy nhoû = 120 l/s hôn 100 mm ñeå traùnh bò ngheït ta Giaû söû ta choïn boá trí toång soá oáng ñöùng choïn ñöôøng kính oáng d = 110 mm. thoaùt nöôùc möa laø 20. Ñöôøng kính löôí chaén vaø pheãu thu Löu löôïng phuï traùch cuûa 1 oáng laø 120/20 = nöôùc treân maùng ñöôïc choïn laø 150 6 l/s mm. 79 80 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Tính toaùn maùng thu nöôùc möa Do caùch boá trí soá löôïng oáng ñöùng nhö Choïn maùng xoái coù daïng baùn nguyeät, treân, ta tính ñöôïc chieàu daøi toái ña ta söû duïng baûng 6.13 ñeå thieát keá cuûa moät ñoaïn maùng giöõa hai oáng maùng xoái. ñöùng thoaùt nöôùc laø 10 m, dieän tích Do cöôøng ñoä möa cung caáp trong phuï traùch cuûa moät ñoaïn maùng xoái laø baûng 6.13 chæ toái ña ñeán 150 mm/h, 10 x 12 = 120 m2. caàn phaûi tính toaùn ngoaïi suy cho Baèng caùch ngoaïi suy giaù trò trong tröôøng hôïp cuûa traïm Taân Sôn Nhaát baûng 6.13, ta tính ñöôïc dieän tích phuï (178 mm/h). traùch cuûa moät maùng xoái baùn nguyeät öùng vôùi cöôøng ñoä möa 178 mm/h laø: 81 82 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Baøi taäp: Tính toaùn thoaùt nöôùc cho moät chung Ñöôøng kính Dieän tích phuï traùch cö ôû TP. Hoà Chí Minh. Chung cö maùi baèng 2 maùng (mm) toái ña (m ) coù dieän tích maùi B x L = 24 x 120 m. 200 105 • Soá caên hoä laø 2 daõy x 20 caên hoä x 8 taàng. 250 191 • Bieát raèng chung cö ñöôïc trang bò thieát bò veä sinh hoaøn chænh cho moãi caên hoä bao Nhö vaäy kích thöôùc maùng xoái ñöôïc goàm: 1 boàn taém, 2 voøi sen, 4 lavaboâ röûa choïn laø khoaûng 220 – 250 mm. maët, 2 boàn caàu töï ñoäng vaø 2 vò trí voøi nöôùc röûa trong beáp. 83 84 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 14
 15. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. 1. Ñöôøng kính oáng thoaùt nöôùc ngang (taàng) ? B NG TRA TÍNH TÍ 2. Ñöôøng kính oáng thoaùt nöôùc ñöùng ? DÒNG CH Y 3. D thoâng khí, D oáng xaõ ngoaøi ? 4. D oáng ñöùng thoaùt nöôùc möa ? N ð NH & ð U KHÔNG ð Y B=2X12=24m TRONG NG TRÒN L=20h X6m/h =120m 85 86 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. D(m)= 0.3 D(m)= 0.4 D(m)= 0.3 D(m)= 0.4 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.85 0.01295 0.0640 0.0279 0.114 0.94 0.01352 0.0690 0.0291 0.123 0.84 0.01284 0.0634 0.0276 0.113 0.93 0.01352 0.0685 0.0291 0.122 0.83 0.01271 0.0627 0.0274 0.111 0.92 0.01349 0.0680 0.0291 0.121 0.82 0.01258 0.0620 0.0271 0.110 0.91 0.01345 0.0675 0.0290 0.120 0.81 0.01244 0.0613 0.0268 0.109 0.90 0.01340 0.0670 0.0289 0.119 0.80 0.01229 0.0606 0.0265 0.108 0.89 0.01333 0.0665 0.0287 0.118 0.88 0.01325 0.0659 0.0285 0.117 0.79 0.01213 0.0599 0.0261 0.106 0.87 0.01316 0.0653 0.0283 0.116 0.78 0.01197 0.0592 0.0258 0.105 0.86 0.01306 0.0647 0.0281 0.115 0.77 0.01181 0.0584 0.0254 0.104 87 88 PGS. TS. Nguy n Th ng 0.76 0.01164 PGS. TS. Nguy n Th ng 0.0576 0.0251 0.102 C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. D(m)= 0.3 D(m)= 0.4 D(m)= 0.3 D(m)= 0.4 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.75 0.01146 0.0569 0.0247 0.101 0.65 0.00951 0.0486 0.0205 0.086 0.74 0.01128 0.0561 0.0243 0.100 0.64 0.00930 0.0478 0.0200 0.085 0.73 0.01110 0.0553 0.0239 0.098 0.63 0.00909 0.0469 0.0196 0.083 0.72 0.01091 0.0545 0.0235 0.097 0.62 0.00887 0.0460 0.0191 0.082 0.71 0.01072 0.0537 0.0231 0.095 0.61 0.00866 0.0452 0.0187 0.080 0.70 0.01052 0.0529 0.0227 0.094 0.60 0.00845 0.0443 0.0182 0.079 0.69 0.01033 0.0520 0.0222 0.092 0.68 0.01013 0.0512 0.0218 0.091 0.59 0.00823 0.0434 0.0177 0.077 0.67 0.00992 0.0503 0.0214 0.089 0.58 0.00801 0.0425 0.0173 0.076 0.66 0.00972 0.0495 0.0209 0.088 0.57 0.00780 0.0416 0.0168 0.074 89 90 PGS. TS. Nguy n Th ng 0.56 0.00758 PGS. TS. Nguy n Th ng 0.0407 0.0163 0.072 15
 16. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. D(m)= 0.3 D(m)= 0.4 D(m)= 0.3 D(m)= 0.4 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.55 0.00736 0.0398 0.0159 0.071 0.45 0.00524 0.0309 0.0113 0.055 0.54 0.00715 0.0389 0.0154 0.069 0.44 0.00503 0.0300 0.0108 0.053 0.53 0.00693 0.0380 0.0149 0.068 0.43 0.00483 0.0291 0.0104 0.052 0.52 0.00671 0.0371 0.0145 0.066 0.42 0.00463 0.0282 0.0100 0.050 0.51 0.00650 0.0362 0.0140 0.064 0.41 0.00443 0.0273 0.0095 0.049 0.50 0.00629 0.0353 0.0135 0.063 0.40 0.00424 0.0264 0.0091 0.047 0.49 0.00607 0.0344 0.0131 0.061 0.39 0.00404 0.0255 0.0087 0.045 0.48 0.00586 0.0335 0.0126 0.060 0.38 0.00385 0.0246 0.0083 0.044 0.47 0.00565 0.0326 0.0122 0.058 0.37 0.00367 0.0238 0.0079 0.042 91 92 0.46 0.00544 0.0317 0.0117 0.056 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. D(m)= 0.3 D(m)= 0.4 TI P THEO h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.36 0.35 0.00349 0.00331 0.0229 0.0220 0.0075 0.0071 0.041 0.039 XEM TRONG 0.34 0.33 0.00313 0.00296 0.0212 0.0203 0.0067 0.0064 0.038 0.036 CHƯƠNG 6 0.32 0.00279 0.0195 0.0060 0.035 0.31 0.00262 0.0187 0.0056 0.033 0.30 0.00246 0.0178 0.0053 0.032 93 94 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. CÂU H I ÔN CÂU H I ÔN ð i v i khu v c nh t ñ nh, phát bi u nào sau B t ho i (h m phân) trong nhà nh t ñây là SAI : thi t ph i có b ph n sau : H th ng thoát nư c ( HTTN ) riêng có b x lý nư c th i nh hơn HTTN chung . ng thông hơi HTTN riêng m t ph n (m t n a m) ch x lý ng thông hơi và ngăn l ng nư c mưa có lưu lư ng nh . ng thông hơi và ngăn l c HTTN riêng m t ph n (m t n a m) có chung h th ng c ng ñ thoát nư c mưa và nư c ngăn l ng và ngăn l c th i HTTN chung có giá thành l n, b x lý 95 96 PGS. TS. Nguy n Th có nư c th i ng kích thư c l n PGS. TS. Nguy n Th ng 16
 17. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. CÂU H I ÔN CÂU H I ÔN Phát bi u nào sau ñây là ðÚNG : Tính toán th y l c c ng nư c th i c n ðư ng kính ng thoát nư c th i trong th a các ñi u ki n sau: nhà ch ph thu c vào yêu c u s a ð ñ y h /D ≤ ( h/D)max , ñư ng kính D ch a ≤ D t i ña ( Dmax ) ng thoát nư c th i trong nhà t p trung ð d c i = imin vào h m phân ð ñ y h /D ≤ ( h/D)max , Lưu t c V ≥ ðư ng kính ng thoát nư c th i trong [V KL ] , ñư ng kính D ≥ D t i thi u ( nhà ph thu c vào ñương lư ng thi t b Dmin) c 3 ñ u sai 97 Câu 1 & 2 98 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. CÂU H I ÔN CÂU H I ÔN B t ho i (H m phân H) trong nhà Khi c ng thoát nư c th i ñ t quá sâu, nh t thi t ph i có b ph n sau : ngư i ta thư ng x lý b ng bi n pháp: ng thông hơi gi m ñ d c c ng khi V < [V KL ] ng thông hơi và ngăn l ng tăng ñư ng kính D c a c ng ng thông hơi và ngăn l c dùng bơm ñ chuy n nư c th i và ngăn l ng và ngăn l c nâng cao trình ñ t c ng lên 99 100 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. CÂU H I ÔN CÂU H I ÔN Phát bi u nào sau ñây là ðÚNG : Phát bi u nào sau ñây là ðÚNG : S lư ng ng ñ ng thoát nư c mưa ðư ng kính ng thoát nư c th i ph thu c kích thư c máng x i trong nhà ch ph thu c vào yêu c u Kích thư c máng x i ph thu c vào s a ch a di n tích h ng nư c mưa ng thoát nư c th i trong nhà t p S lư ng ng ñ ng thoát nư c mưa trung vào h m phân ph thu c vào cư ng ñ mưa. ðư ng kính ng thoát nư c th i trong nhà ph thu c vào ñương 101 lư ng thi t b . 102 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 17
 18. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. Chương 5: M ng lư i thoát nư c bên trong. CÂU H I ÔN Ñoái vôùi khu vöïc nhaát ñònh , phaùt bieåu naøo sau ñaây laø SAI : Heä thoáng thoaùt nöôùc ( HTTN ) rieâng coù beå xöû lyù nöôùc thaûi nhoû hôn HTTN chung . H T HTTN chung coù giaù thaønh lôùn , beå xöû lyù nöôùc thaûi coù kích thöôùc lôùn HTTN rieâng moät phaàn ( moät nöûa ) chæ xöû lyù nöôùc möa coù löu löôïng nhoû . HTTN rieâng moät phaàn ( moät nöûa ) coù chung heä thoáng coáng ñeå thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi 103 104 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2