intTypePromotion=1
ADSENSE

CÂU HỎI PHẦN CHẤT CHỈ ĐIỂM UNG THƯ

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

101
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Các nguyên nhân gây ung thư có thể là: A.Vi khuẩn, virus B.Virus, thuốc C. Nhiễm trùng, miễn dịch E. Hoá chất, virus D. Hoá chất, nhiễm trùng 2. Người ta gọi các gen gây ung thư là: A. Proto-oncogen D. Carcinoma 3. Đặc điểm của tế bào ung thư là: A. Sinh sản và phát triển một cách vô tổ chức B. Pre-oncogen E. Adenoma C. Oncogen B. Là những tế bào non, chuyển hoá mạnh, lấn át những tổ chức xung quanh C. Không chịu sự kiểm soát của những cơ chế điều hoà tự động có trong tế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI PHẦN CHẤT CHỈ ĐIỂM UNG THƯ

  1. CÂU HỎI PHẦN CHẤT CHỈ ĐIỂM UNG TH Ư 1 . C ác nguyên nhân gây ung th ư có th ể l à: A.Vi khu ẩn, virus B.Virus, thu ốc C . Nhi ễm trùng, mi ễn dịch D . Hoá ch ất, nhiễm trùng E . Hoá ch ất, virus 2 . N g ư ời ta gọi các gen gâ y ung th ư l à: A. Proto -oncogen B . Pre -oncogen C. Oncogen D . Carcinoma E. Adenoma 3 . Đ ặc đ i ểm của tế b ào ung th ư là: A. Sinh s ản v à phát tri ển một cách vô tổ chức B . Là nh ững tế b ào non, chuyển hoá mạnh, lấn át những tổ ch ức xung q uanh C . Không ch ịu sự kiểm soát của những c ơ ch ế đ i ều ho à tự đ ộng có t rong t ế b ào D . T ổ chức ung th ư sán sinh ra các kháng nguyên ung th ư E . Các câu trên đ ều đ ú ng 4 . T iêu chu ẩn chẩn đ oán m ức đ ộ ung th ư theo h ệ thống TNM l à: 1 . To: tìm th ấ y kh ối u nguyên phát 2 . No: không s ờ thấy hạch 3 . N1a: có h ạch không b ình th ư ờng 4 . M1: di c ăn đ ến những c ơ q uan khác 5 .Mx: không có di c ăn C h ọn tập hợp đ ú ng: A. 1, 2 B. 2, 3 C. 2, 4 D. 3, 4 E. 4, 5
  2. 5 . T ế b ào ung th ư có th ể l à: A. Protein B . Hormon C . Enzym D . Antigen E . Các câu trên đ ều đ ú ng 6 . T iêu chu ẩn của 1 chất chỉ đ i ểm ung th ư l à: 1 . Đư ợc tạo ra từ tổ chức l ành tính biình th ư ờng 2 . Đặc hiệu c ơ q uan t ổng hợp ra nó, chỉ đ iểm đ ư ợc c ơ q uan b ị ung th ư 3 . Độ nhạy v à đ ộ đ ặc hiệu tương đ ối cao 4 . Nồng đ ộ không thể đ á nh giá đ ư ợc t ình tr ạng khối u 5 . Với nồng đ ộ thấp trong bệnh phẩm vẫn có thể phát hiện đ ư ợc C h ọn tập hợp đ ú ng: A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 2, 5 E . 4, 5 7 . A FP (Alpha foeto -protein) là ch ất chỉ đ iểm chọn lọc đ ể chẩn đ oán: A. Ung th ư d ạ d ày B . Ung th ư p h ổi C . Ung th ư g an D .Ung th ư đ ư ờng ti êu hoá E . Không có câu nào đ ú ng 8 . C h ẩn đ oán ung th ư g an khi hàm lư ợng A FP: A. < 10 ng/ml B. > 10 ng/ml C . < 5 ng/ml D . > 5 ng/ml E . < 15 ng/ml 9 .  h CG t ăng trong trư ờng hợp: B. Ung th ư t i ền liệt tuyến C. Ung th ư t inh hoàn A. Có thai D . Câu A, B đ ú ng E. Câu A, C đ ú ng 1 0. Ch ất chỉ đ i ểm đ ặc hiệu cho ung th ư b u ồng trứng l à: A. CA 15 -3 B. CA 19 -9 C . CA 125 D . CEA E . Calcitonin 1 1. C A 15 -3 là ch ất chỉ đ i ểm đ ặc hiệu đ ể chẩn đ oán: A. Ung th ư b u ồng trứng B.Ung th ư rau thai C. Ung th ư g an
  3. D . Ung th ư t inh hoàn E . Ung th ư v ú 1 2. Ch ất chỉ đ i ểm đ ặc hiệu cho u ng th ư vú là: B.  H CG A. AFP C . CA 15 -3 D . CA 19 -9 E . CA 125 1 3. C A 125 là ch ất chỉ đ i ểm đ ặc h i ệu đ ể chẩn đ oán: A. Ung th ư t inh hoàn B . Ung th ư r au thai C . Ung th ư v ú D . Ung th ư b u ồng trứng E. Ung th ư gan 1 4. C A 19 -9 là ch ất chỉ đ i ểm đ ặc hiệu đ ể chẩn đ oán: A. Ung th ư g an B . Ung th ư b u ồng trứng C . Ung th ư v ú D . Ung th ư t inh hoàn E . Ung th ư tu ỵ 1 5. Ch ất chỉ đ i ểm đ ặc hiệu cho ung th ư tu ỵ v à đ ư ờng mật l à: A. CA 15 -3 B . CA 19 - 9 C . CA 125 D. CEA E . Calcitonin 1 6. Ch ất chỉ đ i ểm đ ặc hiệu cho ung th ư đ ại trực tr àng là: A. CA 15 -3 B. CA 19 -9 C. CEA D . Câu A, B đ ú ng E . Câu B, C đ ú ng 1 7. Ch ất chỉ đ i ểm đ ặc hiệu giúp chẩn đ oán ung th ư tuyến giáp l à: A. CA 15 -3 B . CA 19 - 9 C . CA 125 D. CEA E . Calcitonin 1 8. C alcitonin là ch ất chỉ đ i ểm đ ặc hiệu đ ể chẩn đ oán: A. Ung th ư t inh hoàn B. Ung th ư đ ư ờng ti êu hoá C . Ung th ư v ú D . Ung th ư tuyến giáp E . Ung th ư ti ền liệt tuyến 1 9. Ch ất chỉ đ i ểm đ ặc hiệu giúp chẩn đ oán ung th ư p h ổi l à: C.  h CG A. CEA B . Calcitonin D. CA 15 -3 E. CYFRA 21 -1 2 0. P SA là ch ất chỉ đ i ểm giúp chẩn đ oán: A. Ung th ư t inh hoàn B . Ung th ư g an C . Ung th ư b u ồng trứng D . Ung th ư t i ền liệt tuyến E . Ung th ư tuyến giáp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2