Chậm lại để bước dài hơn

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
12
download

Chậm lại để bước dài hơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều công ty lớn hồ hởi báo cáo dấu hiệu phục hồi tới khách hàng và cổ đông. Họ cũng không chút ngần ngại tuyên bố rằng thời kỳ đen tối nhất đã qua. Bởi tin vào điều đó, nhiều công ty đã muốn mở toang cánh cửa của bức thành trì suốt hơn một năm qua, lòng ngập tràn khát khao muốn bung ra thật nhanh để kịp đón lấy những cơ hội mới bằng việc tung ra một hoặc vài sản phẩm mới....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chậm lại để bước dài hơn

  1. Ch m l i bư c dài hơn Nhi u công ty l n h h i báo cáo d u hi u ph c h i t i khách hàng và c ông. H cũng không chút ng n ng i tuyên b r ng th i kỳ en t i nh t ã qua. B i tin vào i u ó, nhi u công ty ã mu n m toang cánh c a c a b c thành trì su t hơn m t năm qua, lòng ng p tràn khát khao mu n bung ra th t nhanh k p ón l y nh ng cơ h i m i b ng vi c tung ra m t ho c vài s n ph m m i. Gi ng như h u h t m i ngư i, tôi cũng không kh i hoan h trư c nh ng tín hi u ph c h i áng m ng này. Nhưng r i, sau khi xem xét l i các các chi n lư c mà chúng ta ã và ang th c hi n, tôi th y mình c n th n tr ng hơn b i tôi phân vân li u chúng ta có ang i l c hư ng không khi mà nh ng sai l m dù có l n m c ph i v n rình r p quay l i b t kỳ lúc nào. Chính vì v y, n u chi n lư c c a b n có xét n m t trong nh ng m c tiêu li t kê bên dư i thì suy xét th t k càng m t s lưu ý ư c ch ra ây trư c khi b t tay th c hi n nh ng d nh m i cũng là i u b n nên làm. Ôm m quá nhi u m ng kinh doanh ho c v n mu n d n thân thêm Ngư i sáng l p t p oàn tư v n Boston (Boston Consulting Group) - Bruce Henderson t ng nói: "H u h t nh ng công ty mà tôi bi t ang kinh doanh nh ng ngành ngh không phù h p v i mình". Sau khi mua l i m t công ty ho t ng a lĩnh v c, m t công ty có t m nhìn s m nh tay tái cơ c u và ch gi l i nh ng m ng kinh doanh có l i th c nh
  2. tranh. Nhi u nhà tư v n chi n lư c t lâu ã nh n ra tính úng nc a nh lu t 80-20 do Pareto phát bi u trong công vi c kinh doanh c a h ó là 20% khách hàng hi n t i óng góp t i 80% l i nhu n. Thương v như ng l i nhãn hi u Sabb cho nhà s n xu t xe th thao Hà Lan - Spyker là minh ch ng cho s dũng c m c a General Motors (GM) trong chi n lư c tinh gi m b máy khi ch m d t ho t ng nh ng chi nhánh và các nhãn hi u ho t ng kém hi u qu . Hy v ng r ng, v ch t ch m i c a GM - Ed Whitacre s luôn cương quy t như v y trong n l c tái cơ c u hãng xe l n nh t th gi i và ban giám c GM s không quên nhi m v tìm ra và óng c a các m ng kinh doanh kém hi u qu . ây là i u GM c n làm n u hãng xe này v n ti p t c duy trì ư c m t tương lai v ng ch c phía trư c. Tương t , các nhà tư v n t ng làm vi c v i Johnson&Johnson ã ch ng ki n hãng m ph m này ư c v c d y ra sao sau khi ngư i ta b t u rà soát l i nh ng m ng, nh ng lĩnh v c v n kìm hãm s phát tri n trư c kia c a hãng. Ti p t c si t ch t các bi n pháp c t gi m chi phí Ch c ch n r ng, cho ra ư c nh ng gói l i ích h p d n, nh ng nhà qu n lý c a McDonald's, Starbucks và P&G ã ph i suy tính r t nhi u hòng ki m
  3. soát ư c các chi phí c a doanh nghi p và m b o duy trì chi phí th p song song v i các chi n lư c gi m giá. N u v y, các nhà qu n lý nên ghi nh r ng " ng bao gi thôi nghĩ v ngày mai và không ư c phép lơi là nhi m v thúc y th trư ng." Thu ban u, các doanh nghi p có quy n làm mưa làm gió khi h n m th thư ng phong trong vi c nh o t giá vì v y h m c s c tăng giá. Nhưng r i, ngày càng ít công ty có ư c c quy n ó. Do nh ng tác ng không th tránh kh i c a chu kỳ kinh nghi m, hãy luôn quan sát nh ng i th áng g m n t Trung Qu c và n th y ư c nhu c u c p thi t ph i thư ng xuyên liên l c tìm ra bi n pháp c t gi m chi phí. ây không ch là áp l c t ư c s hi u qu ngày càng cao mà còn vươn t i s ơn gi n và tinh t . Các k sư ngư i c luôn coi kh u hi u "ngày càng gi m b t các chi ti t c u thành s n ph m" là kim ch nam trong ho t ng sáng t o c a mình. Tôn ch này úng v i m i lĩnh v c kinh t ch không riêng gì ngành ch t o máy. C t tăng trư ng trong th i gian ng n N u b n là m t công ty i chúng, dư ng như b n ch ng còn s l a ch n nào khác ngoài vi c ph i không ng ng tăng trư ng duy trì giá tr c phi u. Nhưng trên th c t , i u này không quá c n thi t như v y. Trong giai o n 1982 - 1992, Lloyds Bank Plc ã t ư c m c c t c l n không ng khi mà l i nhu n c a hãng tăng trư ng nhanh hơn doanh thu. Sau ó, t ng giám c c a Lloyds phát bi u r ng: "Chúng tôi không hòng theo u i s tăng trư ng v quy mô ơn thu n mà t nhi m v gia tăng giá tr cho c ông lên hàng u".
  4. Michael Porter cũng có nh ng phát bi u tương t trong cu n sách xu t b n năm 1996 c a ông có tên "Chi n lư c là gì?" (What is Strategy?). Khi v a thoát kh i kh ng ho ng, i u u tiên b n c n làm là u tư vào công vi c kinh doanh, c ng c l i th c nh tranh, và gia tăng l i nhu n cho dù nh ng n l c c a b n không em l i k t qu ngay t c thì.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản