Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
167
lượt xem
55
download

Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1 : ĐẶC ĐIỂM NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ NHAI LẠI Vai trò của thú nhai lại : Cung cấp thịt, sữa, cung cấp sức kéo, cung cấp phân bón, điều hòa công lao động ở nông thôn, là nguồn tích lũy và dự trữ vốn ở nông thôn, cung cấp nguyên liệu cho các ngành khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1

  1. Download» http://Agriviet.Com CHAÊN NUOÂI THUÙ NHAI LAÏI 1
  2. Download» http://Agriviet.Com GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com
  3. Download» http://Agriviet.Com BAØI 1 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ÑAËC ÑIEÅM NGAØNH CHAÊN NUOÂI THUÙ NHAI LAÏI I. VAI TROØ & MUÏC ÑÍCH 1. Cung caáp söùc keùo - Dieän tích canh taùc nhoû. - Ñaàu tö ban ñaàu thaáp. - Chaêm soùc & söû duïng deã. 2. Cung caáp thòt, söõa - Tham gia cung caáp thöïc phaåm cho con ngöôøi. - Cung caáp söõa: thöùc aên cao caáp deã tieâu hoùa. 3. Cung caáp phaân boùn: - Cung caáp nguoàn phaân höõu cô ñaùng keå cho caây troàng. - Tham gia caûi taïo ñaát. - Cung caáp nguyeân lieäu laøm chaát ñoát, tham gia baûo veä moâi tröôøng. 4. Cung caáp nguyeân lieäu cho caùc ngaønh khaùc - Cung caáp nguyeân lieäu cho coâng nghieäp cheá bieán : da, xöông, môõ…. - Cung caáp moät soá nguyeân lieäu cho ngaønh döôïc töø caùc tuyeán noäi tieát. 5. Ñieàu hoøa coâng lao ñoäng ôû noâng thoân 6. Nguoàn tích luõy vaø döï tröõ voán ôû noâng thoân II. NHÖÕNG THUAÄN LÔÏI VAØ KHOÙ KHAÊN 1. Thuaän lôïi - Tieâu hoùa höõu hieäu thöùc aên thoâ. - Tyû leä tieâu hoùa chaát xô cao. - Khaû naêng chuyeån hoùa thöùc aên cao, nhaát laø saûn phaåm söõa. - Bieán nhöõng nguyeân lieäu coù giaù trò dinh döôõng thaáp, giaù tieàn reû. thaønh nhöõng saûn phaåm coù giaù trò cao hôn. - Chuoàng traïi ñôn giaûn. - Chaêm soùc deã hôn caùc thuù khaùc, ít beänh taät. - Giaù caû töông ñoái oån ñònh. 2. Khoù khaên - Tröôûng thaønh vaø sinh saûn töông ñoái chaäm. - Tieàn ñaàu tö cho con gioáng khaù cao. - Ñaàu tö laâu daøi, tyû suaát lôïi nhuaän khoâng cao. - Saûn phaåm söõa thu mua, baûo quaûn, cheá bieán coøn khoù khaên. III. TÌNH HÌNH CHAÊN NUOÂI 2
  4. Download» http://Agriviet.Com 1. Treân theá giôùi Baûng 1. 1 Daân soá treân theá giôùi Caùc nöôùc ñang Tyû leä Caùc nöôùc Tyû leä Naêm Theá giôùi phaùt trieån (%) phaùt trieån (%) 1998 5,913,786 4,606,879 77.90 1,306,907 22.10 1999 5,992,485 4,680,641 78.11 1,311,844 21.89 2000 6,070,586 4,754,077 78.31 1,316,509 21.69 2001 6,148,063 4,827,164 78.52 1,320,899 21.48 2002 6,224,978 4,899,943 78.71 1,325,035 21.29 Baûng 1.2. Saûn löôïng thòt treân theá giôùi Caùc nöôùc ñang Tyû leä Caùc nöôùc Tyû leä Naêm Theá giôùi phaùt trieån (%) phaùt trieån (%) 1999 228,334,082 122,788,678 53.78 105,545,404 46.22 2000 233,962,789 128,626,133 54.98 105,336,656 45.02 2001 237,844,839 132,335,838 55.64 105,509,000 44.36 2002 246,257,400 138,122,971 56.09 108,134,429 43.91 2003 249,851,017 141,617,268 56.68 108,233,749 43.32 Baûng 1.3. Saûn löôïng söõa treân theá giôùi Caùc nöôùc ñang Tyû leä Caùc nöôùc Tyû leä Naêm Theá giôùi phaùt trieån (%) phaùt trieån (%) 1999 569,238,865 225,552,248 39.62 343,686,618 60.38 2000 579,231,383 232,373,382 40.12 346,858,002 59.88 2001 585,402,245 237,951,939 40.65 347,450,306 59.35 2002 598,022,051 245,055,450 40.98 352,966,602 59.02 2003 600,978,420 248,951,843 41.42 352,026,577 58.58 - Caùc nöôùc coù löôïng ñaàu boø cao nhaát theá giôùi. - Caùc nöôùc coù löôïng söõa vaø thòt traâu boø cao nhaát theá giôùi 3
  5. Download» http://Agriviet.Com Baûng 1.4 Soá lieäu veà ñaát ñai, daân soá vaø löôïng thòt saûn xuaát cuûa Vieät Nam vaø theá giôùi Ñôn vò tính Vieät Nam Theá giôùi Danh muïc X1000 1995 2000 1995 2000 Toång dieän tích ha 33,169 33,169 13,424,383 13,431,258 Daân soá ngöôøi 72,841 78,137 5,661,865 6,056,710 Daân saûn xuaát NN ngöôøi 50,497 52,614 2,513,306 2,567,002 Tyû leä daân NN (%) 69.32% 67.34% 44.39% 42.38% Ñaát noâng nghieäp ha 7,079 8,513 4,990,573 5,011,700 Dieän tích ñaát/ngöôøi ha 0.46 0.42 2.37 2.22 Dieän tích ñaátNN/ ha 0.14 0.16 1.99 1.95 ngöôøi saûn xuaát NN Toång löôïng thòt sx taán 1,383 1,982 204,919 233,962 Löôïng thòt sx/ngöôøi kg 19.00 25.37 36.19 38.63 Toång sl löông thöïc taán 26,140 34,535 1,897,023 2,060,836 Löông thöïc 359 442 335 340 bq/ngöôøi/naêm (FAO 2002). Baûng 1.5 Bình quaân saûn phaåm chaên nuoâi treân moät ngöôøi daân Vieät Nam.* Thöïc Keá hoaïch Toác ñoä taêng haøng Chæ tieâu Ñôn vò tính Döï baùo hieän naêm (%) 1995 1996 2000 2005 2010 1995-2010 Toång soá thòt hôi Ngaøn taán 1330 1524 2400 3580 4620 16,5 *Thòt hôi Kg/ngöôøi 19 20,3 30 41,1 48,6 11,3 -Thòt lôïn hôi Kg/ngöôøi 14,3 15,6 20,5 28,7 33,6 9,0 -Thòt traâu boø Kg/ngöôøi 1,7 2,0 3,1 4,4 5,2 13,7 Thòt G/c hôi Kg/ngöôøi 2,9 3,5 5,6 6,9 8,4 12,6 Thòt G/s khaùc Kg/ngöôøi 0,2 0,3 0,75 1,07 1,3 36,7 *Thòt xeû Kg/ngöôøi 13,5 15,2 22,5 30,8 36,5 11,3 *Tröùng Quaû/ngöôøi 42 46 62,5-75 92 126 3,3 *Söõa töôi Lít/ngöôøi 0,29 0,46 0,8-1 1,45 2,0 39,3 (sx trong nöôùc) *Theo soá lieäu cuûa Toå Tö vaán Döï thaûo Chieán löôïc Chaên Nuoâi Thöùc AÊn (Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân, 1996 ). 4
  6. Download» http://Agriviet.Com 1. Tình hình chaên nuoâi trong nöôùc vaø treân theá giôùi : Baûng 1.6 Löôïng thuù saûn taïi Vieät Nam naêm 2001(FAO 2001) Ñaàu gia suùc saûn xuaát Năng suất/ Ñaàu THUÙ SAÛN Saûn löôïng (taán) (con) gia suùc(kg) Boø vaø beâ 570.000 170,00 97.000 Thòt traâu 430.000 215,00 92.450 Thòt gaø 220.000.000 1,37 302.000 Thòt vòt 56.500.000 1,20 67.800 Thòt deâ 325.000 15,00 4.875 Thòt ngöïa 29.000 110,00 3.190 Thòt heo 21.900.002 67,58 1.480.000 Thòt khaùc 16.000 Thòt toång soá 2.063.315 Boø söõa 52.172 800 41.738 Traâu söõa 30.000 1.000 30.000 Thuù cho söõa 82.172 873 71.738 Gaø ñeû 35.000.000 4,70 164.600 Ong maät 5.661 Baûng 1.7 Soá löôïng gia suùc hieän nay vaø döï kieán ñeán 2010 Chæ tieâu Ñôn vò Soá löôïng gia suùc naêm Keá hoaïch döï kieán TB toác ñoä tính 1995 1997 1999 2000 2005 2010 taêng/naêm(%) Ñaøn heo Trieäu 16,3 17,5 18,3 20 25 30 5,60 Thòt heo hôi Ngaøn 1.006 1.104 1.300 1.400 2.500 3.200 14,54 Gia caàm Trieäu 142 180 240 260 320 400 12,11 Thòt GC hôi Ngaøn 197 250 360 450 600 800 20,41 Ñaøn boø Trieäu 3,6 3,8 4 4,4 5,1 5,8 4,07 Ñaøn traâu Trieäu 3 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 0,67 Thòt TB hôi Ngaøn 125 175 197 250 387 496 19,79 5
  7. Download» http://Agriviet.Com Baûng 1.8 Soá lieäu veà ngöôøi, ñaàu gia suùc (X1.000), saûn löôïng thòt (x1000kg) vaø saûn löôïng söõa (x1.000 taán) (FAO 2000) VIEÄT CHÆ TIEÂU THEÁ GIÔÙI HOA HYØ UÙC TR.QUOÁC AÁN ÑOÄ THAÙI LAN NAM DAÂN SOÁ 6.056.710 278.357 18.882 1.284.958 1.013.662 61.399 78.137 BOØ 1.343.794 98.048 25.550 104.582 218.800 6.100 4.137 TRAÂU 165.803 0 0 22.598 93.772 2.100 3.000 CÖØU 1.064.377 7.215 116.900 131.095 57.900 42 0 DEÂ 715.297 1.350 180 148.400 123.000 130 461 HEO 909.486 59.337 2.364 437.551 16.005 7.682 19.584 GAØ 14.525.381 1.720.000 92.000 3.625.012 402.000 172.000 190.000 Vòt 887.548 6.600 400 611.899 0 22.000 50.000 THÒT BOØ 57.136.263 12.311.000 1.988.000 5.022.960 1.442.000 170.000 85.484 THÒT TRAÂU 2.988.544 0 0 361.403 1.421.400 54.395 92.450 THÒT DEÂ 3.713.001 3.625 1.204.153 467.000 525 4.665 THÒT CÖØU 7596470 103.400 648.000 1.450.000 229.200 240 0 1.318.19 THÒT HEO 91.030.043 8.532.000 363.000 43.052.600 542.500 425.864 6 THÒT GAØ 56.877.035 13.981.000 564.270 8.771.950 575.100 1.117.000 261.808 THÒT VÒT 2.809.186 490.000 6.300 1.944.680 0 102.030 60240 SÖÕA BOØ 484.746.595 76.294.000 11.283.000 7.838.255 30.900.000 468.543 44.800 SÖÕA TRAÂU 61.833.173 0 0 2.450.000 39.000.000 0 30.000 SÖÕA DEÂ 12.066.038 0 0 232.912 3.200.000 0 0 Baûng 1.9 Saûn löôïng thuù saûn saûn xuaát trung bình/ngöôøi/naêm (FAO 2000) THEÁ GIÔÙI HOA HYØ UÙC TR.QUOÁC AÁN ÑOÄ THAÙI LAN VIEÄT NAM THÒT BOØ 9,44 44,23 105,29 44 1,42 2,77 1 THÒT TRAÂU 0,49 - - 0 1,4 0,89 1 THÒT DEÂ 0,61 - 0,19 1 0,46 0,01 0 THÒT CÖØU 0,24 1,05 34,32 14 0,23 0 - THÒT HEO 15,03 30,65 19,22 34 0,54 6,94 17 COÄNGTHÒT 25,82 75,93 159,02 93 4,05 10,6 19 SÖÕA BOØ 80,06 274,09 597,55 6,1 30,48 7,63 0,56 SÖÕA TRAÂU 10,21 - - 1,91 38,47 - 0,38 SÖÕA DEÂ 1,99 - - 0,18 3,16 - - COÄNG SÖÕA 92,26 274,09 597,55 8,19 72,11 7,63 0,94 6
  8. Download» http://Agriviet.Com Baûng 1.10 Saûn löôïng caùc loaïi thòt treân theá giôùi giai ñoaïn 1990-1999 (F.A.O, 2000) Ñôn vò: taán Naêm Toång löông Thòt heo % Thòt traâu, % Thòt gia caàm % 1990 179,590,595 69,907,817 38.93 55,631,749 30.98 40,861,925 22.75 1991 183,458,017 70,890,300 38.64 56,277,884 30.68 42,838,178 23.35 1992 187,044,821 72,994,619 39.03 55,469,776 29.66 44,946,215 24.03 1993 191,718,341 75,367,810 39.31 55,016,705 28.70 47,477,100 24.76 1994 198,090,895 77,784,356 39.27 55,813,806 28.18 50,316,011 25.40 1995 204,308,153 78,701,776 38.52 56,789,041 27.80 54,182,562 26.52 1996 206,641,872 78,620,351 38.05 57,450,862 27.80 55,800,460 27.00 1997 214,759,565 82,454,146 38.39 58,133,553 27.07 59,156,561 27.55 1998 222,270,561 87,781,254 39.49 58,305,690 26.23 60,870,965 27.39 1999 224,607,828 88,252,397 39.29 58,516,218 26.05 62,546,290 27.85 Trung bình 201,249,065 78,275,483 38.89 56,740,528 28.19 51,899,627 25.79 Khaù c 7% Thòt gia caà m Thòt heo Thòt heo 26% 39% Thòt traâu, boø Thòt gia caàm Khaùc Thòt traâ u, boø 28% Bieåu ñoà 1.1: Tyû leä caùc loaïi thòt treân theá giôùi giai ñoaïn 1990-1999 7
  9. Download» http://Agriviet.Com Baûng 1.11 Saûn löôïng caùc loaïi thòt ôû Vieät Nam giai ñoaïn 1990-1999 Traâu % % Gaø vòt % % Naêm Toång boø Thòt heo Khaùc 1,990 1,070,535 164,225 15.34 728,560 68.1 161,200 15.06 16,550 1.55 1,991 1,060,342 165,370 15.60 715,542 67.5 163,220 15.39 16,210 1.53 1,992 1,184,812 172,982 14.60 820,000 69.2 174,620 14.74 17,210 1.45 1,993 1,235,863 170,826 13.82 878,000 71 168,720 13.65 18,318 1.48 1,994 1,323,395 175,660 13.27 957,700 72.4 170,400 12.88 19,635 1.48 1,995 1,383,640 179,750 12.99 1,007,000 72.8 175,840 12.71 21,050 1.52 1,996 1,436,258 175,450 12.22 1,052,000 73.2 186,720 13.00 22,087 1.54 1,997 1,499,876 175,235 11.68 1,104,000 73.6 198,560 13.24 22,081 1.47 1,998 1,654,634 188,074 11.37 1,228,000 74.2 216,240 13.07 22,320 1.35 1,999 1,729,495 196,920 11.39 1,300,000 75.2 210,240 12.16 22,335 1.29 Trung bình 1,357,885 176,449 12.99 979,080 72.1 182,576 13.45 19,779 1.46 Ñôn vò tính: taán (F.A.O, 2000) Khaù c, 1.46 Traâ u boø , Gia caà m , 12.99 13.45 Traâ u boø Thòt heo Gia caà m Khaù c Thòt heo, 72.1 Bieåu ñoà 1.2 : Tyû leä caùc loaïi thòt ôû Vieät Nam giai ñoaïn 1990-1999 8
Đồng bộ tài khoản