Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
104
lượt xem
32
download

Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 8 : CHĂN NUÔI BÒ THỊT Vai trò của thú nhai lại : Cung cấp thịt, sữa, cung cấp sức kéo, cung cấp phân bón, điều hòa công lao động ở nông thôn, là nguồn tích lũy và dự trữ vốn ở nông thôn, cung cấp nguyên liệu cho các ngành khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8

  1. Download» http://Agriviet.Com Baøi 8 CHAÊN NUOÂI BOØ THÒT I. TÌNH HÌNH VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CHAÊN NUOÂI BOØ THÒT: 1. Chaên nuoâi boø thòt treân theá giôùi: Nöôùc Anh laø nöôùc ñi ñaàu trong vieäc choïn loïc vaø lai taïo gioáng gia suùc. Ñaàu theá kyõ XVIII caùc gioáng boø thòt Aberdeen Angus vaø boø Hereford ñöôïc taïo ra, vaø ñeán cuoái theá kyõ XIX thì gioáng boø sieâu thòt Shorthorn ñaõ chieám öu theá. Sau ñoù nhieàu gioáng boø môùi ñöôïc taïo ra taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Vaøo giöõa theá kyõ XIX ngöôøi ta ñaõ tieán haønh troàng coû cho boø, töôùi nöôùc, boùn phaân vaø raøo baèng daây ñieän. Trong khaåu phaàn cuûa boø ñaõ duøng yeán maïch vaø ñaïi maïch thay theá 50% thöùc aên thoâ. Nhöõng thay ñoåi quan troïng veà thöùc aên daãn ñeá kyõ thuaät nuoâi boø ngaøy caøng phaùt trieán, boø nuoâi vôùi thôøi gian ngaén hôn vaø chaát löôïng thòt boø ngaøy caøng toát hôn. Trong giai ñoaïn ñaàu thöû nghieäm nuoâi boø thòt, taïi Anh boø thòt nuoâi voã thöôøng ñöôïc nuoâi trong chuoàng “Feed lot system”. Tuy nhieân sau moät thôøi gian thöû nghieäm, caùc nhaø chaên nuoâi taïi Anh nhaän thaáy raèng nuoâi boø thòt döïa treân ñoàng coû vaø phuï phaåm noâng nghieäp vaãn hieäu quaû kinh teá nhaát. Tuøy theo muïc ñích söû duïng vaø moâi tröôøng maø boø thòt treân theá giôùi döôïc nuoâi vôùi nhieàu gioáng vaø coù nhieàu ñaëc tính khaùc nhau. Phöông thöùc nuoâi vaø tuoåi gieát moã cuõng khaùc nhau. Baûng 8.1 Khoái Löôïng trung bình luùc 200 vaø 400 ngaøy tuoåi cuûa boø ñöïc ôû Anh (1960) P 200 ngaøy P 400 ngaøy Gioáng Soá boø ñöïc P trung bình (kg) Soá boø ñöïc P trung bình (kg) Charolais 617 329 120 565 Lincoln Red 248 247 190 475 Sussex 249 227 133 460 Hereford 2706 229 2345 444 A.Angus 1082 205 916 419 Shorthorn 143 215 173 409 - Thòt boø: Soá lieäu FAO(1999), saûn löôïng thòt boø theá giôùi 53,6 trieäu taán, Chaâu AÙ chieám khoaûng 6%. - Ngaønh coâng nghieäp chaên nuoâi boø thòt: taïi caùc nöôùc phaùt trieån phaùt trieån raát maïnh, caùc nöôùc ñang phaùt trieån cuõng ñaõ baét ñaáu khôûi ñoäng. 2. Chaên nuoâi boø thòt ôû Vieät Nam: - Ñaøn boø taïi Vieät Nam khoaûng 3,9 trieäu con, ñaøn traâu khoaûng 3 trieäu con, troïng löôïng thòt hôi trung bình haøng naêm 197 ngaøn taán (1999), Töø naêm 1995 ñeán 1999 toác ñoä ñaøn traâu boø taêng 4,54% (6,6/6,9) nhöng löôïng thòt hôi trung bình taêng 15,60% (125/197). - Chaên nuoâi boø ôû Vieät Nam ña phaàn laø boø kieâm duïng. - Boø toát choïn ñeå sinh saûn vaø caøy keùo, moät ít ñöôïc lai taïo nuoâi boø söõa (chieám khoaûng 1% treân toång ñaøn boø). - Boø xaáu vaø boø loïai chuyeån sang laøm boø thòt → ña soá chaát löôïng thòt boø khoâng ñöôïc ngon. 77
  2. Download» http://Agriviet.Com - Coù moät soá nôi toå chöùc voã beùo boø thòt nhöng kyõ thuaät thaät ñôn giaûn, voã beùo boø loaïi thaûi hoaëc boø thieáu dinh döôõng vaøo muøa naéng. - Moät soá noâng tröôøng nhö: Noâng tröôøng Phuù Ba (Ninh Bình) lieân doanh nuoâi boø thòt vôùi Cuba (1997) ñôït ñaàu ñöa sang 1000 boø caùi sinh saûn höôùng thòt vaø 9 ñöïc gioáng höôùng thòt.Trung Taâm gioáng boø thòt Mieàn Trung (Khaùnh Hoøa) toång ñaøn khoaûng 600 con, nuoâi caùc gioáng Simmental, Limousin, Brahman, Santa Gertrudis… - Moät soá cô quan nhö vieän, tröôøng coù toå chöùc nuoâi thöû nghieäm caùc nhoùm beâ lai vaø beâ ñöïc töø ñaøn boø söõa nhöng soá löôïng chöa nhieàu chæ laøm taøi lieäu tham khaûo. 3. Coâng taùc gioáng boø theo höôùng chaên nuoâi laáy thòt ôû Vieät Nam: - Tieáp tuïc tieán haønh Sind hoùa ñaøn boø ñòa phöông taïi nhöõng nôi coù ñieàu kieän. - Ñaåy maïnh vieäc thöû nghieäm vieäc lai kinh teá giöõa boø caùi neàn lai Sind vôùi boø chuyeân duïng thòt nhö: Charolais, Hereford, Limousin, Brahman, Santa Gertrudis… hoaëc boø kieâm duïng söõa thòt nhö Simmental… - Yeâu caàu taát caû caùc thöïc nghieäm treân laø con lai F1 trong ñieàu kieän saûn xuaát phaûi ñaït töø 220-250kg vaø trong ñieàu kieän nuoâi toát phaûi ñaït 250-350kg luùc 24 thaùng tuoåi. Con lai phaûi phuø hôïp vôùi thò hieáu vaø ñieàu kieän chaên nuoâi cuûa noâng daân. Baûng 8.2. Keát quaû böôùc ñaàu taïi moät soá ñòa phöông nhö sau: Ñòa phöông Gioáng lai(F1) Troïng löôïng 18 thaùng(kg) 24 thaùng (kg) Haø Tam ,Dieàu Charolais 148-160 197-232 kieän nuoâi khaéc Hereford 143-162 210-212 nghieät. Limousin 134 214 Baûo Loäc Charolais 274 375 Simmental 250 315 II. NUOÂI DÖÔÕNG VAØ CHAÊM SOÙC BOØ THÒT: 1. Chæ tieâu taêng troïng qua töøng thôøi kyø: Baûng 8.3. Taêng troäng cuûa boø lai: Chæ Tieâu Thaùng tuoåi Sô sinh 6 12 18 21 24 Khoái löôïng cuoái kyø(kg) 20 95 160 230 267 310 Taêng troïng g/ngaøy - 416 361 388 411 478 Taêng troïng kg/con/thaùng - 12,5 10,8 11,7 12,3 14,3 Baûng 8.4. Taêng troïng cuûa boø vaøng Vieät Nam Chæ Tieâu Thaùng tuoåi Sô sinh 6 12 18 21 24 Khoái löôïng cuoái kyø(kg) 14 76 125 176 202 230 Taêng troïng g/ngaøy - 289 272 284 289 310 Taêng troïng kg/con/thaùng - 8,7 8,2 8,5 8,6 9,3 2. Kyõ thuaät nuoâi döôõng: - Cho beâ con buù möùc toái ña, cai söõa vaøo 6 thaùng tuoåi. 78
  3. Download» http://Agriviet.Com - Beâ 2 thaùng tuoåi taäp aên thöùc aên xanh vaø taäp daàn thöùc aên tinh. Baûng 8.5. Tieâu chuaån khaåu phaàn cho boø thòt töø cai söõa- 24thaùng: Khoái Tieâu chuaån Khaåu phaàn (kg) Löôïng ÑVTAÊ Ñaïm Coû Coû Cuû TAÊHH Muoái (kg) TH(g) töôi khoâ quaû (kg) Aên(g) 70 1,5 150 7 - 1 0,4 9 100 2,1 210 10 - 2 0,3 12 125 2,6 260 10 1 2 - 14 150 3,2 320 15 1 2 - 18 175 3,8 380 15 1,5 2 - 20 200 4,4 396 20 1,5 2 - 24 230 5,1 455 25 1,5 2 - 27 260 5,7 514 25 2 2 1 31 290 6,4 574 25 2 4 1 35 320 7,0 632 30 2 4 1 38 III. MOÄT SOÁ ÑIEÅM CAÀN LÖU YÙ TRONG SAÛN XUAÁT BOØ THÒT: - Taän duïng nguoàn con gioáng töø boø söõa. - Töøng böôùc lai taïo ñaøn boø höôùng saûn xuaát thòt. - Khai thaùc toát ñoàng coû töï nhieân. - Taän thu phuï pheá phaåm noâng nghieäp vaø coâng nghieäp cheá bieán cho nuoâi boø. - Trong chaên nuoâi boø thòt löu yù hieän töôïng taêng troïng buø. 79
  4. Download» http://Agriviet.Com 80
  5. Download» http://Agriviet.Com Hình 1. Thòt boø coù tæ leä môõ cao 81
  6. Download» http://Agriviet.Com Hình 2. Thòt boø coù tæ leä naïc cao 82
  7. Download» http://Agriviet.Com GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com
Đồng bộ tài khoản