intTypePromotion=1
ADSENSE

Chapter 2: các đối tượng trong ASP.Net

Chia sẻ: Trần Ngọc Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

74
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho Giáo viên, sinh viên, lỹ thuật viên chuyên môn lập trình - Giáo trình lập trình với Java. Mong các thầy cô và các bạn có thêm tư liệu học tập tốt môn lập trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 2: các đối tượng trong ASP.Net

  1. Chương 2 Các ð i Tư ng Trong ASP.Net 1. ð i tư ng Response Và Request 2. ð i tư ng Application Và Session 3. ð i tư ng Server Và Cookies 4. T p tin Global.asax Và Web.config 1 This is trial version http://www.thayphet.net Written by: Dương Thành Ph t www.adultpdf.com
  2. 1. ð i tư ng Response Và Request 1.1. ð i tư ng Response 1.2. ð i tư ng Request 2 This is trial version http://www.thayphet.net Written by: Dương Thành Ph t www.adultpdf.com
  3. 1.1 ð i tư ng Response ð i tư ng Response ñư c s d ng ñ giao ti p v i Client, nó qu n lý và ñi u ph i thông tin t Web Server ñ n các trình duy t c a ngư i dùng. Phương th c Write Dùng ñ ghi k t qu lên trình duy t c a máy khách, có th là văn b n, th HTML, Mã Script . . . Response.Write ("Chào các b n!"); String s = DateTime.Today.ToShortDateString(); Response.Write(" " + "Hôm nay là: " + s + "" 3 This is trial version http://www.thayphet.net Written by: Dương Thành Ph t www.adultpdf.com
  4. Phương th c Redirect Dùng ñ chuy n yêu c u truy c p c a máy khách ñ n 1 URL khác ReSponse.Redirect(“URL chuy n ñ n”) Ví d : 'N u ñăng nh p thành công If () Response.Redirect(“Default.aspx"); Else Response.Redirect(“Login.aspx"); 4 This is trial version http://www.thayphet.net Written by: Dương Thành Ph t www.adultpdf.com
  5. Ví d : S d ng ñ i tư ng Response ñ th c hi n vi c download t p tin. Private Sub lnkDownload_Click( . . . ) String sTap_tin = "De cuongonthiTN2010.pdf"; String sDuong_dan ; sDuong_dan = Server.MapPath("~/") + sTap_tin; Response.AddHeader("Content-Disposition","attachment; filename=" + sTap_tin); Response.WriteFile(sDuong_dan); Response.End(); End Sub 5 This is trial version http://www.thayphet.net Written by: Dương Thành Ph t www.adultpdf.com
  6. 1.2 ð i tư ng Request ð i tư ng Request ñư c dùng ñ nh n thông tin t trình duy t c a ngư i dùng g i v cho WebServer. Thu c tính QueryString Như ñã bi t URL(Uniform Resource Locators) c a 1 trang có c u trúc như sau: QueryString - g i là chu i tham s c u trúc như sau: Các c p [=] phân cách nhau b ng d u & 6 This is trial version http://www.thayphet.net Written by: Dương Thành Ph t www.adultpdf.com
  7. Thu c tính QueryString cho phép chúng ta nh n các giá tr truy n qua chu i tham s này. Request.QueryString[“Tên_tham_s ”]; VD: Gi s ngư i dùng g i thông ñi p ñ n Web Server yêu c u trang: “ChitietSP?Ma=2". ð l y giá tr tham s này ta th c hi n: String Masp = Request.QueryString["Ma"]; Response.Write(Masp); 7 This is trial version http://www.thayphet.net Written by: Dương Thành Ph t www.adultpdf.com
  8. 2. ð i tư ng Application Và Session Application và Session là 2 ñ i tư ng khá quan tr ng trong ng d ng web, giúp các trang aspx có th liên k t và trao ñ i d li u cho nhau 8 This is trial version http://www.thayphet.net Written by: Dương Thành Ph t www.adultpdf.com
  9. 2.1. ð i tư ng Application ðư c s d ng ñ qu n lý t t c các thông tin c a m t ng d ng web. Thông tin ñư c lưu tr trong ñ i tư ng Application có th ñư c x lý trong b t kỳ trang aspx nào trong su t chu kỳ s ng c a ng d ng. S d ng bi n Application T o bi n Application Application["Tên bi n“] = ; L y giá tr t bi n Application = Application["Tên bi n“]; Ví d : Application.Lock(); Application["So_lan_truy_cap“] = 0; Application.UnLock(); s = Application["So_lan_truy_cap"]; 9 This is trial version http://www.thayphet.net Written by: Dương Thành Ph t www.adultpdf.com
  10. 2.1. ð i tư ng Session ðư c dùng ñ lưu tr thông tin c a ngư i dùng trong ng d ng. Thông tin ñư c lưu tr trong Session là c a m t ngư i dùng trong m t phiên làm vi c c th . Web Server s t ñ ng t o m t ñ i tư ng Session cho m i ngư i dùng m i k t n i vào ng d ng và t ñ ng h y chúng n u ngư i dùng còn không làm vi c v i ng d ng n a. ð i tư ng Session khá h u hi u trong vi c th c hi n "lưu v t và qu n lý thông tin c a ngư i dùng". 10 10 This is trial version http://www.thayphet.net Written by: Dương Thành Ph t www.adultpdf.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2