Chỉ thị số 04/2007/CT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 04/2007/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2007/CT-BYT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2007/CT-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 04/2007/CT-BYT Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2007 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T 32/2007/NQ-CP NGÀY 29/6/2007 C A CHÍNH PH V M T S GI I PHÁP C P BÁCH NH M KI M CH TAI N N GIAO THÔNG VÀ ÙN T C GIAO THÔNG Tai n n giao thông hi n nay ang gây ra nh ng thi t h i to l n v ngư i, tài s n Nhà nư c và nhân dân, là v n nghiêm tr ng gây b c xúc cho xã h i. Trong 10 năm g n ây s v tai n n giao thông tăng 4 l n so v i th p k trư c, trong ó tai n n giao thông ư ng b chi m 97%. T l t vong do tai n n giao thông th ng kê ư c t i các b nh vi n chi m 56% t ng s t vong do tai n n thương tích. Hơn 79% các trư ng h p tai n n là do không s d ng mũ b o hi m và các thi t b an toàn khi tham gia giao thông. Kho ng 6% tai n n thương tích do giao thông liên quan n s d ng rư u bia. Trung bình m t ngày Vi t Nam có kho ng 30 ngư i ch t và 70 ngư i b tàn ph do tai n n giao thông. Tai n n giao thông gây thi t h i kho ng 885 tri u ô la M m t năm, ph n l n ngư i b t vong và tàn t t trong tu i lao ng, chưa k n ngu n l c l n c a ngành y t dành cho vi c c u ch a, ph c h i ch c năng cho n n nhân. Trư c tình hình ó, Chính ph ã ban hành Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông. tri n khai th c hi n Ngh quy t, B trư ng B Y t ch th Lãnh o các ơn v thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Th trư ng các ơn v trong ngành y t , lãnh o Y t các b /ngành t p trung th c hi n t t các công vi c sau: 1. V i u tr có trách nhi m: a) Ch trì và ph i h p v i các cơ quan ch c năng xây d ng và trình B trư ng ban hành các văn b n sau: - Tiêu chuNn s c kh e c a ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i, chú tr ng các ch tiêu m b o an toàn khi tham gia giao thông (s a i, b sung); - Cơ ch th c hi n hình th c khám ki m tra t xu t, ki m tra nh kỳ s c kh e c a ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i; - Quy nh vi c thành l p các tr m c p c u tai n n giao thông trên các qu c l ; - Tiêu chuNn v trang thi t b , ki n th c và k năng c a nhân viên ý t trong chăm sóc ch n thương thi t y u. b) Ch o các S Y t xây d ng m ng lư i các tr m c p c u, các b nh vi n nh m k p th i c u ch a n n nhân b tai n n giao thông trên các qu c l tr ng i m.
  2. 2. C c Y t d phòng Vi t Nam có trách nhi m: - Ph i h p v i các B /ngành c p nh t các thông tin liên quan nh m ưa ra các k ho ch, gi i pháp phù h p; - Tăng cư ng h p tác qu c t , huy ng kinh phí t các ngu n cho công tác phòng ch ng tai n n giao thông thu c thNm quy n c a B Y t ; - Ch o Ny m nh phong trào xây d ng c ng ng an toàn t i các t nh, thành ph trong ó t p trung công tác tuyên truy n v phòng ch ng tai n n giao thông; - Th ng kê, báo cáo tình hình tai n n thương tích t i các cơ s y t theo quy nh, t p trung ch o nâng cao ch t lư ng ghi chép th ng kê báo cáo các trư ng h p m c và t vong do tai n n giao thông. 3. V K ho ch – Tài chính có trách nhi m k t c u ho t ng và kinh phí cho ho t ng h n ch tai n n giao thông c a ngành y t trong kinh phí c a ngành; ph i h p v i C c Y t d phòng Vi t Nam trong vi c trao i, i chi u, cung c p s li u v tai n n thương tích và tai n n giao thông. 4. Các ơn v tr c thu c B , các S Y t , Y t các B , ngành có trách nhi m: - Ph bi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông. T o i u ki n cho cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v ư c h c t p, tuyên truy n và t giác th c hi n cũng như tuyên truy n trong c ng ng v pháp lu t tr t t an toàn giao thông; - Ph i h p v i Công oàn, oàn thanh niên t i các cơ s t ch c phát ng 100% cán b , công ch c, viên ch c ngành y t ăng ký cam k t i mũ b o hi m khi i mô tô, xe g n máy trên t t c các tuy n ư ng t tháng 11/2007; cam k t không s d ng rư u bia, các ch t gây nghi n khi i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i. B sung vào quy nh c a cơ quan, ơn v không xét các danh hi u thi ua và m i hình th c khen thư ng i v i nh ng ngư i vi ph m các quy nh v an toàn giao thông t i m c b x ph t; -L pb n m ng lư i c p c u tai n n giao thông trên a bàn t nh: quy nh a bàn c a t ng cơ s y t d c trên tuy n qu c l ch u trách nhi m c p c u tai n n giao thông; - Rà soát l i quy ho ch và th c tr ng trung tâm v n chuy n c p c u 115 b sung các tr m, ch t và trang thi t b cho trung tâm v n chuy n c p c u 115 và các cơ s y t trên các qu c l tr ng i m và nơi có nguy cơ tai n n giao thông cao; - T ch c ki m tra s c kh e nh kỳ trong cơ quan, xí nghi p, doanh nghi p, trư ng h c trong ó l ng ghép tiêu chuNn ki m tra s c kh e i u ki n i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i; - T ch c ki m tra vi c ch p hành các quy nh khám s c kh e tuy n d ng, s c kho nh kỳ và ki m tra t xu t s c kh e i v i ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i và các ơn v ư c phân công th c hi n công tác này;
  3. - T ch c các l p t p hu n, ph bi n ki n th c và hu n luy n k năng sơ c u, c p c u tai n n giao thông cho i ngũ c ng tác viên t i các tr m, ch t c p c u và các i tư ng liên quan n c u h , c u n n và gi i quy t tai n n giao thông; - Khi có yêu c u, ph i h p t ch c v i ngành Công an ki m tra n ng c n trong máu và khí th , xét nghi m ch t gây nghi n i v i nh ng ngư i tham gia i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i. 5. Trung tâm truy n thông giáo d c s c kh e xây d ng chương trình thư ng xuyên ph bi n các quy nh c a pháp lu t tr t t an toàn giao thông cho cán b trong ngành y t và t i c ng ng. L ng ghép tuyên truy n trong các phong trào xây d ng làng/xã/khu dân cư s c kh e, xây d ng c ng ng an toàn phòng ch ng tai n n thương tích. Ch th này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh n ư c Ch th này, Lãnh o các V , C c trong B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B và Y t các B /ngành c n nghiêm túc t ch c th c hi n. Giao cho C c Y t d phòng theo dõi, ki m tra và giám sát vi c tri n khai th c hi n các n i dung c a Ch th và t ng h p báo cáo k t qu cho Lãnh o B Y t ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản