CHKDSK

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
232
lượt xem
38
download

CHKDSK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chkdsk (Chkdsk.exe) là công cụ dòng lệnh kiểm tra các ổ đĩa để phát hiện sự cố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHKDSK

  1. Chkdsk (Chkdsk.exe) la công cu dong lênh kiêm tra cac ô đia đê phat hiên sư cô. Công  ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ̃ ̉ ́ ̣ ̣ ́ cu nay sau đo se cô găng sưa bât ky lôi nao no tim đươc. Vi du: chkdsk co thê sưa cac  ̣ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ sư cô liên quan đên cac cung bi lôi, cac cum bi mât, cac têp liên kêt cheo, va cac lôi  ̣ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̃ thư muc. Đê sư dung chkdsk, ban phai đăng nhâp vơi tư cach quan tri viên hay thanh  ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ viên nhom Quan tri viên.  ́ ̉ ̣ Ban cung co thê chay Chkdsk tư May tinh cua tôi hoăc tư Windows Explorer. ̣ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ Quay lại đầu trang THÔNG TIN THÊM Cac bươc thu công đê chay Chkdsk ́ ́ ̉ ̉ ̣ Chu ý ́ • Chkdsk cân co truy nhâp đôc quyên tơi môt ô đia khi chay. Vi vây, nêu môt hay  ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ nhiêu têp đươc mơ trên đia ban muôn kiêm tra, Chkdsk hiên thi câu nhăc hoi  ̀ ̣ ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ liêu ban co muôn lên lich kiêm tra đia lân sau khi ban khơi đông lai may tinh  ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ không. • Chkdsk co thê mât nhiêu thơi gian đê chay, tuy thuôc vao sô lương têp va căp,  ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ kich thươc ô đia, hiêu suât đia, va cac tai nguyên hê thông co săn như bô xư lý  ́ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̉ va bô nhơ. ̀ ̣ ́ • Chkdsk co thê không thông bao chinh xac thông tin trong chê đô chi­đoc. ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ Cac bươc thu công đê chay chkdsk tai dâu nhăc lênh ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ 1. Bâm Băt đâu, sau đo bâm Chay. ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ 2. Trong Mở, gõ cmd, sau đo nhân ENTER. ́ ́ 3. Sư dung môt trong nhưng quy trinh sau: ̉ ̣ ̣ ̃ ̀ o Đê chay Chkdsk ơ chê đô chi­đoc, tai dâu nhăc lênh, gõ chkdsk, sau đó  ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ nhân ENTER. ́ o Đê sưa lôi ma không cân quet ô đia nhăm tim cung bi lôi, tai dâu nhăc  ̉ ̉ ̃ ̀ ̀ ́ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ́ lênh, gõchkdsk ô đia:/f, sau đo nhân ENTER. ̣ ̉ ̃ ́ ́ Chu ý Nêu môt hay nhiêu têp trên ô đia cưng đươc mơ, ban se nhân  ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ̃ ̣ đươc thông bao sau: ̣ ́ Chkdsk không thê chay đươc vi co môt quy trinh khac đang sư dung ổ  ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ đia. Ban co muôn lên lich kiêm tra cho ô đia nay vao lân sau khi hệ  ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̃ ̀ ̀ ̀ thông khơi đông lai không? (Co/Không) ́ ̉ ̣ ̣ ́
  2. Gõ Y, sau đo nhân ENTER đê lên lich kiêm tra đia, sau đo khơi đông lai  ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ may tinh đê băt đâu kiêm tra đia. ́ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̃ o Đê sưa lôi, đinh vi cung bi lôi, va khôi phuc thông tin đoc đươc, tai dâu  ̉ ̉ ̃ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ nhăc lênh, gõchkdsk ô đia:/r, sau đo nhân ENTER.  ́ ̣ ̉ ̃ ́ ́ Chu ý Nêu môt hay nhiêu têp trên ô đia cưng đươc mơ, ban se nhân  ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ̃ ̣ đươc thông bao sau: ̣ ́ Chkdsk không thê chay đươc vi co môt quy trinh khac đang sư dung ổ  ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ đia. Ban co muôn lên lich kiêm tra cho ô đia nay vao lân sau khi hệ  ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̃ ̀ ̀ ̀ thông khơi đông lai không? (Co/Không) ́ ̉ ̣ ̣ ́ Gõ Y, sau đo nhân ENTER đê lên lich kiêm tra đia, sau đo khơi đông lai  ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ may tinh đê băt đâu kiêm tra đia. ́ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̃ Cac bươc thu công đê chay Chkdsk tư May tinh cua tôi hoăc tư Windows Explorer ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ 1. Bâm đup May tinh cua tôi, sau đo bâm chuôt phai ô đia cưng ban muôn kiêm  ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̃ ́ ̣ ́ ̉ tra. 2. Bâm Thuôc tinh, sau đo bâm Công cụ. ́ ̣ ́ ́ ́ 3. Trong Kiêm tra lôi, bâm Kiêm tra bây giờ. Môt hôp thoai hiên thị Tuy chon kiêm  ̉ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ tra đia hiên thi, ̃ ̉ ̣ 4. Sư dung môt trong nhưng quy trinh sau: ̉ ̣ ̣ ̃ ̀ o Đê chay Chkdsk ơ chê đô chi­đoc, bâm Băt đâu. ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̀ o Đê sưa lôi ma không cân quet ô đia đê tim cung bi lôi, đanh dâu hôp  ̉ ̉ ̃ ̀ ̀ ́ ̉ ̃ ̉ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̣ kiêm Tư đông chưa lôi hê thông , sau đo bâm Băt đâu. ̉ ̣ ̣ ̃ ̃ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ o Đê sưa lôi, đinh vi cung bi lôi, va khôi phuc thông tin đoc đươc, đanh  ̉ ̉ ̃ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ dâu hôp kiêmQuet va thư khôi phuc cung bi lôi, sau đo bâm Băt đâu. ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̃ ́ ́ ́ ̀ Chu ý Nêu môt hay nhiêu têp trên ô đia cưng đươc mơ, ban se nhân đươc thông  ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ̃ ̣ ̣ bao sau: ́ Không thê tiên hanh kiêm tra đia vi tiên ich kiêm tra đia cân truy nhâp đôc  ̉ ́ ̀ ̉ ̃ ̀ ̣ ́ ̉ ̃ ̀ ̣ ̣ quyên tơi môt sô têp Windows trên đia. Nhưng têp nay co thê truy nhâp băng  ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ̃ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ cach khơi đông lai Windows. Ban co muôn lên lich kiêm tra đia lân sau khi ban  ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̣ khơi đông lai may tinh không? ̉ ̣ ̣ ́ ́ Bâm Có đê lên lich kiêm tra đia, sau đo khơi đông lai may tinh đê băt đâu kiêm  ́ ̉ ̣ ̉ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̉ tra đia. ̃
  3. Bang sau liêt kê cac ma thoat ma chkdsk thông bao sau khi hoan thanh: ̉ ̣ ́ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̀ Mã Mô tả ́ thoat 0 ̀ ́ ̃ ̀ Không tim thây lôi nao 1 Đã tim thây và sưa cac lôi. ̀ ́ ́ ̃ 2 Công viêc don ổ đia như thu gom rac đã đươc tiên hanh, hay không viêc don dep đươc ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ do /f không đươc chỉ đinh. ̣ 3 Không thể kiêm tra đia, không thể sưa đươc lôi, hay không sưa lôi do /f không đươc chỉ ̉ ̃ ̃ ̃ ̣ đinh. Đê biêt thêm thông tin vê Chkdsk, ghe thăm cac Web site sau cua Microsoft: ̉ ́ ̀ ́ ́ ̉ • Chkdsk: http://technet.microsoft.com/library/bb491051.aspx • Chay Chkdsk đê sưa hê thông têp: ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ http://technet.microsoft.com/library/bb457122.aspx Đê co thêm thông tin vê Chkdsk, bâm sô bai viêt sau đê xem bai viêt trong Cơ sơ Kiên  ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ thưc Microsoft. ́ 314835  Phân giai thich cac khoa chuyên đôi /C va /I mơi đươc cung câp đê sư dung vơi  ̀ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ Chkdsk.exe    Chú Ý   ­  Cho chkdsk chạy hoàn tất khi khởi động để kiểm tra và sửa lỗi ổ đĩa nếu có. Trường  hợp chkdsk không chạy hoàn tất được hay không sửa được lỗi đĩa, bạn phải dùng các  tiện ích checkdisk, fixmbr và fixboot của Recovery Console (có trong đĩa cài đặt  Windows) để kiểm tra Master Boot Record (MBR) và các tập tin hệ thống. Nếu cấu trúc  logic của phân vùng đĩa cứng bị lỗi, bạn nên chép tất cả dữ liệu sang phân vùng khác,  sau đó format phân vùng bị lỗi rồi chép dữ liệu trở lại.
  4. ­ Mở menu Start > chọn All Programs > chọn Accessories > chọn System Tools > chọn  Scheduled Task để xem chương trình nào đang sử dụng tính năng chkdsk (hay  autochk) và xóa nó đi. ­ Mở menu Start > chọn Run > gõ Regedit > bấm Enter. Trong khung bên trái cửa sổ  Registry Editor, bạn tìm đến khóa  HKEY_LOCAL_MACHINE"System"CurrentControlSet"Contro l"Session Manager.  Trong cửa sổ bên phải, bạn bấm kép chuột vào mục BootExecute rồi xóa dòng lệnh  trong Value data. Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản