intTypePromotion=1

chu diem thang2

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Huong Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
48
lượt xem
4
download

chu diem thang2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 1, 2 MÖØNG ÑAÛNG, MÖØNG XUAÂN I.MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC: Giuùp HS: • Ghi nhôù coâng ôn Ñaûng vaø nhöõng neùt ñeïp trong truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa queâ höông, cuûa daân toäc. • Töï

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chu diem thang2

 1. CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 1, 2 MÖØNG ÑAÛNG, MÖØNG XUAÂN I.MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC : Giuùp HS: • Ghi nhôù coâng ôn Ñaûng vaø nhöõng neùt ñeïp trong truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa queâ höông, cuûa daân toäc. • Töï haøo vaø tin töôûng ôû Ñaûng, caøng theâm yeâu vaø gaén boù vôùi queâ höông, ñaát nöùôc. • Bieát giöõ gìn, phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa queâ höông, ñaát nöôùc. II.NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CHUÛ ÑIEÅM 1/ Tuaàn thöù nhaát : • HS söu taàm vaø tìm hieåu caùc tö lieäu veà phong tuïc taäp quaùn, truyeàn thoáng vaên hoùa toát ñeïp cuûa queâ höông, ñaát nöôùc trong ngaøy xuaân, ngaøy Teát. • Toå chöùc hoaït ñoäng “Ngaøy xuaân vaø neùt ñeïp truyeàn thoáng queâ höông” 2/ Tuaàn thöù hai: • HS söu taàm vaø tìm hieåu caùc tö lieäu veà truyeàn thoáng caùch maïng vaø caùc göông saùng Ñaûng vieân ôû queâ höông. • Toå chöùc hoaït ñoäng “Göông saùng Ñaûng vieân queâ höông em” 3/ Tuaàn thöù ba: • HS söu taàm nhöõng baøi haùt, baøi thô ca ngôïi Ñaûng, muøa Xuaân. • Toå chöùc hoaït ñoäng “Chuùng em ca haùt möøng Ñaûng, möøng xuaân” 4/ Tuaàn thöù tö: • Toå chöùc thöïc hieän:
 2. “ Keá hoaïch reøn luîeân, phaán ñaáu cuûa lôùp hoïc kyø II” Hoaït ñoäng tuaàn thöù nhaát: NGAØY XUAÂN VAØ NEÙT ÑEÏP TRUYEÀN THOÁNG QUEÂ HÖÔNG I.YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: Giuùp HS: • Hieåu nhöõng phong tuïc taäp quaùn, truyeàn thoáng vaên hoùa toát ñeïp cuûa queâ höông, cuûa daân toäc ngaøy xuaân, ngaøy Teát. • Töï haøo veà queâ höông, veà phong tuïc truyeàn thoáng toát ñeïp. • Bieát giöõ gìn vaø phaùt huy nhöõng neùt ñeïp truyeàn thoáng queâ höông. II.NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1/ Noäi dung: • Nhöõng phong tuïc, truyeàn thoáng vaên hoùa ngaøy xuaân, ngaøy Teát cuûa queâ höông, ñaát nöôùc qua saùch baùo, ca dao, tuïc ngöõ, caâu thô, baøi haùt, ñieäu muùa, tranh aûnh vaø qua caùc truyeän keå… maø HS ñöôïc ñoïc, ñöôïc nghe. • Qua nhöõng traûi nghieäm thöïc teá maø HS ñöôïc bieát. 2/ Hình thöùc hoaït ñoäng : • Thi trình baøy vaø giôùi thieäu keát quaû söu taàm, tìm hieåu giöõa caùc toå. III.CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1/ Veà phöông tieän hoaït ñoäng : • GVCN höôùng daãn HS söu taàm tö lieäu: phong tuïc teát cuûa caùc daân toäc, caùc troø chôi ngfy teát, caùc leã hoäi, caâu ñoá, baøi haùt, ca dao, tuïc nguõ, tranh aûnh…treân baùo, saùch, tivi, ñaøi phaùt thanh, hoûi nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi… Sau ñoù, phaân loaïi tö lieäu söu taàm ñöôïc ñeå tröng baøy, giôùi thieäu. • GVCN yeâu caàu caùc toå chuaån bò: taäp hôïp tö lieäu söu taàm ñöôïc, phaân loaïi tö lieäu, löïa choïn csch
 3. tröng baøy (caét dan hay saûn xuaát thaønh oâ…) choïn 3 noäi dung coù theå laø: 1 phong tuïc, 1 baøi thô, 1 baøi haùt hoaëc 1 böùc tranh: 1 troø chôi, 1 leã hoäi… • Döï kieán: Phaán, baûng, giaáy maøu, keâ baøn gheá, phaàn thöôûng… 2/ Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : • GVCN thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung, hình thöùc, keá hoaïch thôøi gian, toå chöùc hoaït ñoäng, höôùng daãn HS caùch söu taøm, qui ñònh thôøi gian hoaøn thaønh cho HS. • GVCN cöû ngöôøi trang trí, Ban giaùm khaûo, ngöôøi ñieàu khieån chöông trình hoaït ñoäng, ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaên ngheä. • Cöû caùc toå chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä. IV.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG T NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HIEÄN 7’ 1/ Hoaït ñoäng 1: Môû ñaàu Lôùp tröôûng Haùt taäp theå: NIEÀM VUI KHI EM COÙ ÑAÛNG Hoâm nay treân nhöõng moâi cöôøi ngaøn hoa nôû roä xoân xao nieàm vui. Ñaøn chim caâu tung bay treân ngoïn côø hoàng röïc aùnh vaøng sao. Haân hoan em ñi ñeán tröôøng coù Ñaûng daãn ñöôøng em bao mô öôùc. Chaøo töông lai vaãy goïi Ñaûng ñöa ta tôùi nhöõng chaân troøi. Khaên quaøng ñoû treân vai luoân nhaéc em naêm ñieàu Baùc daïy. Ñöôøng em ñi hoâm nay Ñaûng dìu em töøng böôùc töøng ngaøy. Ñaûng kính yeâu em höùa töø nay chaêm hoïc taäp. Traùi tim luoân höôùng theo Ñaûng goïi chuùng em saùng soi. Vui sao non nöôùc töng böøng kìa nhöõng coâng tröôøng ñang xaây cuoäc soáng. Tuoåi thô em reo vui cung ñaøn raïo röïc baøi haùt döïng xaây. Ai cho em ñoâi caùnh roäng bay tôùi chaân trôøi töông lai haïnh phuùc, bình minh naéng leân hoàng. Ñaûng cho em cuoäc soáng saùng trong. Khaên quaøng ñoû treân vai luoân nhaéc em naêm
 4. ñieàu Baùc daïy. Ñöôøng em ñi hoâm nay Ñaûng dìu em töøng böôùc töøng ngaøy. Ñaûng kính yeâu em höùa töø nay chaêm hoïc taäp. Traùi tim luoân höôùng theo Ñaûng goïi chuùng em saùng soi. Neâu lyù do, noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng. Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng Giôùi thieäu BGK vaø theå leä chaám ñieåm 25’ 2/ Hoaït ñoäng 2: Trình baøy vaø giôùi thieäu keát Lôùp tröôûng quaû söu taàm Ngöôøi ñieàu khieån yeâu caàu caùc toå leân vò trí ñeå tröng baøy keát quaû söu taàm GV cuûa toå mình. Thôøi gian tröng baøy laø 5 Lôùp tröôûng phuùt. BGK chaám ñieåm tröng baøy cuûa töøng Caùc hoïc sinh toå. Ngöôøi ñieàu khieån laàn löôït môøi caùc toå giôùi thieäu veà theå leä ba noäi dung löïa GV choïn. Ñaïi dieän caùc toå giôùi thieäu keát quaû Lôùp tröôûng söu taàm cuûa toå: soá löôïng, noäi dung, theå loaïi vaø löïa choïn 3 noäi dung ñeå minh hoïa 10’ Lôùp tröôûng (Coù theå choïn töøng ngöôøi dieãn taû 1 noäi dung löïa choïn). BGK chaám ñieåm phaàn giôùi thieäu, phaàn minh hoïa vaø ñieåm phong caùch theå hieän. Ngöôøi ñieàu khieån coâng boá ñieåm cuûa caùc toå vaø trao thöôûng. 3/ Hoaït ñoäng 3: vui vaên ngheä Ngöôøi ñieàu khieån vaên ngheä laàn löôït giôùi thieäu moät soá tieát muïc vaên ngheä. Caùc HS laàn löôït leân trình baøy. V.KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: 3’
 5. • Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt tinh thaàn tham gia hoaït ñoäng cuûa caùc toå vaø caù nhaân, ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng. • GVCN phaùt bieåu yù kieán. Hoaït ñoäng tuaàn thöù hai: GÖÔNG SAÙNG ÑAÛNG VIEÂN QUEÂ HÖÔNG EM I.YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: Giuùp HS: • Tìm hieåu veà cuoäc ñôøi, phaåm chaát vaø thaønh tích cuûa nhöõng Ñaûng vieân öu tuù trong söï nghieäp caùch maïng xaây döïng vaø baûo veä queâ höông. • Coù loøng töï haøo, caûm phuïc vaø yeâu meán caùc Ñaûng vieân öu tuù. II.NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1/ Noäi dung: • Truyeàn thoáng caùch maïng xaây döïng vaø baûo veä queâ höông. • Göông caùc Ñaûng vieân öu tuù. 2/ Hình thöùc hoaït ñoäng : • Nghe noùi chuyeän vaø thaûo luaän (HS söu taàm, tìm hieåu vaø trình baøy keát quaû tìm hieåu ñöôïc) III.CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1/ Veà phöông tieän hoaït ñoäng : • GVCN lieân heä môøi baùo caùo vieân laø caùn boä laõo thaønh caùch maïng hoaëc caùn boä tuyeân huaán ôû ñòa phöông ñeå noùi chuyeän cho HS. • Chuaån bò moät soá caâu hoûi thaûo luaän cho HS sau khi nghe noùi chuyeän. 2/ Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : • GVCN thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung nghe noùi chueän vaø yeâu caàu moãi HS töï tìm hieåu tröôùc caùc göông saùng Ñaûng vieân ôû ñòa phöông, queâ höông.
 6. • Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình hoaït ñoäng. • Cöû caùn söï ñieàu khieån chöông trình vaên ngheä. • Môøi ñaïi bieåu • Phaân coâng ngöôøi: Keû tieâu ñeà, trang trí • Chuaån bò hoa vaø khaên baøn. IV.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG : T NGÖÔØI NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN 7’ Lôùp tröôûng 1/ Hoaït ñoäng 1: Môû ñaàu Haùt taäp theå: EM LAØ MAÀM NON CUÛA ÑAÛNG Moäng Laân Em laø buùp maêng non, em lôùn leân trong muøa caùch maïng, söôùng vui coù Ñaûng tieân phong, coù Ñaûng nhö aùnh thaùi döông, soáng yeân vui trong tình yeâu thöông cuoäc ñôøi ngaøn naêm böøng saùng. Khaên quaøng thaém vai em ghi chieán coâng anh huøng Caùch maïng, tieáng thôm muoân ñôøi coøn vang, saùng ngôøi yù chí ñaáu tranh böôùc leân theo lyù töôûng quang vinh cuûa Ñaûng tieân phong daãn ñöôøng. Tieáng haùt cuûa chuùng em bay qua muoân truøng soâng nuùi. Ghi coâng ôn cuûa Ñaûng tieàn phong em söôùng vui. Coù saùch môùi aùo hoa ñaây laø nhôø ôn Ñaûng ta. Vui tung taêng vang ca coù Ñaûng cuoäc ñôøi nôû hoa. Tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. Giôùi thieäu baùo caùo vieân. 2/ Hoaït ñoäng 2:Nghe noùi chuyeän vaø thaûo luaän. 25 Lôùp tröôûng Ngöôøi ñieàu khieån môøi baùo caùo vieân ’ Giaùo vieân noùi chuyeän vôùi lôùp. Baùo caùo vieân noùi chuyeän vôùi lôùp veà truyeàn thoáng baûo veä vaø xaây döïng queâ höông, veà nhöõng Ñaûng vieân öu tuù ôû ñòa phöông trong ñaáu tranh caùch maïng, trong saûn xuaát, trong caùc hoaït ñoäng phong
 7. traøo ôû ñòa phöông… Baùo caùo vieân coù theå söû duïng sô ñoà, tranh aûnh, caùc tö Lôùp tröôûng lieäu cuï theå ñeå minh hoïa. Trong quaù trình nghe noùi chuyeän, HS coù theå hoûi theâm hoaëc ñeà nghò baùo caùo Giaùo vieân vieân giaûi ñaùp nhöõng ñieàu chöa roõ. Sau khi nghe noùi chuyeän, ngöôøi ñieàu khieån cho lôùp thaûo luaän. Lôùp tröôûng Laàn löôït neâu caùc caâu hoûi ñeå caùc 10 baïn trong lôùp phaùt bieåu yù kieán. ’ Caùc hoïc sinh Baùo caùo vieân tieáp tuïc laøm coá vaán giuùp lôùp coù thu hoaïch toát hôn. 3/ Hoaït ñoäng 3: Vui vaên ngheä Ngöôøi ñieàu khieån vaên ngheä giôùi thieäu moät soá tieát muïc vaên ngheä cuûa lôùp. Caùc hoïc sinh laàn löôït leân trình baøy. V.KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG : 3’ • Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng. • GVCN phaùt bieåu yù kieán vaø caûm ôn baùo caùo vieân. HOAÏT ÑOÄNG TUAÀN 3 Hoaït ñoäng: CHUÙNG EM CA HAÙT MÖØNG ÑAÛNG MÖØNG XUAÂN I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: Giuùp hoïc sinh: Phaùt huy khaû naêng vaên ngheä cuûa lôùp; cuûng coá cho HS nieàm tin yeâu Ñaûng, nieàm tin töï haøo veà queâ höông ñaát nöôùc, veà muøa xuaân cuûa daân toäc. Töø ñoù, ñoäng vieân HS phaán khôûi, laïc quan, hoïc taäp toát, reøn luyeän toát. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1/ Noäi dung:
 8. Nhöõng baøi haùt, baøi thô, ñieäu muùa… ca ngôïi Ñaûng, ca ngôïi queâ höông ñaát nöôùc, ca ngôïi veû ñeïp cuûa muøa xuaân. 2/ hình thöùc hoaït ñoäng: Thi vaên ngheä giöõa caùc toå. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1/ Veà phöông tieän hoaït ñoäng: • GVCN yeâu caàu caùc toå söu taàm vaø luyeän taäp caùc baøi haùt, baøi thô… veà ngaøy teát coå truyeàn cuûa daân toäc, veà muøa xuaân vaø caûnh ñeïp queâ höông, ñaát nöôùc. • GV giuùp caùn boä vaên ngheä soaïn thaûo caùc caâu hoûi thi vaên ngheä giöõa caùc toå. • Caùc toå chuaån bò nhaïc cuï (neáu coù) • BGK xaây döïng thang ñieåm vaø caùch thöùc chaám. 2/ Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng: • GV neâu noäi dung, hình thöùc “thi vaên ngheä giöõa caùc toå”, yeâu caàu caùc toå chuaån bò ñeå tham gia. • Yeâu caàu moãi toå cöû ñaïi dieän thi: moät ñoäi 4 ngöôøi+ ñoäi tröôûng. • Cöû caùn söï daãn chöông trình cuoäc thi. • Cöû BGK chaám ñieåm: coù theå chaám ñieåm cho BGK töø 0->9. Ñieåm seõ ñöôïc chaám sau moãi tieát muïc bieåu dieãn. IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: TG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HIEÄN Taäp theå 1/ Hoaït ñoäng 1: Môû ñaàu Haùt taäp theå MUØA XUAÂN VAØ TUOÅI HOA Nhaïc vaø lôøi: Haøn Ngoïc Bích Trôøi thaém xanh coû xanh xanh söông long lanh gioù aám ñaàu caønh, ñöa muøa xuaân ñeán nhanh nhanh nhanh. Ñoû saéc côø vaø ñoå maøu hoa ñoû khaên hoàng thaém treân vai em muøa xuaân vui quaù.
 9. Maàm beù xinh nôû xanh xanh ñang rung rinh muùa haùt ñaàu caønh ñöa muøa xuaân ñeán nhanh nhanh nhanh. Chò ong vaøng laø baïn cuøng hoa choïn höông noàng ñaõ bay tung taêng muøa xuaân vui quaù. Chaøo muøa xuaân chim ca vang chim chfo Ngöôøi ñieàu muøa naéng môùi. Chaøo muøa xuaân em khieån muùa ca möøng Teát muoân nhaø. Moät muøa xuaân ñeïp bao öôùc mô, moät muøa xuaân ñeïp nhö yù thô, nghe tieáng chim vui tuoåi hoa. Neâu noäi dung, hình thöùc hoaït ñoäng. Neâu theå leä “cuoäc thi vaên ngheä giöõa Ngöôøi ñieàu caùc toå” khieån Giôùi thieäu caùc ñoäi thi Caùc ñoäi Giôùi thieäu ban giaùm khaûo cuoäc thi. 2/ Hoaït ñoäng 2: cuoäc thi Ngöôøi daãn chöông trình neâu caâu hoûi. Ngöôøi ñieàu Caùc ñoäi ñöa tín hieäu (côø) ñeå giaønh khieån quyeàn traû lôøi caâu hoûi. BGK Ngöôøi daãn chöông trình xin yù kieán cuûa Caùc ñoäi BGK. BGK giô theû cho ñieåm Thö kyù tính ñieåm. Ñieåm ñöôïc ghi coâng khai treân baûng. Trong cuoäc thi: giöõa caùc phaàn thi coù Ngöôøi ñieàu theå ra moät vaøi caâu hoûi ñeå cho caùc khieån baïn HS khoâng tham gia giaûi ñaùp. Coù quaø tröïc tieáp cho nhöõng baïn coù caâu traû lôøi ñuùng tröôùc tieân. Giaùo vieân chuû V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: nhieäm Ñaùnh giaù, nhaän xeùt: Ngöôøi daãn chöông trình coâng boá ñieåm cuûa caùc ñoäi th vaø trao phaàn thöôûng cho ñoäi coù soá ñieåm cao. Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng. HOAÏT ÑOÄNG 4
 10. Hoaït ñoäng: KEÁ HOAÏCH REØN LUYEÄN, PHAÁN ÑAÁU TRONG HOÏC KÌ II I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: Giuùp hoïc sinh: • Hieåu ñöôïc noäi dung, bieän phaùp, keá hoaïch reøn luyeän phaán ñaáu cuûa lôùp ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát. • Coù thaùi ñoä nghieâm tuùc, coù yù chí quyeát taâm phaán ñaáu tieán boä. • Tích cöïc thöïc hieän caùc kæ naêng, caùc phöông phaùp hoïc taäp vaø reøn luyeän theo keá hoaïch cuûa lôùp. II.NOÂI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1/Noäi dung: • caùc chæ ieâu phaán ñaáu cuûa lôùp veà hoïc taäp, veà reøn luyeän ñaïo ñöùc trong hoïc kyø II. • Caùc bieän phaùp veà keá hoaïch cuï theå. 2/Hình thöùc hoaït ñoäng: Thaûo luaän thoáng nhaát bieän phaùp vaø keá hoaïch. III.CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1/Veà phöông tieän hoaït ñoäng: • GVCN höôùng daãn lôùp tröôûng xaây döïng moät baûn keá hoaïch phaán ñaáu, reøn luyeän cuûa lôùp trong hoïc kyø II vôùi nhöõng chæ tieâu vaø bieän phaùp cuï theå. • yeâu caàu caùc toå tröôûng baøn baïc trong toå xaùc ñònh roõ caùc maët coøn yeáu cuûa toå veà hoïc raäp, kyû luaät ñeå coù höôùng khaéc phuïc; caùc maët maïnh cuûa toå ñeå tieáp tuïc phaùt huy… Töø ñoù moãi toå xaây döïng moät baûn keá hoaïch phaán ñaáu, reøn luyeän cuï theå cuûa toå ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc chæ tieâu. • Höôùng daãn lôùp phoù hoïc taäp xaây döïng caùc caâu hoûi thaûo luaän.
 11. 2/Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng: GVCN yeâu caàu moãi HS suy nghó, tham gia thaûo luaän xaây döïng keá hoaïch phaán ñaáu, reøn luyeän cuûa lôùp trong hoïc kyø II; cöû lôùp tröôûng ñieàu khieån chung chöông trình hoaït ñoäng; cöû lôùp phoù ñieàu khieån lôùp thaûo luaän; phaân coâng thö kyù lôùp ghi bieân baûn thaûo luaän; phaân coâng caùn söï vaên ngheä chuaån bò chöông trình vaên ngheä.
 12. TG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HIEÄN 1/Hoaït ñoäng 1: Môû ñaàu -Haùt taäp theå: Taäp theå MUØA XUAÂN TÌNH BAÏN Nhac vaø Lôøi: Cao Minh Khanh Chaøo muøa xuaân ñeán muoân hoa ngaùt höông, maët hoà in boùng caây xanh laù xanh. Muøa xuaân ñeán hoa tình baïn döôùi maùi tröôøng. Chaøo muøa xuaân ñeán chim ca líu lo. Tình baïn trong naéng xuaân bao öôùc mô. Duø mai ñaây xa maùi tröôøng thaân yeâu. Ôi! Tình baïn muøa xuaân laø moät baøi ca Ngöôøi ñieàu vôùi bao tieáng cöôøi. Vui tình baïn muøa khieån xuaân ñeïp töïa ngaøn hoa xaân ngoït ngaøo………hoa xinh töôi maøu xuaân . Ngöôøi ñieàu -Lôùp tröôûng neâu lí do, noäi dung hoaït khieån ñoäng vaø giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. 2/Hoaït ñoäng 2: xaây döïng caùc chæ tieâu phaán ñaáu Caùc toå -Lôùp tröôûng neâu caùc chæ tieâu phaán Caùn boä lôùp ñaáu cuï theå caùc maët cuûa lôùp vaø ñeà nghò caùc toå tröôûng neâu caùc chæ tieâu phaán ñaáu cuûa toå mình -Caùc toå tröôûng laàn löôït baùo caùo. -Lôùp phoù phuï traùch hoïc taäp cho lôùp Thö kí thaûo luaän moät soá caâu hoûi ñeå boå sung, hoaøn thieän caùc chæ tieâu phaán Ngöôøi ñieàu ñaáu cuûa lôùp. khieån -Lôùp tröôûng cho lôùp bieåu quyeát caùc chæ tieâu phaán ñaáu sau khi ñaõ coù thaûo luaän boå sung. -Thö kí lôùp ghi vaøo bieân baûn cuûa lôùp. 3/Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän bieän phaùp thöïc hieän -Lôùp phoù laàn löôït neâu caùc caâu hoûi cho lôùp thaûo luaän Giaùo vieân chuû -Caùc yù kieàn phaùt bieåu taäp trung nhieäm laøm roõ caùc maët maïnh, yeáu cuûa lôùp; goùp yù cho caùn boä lôùp; caùn söï moân hoïc vaø caùc beän phaùp hoïc taäp; reøn luyeän ñeå ñaït caùc chæ tieâu ñeà ra.
 13. IV.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa chuû ñieåm 1.HS töï ñaùnh giaù : Toát : Khaù : TBình : Yeáu : 2.Toå HS töï ñaùnh giaù , xeáp loaïi : Toát : Khaù : TBình : Yeáu : 3.GVCN ñaùnh giaù ,xeáp loaïi : Toát : Khaù : TBình : Yeáu :
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản