intTypePromotion=3

Chương 1: Công nghệ tính toán phần mềm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hà Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
109
lượt xem
18
download

Chương 1: Công nghệ tính toán phần mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vài nét về lịch sử phát triển lý thuyết điều khiển. Phương pháp biến phân cổ điển Euler_Lagrange 1766. Tiêu chuẩn ổn định Lyapunov 1892. Trí tuệ nhân tạo 1950. Hệ thống điều khiển máy bay siêu nhẹ 1955. Nguyên lí cực tiểu Pontryagin 1956 . Phương pháp quy hoạch động Belman 1957 .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Công nghệ tính toán phần mềm

 1. Chương 1 : Công ngh tính toán m m Chương 1 CÔNG NGH TÍNH TOÁN M M ( Soft Computing technology ) Vài nét v l ch s phát tri n lý thuy t ñi u khi n . - Phương pháp bi n phân c ñi n Euler_Lagrange 1766 . - Tiêu chu n n ñ nh Lyapunov 1892 . - Trí tu nhân t o 1950 . - H th ng ñi u khi n máy bay siêu nh 1955 . - Nguyên lý c c ti u Pontryagin 1956 . - Phương pháp quy ho ch ñ ng Belman 1957 . - ði u khi n t i ưu tuy n tính d ng toàn phương LQR ( LQR : Linear Quadratic Regulator ) . - ði u khi n kép Feldbaum 1960 . - Thu t toán di truy n 1960 . - Nh n d ng h th ng 1965 . - Logic m 1965 . - Lu t ñi u khi n h th ng thích nghi mô hình tham chi u MRAS và b t ch nh ñ nh STR 1970 ( MRAS : Model-Reference Adaptive System , STR : Self-Tuning Regulator ) . - H t h c Tsypkin 1971 . - S n ph m công nghi p 1982 . - Lý thuy t b n v ng 1985 . - Công ngh tính toán m m và ñi u khi n tích h p 1985 . Trang 5
 2. Chương 1 : Công ngh tính toán m m 1.1. Gi i thi u v công ngh tính toán m m Trong th c t cu c s ng, các bài toán liên quan ñ n ho t ñ ng nh n th c, trí tu c a con ngư i ñ u hàm ch a nh ng ñ i lư ng, thông tin mà b n ch t là không chính xác, không ch c ch n, không ñ y ñ . Ví d : s ch ng bao gi có các thông tin, d li u cũng như các mô hình toán ñ y ñ và chính xác cho các bài toán d báo th i ti t. Nhìn chung con ngư i luôn trong b i c nh là không có thông tin ñ y ñ và chính xác cho các ho t ñ ng ra quy t ñ nh c a b n thân mình. Trong lĩnh v c khoa h c kĩ thu t cũng v y, các h th ng ph c t p trên th c t thư ng không th mô t ñ y ñ và chính xác b i các phương trình toán h c truy n th ng. K t qu là nh ng cách ti p c n kinh ñi n d a trên k thu t phân tích và các phương trình toán h c nhanh chóng t ra không còn phù h p. Vì th , công ngh tính toán m m chính là m t gi i pháp trong lĩnh v c này. M t s ñ c ñi m c a công ngh tính toán m m: • Tính toán m m căn c trên các ñ c ñi m, hành vi c a con ngư i và t nhiên ñ ñưa ra các quy t ñ nh h p lý trong ñi u ki n không chính xác và không ch c ch n. • Các thành ph n c a tính toán m m có s b sung, h tr l n nhau. • Tính toán m m là m t hư ng nghiên c u m , b t kỳ m t k thu t m i nào ñư c t o ra t vi c b t chư c trí thông minh c a con ngư i ñ u có th tr thành m t thành ph n m i c a tính toán m m. Công ngh tính toán m m bao g m 3 thành ph n chính: ði u khi n m M ng nơ-ron nhân t o L p lu n xác su t ( thu t gi i di truy n và lý thuy t h n mang..). Ta s ñi vào phân tích t ng thành ph n c a công ngh tính toán m m. 1.2. ði u khi n m Trong công ngh tính toán m m, thành ph n phát tri n vư t b c nh t và ñư c ng d ng r ng rãi nh t ñó là logic m . Khái ni m v logic m ñư c giáo sư L.A Zadeh ñưa ra l n ñ u tiên năm 1965, t i trư ng ð i h c Berkeley, bang California - M . T ñó lý thuy t m ñã ñư c phát tri n và ng d ng r ng rãi. Năm 1970 t i trư ng Mary Queen, London – Anh, Ebrahim Mamdani ñã dùng logic m ñ ñi u khi n m t máy hơi nư c mà ông không th ñi u khi n ñư c b ng k thu t c ñi n. T i ð c Hann Zimmermann ñã dùng logic m Trang 6
 3. Chương 1 : Công ngh tính toán m m cho các h ra quy t ñ nh. T i Nh t logic m ñư c ng d ng vào nhà máy x lý nư c c a Fuji Electronic vào 1983, h th ng xe ñi n ng m c a Hitachi vào 1987. Lý thuy t m ra ñ i M , ng d ng ñ u tiên Anh nhưng phát tri n m nh m nh t là Nh t. Trong lĩnh v c T ñ ng hoá logic m ngày càng ñư c ng d ng r ng rãi. Nó th c s h u d ng v i các ñ i tư ng ph c t p mà ta chưa bi t rõ hàm truy n, logic m có th gi i quy t các v n ñ mà ñi u khi n kinh ñi n không làm ñư c. 1.2.1 Khái ni m cơ b n M t cách t ng quát, m t h th ng m là m t t p h p các qui t c dư i d ng If … Then … ñ tái t o hành vi c a con ngư i ñư c tích h p vào c u trúc ñi u khi n c a h th ng. Vi c thi t k m t h th ng m mang r t nhi u tính ch t ch quan, nó tùy thu c vào kinh nghi m và ki n th c c a ngư i thi t k . Ngày nay, tuy k thu t m ñã phát tri n vư t b c nhưng v n chưa có m t cách th c chính quy và hi u qu ñ thi t k m t h th ng m . Vi c thi t k v n ph i d a trên m t k thu t r t c ñi n là th - sai và ñòi h i ph i ñ u tư nhi u th i gian ñ có th ñi t i m t k t qu ch p nh n ñư c. ð hi u rõ khái ni m “M ” là gì ta hãy th c hi n phép so sánh sau : Trong toán h c ph thông ta ñã h c khá nhi u v t p h p, ví d như t p các s th c R, t p các s nguyên t P={2,3,5,...}… Nh ng t p h p như v y ñư c g i là t p h p kinh ñi n hay t p rõ, tính “RÕ” ñây ñư c hi u là v i m t t p xác ñ nh S ch a n ph n t thì ng v i ph n t x ta xác ñ nh ñư c m t giá tr y=S(x). Gi ta xét phát bi u thông thư ng v t c ñ m t chi c xe môtô : ch m, trung bình, hơi nhanh, r t nhanh. Phát bi u “CH M” ñây không ñư c ch rõ là bao nhiêu km/h, như v y t “CH M” có mi n giá tr là m t kho ng nào ñó, ví d 5km/h – 20km/h ch ng h n. T p h p L={ch m, trung bình, hơi nhanh, r t nhanh} như v y ñư c g i là m t t p các bi n ngôn ng . V i m i thành ph n ngôn ng xk c a phát bi u trên n u nó nh n ñư c m t kh năng µ(xk) thì t p h p F g m các c p (x, µ(xk)) ñư c g i là t p m . 1. ð nh nghĩa t p m T p m F xác ñ nh trên t p kinh ñi n B là m t t p mà m i ph n t c a nó là m t c p giá tr (x,µF(x)), v i x∈ X và µF(x) là m t ánh x : Trang 7
 4. Chương 1 : Công ngh tính toán m m µF(x) : B → [0 1] trong ñó : µF g i là hàm thu c , B g i là t p n n. 2. Các thu t ng trong logic m µ mi n tin c y 1 MX ð Hình1.1: • ð cao t p m F là giá tr h = SupµF(x), trong ñó supµF(x) ch giá tr nh nh t trong t t c các ch n trên c a hàm µF(x). • Mi n xác ñ nh c a t p m F, ký hi u là S là t p con tho mãn : S = SuppµF(x) = { x∈B | µF(x) > 0 } • Mi n tin c y c a t p m F, ký hi u là T là t p con tho mãn : T = { x∈B | µF(x) = 1 } • Các d ng hàm thu c (membership function) trong logic m Có r t nhi u d ng hàm thu c như : Gaussian, PI-shape, S-shape, Sigmoidal, Z-shape … trapmf gbellmf trimf gaussmf gauss2mf smf 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 zmf psigmf dsigmf pimf sigmf 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Trang 8
 5. Chương 1 : Công ngh tính toán m m 3. Bi n ngôn ng Bi n ngôn ng là ph n t ch ñ o trong các h th ng dùng logic m . ñây các thành ph n ngôn ng c a cùng m t ng c nh ñư c k t h p l i v i nhau. ð minh ho v hàm thu c và bi n ngôn ng ta xét ví d sau : Xét t c ñ c a m t chi c xe môtô, ta có th phát bi u xe ñang ch y: - R t ch m (VS) - Ch m (S) - Trung bình (M) - Nhanh (F) - R t nhanh (VF) Nh ng phát bi u như v y g i là bi n ngôn ng c a t p m . G i x là giá tr c a bi n t c ñ , ví d x =10km/h, x = 60km/h … Hàm thu c tương ng c a các bi n ngôn ng trên ñư c ký hi u là : µVS(x), µS(x), µM(x), µF(x), µVF(x) µ VS S M F VF 1 0.75 0.25 0 20 40 60 65 80 100 t cñ Hình 1.2: Như v y bi n t c ñ có hai mi n giá tr : - Mi n các giá tr ngôn ng : N = { r t ch m, ch m, trung bình, nhanh, r t nhanh } - Mi n các giá tr v t lý : V = { x∈B | x ≥ 0 } Bi n t c ñ ñư c xác ñ nh trên mi n ngôn ng N ñư c g i là bi n ngôn ng . V i m i x∈B ta có hàm thu c : x → µX = { µVS(x), µS(x), µM(x), µF(x), µVF(x) } Ví d hàm thu c t i giá tr rõ x = 65km/h là : µX(65) = { 0;0;0.75;0.25;0 } Trang 9
 6. Chương 1 : Công ngh tính toán m m 4. Các phép toán trên t p m Cho X,Y là hai t p m trên không gian n n B, có các hàm thu c tương ng là µX, µY , khi ñó : X∪Y - Phép h p hai t p m : + Theo lu t Max µX∪Y(b) = Max{ µX(b) , µY(b) } + Theo lu t Sum µX∪Y(b) = Min{ 1, µX(b) + µY(b) } + T ng tr c ti p µX∪Y(b) = µX(b) + µY(b) - µX(b).µY(b) - Phép giao hai t p m : X∩Y + Theo lu t Min µX ∩ Y(b) = Min{ µX(b) , µY(b) } + Theo lu t Lukasiewicz µX ∩ Y(b) = Max{0, µX(b)+µY(b)-1} + Theo lu t Prod µX ∩ Y(b) = µX(b).µY(b) - Phép bù t p m : µ X (b) = 1- µX(b) c 5. Lu t h p thành A. M nh ñ h p thành Ví d ñi u khi n m c nư c trong b n ch a, ta quan tâm ñ n 2 y u t : + M c nư c trong b n L = {r t th p, th p, v a} + Góc m van ng d n G = {ñóng, nh , l n} Ta có th suy di n cách th c ñi u khi n như th này : N u m c nư c = r t th p Thì góc m van = l n N u m c nư c = th p Thì góc m van = nh N u m c nư c = v a Thì góc m van = ñóng Trong ví d trên ta th y có c u trúc chung là “N u A thì B” . C u trúc này g i là m nh ñ h p thành, A là m nh ñ ñi u ki n, C = A⇒ B là m nh ñ k t lu n. ð nh lý Mamdani : “ð ph thu c c a k t lu n không ñư c l n hơn ñ ph thu c ñi u ki n” N u h th ng có nhi u ñ u vào và nhi u ñ u ra thì m nh ñ suy di n có d ng t ng quát như sau : If N = ni and M = mi and … Then R = ri and K = ki and …. B. Lu t h p thành m Lu t h p thành là tên g i chung c a mô hình bi u di n m t hay nhi u hàm thu c cho m t hay nhi u m nh ñ h p thành. Trang 10
 7. Chương 1 : Công ngh tính toán m m Các lu t h p thành cơ b n + Lu t Max – Min + Lu t Max – Prod + Lu t Sum – Min + Lu t Sum – Prod a. Thu t toán xây d ng m nh ñ h p thành cho h SISO Lu t m cho h SISO có d ng “If A Then B” Chia hàm thu c µA(x) thành n ñi m xi , i = 1,2,…,n Chia hàm thu c µB(y) thành m ñi m yj , j = 1,2,…,m Xây d ng ma tr n quan h m R  µ R ( x1, y1) ... ... µ R ( x1, ym)   r11 ... ... r1m   µ ( x 2, y1) ... µ R ( x 2, ym) r 21 ... r 2m ... ... R=  =  R    ... ... ...  ... ... ... ... ...     µ R ( xn, y1) ... ... µ R ( xn, ym)   rn1 ... ... rnm  Hàm thu c µB’(y) ñ u ra ng v i giá tr rõ ñ u vào xk có giá tr µB’(y) = aT.R , v i aT = { 0,0,0,…,0,1,0….,0,0 }. S 1 ng v i v trí th k. Trong trư ng h p ñ u vào là giá tr m A’ thì µB’(y) là : µB’(y) = { l1,l2,l3,…,lm } v i lk=maxmin{ai,rik }. b. Thu t toán xây d ng m nh ñ h p thành cho h MISO Lu t m cho h MISO có d ng : “If cd1 = A1 and cd2 = A2 and … Then rs = B” Các bư c xây d ng lu t h p thành R : • R i r c các hàm thu c µA1(x1), µA2(x2), … , µAn(xn), µB(y) • Xác ñ nh ñ tho mãn H cho t ng véctơ giá tr rõ ñ u vào x={c1,c2,…,cn} trong ñó ci là m t trong các ñi m m u c a µAi(xi). T ñó suy ra H = Min{ µA1(c1), µA2(c2), …, µAn(cn) } • L p ma tr n R g m các hàm thu c giá tr m ñ u ra cho t ng véctơ giá tr m ñ u vào: µB’(y) = Min{ H, µB(y) } ho c µB’(y) = H. µB(y) Trang 11
 8. Chương 1 : Công ngh tính toán m m 6. Gi i m Gi i m là quá trình xác ñ nh giá tr rõ ñ u ra t hàm thu c µB’(y) c a t p m B’. Có 2 phương pháp gi i m : 1. Phương pháp c c ñ i Các bư c th c hi n : - Xác ñ nh mi n ch a giá tr y’, y’ là giá tr mà t i ñó µB’(y) ñ t Max G = { y∈Y | µB’(y) = H } - Xác ñ nh y’ theo m t trong 3 cách sau : + Nguyên lý trung bình + Nguyên lý c n trái + Nguyên lý c n ph i µ G H y y1 y2 Hình 1.3: y1 + y 2 • Nguyên lý trung bình : y’ = 2 • Nguyên lý c n trái : ch n y’ = y1 • Nguyên lý c n ph i : ch n y’ = y2 2. Phương pháp tr ng tâm ði m y’ ñư c xác ñ nh là hoành ñ c a ñi m tr ng tâm mi n ñư c bao b i tr c hoành và ñư ng µB’(y). Công th c xác ñ nh : ∫ yµ ( y)dy S y’ = trong ñó S là mi n xác ñ nh c a t p m B’ ∫ µ (y)dy S Trang 12
 9. Chương 1 : Công ngh tính toán m m ♦Phương pháp tr ng tâm cho lu t Sum-Min Gi s có m lu t ñi u khi n ñư c tri n khai, ký hi u các giá tr m ñ u ra c a lu t ñi u khi n th k là µB’k(y) thì v i quy t c Sum-Min hàm thu c s là m ∑µ µB’(y) = ( y ) , và y’ ñư c xác ñ nh : B 'k k =1 m  m m ∫  y ∑ µ B 'k ( y ) dy ∑ ( yµ B 'k ( y )dy ) ∑M k S  k =1  k =1 k =1 y’ = (1.1) = = m m   m ∫∑µ ∑A ∑  ∫ µ B ' y ( y)dy  ( y )dy B 'k   k k =1  S  S k =1 k =1 ∫ yµ ∫µ trong ñó Mi = ( y )dy và ( y )dy Ai = i=1,2,…,m B 'k B 'k S S µ H y m1 m2 a b Xét riêng cho trư ng h p các hàm thu c d ng hình thang như hình trên : H (3m2 − 3m12 + b 2 − a 2 + 3m2 b + 3m1a) 2 Mk = 6 H Ak = (2m2 – 2m1 + a + b) 2 Chú ý hai công th c trên có th áp d ng c cho lu t Max-Min ♦ Phương pháp ñ cao T công th c (1.1), n u các hàm thu c có d ng Singleton thì ta ñư c: m ∑y Hk k k =1 v i Hk = µB’k(yk) y’ = m ∑H k k =1 ðây là công th c gi i m theo phương pháp ñ cao. Trang 13
 10. Chương 1 : Công ngh tính toán m m 7. Mô hình m Tagaki-Sugeno Mô hình m mà ta nói ñ n trong các ph n trư c là mô hình Mamdani. Ưu ñi m c a mô hình Mamdani là ñơn gi n, d th c hi n nhưng kh năng mô t h th ng không t t. Trong k thu t ñi u khi n ngư i ta thư ng s d ng mô hình m Tagaki-Sugeno (TS). Tagaki-Sugeno ñưa ra mô hình m s d ng c không gian tr ng thái m l n mô t linh ho t h th ng. Theo Tagaki/Sugeno thì m t vùng m LXk ñư c mô t b i lu t : Rsk : If x = LXk Then x = A( x k ) x + B( x k )u (1.2) & Lu t này có nghĩa là: n u véctơ tr ng thái x n m trong vùng LXk thì h th ng ñư c mô t b i phương trình vi phân c c b x = A( x k ) x + B( x k )u . N u & toàn b các lu t c a h th ng ñư c xây d ng thì có th mô t toàn b tr ng thái c a h trong toàn c c. Trong (1.2) ma tr n A(xk) và B(xk) là nh ng ma tr n h ng c a h th ng tr ng tâm c a mi n LXk ñư c xác ñ nh t các chương trình nh n d ng. T ñó rút ra ñư c : x = ∑ wk ( A( x k ) x + B( x k )u ) (1.3) & v i wk(x) ∈ [0 , 1] là ñ tho mãn ñã chu n hoá c a x* ñ i v i vùng m LXk Lu t ñi u khi n tương ng v i (1.2) s là : Rck : If x = LXk Then u = K(xk)x Và lu t ñi u khi n cho toàn b không gian tr ng thái có d ng: N u = ∑ wk K ( x k ) x (1.4) k =1 T (1.2) và (1.3) ta có phương trình ñ ng h c cho h kín: x = ∑ w k ( x) wl ( x)( A( x k ) + B( x k ) K ( x l )) x & Ví d 1.1: M t h TS g m hai lu t ñi u khi n v i hai ñ u vào x1,x2 và ñ u ra y. R1 : If x1 = BIG and x2 = MEDIUM Then y1 = x1-3x2 R2 : If x1 = SMALL and x2 = BIG Then y2 = 4+2x1 ð u vào rõ ño ñư c là x1* = 4 và x2* = 60. T hình bên dư i ta xác ñ nh ñư c : LXBIG(x1*) = 0.3 và LXBIG(x2*) = 0.35 LXSMALL(x1*) = 0.7 và LXMEDIUM(x2*) = 0.75 Trang 14
 11. Chương 1 : Công ngh tính toán m m T ñó xác ñ nh ñư c : Min(0.3 ; 0.75)=0.3 và Min(0.35 ; 0.7)=0.35 y1 = 4-3×60 = -176 và y2 = 4+2×4 = 12 Như v y hai thành ph n R1 và R2 là (0.3 ; -176) và (0.35 ; 12). Theo phương pháp t ng tr ng s trung bình ta có: 0.3 × (−176) + 0.35 × 12 = −74.77 y= 0.3 + 0.35 1 1 0.75 0.7 0.35 0.3 0 60 100 04 10 1.2.2. B ñi u khi n m 1. C u trúc m t b ñi u khi n m Sơ ñ kh i b ñi u khi n m M t b ñi u khi n m g m 3 khâu cơ b n: + Khâu m hoá + Th c hi n lu t h p thành + Khâu gi i m Trang 15
 12. Chương 1 : Công ngh tính toán m m Xét b ñi u khi n m MISO sau, v i véctơ ñ u vào X = [u1 ... u n ] T u2 R1 If … Then… H1 y’ X Rn If … Then … Hn Hình 1.4: 2. Nguyên lý ñi u khi n m lu t ñi u khi n e B y’ µ Thi t b Giao di n Giao di n h p thành ñ u vào ñ u ra y u X e ð I TƯ NG BðK M THI T B ðO Hình 1.5: ♦ Các bư c thi t k h th ng ñi u khi n m . + Giao di n ñ u vào g m các khâu: m hóa và các khâu hi u ch nh như t l , tích phân, vi phân … + Thi p b h p thành : s tri n khai lu t h p thành R + Giao di n ñ u ra g m : khâu gi i m và các khâu giao di n tr c ti p v i ñ i tư ng. Trang 16
 13. Chương 1 : Công ngh tính toán m m 3. Thi t k b ñi u khi n m • Các bư c thi t k : B1 : ð nh nghĩa t t c các bi n ngôn ng vào/ra. B2 : Xác ñ nh các t p m cho t ng bi n vào/ra (m hoá). + Mi n giá tr v t lý c a các bi n ngôn ng . + S lư ng t p m . + Xác ñ nh hàm thu c. + R i r c hoá t p m . B3 : Xây d ng lu t h p thành. B4 : Ch n thi t b hơp thành. B5 : Gi i m và t i ưu hoá. • Nh ng lưu ý khi thi t k BðK m - Không bao gi dùng ñi u khi n m ñ gi i quy t bài toán mà có th d dàng th c hi n b ng b ñi u khi n kinh ñi n. - Không nên dùng BðK m cho các h th ng c n ñ an toàn cao. - Thi t k BðK m ph i ñư c th c hi n qua th c nghi m. • Phân lo i các BðK m i. ði u khi n Mamdani (MCFC) ii. ði u khi n m trư t (SMFC) iii. ði u khi n tra b ng (CMFC) iv. ði u khi n Tagaki/Sugeno (TSFC) 4. Ví d minh h a: Ví d 1.2: ð ñi u khi n t ñ ng máy ñi u hoà nhi t ñ b ng k thu t logic m , ngư i ta dùng hai c m bi n: Trong phòng là c m bi n nhi t Ti , bên ngoài là c m bi n nhi t To. Vi c ñi u hoà nhi t ñ thông qua ñi u khi n t c ñ qu t làm l nh máy ñi u hoà. Bi t r ng: - T m nhi t ñ quan tâm là [0oC - 50oC ] - T c ñ qu t là v ∈ [0 – 600 vòng/ phút ] Hãy tính t c ñ qu t trong trư ng h p sau: Ti = 270C T0 = 320C Trang 17
 14. Chương 1 : Công ngh tính toán m m Gi i bài toán theo ñúng trình t : Bư c 1: Xác ñ nh các bi n ngôn ng vào – ra Bư c 2: Xác ñ nh t p m cho t ng bi n vào/ra Ti,To : {L nh ,V a ,Nóng) tương ng v i {20, 25, 30oC) V : {Zero, Ch m, Trung bình ,Nhanh, Max) tương ng v i {0, 150, 300, 450, 600 vòng/phút} Hàm thu c: ta ch n hàm thu c là hàm tam giác Ngõ vào: Ngõ ra: Ti = 270C T0 = 320C Xét trư ng h p: Ta có: µ(270C) = {0 ; 0.6 ; 0.4} µ(320C) = {0 ; 0 ; 1 } Trang 18
 15. Chương 1 : Công ngh tính toán m m Bư c 3: Xây d ng lu t h p thành m To L nh Va Nóng Ti L nh Zero Ch m Trung bình Va Ch m Trung bình Nhanh Nóng Trung bình Nhanh Max Bư c 4: Gi i m và t i ưu hóa • Ch n thi t b h p thành Max – Min: µ (270C) = {0 ; 0.6 ; 0.4} µ(320C) = {0 ; 0 ; 1 } Lu t max – min cho ta: Nhanh : 0.6 Max : 0.4 • Gi i m : ♦ Phương pháp tr ng tâm: µ H y m1 m2 a b H (3m2 − 3m12 + b 2 − a 2 + 3m2 b + 3m1a) 2 Mk = 6 H Ak = (2m2 – 2m1 + a + b) 2 m ∑M k k =1 = 530 vòng/phút y’ = m ∑A k k =1 Trang 19
 16. Chương 1 : Công ngh tính toán m m ♦ Phương pháp ñ cao: m ∑y Hk k k =1 v i Hk = µB’k(yk) y’ = m ∑H k k =1 0.6 × 450 + 0.4 × 600 = 510 vòng/phút y’ = 0.6 + 0.4 Bư c 5: V ñ th và nh n xét ð th t c ñ qu t theo Ti 460 Do thi toc do quat (uu tien theo Ti) 440 420 400 380 360 340 320 300 280 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ð th t c ñ qu t theo To Trang 20
 17. Chương 1 : Công ngh tính toán m m ð th t c ñ qu t khi Ti và To thay ñ i Do thi toc do quat khi Ti va To thay doi 600 500 400 300 200 100 0 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 Nh n xét: -ð th t c ñ qu t tăng tuy n tính khi v theo Ti ho c To -N u c 2 Ti và To thay ñ i b t kì thì ñ th (Ti +To,V) cũng tăng tuy n tính và các ñi m khác n m ñ i x ng 2 bên c a ñư ng th ng ñó. -K t qu ñi u khi n ch p nh n ñư c. N u v n chưa ñáp ng ñư c ch t lư ng ñ ra (sai s , ñ v t l ..), ta có th tăng s phân c p c a các bi n ngôn ng . Tuy nhiên, n u tăng quá m c s d n ñ n tình tr ng quá kh p. Ví d : Ch n các bi n ngôn ng : Ti,To: {R t l nh, L nh,V a , Nóng, R t nóng} tương ng v i các nhi t ñ {15,20,25,30,35} T c ñ qu t v n là: {Zero ,Ch m ,Trung bình, Nhanh, Max} To R t l nh L nh Va Nóng R t nóng Ti R t l nh Zero Zero Zero Ch m TB L nh Zero Ch m Ch m TB Nhanh Va Zero Ch m TB Nhanh Max Nóng Ch m TB Nhanh Nhanh Max R t nóng TB Nhanh Max Max Max Khi ñó, ta cũng s thu ñư c k t qu tương t như trên. Ví d 1.3: Thi t k b m ñi u khi n nhi t ñ .B m có 2 ngõ vào là sai l ch e(t) [ET] và ñ o hàm sai l ch de(t) [DET],m t ngõ ra là ñ o hàm công su t [DP]. Trang 21
 18. Chương 1 : Công ngh tính toán m m Bi t r ng: _ Lò nhi t có công su t là 5KW, t m ño max là 200 0C, sai s là ± 5%. _ T m thay ñ i c a DET là -10 0 C / s → 10 0 C / s _ T m thay ñ i c a DP là -100W/s → 100W/s Hãy tính côg su t cung c p cho lò trong trư ng h p sau: ET= 80C DET= 9 0 C / s L i gi i: Bư c 1: Xác ñ nh các bi n ngôn ng vào – ra ET = Tñ t – Tño DET (i+1) = ( ET(i+1) – ET(i))/T DP(i+1) = (P(i+1) – P(i))/T P(i+1)= P(i)+DP(i+1)*T ≤ Pmax = 5KW Bư c 2: Xác ñ nh t p m cho t ng bi n vào/ra ET = { N3, N2, N1, ZERO, P1, P2, P3 } DET = { N3, N2, N1, ZERO, P1, P2, P3 } DP = { N3, N2, N1, ZERO, P1, P2, P3 } P = { ZERO, P1, P2, P3, MAX } Trang 22
 19. Chương 1 : Công ngh tính toán m m Bư c 3: Xây d ng lu t h p thành m DET DP N3 N2 N1 Z P1 P2 P3 N3 N3 N3 N3 N3 N2 N1 Z N2 N3 N2 N2 N2 N1 Z P1 N1 N3 N2 N1 N1 Z P1 P2 Z N3 N2 N1 Z P1 P2 P3 P1 N2 N1 Z P1 P1 P2 P3 ET P2 N1 Z P1 P2 P2 P2 P3 P3 Z P1 P2 P3 P3 P3 P3 Bư c 4: Gi i m và t i ưu hóa • Ch n thi t b h p thành Max – Min: Xét trư ng h p: ET = 80C DET = 90C/s ; µ (80C) = {0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0.6 ; 0.4 } µ(90C/s) = {0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0.3 ; 0.7 } Lu t max – min cho ta: ET: µ = 0.6 min 0.3 P2 DET: µ = 0.3 min ET: µ = 0.4 0.4 P3 DET: µ = 0.7 min max ET: µ = 0.4 0.3 P3 0.6 P3 DET: µ = 0.3 ET: µ = 0.6 min 0.6 P3 DET: µ = 0.7 Trang 23
 20. Chương 1 : Công ngh tính toán m m 0.3P 2 + 0.6 P3 0.6 *100 + 0.3 * 200 / 3 Vy = 88.89 W/S DP = = 0.6 + 0.3 0.6 + 0.3 Theo lý thuy t: ET = 100C P = 5 KW ET = 80C P = 4 KW Do DP có 4 phân c p dương nhưng P l i có 5 phân c p dương nên s có 2 trư ng h p. Theo lu t ñi u khi n m ta có: • Ch n DP = { ZERO, P1, P2, P3 } ≡ { ZERO, P1, P2, P3 }= P 0.6 * 5 / 2 + 0.4 *15 / 4 = 3 KW P= 1 • Ch n DP = { ZERO, P1, P2, P3 } ≡ { P1, P2, P3, MAX }= P 0.6 *15 / 4 + 0.4 * 5 = 4.25 KW P= 1 Ta ch n P = 4.25 KW vì nó g n v i giá tr lý thuy t hơn. P = 4.25 + DP.T.10-3 < 5 KW ⇒ T < 8.4s ⇒ P = 4.96 KW Ta ch n T = 8s Ta tính giá tr T trong trư ng h p x u nh t ( ETmax ) và gi nguyên giá tr này trong su t quá trình tính toán ñ so sánh k t qu . Ví d 1.4: Dùng ñi u khi n m ñ ñi u khi n h th ng bơm x nư c t ñ ng. H th ng s duy trì ñ cao b n nư c m t giá tr ñ t trư c như mô hình bên dư i. ♦Mô hình : Ba b ñi u khi n m (control) s ñi u khi n : bơm, van1, van2 sao cho m c nư c 2 b n ñ t giá tr ñ t trư c (set). Trang 24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản