Chương 11 : Ăn mòn kim loại màu và các phương pháp chống ăn mòn kim loại

Chia sẻ: TRƯƠNG DIỆP CHI | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
558
lượt xem
161
download

Chương 11 : Ăn mòn kim loại màu và các phương pháp chống ăn mòn kim loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ăn mòn kim loại lad sự phá hủy kim loại và hợp kim dưới hình thức hóa học và điện hóa. Do tác dụng môi trường xung quanh - Sắt , thép để lâu không bảo vệ tốt sẽ bị gỉ , đồng để trong không khí ẩm hoặc môi trường có chất chua mặn tạo nên lớp vẩy màu xanh lục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 11 : Ăn mòn kim loại màu và các phương pháp chống ăn mòn kim loại

  1. Chöông 11: AÊN MOØN KIM LOAÏI MAØU, CAÙC PHÖÔNG PHAÙP CHOÁNG AÊN MOØN KIM LOAÏI I. HIEÄN TÖÔÏNG, NGUYEÂN NHAÂN, TAÙC HAÏI SÖÏ AÊN MOØN: 1. Hieän töôïng: Aên moøn kim loaïi laø söï phaù huûy kim loaïi vaø hôïp kim döôùi hình thöùc hoùa hoïc vaø ñieâïn hoùa. Do taùc duïng moâi tröôøng xung quanh. - Saét, theùp ñeå laâu khoâng baûo veä toát seõ bò gæ, ñoàng ñeå trong khoâng khí aåm hoaëc moâi tröôøng coù chaát chua maën taïo neân lôùp vaåy maøu xanh luïc. - Moâi tröôøng xung quanh coù taùc duïng aên moøn kim loaïi laø: Khoâng khí aåm, nöôùc, nöôùc bieån, axit kieàm… ôû nhieät ñoä cao kim loaïi aên moøn maïnh hôn. 2. Nguyeân nhaân: a. Aên moøn hoøa hoïc: - Söï aên moøn hoùa hoïc laø keát quaû taùc duïng cuûa khoâng khí, caùc loaïi vaø caùc dung dòch leân beà maët kim loaïi maø khoâng sinh ra doøng ñieän. - ÔÛ nhieät ñoä cao toác ñoä aên moøn caøng nhanh, chieàu saâu bò aên moøn caøng taêng töø maët ngoaøi daàn daàn tôùi caùc lôp kim loaïi beân trong. b. Aên moøn ñieän hoùa: - Söï aên moøn ñieän hoùa laø quaù trình aên moøn kim loaïi coù ñieän phaân tham döï vaø coù doøng ñieän chaïy qua. Caùc kim loaïi nguyeân chaát haàu nhö khoâng bò aên moøn maø chæ xaûy ra caùc kim loaïi côùi thaønh phaàn coù laãn caùc kim loaïi khaùc. Ví duï: Mieáng keõm coù laãn ñoàng vaøo dung dòch axit H2S04 keõm seõ trôû thaønh 2 cöïc cuûa bin vaø chaát ñieän phaân laø dung dòch axit. - Kim loaïi naøo hoaït ñoäng maïnh hôn thì bò aên moøn. Neáu treân beà maët coù caùc oâxit, axit kim thì aên moøn caøng maïnh hôn.
  2. 3. Taùc haïi cuûa söï aên moøn: - Aên moøn kim loaïi daàn daàn phaù huûy beà maët chi tieát daàn ñeán phaûi thay theá. - Haøng naêm treân theá giôùi hôïp kim loaïi bò aên moøn haøng trieäu taán. - Chi phí thieät haïi do söï aên moøn gaây ra laø raát lôùn. II. PHÖÔNG PHAÙP BAÛO VEÄ CHOÁNG AÊN MOØN KIM LOAÏI: 1. Phuû baèng kim loaïi: Ñeå kim loaïi khoâng bò gæ ngöôøi ta phuû leân caùc kim loaïi khoâng bò aên moøn choáng gæ cao. a. Phöông phaùp noùng chaûy: Phuû keõm, chì, thieác leân caùc chi tieát maùy. - Phuû keõm: Nung noùng keõm ôû nhieät ñoä 450-4800C sau ñoù nhuùng chi tieát vaøo lôùp keõm seõ baùm leân beà maët chi tieát. - Phuû thieác: Nhuùng chi tieát vaøo thieác noùng chaûy 270-3000C aùp duïng cho ngaønh luyeän kim. - Phuû chì: Nhuùng chi tieát vaøo chì noùng chaûy ôû 3500C baûo veä chi tieát trong coâng nghieäp hoùa hoïc. b. Maï kim loaïi: Laøm ñeïp, choáng aên moøn. Ñaëc chi tieát caàn maï vaøo cöa catoát (-) kim loaïi nguyeân chaát caàn maï anoát. Dung dòch maø thöôøng laø croâmtrioxit Cr03, H2S04 vaø nöôùc dung dòch ñöôïc ñun noùng 48-550Ctaïo ra doøng ñieän moät chieàu chaïy qua dung dòch vaø maï leân chi tieát. Tröôùc khi maï phaûi laøm saïch chi tieát ñeå taêng ñoä baùm dính. c. Phun: Phöông phaùp naøy tieán haønh vôùi caùc kim loaïi baûo veä nhö: Al, Cu, Zn… Kim loaïi ñöôïc phun laø moät daây kim loaïi ñaép vaøo suùng phun, daây kim loaïi ñoát noùng hoaëc ñieän, caùc haït kim loaïi noùng chaûy seõ phun vaøo veà maët chi tieát baèng luoàng khí neùn vaø baùm chaët vaøo beà maët chi tieá.
  3. d. Caùn dính kim loaïi: Thöôøng thöïc hieän cho caùc kim loaïi taám. Caùn dính vaøo taám kim loaïi moät lôùp kim loaïi moûng ñeå baûo veä laø ñoàng, nhoâm NiKan… 2. Phuû baèng vaät lieäu phi kim loaïi: a. Sôn: Laø phöông phaùp coâng ngheä baûo veä kim loaïi ñöôïc söû duïng roäng raõi (65-80%) toång saûn phaåm. b. EÂ may: Noù coi nhö daïng Silicat khoâng hoøa tan (thuûy tinh). EÂ may duøng ñeå phuû leân caùc vaät lieäu gan, theùp trong coâng nghieäp thöïc phaåm. - Nhuùng chi tieát vaøo thuøng Eâmay noùng chaûy 1200-13000C roài laøm nguoäi. + Chòu aên moøn cao trong muoái, axit nhöng lôùn phuû gioøn. c. Boâi daàu môõ: - Laø bieän phaùp baûo quaûn kim loaïi cho vaät lieäu duïng cuï, caùc thieát bò xeáp trong kho. - Daàu môõ khoù laøm nhieäm vuï choáng gæ vì trong quaù trình laøm vieäc nhieät ñoä vaø coï saùt seõ laøm maát ñi. d. Phuû moät lôùp chaát deûo: Thöôøng duøng cao su ñeå phuû leân beà maët chi tieát, ñeå baûo veä caùc maët trong caûu caùc thuøng chöùa khi vaän chuyeån axit, e. Baûo veä kim loaïi baèng lôùp axit: Ñeå taïo lôùp axit treân saét, theùp ta duøng dung dòch coù thaønh phaàn. Xuùt aên da 700-700g/l (130-1400C). Natri nitrat 200-250g/l (130-1400C). (130-1400C). Natri nitrit 50-70g/l Nung noùng chi tieát 1-2 giôø taïo neân treân beà maët saét, theùp coù maøu xanh – ñen. Khaû naêng choáng aên moøn lôùn khoâng cao laém ta boâi theâm daàu môõ. CHAÁT DEÛO
  4. I. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ CHAÁT DEÛO: 1. Ñònh nghóa: Laø loaïi vaät lieäu nhaân taïo ñöôïc saûn xuaát ra töø caùc chaát höõu cô ôû nhieät ñoä nhaát ñònh, chaát deûo trôû neân meàm deûo vaø coù theå taïo hình ñöôïc aùp suaát cao. - Ña soá caùc loaïi chaát deûo ñeàu coù caáu taïo hoùa hoïc phöùc taïp maø cô sôû cuûa noù laø lieân keát höõu cô cao phaàn töû ñöôïc goïi laø polime. - Trong chaát deûo ngöôøi ta pha theâm moät soá chaát khaùc ñeå naâng cao tính naêng cuûa chaát deûo. + Chaát ñoän: Laøm taêng ñoä beàn, ñoä cöùng vaø giaûm co ngoùt khi taïo hình chi tieát. + Chaát laøm deûo: Laøm taêng tính deûo, laøm chaát deûo vöõng ngay ôû nhieät ñoä thaáp. + Chaát boâi trôn: Laøm chaát deûo khoâng dính vaøo khuaân khi taïo hình chi tieát. + Chaát laøm raén: Laøm cho chaát deûo ôû theå loaõng trôû thaønh theå raén laïi khi nguoäi. + Chaát maøu: Laøm chaát deûo coù maøu saéc theo yù muoán. + Chaát oån ñònh: Laøm cho chaát deûo giöõ ñöôïc caùc tính nhaát ban ñaàu. 2. Coâng duïng: - Trong lónh vöïc ñieän vaø voâ tuyeán ñieän chaát deûo söû duïng nhieàu vì noù coù tính chaát caùch ñieâïn toát. - Ñoái vôùi caùc chi tieát maùy yeâu caàu vöøa nheï khoâng bò aên moøn ñoä beàn vöøa phaûi thì chaát deûo raát thích hôïp. - Chaát deûo duøng laøm caùc bình chöùa, caùc boä phaän baêng chuyeàn, caùch bôm, baùnh raêng… Ngoaøi ra coøn phuû leân beà maët kim loaïi ñeå choáng aên moøn. - Chaát deûo duøng ñeå saûn xuaát caùc ñoà duøng sinh hoaït gia ñình cuõng nhö caùc saûn phaåm coâng nghieäp nheï.
  5. 3. Tính chaát: (1-2)g/cm3. -Phaàn lôùn chaát deûo coù troïng löôïng rieâng - Chaát deûo coù ñoä beàn cô hoïc khaù cao, tính choáng aên moøn toát, heä soá ma saùt nhoû, caùch ñieän toát. - Chaát deûo coù tình beàn hoùa hoïc khoâng bò taùc duïng bôõi axit vaø kieàm. - Chaát deûo coù tính coâng ngheä cao vì coâng ngheä cheá taïo saûn phaåm chaát deûo khaù ñôn giaûn. - Tuy nhieân chaát deûo bò hoùa giaø theo thôøi gian laøm bieán ñoåi tính chaát ban ñaàu cuûa noù ñeå khaéc phuïc ta pha theâm moät soá chaät phuï. II. CAÙC LOAÏI CHAÁT DEÛO: 1. Chaát deûo noùng: - Polieâtylen (PE) (-CH2-CH2-)n Cöùng, coù maøu traéng ñöôïc saûn xuaát baèng caùch truøng hôïp khí eâtilen laáy töø daàu môõ hoaëc than ñaù. Poâlieâtylen raát beàn vöõng khi chòu taùc duïng cuûa axit hoaëc kieàm, khoâng thaám nöôùc, deûo ôû phaïm vi nhieät khaù roäng duøng laøm chaát ñieän moâi. Poâlieâtilen coù troïng löôïng rieâng 0,92G/cm3 Giôùi haïn beàn keùo Бk =1500-4000MN/m2. Ñoä giaõn daøi töông ñoái Бs = 150-500% giöõ ñöôïc tính deûo ôû nhieät ñoä 700C. - Polipropilen(PP) saûn xuaát töø Propilen nhôø chaát xuùc taùc ñaëc bieät. Coù ñoä beàn cô hoïc vaø tính chòu nhieät cao hôn Poâlieâtilen. Duøng cheá taïo caùc loaïi oáng, caùnh quaït, maùy bôm, duïng cuï hoùa hoïc, yteá, ñieän. - Policlovinyl: Coù daïng boät traéng ñöôïc saûn xuaát ra töø Cloruavinyl. Chòu aên moøn hoùa hoïc cao, khoâng chaùy. Khoâng oån ñònh döôùi taùc duïng laâu cuûa nhieät ñoä vaø aùnh saùng.
  6. 2. Chaát deûo cöùng noùng: - Chaát deo feânol coù teân laø bakeâlit ñöôïc saûn xuaát töø feânol formandehit, loaïi naøy ñöôïc söû duïng roäng raõi vì noù reû, deã cheá bieán. Noù coù ñoä beàn cô hoïc cao, chòu nhieät, khoâng bò aên moøn bôõi axit, kieàm, caùc dung moâi höõu cô vaø chaát ñieän Raát toát. - Chaát deûo coù theå tectoâlit vaø heâtinac saûn xuaát baèng caùch taåm nhöïa vaøo giaáy, vaûi hoaëc vaùn goã tetoâlit nhaän ñöôïc baèng caùch taåm nhöïa feânol formandehit vaøo sôïi boâng hoaëc vaûi toång hôïp ñeå taêng tính daãn nhieät vaø choáng maøi moøn coù theâm chaát ñieän graphit vaøo tectoâlit. Hetinac saûn xuaát baèng caùch taåm nhöïa feânol formandehit vaøo giaáy noù hôn tectoâlit laø caùch ñieän cao vaø chòu aåm toát.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản