CHƯƠNG 12: VẤN ĐỀ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
288
lượt xem
91
download

CHƯƠNG 12: VẤN ĐỀ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn lực là toàn bộ những dấu hiệu đặc thù nói lên vai trò con người trong tổng thể các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, tổ chức, quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 12: VẤN ĐỀ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH

  1. VẤN ĐỀ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH CON NGƯỜI CON NGƯỜI MỤC TIÊU ĐỘNG LỰC   CÁCH MẠNG   XHCN
  2. I. NGUỒN LỰC CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH 1. Con người và quan điểm về nguồn lực con người a. Các quan niệm phi Mác xít về con người Có hai bản thể sinh học và tinh thần tách rời nhau,  CNDT bản chất tinh thần tồn tại vĩnh viển, trừu tượng hóa  con người, phủ nhận vai trò của tác động hoàn cảnh Do thần thánh tạo ra, nên phụ thuộc  TÔN GIÁO vào thần thánh, phủ nhận vai trò  CON  chủ thể của con người NGƯỜI TƯ SẢN Đề cao vai trò cá nhân, xem nhẹ mặt XH  của con người   QUAN NIỆM Phản ánh vai trò thụ động của con người, làm    KHÁC giảm khả năng vươn lên làm chủ của con người
  3. I. NGUỒN LỰC CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH b. Quan niệm của chủ nghĩa Mác­Lênin TỰ NHIÊN TỰ NHIÊN XàHỘI CON NGƯỜI XàHỘI CHỦ THỂ SÁNG  TỰ NHIÊN TẠO RA LỊCH SỬ ĐẶC BiỆT (CHỦ THỂ) BẢN CHẤT CON NGƯỜI SẢN  QUAN HỆ PHẨM XàHỘI LỊCH SỬ QUAN HỆ (KHÁCH SẢN XUẤT THỂ)   QUAN HỆ   SỞ HỮU
  4. I. NGUỒN LỰC CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH c. Nguồn lực con người + Nguồn lực là toàn bộ những dấu hiệu đặc thù nói  lên vai trò con người trong tổng thể các mối quan  hệ kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, tổ chức,  quản lý. NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN VỐN CON NGƯỜI TÀI  NỘI  NGOẠI  SỐ  CHẤT  NHÂN    ĐỊA LÝ   NGUYÊN LỰC LỰC LƯỢNG LƯỢNG CÁCH
  5. I. NGUỒN LỰC CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TỰ NHIÊN SINH HỌC TỰ NHIÊN TỰ NHIÊN NGUỒN LỰC ĐẶC BiỆT CON NGƯỜI CON NGƯỜI XàHỘI    
  6. I. NGUỒN LỰC CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH 2. Vai trò của nguồn lực con người trong sự  nghiệp xây dựng CNXH Trình độ trí tuệ, chuyên môn khoa học, văn hóa KINH TẾ Năng lực lãnh đạo, quản lý…:  tác động thúc đẩy, phát triển kinh tế Ý thức, tính tực giác, trách nhiệm công dân, phát CHÍNH TRỊ Huy không ngừng năng lực thực hiện,  NĂNG bảo vệ dân chủ, quyền, nghĩa vụ công dân LỰC CON NGƯỜI Khả năng khai thác, giữ gìn, phát huy những giá VĂN HÓA Trị văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng nền Văn hóa tiên tiến, tiếp thu văn hóa nhân loại Giai phóng con người khỏi áp bức, bóc lột   Kế thừa và bổ sung những giá trị XH mới,    XàHỘI lối sống mới

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản