Chương 3-Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
279
lượt xem
82
download

Chương 3-Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Chương 3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3-Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp

  1. ÑAÛNG LAÕNH ÑAÏO CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP CAN THIEÄP MYÕ (1945-1954) Ñaûng laõnh ñaïo xaây döïng vaø baûo veä chính quyeàn ,chuaån bò khaùng chieán trong caû nöôùc (1945-1946). 1. Hoaøn caûnh lòch söûcuûa nöôùc ta sau caùch maïng thaùng taùm & chuû tröông khaùng chieán kieán quoác cuûa Ñaûng: *Theá giôùi: + Heä thoáng XHCN ñöôïc hình thaønh. Uy tín vaø aûnh höôûng cuûa Lieân Xoâ ñöôïc naâng cao + Phong traøo caùch maïng giaûi phoùng daân toäc phaùt trieån maïnh meõ. + Phong traøo ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng ôû caùc nöôùc tö baûn ñoøi töï do, daân chuû cuõng phaùt trieån. Ñoù laø söïï hoã trôï lôùn veà uy theá chính trò vôùi phong traøo caùch maïng ôû Vieät Nam-moät phong traøo do Ñaûng coäng saûn laõnh ñaïo. + Heä thoáng tö baûn ñang bò chaán ñoäng: Ñöùc – YÙ – Nhaät bò ñoàng minh ñaùnh baïi, Anh – Phaùp suy yeáu. Ñeá quoác Myõ ñaõ vöôït leân sau chieán tranh Myõ loâi keùo caùc nöôùc TBCN choáng heä thoáng XHCN vaø nhöõng phong traøo caùch maïng cuûa theá giôùi. * Vieät Nam: Khoù khaên: + Kinh teá: Naïn ñoùi laøm hai trieäu ngöôøi cheát . 50% ruoäng ñaát bò boû hoang do luõ luït vaø haïn gaây neân. Coâng thöông nghieäp ñình ñoán, kho baïc roãng. Ngaân Haøng Ñoâng Döông naèm trong tay thöïc daân Phaùp.Kho baïc chæ coù 1,2 trieäu ñoàng, trong ñoù quaù nöûa laø baïc raùch. + Vaên hoùa: 95% daân soá muø chöõ. + Naïn ngoaïi xaâm, noäi phaûn: • Phía Baéc, töø vó tuyeán 16 trôû ra Baéc, 20 vaïn quaân Töôûng goàm 4 quaân ñoaøn do töôùng Löõ Haùn chæ huy keùo vaøo Ñoâng Döông. Quaân Töôûng laáy danh nghóa laø ñaïi dieän löïc löôïng ñoàng minh giaûi giaùp quaân Nhaät nhöng thöïc chaát laø muoán tieâu dieät Ñaûng Coäng Saûn, laäp chính quyeàn phaûn ñoäng, thaân Töôûng. Vì vaäy quaân Töôûng ñaõ ñöa boïn Vieät Quoác, Vieät Caùch veà nöôùc.Ñaèng sau quaân Töôûng laø quaân Myõ,ñang nuoâi daõ taâm ñaët Ñoâng döông döôùi cheá ñoä uûy trò.Trong nhöõng naêm ñaàu tieân sau caùch maïng thaùng Taùm,nöôùc VNDCCH chöa coù nöôùc naøo coâng nhaän vaø ñaët quan heä ngoaïi giao. • Phía Nam: Quaân Anh giuùp quaân Phaùp quay laïi taùi chieám Nam Boä ,môû ñaàu cho cuoäc xaâm löôïc laàn hai. Luùc naøy treân ñaát nöôùc ta coøn coù 6 vaïn quaân Nhaät, moät boä phaän cuûa quaân Nhaät ñöôïc quaân Anh söû duïng ñaùnh vaøo löïc löôïng cuûa ta, boïn phaûn caùch maïng ñuû caùc loaïi cuõng thöøa cô noåi daäy choáng phaù. Tröôùc caùnh maïnng thaùng Taùm ta maïnh hôn quaân thuø, sau caùch maïng thaùng Taùm töông quan so saùnh löïc löôïng baát lôïi cho ta .hoøan caûnh naøy phaûn aùnh qui luaät “Giaønh chính quyeàn deã bao nhieâu thì giöõ chính quyeàn caøng khoù baáy nhieâu”(Vaên kieän Ñaûng 1945-1954BNCLSTÖ .H.1978trg28 ). Vaän meänh daân toäc ôû tình theá ngaøn caân treo sôïi toùc. Thuaän lôïi: + Ta ñaõ coù chính quyeàn treân caû nöôùc ,chính quyeàn ñöôïc söï haäu thuaãn cuûa nhaân daân lao ñoäng ,nhaân daân raát coi troïng neàn ñoäc laäp quí giaù cuûa mình – keát quaû cuûa hôn 80 naêm choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc-Ñeå baûo veä chính quyeàn, löïc löôïng vuõ trang nhaân daân cuûa ta ñang phaùt trieãn maïnh meõ. + Ñaûng coù möôøi laêm naêm hoaït ñoäng gaén boù maät thieát vôùi nhaân daân neân tích luõy ñöôïc nhieàu kinh nghieäm laõnh ñaïo. 1
  2. + Hoà Chí Minh- laõnh tuï daøy daïn kinh nghieäm ñaõ tröïc tieáp laõnh ñaïo ñaát nöôùc trong giai ñoaïn lòch söû ñaày soùng gioù vaø phöùc taïp naøy. • Chuû tröông cuûa Ñaûng : ( Theå hieän khaù taäp trung qua chæ thò “Khaùng chieán kieán quoác” ngaøy 25/11/1945) Noäi dung chuû yeáu cuûa chæ thò: Phaân tích nhöõng thay ñoåi caên baûn veà tình hình quoác teá vaø trong nöôùc sau chieán tranh theá giôùi thöù hai, chæ ra tính chaát cuûa caùch maïng nöôùc ta vaãn laø tính chaát giaûi phoùng daân toäc, vì chuùng ta chöa hoaøn thaønh ñoäc laäp. Sau khi ñaùnh giaù khaû naêng vaø thaùi ñoä cuûa töøng teân ñeá quoác (My,õ Töôûng, Anh ,Phaùp) ñoái vôùi caùch maïng VN, Chæ thò xaùc ñònh: Keû thuø chính cuûa nhaân daân ta laø thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, phaûi taäp trung ngoïn löûa ñaáu tranh vaøo chuùng.Do ñoù phaûi laäp maët traän daân toäc thoáng nhaát choáng xaâm löôïc,môû roäng maët traän Vieät minh ñeå thu huùt roäng raõi caùc taàng lôùp nhaân daân, thoáng nhaát Maët traän Vieät –Mieân _Laøo ñeå kieân quyeát baûo veä ñoäc laäp cho daân toäc. Nhieäm vuï chuû yeáu tröôùc maét :-Cuõng coá chính quyeàn ; Choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc; Baøi tröø noäi phaûn; Caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân; Cuõng coá chính quyeàn ñöôïc coi laø nhieäm vuï haøng ñaàu. Chæ thò vaïch ra nhöõng bieän phaùp toaøn dieän vaø cô baûn : Veà noäi chính :Taêng cöôøng khoái ñoaøn keát toaøn daân, choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc vaø xaây döïng ñaát nöôùc. Kieân quyeát tröøng trò boïn phaûn quoác, tieán haønh baàu cöû quoác hoäi, laäp chính phuû chính thöùc, quy ñònh hieán phaùp. Veà quaân söï: Ñoäng vieân löïc löôïng cuûa toaøn daân kieân trì khaùng chieán,toå chöùc vaø laõnh ñaïo cuoäc khaùng chieán laâu daøi, Veà kinh teá vaø taøi chính: khoâi phuïc saûn xuaát noâng nghieäp ,ñaåy manïh taêng gia saûn xuaát ,choáng ñoùi,laøm cho ñòa chuû taù ñieàn nhaân nhöôïng laãn nhau ñeå tieáp tuïc caøy caáy bình thöôøng,khoâng ñeå ñaát boû hoang, môû laïi caùc nhaø maùy do Nhaät boû laïi,khai thaùc caùc moû ,cho tö nhaân ñöôïc goùp voán vaøo vieäc kinh doanh caùc moû aáy,khuyeán khích caùc giôùi coâng thöông môû HTX,môû caùc coå phaàn tham gia kieán thieát nöôùc nhaø,khuyeán noâng söûa chöõa ñeâ ñieàu; laäp quoác gia ngaân haøng,phaùt haønh giaáy baïc,ñònh laïi ngaïch thueá ;laäp ngaân quyõ toøan quoác,ngaân quyõ caùc xöù vaø caùc tænh . Veà vaên hoùa: baøi tröø naïn muø chöõ, môû ñaïi hoïc vaø trung hoïc, caûi caùch vieäc daïy hoïc theo tinh thaàn môùi, kieán thieát neàn vaên hoùa môùi theo 3 nguyeân taéc daân toäc hoùa, khoa hoïc hoùa vaø ñaïi chuùng hoùa. Veà ngoaïi giao: naém vöõng nguyeân taéc theâm baïn bôùt thuø. Vôùi quaân Töôûng ta chuû tröông Hoa Vieät thaân thieän;vôùi quaân Phaùp ta chuû tröông “ñoäc laâïp veà chính trò nhaân nhöôïng veà kinh teá” Veà Ñaûng vaø maët traän Vieät minh: Duy trì heä thoáng bí maät nöûa coâng khai cuûa Ñaûng,phoái hôïp söï hoaït ñoäng bí maät vôùi söï hoaït ñoäng coâng khai,coi coâng taùc bí maät laø goác. môû roäng caùc toå chöùc nghieân cöùu chuû nghóa Maùc, giöõ vöõng sinh hoaït Ñaûng. Môû roäng Maët traän Vieät Minh ñoaøn keát caùc löïc löôïng choáng Phaùp. söûa laïi ñieàu leä caùc ñoøan theå cöùu quoác cho phuø hôïp vôùi hoøan caûnh môùi,toå chöùc theâm caùc ñoøan theå cöùu quoác môùi vaøo maët traän Vieät Minh Chæ thò khaùng chieán kieán quoác laø tö töôûng chæ ñaïo chieán löôïc môùi cuûa Ñaûng, nhaèm phaùt huy söùc maïnh cuûa toaøn daân toäc,taêng cöôøng noäi löïc baûo veä vaø xaây döïng cheá ñoä môùi. 2. Xaây döïng cheá ñoä daân chuû coäng hoøa vaø toå chöùc khaùng chieán ôû mieàn Nam * Thöïc hieän saùch löôïc hoøa hoaõn ,tranh thuû thôøi gian,taêng cöôøng noäi löïc ,chuaån bò khaùng chieán. a)Nhaân nhöôïng vôùi quaân Töôûng ñeå taäp trung choáng Phaùp ôû Nam boä: 2
  3. Noäi dung:Tuyeân boá giaûi taùn Ñaûng Coäng Saûn Ñoâng Döông(11-11-1945), daønh 70gheá trong quoác hoäi cho tay sai cuûa Quaân Töôûng,khoâng qua baàu cöû,(Qh khoaù 2ø-3-1946);cung caáp moät phaàn löông thöïc thöïc phaåm ,cho pheùp quaân Töôûng ñöôïc löu haønh nhöõng ñoàng tieàn quan kim ,quoác teä maát giaù ôû phía Baéc Ñaây laø moät saùch löôïc meàm deûo ñoàng thôøi cuõng raát cöùng raén veà nguyeân taéc . Saùch löôïc naøy ñaõ laøm thaát baïi aâm möu cuûa quaân Töôûng muoán tieâu dieät chính quyeàn nhaân daân,chính quyeàn nhaân daân khoâng nhöõng ñaõ ñöôïc giöõ vöõng maø coøn ñöôïc cuõng coá veà moïi maët ,ñaûm baûo cho nhaân daân ta baûo veä ñöôïc chính quyeàn vaø taäp trung söùc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc ôû Mieàn nam. b-Saùch löôïc hoaø hoaõn vôùi Phaùp ñeå taäp trung cho khaùng chieán laâu daøi: Vôùi hieäp öôùc Hoa –Phaùp 28-2-1946,Phaùp ñöôïc quyeàn ñem quaân thay quaân Töôûng ñeå giaûi giaùp quaân Nhaät ôû mieàn baéc Ñoâng Döông,ñoåi laïi Phaùp trao cho quaân Töôûng caùc toâ giôùi khaùc ôû Trung Quoác vaø ñöôøng xe löûa ôû Vaân Nam.Haøng hoaù cuûa Phaùp qua caûng Haûi phoøng ñöôïc mieãn thueá. Ta chuû tröông hoaø hoaõn vôùi Phaùp ñeå taäp trung cho khaùng chieán laâu daøi: Ta kyù hieäp öôùc sô boä 6/3/1946 : Noäi dung chính: - Phaùp coäng nhaän nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa laø moät nöôùc töï do coù chính phuû, coù nghò vieän, coù quaân ñoäi rieâng, coù taøi chính rieâng trong LB Ñoâng Döông vaø khoái lieân hieäp Phaùp. - Ta cho pheùp Phaùp mang15.000 ra Baéc, moãi naêm ruùt ñi 1/5 soá quaân vaø 5 naêm ruùt heát quaân. - Ngöøng baén Taùc duïng cuûa hieäp öôùc: + Laàn ñaàu tieân treân vaên baûn phaùp lyù quoác teá. Phaùp phaûi coäng nhaän nöôùc ta laø moät nöôùc coù chuû quyeàn. + Möôïn ñöôïc tay quaân Phaùp ñeå gaït 20 vaïn quaân Töôûng veà nöôùc. + Tranh thuû thôøi gian ngöøng baén cuûng coá löïc löôïng. Coù theå Phaùp seõ lôïi duïng tình hình, môû roäng vieäc ñaùnh chieám, neân ngaøy 9/3/1946 Ñaûng vaïch ra chæ thò “Hoøa ñeå tieán” nhaán maïnh ñeà phoøng Phaùp boäi öôùc, phaûi tích cöïc chuaån bò khaùng chieán laâu daøi. Toùm laïi giai ñoaïn töø thaùng 9/1945 ñeán thaùng 12/1946 Ñaûng ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân khaùng chieán kieán quoác, vôùi saùch löôïc ñuùng ñaén vaø saùng suoát, Ñaûng ñaõ ñöa ñaát nöôùc vöôït qua nhöõng thöû thaùch hieåm ngheøo,baûo veä ñöôïc chính quyeàn caùch maïng,ñaët neàn moùng cho nhöõng thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp töø ñoù veà sau . Thöïc tieãn lòch söû cuûa thôøi kyø naøy ñaõ ñeå laïi cho Ñaûng nhieàu kinh nghieäm quyù baùu. Ñoù laø: a)Phaûi giöõ vöõng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng.Duø khoâng coâng khai hoaït ñoäng song Ñaûng vaãn khoâng ngöøng cuõng coá vaø tieáp tuïc phaùt trieãn,trong ñieàu kieän coù nhieàu ñaûng phaùi tham gia chính quyeàn,Ñaûng vaãn giöõ vöõng vai troø laõnh ñaïo nhaø nöôùc moät caùch kheùo leùo.Vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng laø nhaân toá quyeát ñònh baûo ñaûm vieäc giöõ vöõng baûn chaát caùch maïng cuûa chính quyeàn nhaân daân. b) Phaùt huy quyeàn laøm chuû ñaát nöôùc cuûa nhaân daân ñeå nhaân daân baûo veä chính quyeàn cuûa daân do daân vaø vì daân c)Trieät ñeå lôïi duïng maâu thuaãn trong haøng nguõ keÛ thuø, taäp trung vaøo keû thuø chính, hoøa hoaõn vôùi keû thuø coù theå hoøa hoaõn. 3
  4. d)Taän duïng, tranh thuû toái ña thôøi gian hoøa hoaõn ñeå xaây döïng löïc löôïng cuûng coá chính quyeàn nhaân daân, taêng cöôøng noäi löïc saün saøng öùng phoù vôùi khaû naêng chieán tranh lan roäng ra caû nöôùc. “Moät cuoäc caùch maïng chæ coù giaù trò khi noù bieát töï baûo veä”(Leânin) II. Ñaûng laõnh ñaïo cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp treân toaøn quoác 1946-1950 1-Ñaûng phaùt ñoäng cuoäc khaùng chieán toaøn quoác– Ñöôøng loái khaùng chieán cuûa Ñaûng -Ñaûng phaùt ñoäng toaøn quoác khaùng chieán kòp thôøi, ñuùng luùc – Töø thaùng 4/1946 ñeán thaùng 9/1946: Do laäp tröôøng thöïc daân cuûa Phaùp neân caùc hoäi nghò ñaøm phaùn ôû caû Vieät Nam vaø Phaùp ñeàu khoâng ñaït ñöôïc keát quaû. Taïm öôùc 14/9 kí giöõa Hoà Chi Minh vaø Monlet(Muteâ) chæ coù yù nghóa keùo daøi theâm thôøi gian hoøa hõoaõn vaø chuùng toû thieän chí hoaø bình cuûa chuùng ta.trong khi ñoù Phaùp lieân tuïc vi phaïm hieäp öôùc sô boä.Söï vi phaïm ñoù ñaõ leân ñeán ñænh cao( 20-11-1946- Phaùp ñaùnh chieám Haûi Phoøng,thò xaõ Laïng Sôn vaø ñoå boä leân Ñaø naüng.16- 12-1946 thöïc daân Phaùp hoïp ôû Haûi Phoøng baøn vieäc ñaùnh chieám Haø Noäi vaø khu vöïc phía Baéc vó tuyeán 16.Ngaøy 17 vaø ngaøy 18.12.1946 thaûm saùt ôû Haøng Buùn Haø Noäi ,trong ngaøy 18 vaø ngaøy 19/12/1 946 töôùng Mooclie guûi cho ta hai toái haäu thö ñoøi chieám ñoùng Sôû Taøi chính,ñoøi ta giaûi taùn luïc löôïng vuõ trangvaø ñeå Phaùp laøm nhieäm vuï giöõ gìn trò an ôû Haø noäi,chaäm nhaát laø saùng 20/12/1946. Lòch söû buoäc ta phaûi löïa choïn hoaëc trôû laïi vôùi cheá ñoä thuoäc ñòa hoaëc tieán haønh cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp laàn thöù 2. Ngaøy 18-19/12/1946 taïi laøng Vaïn Phuùc – Haø Ñoâng BTVTW Ñaûng hoïp môû roäng do Hoà Chí Minh chuû trì quyeát ñònh phaùt ñoäng cuoäc khaùng chieán toaøn quoác. 20h ngaøy 19/12/1946 lôøi keâu goi toaøn quoác khaùng chieán ñöôïc phaùt treân laøn soùng ñieän. Kòp thôøi, ñuùng luùc: giuùp chuùng ta tranh thuû ñöôïc thôøi gian chuaån bò löïc löôïng vaø giuùp chuùng ta khoâng rôi vaøo theá bò ñoäng, ñoái phoù. * Ñöôøng loái khaùng chieán choáng Phaùp: Theå hieän chuû yeáu qua: +Chæ thò “ Khaùng chieán kieán quoác”25-11-1946 + Lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán cuûa Hoà Chí Minh ngaøy 19/12/1946 + Chæ thò “Toaøn daân khaùng chieán” cuûa BTVTW ngaøy 22/12/1946 + Baøi vieát cuûa Tröôøng Chinh ñaêng treân baùo Söï Thaät töø soá 70 ñeán soá 81(sau naøy ñöôïc boå sung vaø in thaønh taùc phaåm “ Khaùng chieán nhaát ñònh thaéng lôïi” XB 1947 Noäi dung chính: -Muïc tieâu khaùng chieán laø:Ñaùnh boïn thöïc daân Phaùp xaâm löôïc ,giaønh ñoäc laäp vaø thoáng nhaát thaät söï cho daân toäc. -Tính chaát cuoäc khaùng chieán laø giaûi phoùng daân toäc cuõng coá môû roäng cheá ñoä daân chuû môùi.(Tröôøng Chinh noùi veà moái quan heä giöõa daân toäc vaø daân chuû nhö sau:cuoäc khaùng chieán naøy chæ hoøan thaønh nhieäm vuï giaûi phoùng ñaát nöôcù ,cuõng coá vaø môû roäng cheá ñoä coäng hoøa daân chuû. Noù khoâng tòch thu ruoäng ñaát cuûa ñòa chuû phong kieán chia cho daân caøy,chæ tòch thu ruoäng ñaát vaø caùc haïng taøi saûn khaùc cuûa Vieät gian phaûn quoác ñeå boå sung cho ngaân quyõ khaùng chieán….) -Ñöôøng loái khaùng chieán laø ñöôøng loái chieán tranh nhaân daân toaøn daân ,toaøn dieän,laâu daøi ,döïa vaøo söùc mình laø chính. . Ñöôøng loái khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän laâu daøi vaø töï löïc caùnh sinh do Ñaûng ta ñeà ra ngay töø ñaàu cuoäc khaùng chieán ñaõ phaùt huy söùc maïnh toaøn daân, toaøn dieän cuûa daân toäc giuùp chuùng ta khaéc phuïc nhöõng khoù khaên, thieáu thoán, vöøa khaùng chieán vöøa boài döôõng söùc ta, laøm thay ñoåi daàn töông quan so saùnh löïc löôïng giöõa ta vaø ñòch ñeå ñi ñeán thaéng lôïi hoaøn toaøn. 2- Tieán haønh khaùng chieán toaøn daân toaøn dieän vaø laâu daøi ,döïa vaøo söùc mình laø chính. 4
  5. (SV ñoïc giaùo trình ) -Töø Nam boä khaùng chieán ñeán chieán thaéng Vieät Baéc Thu Ñoâng 1947: Ngaøy 23/9/1946, thöïc daân Phaùp taán coâng Nam Boä môû ñaàu cho cuoäc xaâm löôïc thöù II cuûa thöïc daân Phaùp. Nhaân daân Nam Boä ñaõ ñöùng leân khaùng chieán. Ngaøy 6/3/1946, ta kyù keát vôùi Phaùp hieäp öôùc Sô Boä 6/3/1946, taïm ngöng baén ñeå cuûng coá löïc löôïng vaø ñeå tranh thuû khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà Ñoâng Döông baèng con ñöôøng hoøa bình. Song vôùi laäp tröôøng coøn naëng tính thöïc daân cuûa Phaùp, chính quyeàn Phaùp ñaõ phaù hoaïi noå löïc ñaøm phaùn hoøa bình cuûa nöôùc ta . Thöïc daân Phaùp ñaõ boäi öôùc vaø ngaøy 19/12/1946 cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp ñöôïc phaùt ñoäng treân toaøn quoác. Töø ngaøy 19/12/1946 ñeán 18/2/1947, lòch söû chöùng kieán cuoäc chieán ñaáu anh duõng cuûa caùc chieán só “Quyeát töû cho Toå quoác quyeát sinh” hoï ñaõ ñaùnh ñeå tieâu hao, tieâu dieät sinh löïc cuûa ñònh vaø giam chaân moät löïc löôïng lônù cuûa ñòch trong khu vöïc ñoâ thò ,taïo ñieàu kieän cho caû nöôùc chuyeån vaøo cuoäc khaùng chieán laâu daøi. Chieán thaéng Vieät Baéc Thu Ñoâng: Ngaøy 7/10/1947, thöïc daân Phaùp môû cuoäc haønh quaân lôùn leân Vieät Baéc nhaèm: tieâu dieät cô quan ñaàu naõo cuûa khaùng chieán; tieâu dieät quaân chuû löïc cuûa khaùng chieán. Ngaøy 15/10/1947, Ban thöôøng vuï TW chæ thò “Phaûi phaù tan cuoäc taán coâng muøa Ñoâng cuûa Giaëc Phaùp”, sau 75 ngaøy ñaàu chieán ñaáu cuûa quaân vaø daân ta thaùng12/1947, ñaïi boä phaän quaân Phaùp phaûi ruùt taøn quaân ra khoûi Vieät Baéc. YÙ nghóa cuûa chieán thaéng Vieät Baéc: + Ta buoäc Phaùp phaûi thay ñoåi chieán löôïc töø ñaùnh nhanh thaéng nhanh sang ñaùnh laâu daøi. + Môû ra moät thôøi kyø môùi, thôøi kyø thöïc danâ Phaùp khoâng theå mang quaân ñi ñaùnh chieám nöôùc ta moät caùch deã daøng nhö tröôùc ñöôïc nöõa. -Töø sau chieán thaéng Vieät Baéc ñeán chieán thaéng Bieân Giôùi(1950) ( ñoïc giaùo trình) * Chieán thaéng bieân giôùi: YÙ nghóa: + Laøm lung lay yù chí xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp + Laøm lan traøn taâm lyù thaát baïi trong quaân ñoäi vieãn chinh. + Ñaùnh daáu söï tröôûng thaønh cuûa quaân ñoäi ta. + Chöùng toû quaân ta ñaõ naém quyeàn chuû ñoäng chieán löôïc treân chieán tröôøng chính Baéc Boä, chuû ñoäng tieán coâng vaø phanû coâng ñòch III- ÑAÏI HOÄI II CUÛA ÑAÛNG VAØ ÑAÅY MAÏNH CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN ÑI ÑEÁN KEÁT THUÙC THAÉNG LÔÏI: Ñaïi hoäi II (2/1951 Taïi Chieâm Hoùa – Tuyeân Quang) quyeát ñònh taùch Ñaûng Ñoâng Döông ra laøm 3 boä phaän: Boä phaän hoaït ñoäng taïi Vieät Nam laáy teân laø Ñaûng Lao Ñoäng Vieät Nam vaø hoaït ñoäng coâng khai ñeå laõnh ñaïo cuoäc khaùng chieán. Ñaïi hoäi baàu ra goàm 23 uyû vieân. Hoà Chí Minh giöõ chöùc chuû tòch Ñaûng, Tröôøng Chinh ñöôïc baàu laïi laø toång bí thö . Ñaïi hoäi ñaõ thoâng qua: + Baùo caùo chính trò do Hoà Chí Minh trình baøy + Baùo caùo baøn veà “Caùch Maïng Vieät Nam” do Tröôøng Chinh trình baøy + Tuyeân ngoân ,Chính cöông, Ñieàu leä môùi cuûa Ñaûng Noäi dung cuûa cô baûn Chính Cöông Ñaûng Lao Ñoäng Vieät Nam: Chính cöông nhaän ñònh : Xaõ hoäi Vieät Nam coù 3 tính chaát:daân chuû nhaân daân , moät phaàn thuoäc ñòa vaø nöûa phong kieán,do ñoù maâu thuaån chuû yeáu laø maâu thuaãn giöõa cheá ñoä daân chuû nhaân daân vôùi caùc theá löïc phaûn ñoäng ,do ñoù chính cöông xaùc ñònh laø: 5
  6. • Caùch maïng Vieät Nam coù hai ñoái töông chính laø chuû nghóa ñeá quoác xaâm löôïc, cuï theå luùc naøy laø ñeá quoác Phaùp vaø boïn can thieäp Myõ. Ñoái töôïng phuï laø phong kieán, cuï theå luùc naøylaø phong kieán phaûn ñoäng. • Nhieäm vuï cuûa caùch maïng Vieät Nam : 1/ Ñaùnh ñuoåi boïn ñeá quoác xaâm löôïc, giaønh ñoäc laäp vaø thoáng nhaát thaät söï do daân toäc. 2/ Xoùa boû nhöõng di tích phong kieán, laøm cho ngöôøi caøy coù ruoäng. 3/ Phaùt trieån cheá ñoä daân chuû nhaân daân, gaây cô sôû cho CNXH. Ba nhieäm vuï treân khaùng khít vôùi nhau song nhieäm vuï chính tröôùc maét laø hoaøn thaønh giaûi phoùng daân toäc. • Löïc löôïng ñeå thöïc hieän cuoäc caùch maïng ñoù laø nhaân daân bao goàm: coâng noâng, tieåu tö saûn, tö saûn daân toäc vaø nhöõng thaân só yeâu nöôùc maø neàn taûng laø coâng, noâng vaø lao ñoäng trí thöùc. Coâng nhaân laø giai caáp laõnh ñaïo. • Caùch maïng Daân Toäc Daân Chuû Nhaân Daân seõ tieán leân CNXH 2 Ñaåy maïnh cuoäc khaùng chieán ñeán thaéng lôïi : -Töø sau chieán thaéng Bieân Giôùi ñeán tröôùc Thu Ñoâng 1953: Nhöõng thaéng lôïi toaøn dieän cuûa quaân vaø daân ta sau ñaïi hoäi laàn thöù II cuûa Ñaûng ñaõ laøm thay ñoåi theá vaø löïc cuûa ta, taïo ñieàu kieän ñeå quaân vaø daân ta böôùc sang giai ñoaïn môùi. -Thu Ñoâng 1953 ñeán thaùng 7/1954: Thöïc daân Phaùp: Coá giaønh thaéng lôïi veà maët quaân söï baèng Keá hoaïch NaVa Boä chính trò Ban Chaáp Haønh TW Ñaûng hoïp baøn keá hoaïch quaân söï Ñoâng Xuaân 1953- 1954, nhaán maïnh phöông chaâm “Tích cöïc, chuû ñoäng, cô ñoäng, linh hoaït”. Nguyeân taéc chæ ñaïo chieán löôïc vaø chæ ñaïo taùc chieán laø“Tieâu dieät sinh löïc ñòch, boài döôõng löïc löôïng ta, ñaùnh aên chaéc, ñaùnh chaéc thaéng, ñaùnh tieâu dieät, choïn nôi ñòch sô hôû vaø nôi töông ñoái yeáu maø ñaùnh, giöõ vöõng chuû ñoäng, kieân quyeát buoäc ñòch phaûi phaân taùn löïc löôïng”. Nghò quyeát cuûa boä chính trò ñaõ ñònh höôùng cho toaøn Ñaûng toaøn quaân, toaøn daân ta trong chieán cuoäc Ñoâng Xuaân 1953-1954. Chieán cuoäc Ñoâng Xuaân 1953-1954 maø ñænh cao laø chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû ñaõ ñaäp tan yù chí xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp, buoäc Phaùp vaø caùc nöôùc phaûi coâng nhaän ñoäc laäp chuû quyeàn cuûa chuùng ta Sau khi ta chieán thaéng ôû Ñieän bieân Phuû – Ngaøy 8/5/1954, Hoäi nghò Giônever baét ñaàu baøn veà Ñoâng Döông. Ngaøy 21/7/1954, Hieäp ñònh Giônever ñöôïc kyù keát , vôùi nhöõng qui ñònh cô baûn sau: -Phaùp vaø caùc nöôùc toân troïng ñoäc laäp daân toäc thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa ba nöôùc Vieät Nam – Laøo – Campuchia. -Vieät Nam laáy vó tuyeán 17 laømgiôùi tuyeán taïm thôøi ñeå chuyeån quaân taäp keát -Vieät Nam seõ toång tuyeån cöû töï do sau hai naêm -Ngöøng baén YÙ nghóa lòch söû vaø kinh nghieäm cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp: YÙ nghóa: - Thöïc daân Phaùp buoäc phaûi thöøa nhaän ñoäc laäp, chuû quyeàn thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa Vieät Nam – Laøo – campuchia. Thaønh quaû cuûa caùch maïnh thaùng Taùm ñöôïc baûo veä. 6
  7. - Thaéng lôïi cuûa nhaân daân ta ñaõ goùp phaàn laøm phaù saûn chuû nghóa thöïc daân cuõ, tröôùc heát laø heä thoáng thuoäc ñòa cuûa Phaùp; Coå vuõ maïnh meõ cho caùc phong traøo giaûi phoùng daân toäc sau theá giôùi thöù II. - Ñoù cuõng laø thaéng lôïi cuûa caùc löïc löôïng hoøa bình, daân chuû vaøCNXH treân theá giôùi. Nhöõng nhaân toá cô baûn laøm neân thaéng lôïi cuûa khaùng chieán choáng Phaùp. *Coù söï laõnh ñaïo vöõng vaøng cuûa Ñaûng vôùi ñöôøng loái khaùng chieán ñuùng ñaén. *Coù söï ñoaøn keát chieán ñaáu cuûa toaøn daân taäp hoïp trong maët traän daân toäc thoáng nhaát roäng raõi-maët traän Lieân Vieät, döïa treân khoái lieân minh coâng noâng trí thöùc. *Coù löïc löôïng vuõ trang 3 thöù quaân do Ñaûng tröïc tieáp laõnh ñaïo ñöôïc xaây döïng hôïp lyù ,vöõng maïnh , laøm noøng coát cho toaøn daân ñaùnh giaëc. *Coù chính quyeàn daân chuû nhaân daân cuûa daân do daân vì daân ñeå toå chöùc khaùng chieán vaø kieán quoác *Coù haäu phöông môû roäng vaø ngaøy caøng ñöôïc cuõng coá *Coù söï ñoaøn keát chieán ñaáu cuûa 3 daân toäc Vieät Laøo Kam pu Chia,coù söï ñoàng tình giuùp ñôû cuûa caùc nöôùc Xaõ Hoäi Chuû Nghóa ,nhaát laø cuûa LX vaø TQ,cuûa caùc daân toäc bò aùp böùc vaø caùc löïc löôïng hoøa bình tieán boä treân theá giôùi ,keå caû nhaân daân tieán boä Phaùp Qua thöû thaùch cuûa cuoäc khaùng chieán, löïc löôïng caùch maïng cuûa daân ta tröôûng thaønh hôn, ñoù laø nhöõng voán lieáng quí giaù cho cuoäc khaùng chieán choáng Myõ sau naøy. Ñaûng ta ruùt ra ñöôïc nhöõng baøi hoïc quí giaù ñeå ñoùng goùp vaøo kho taøng lyù luaän giaûi phoùng daân toäc vaø baûo veä Toå quoác. Nhöõng baøi hoïc ñoù laø: + Xaây döïng vaø quaùn trieät ñöôøng loái khaùng chieán choáng Phaùp trong toaøn Ñaûng, toaøn daân toaøn quaân. Ñoù laø ñöôøng loái khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän, tröôøng kyø khaùng chieán vaø töï löïc caùch sinh. + Keát hôïp chaët cheõ nhieäm vuï choáng ñeá quoác vaø nhieäm vuï choáng phong kieán, trong ñoù nhieäm vuï chuû yeáu laø nhieäm vuï choáng ñeá quoác. + Vöøa khaùng chieán, vöøa xaây döïng cheá ñoä môùi, vöøa xaây döïng löïc löôïng vuõ trang, vöøa ñaåy maïnh hoaït ñoäng ngoaïi giao, taêng cöôøng thöïc löïc cho cuoäc khaùng chieán. +Taêng cöôøng coâng taùc xaây döng Ñaûng, Ñaûng naâng cao hieäu löïc laõnh ñaïo vaø löïa choïn phöông thöùc teán haønh chieán tranh thích hôïp, Ñaûng ñaûm baûo söï laõnh ñaïo toaøn dieän, tröïc tieáp, tuyeät ñoái trong quaù trình khaùng chieán. . 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản