intTypePromotion=3

Chương 4: hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

Chia sẻ: Trinh Van Hoanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
192
lượt xem
58
download

Chương 4: hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng để cung cấp một tỉ lệ không khí nhiên liệu phù hợp với mọi chế độ làm việc của động cơ. Ở động cơ xăng, hệ thống cung cấp nhiên liệu có hai kiểu chính. Động cơ dùng bộ chế hoà khí. Động cơ phun xăng (Fuel Injection System). Hệ thống phun xăng có hai kiểu: - Kiểu phun nhiên liệu vào đường ống nạp. - Kiểu phun nhiên liệu trực tiếp vào buồng đốt. 1. Bộ điều áp. 5. Nhiên liệu vào 2. Lọc nhiên liệu. 6. Nhiên liệu ra. 3. Bơm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

 1. CH NG 4 KHÁI QUÁT V H TH NG NHIÊN LI U NG C X NG I- CH C N NG, NHI M V , YÊU C U C A H TH NG NHIÊN LI U NG C X NG 1. Ch c n ng H th ng nhiên li u c a ng c x ng có ch c n ng là cung c p h n h p nhiên li u-không khí (h n h p cháy) cho ng c ho t ng v i nh t nh. 2. Yêu c u 2.1. Nhiên li u ph i c hoà tr n ng u v i toàn b l ng khí có trong bu ng cháy (h n h p cháy ph i ng nh t). H n h p cháy c coi là ng nh t khi nó có thành ph n nh nhau t i m i khu v c trong bu ng cháy, t c tr ng thái này, nhiên li u ph i b c h i hoàn toàn và hoà tr n uv il ng không khí trong xylanh. M c ng nh t c a h n h p cháy có nh h ng tr c ti p n hi u su t, công su t, và hàm l ng các ch t c h i trong khí th i. H n h p cháy càng ng nh t thì l ng không khí th c t c n thi t t cháy hoàn toàn m t n v kh i l ng nhiên li u s càng nh . N u h n h p cháy không ng nh t, s có nh ng khu v c trong bu ng t thi u ho c th a oxy. T i khu v c thi u oxy, nhiên li u cháy không hoàn toàn s làm hi u su t nhi t c a ng c và t ng hàm l ng các ch t c h i trong khí th i. Vi c th a oxy quá m c c ng làm gi m hi u su t c a ng c do ph i tiêu hao n ng l ng cho vi c s y nóng, n p và x ph n không khí d quá m c, ng th i làm gi m hi u qu s d ng công tác xylanh. ng nh t c a h n h p cháy c quy t nh b i các y u t : tính ch t v t lý c a nhiên li u (tính hoá h i, s c c ng b m t, nh t), nhi t không khí và c a các b m t ti p xúc v i h n h p cháy (vách ng n p, nh piston, thành xylanh), chuy n ng r i c a khí trong ng ng n p và trong xylanh... http://www.ebook.edu.vn 95
 2. Các bi n pháp nâng cao tính ng nh t c a h n h p cháy th ng cs d ng là : - S y nóng ng ng n p x ng hoá h i nhanh. - Phun x ng thành nh ng thành h t có kích th c nh . -T ov n ng r i c a môi ch t công tác trong ng ng n p và xylanh b ng cách thi t k t ng ng n p, bu ng cháy có k t c u h p lý. 2.2.Thành ph n h n h p cháy ph i phù h p v i các ch làm vi c c a ng c . Trong l nh v c ng c t trong, thành ph n c a h n h p cháy th ng c ánh giá b ng m t il ng có tên là h s d l ng không khí, kí hi u là . H s d l ng không khí c nh ngh a là t s gi a l ng không khí th c t i vào bu ng cháy (L) và l ng không khí lý thuy t c n thi t t cháy hoàn toàn m t nv s l ng nhiên li u (Lo). L Lo V m t lý thuy t, h s d l ng không khí có th bi n ng trong gi i h n b c cháy c a khí h n h p, gi i h n b c cháy d i là =1.3÷1.4 và gi i h n b c cháy trên là =0.4÷0.5. - =1: L ng không khí n p b ng l ng không khí lý thuy t, h n h p này g i là h n h p lý thuy t hay h n h p hoá nh l ng. - = 1.05 ÷1.1: H n h p cháy h i nh t, nhiên li u b c cháy g n h t, l ng không khí d ít, lúc ó hi u su t i t giá tr c c i và tiêu hao nhiên li u ge có giá tr nh nh t. - > 1.1: L ng không khí d nhi u, t c cháy gi m, quá trình cháy kéo dài sang ng dãn n làm cho công su t, hi u su t gi m. - =0.85÷0.9: L ng không khí thi u so v i l ng không khí lý thuy t, t c cháy l n, công su t ng c tc c i. http://www.ebook.edu.vn 96
 3. - < 0.85: L ng không khí thi u so v i l ng không khí lý thuy t kho ng 15÷25%, nhiên li u cháy không h t, công su t gi m, su t tiêu hao nhiên li u t ng, sinh nhi u mu i than trong bu ng cháy, khói en… 2.3. H n h p cháy ph i c phân b ng u cho các xylanh c a ng c nhi u xylanh. iv i ng c nhi u xylanh, HHC c cung c p cho t ng xylanh ph i nh nhau v ph ng di n s l ng và thành ph n. S phân b không ng u HHC cho các xylanh s d n n nh ng h u qu sau: -Gi m công su t danh ngh a và t ng su t tiêu hao nhiên li u. -Ph t i c và ph t i nhi t không ng u gi a các xylanh. -Có th xu t hi n hi n t ng kích n m t s xylanh do thành ph n ch ng c t c a nhiên li u nh ng xylanh ó có s octane nh . -T ng hàm l ng các ch t c trong khí th i. Các bi n pháp th ng c s d ng nh m h n ch nh l ng không ng u ng c x ng bao g m: -K t c u h th ng n p h p lý. -S y nóng ng ng n p b ng nhi t c a khí th i t ng c ng s bay h i c a x ng trong ng ng n p. -S d ng h th ng phun x ng nhi u i m. II- PHÂN LO I VÀ C U T O 1. Phân lo i B ng 1-1. Phân lo i t ng quát h th ng nhiên li u ng c x ng. Tiêu chí phân lo i Phân lo i Ph ng pháp c p Lo i dùng b ch hòa khí nhiên li u vào ng c Lo i dùng vòi phun Ph ng pháp cung Lo i c ng b c http://www.ebook.edu.vn 97
 4. c p nhiên li u cho b ch Lo i hoà khí t ch y Phân lo i theo s H vòi phun s d ng th ng phun x ng n i m H th ng phun x ng nhi u i m Phân lo i theo Lo i nguyên lý làm vi c c a b hút lên ch hoà khí Lo i hút xu ng Phân lo i theo cách H i u khi n phun x ng th ng phun x ng c khí H th ng phun x ng c i nt H th ng phun x ng i n t 1.1. Phân lo i theo ph ng pháp c p nhiên li u vào ng c a/ Lo i dùng b ch hoà khí: Trong hành trình n p, không khí i vào xylanh qua m t ng hút, có m t o n b th t l i áp su t khí ó gi m và x ng c hút ra t vòi (zíchl ) c a carburator do s chênh l ch áp su t. X ng c hút ra d i dng s ng hoa tr n v i không khí và i vào bu ng t. Hình 1-1: S c ut oc a ng c có cacbuarator. http://www.ebook.edu.vn 98
 5. 1- ng hút; 2- ng khu ch tán; 3- Zícl ; 4- Bu ng phao; 5-C a gió(b m ga); 6- Bugi; 7-Xupap; 8- Pitông. b/ Lo i dùng vòi phun: V m t quá trình công tác mà nói ng c phun x ng và ng c dùng cacbuarator không khác nhau l m. Chúng ch khác nhau ch vi c hình thành h n h p cháy. ng c phun x ng không dùng cacbuarator (nhiên li u c hút vào ng khuy ch tán) mà dùng b m nhiên li u vào ng c . Hình 1-2: S ng c phun x ng. 1-Vòi phun; 2-Xupap; 3- Pistong. 1.2. Phân lo i theo s vòi phun c s d ng a/ Lo i phun x ng n i m: Ch s d ng m t vòi phun duy nh t cho t t c các xylanh. Vi c chu n b h n h p nhiên li u - không khí c ti n hành m tv trí t ng t nh tr ng h p b ch hoà khí. X ng c phun vào ng n p bên http://www.ebook.edu.vn 99
 6. trên c a gió (b m ga). H n h p c t o thành trên ng n p, h th ng này khá ph bi n trên ng c c a các loai xe công su t nh , do c u t o t ng i n gi n và giá thành không cao. Hình 1-3: S h th ng phun x ng n i m. 1-Vòi phun; 2- Không khí; 3- B m ga; 4- ng hút t i các xylanh; 5- ng hút chung; 6- N p xylanh b/ Lo i phun x ng a i m: m i xylanh có m t vòi phun b trí g n xupap hút. K thu t phun x ng nhi u i m cung c p t l x ng – không khí t t h n so v i ki u phun x ng m t i m. B i vì, trong ki u phun x ng nhi u i m, l ng x ng phun ra cho các xylanh ng c c th ng nh t, có ngh a là t l cung c p nhiên li u cho các xylanh hoàn toàn th ng nh t. u i m này giúp ti t ki m nhiên li u, t ng hi u su t ng c và gi m h i c h i trong khí th i. 1.3.3. Ph ng pháp c p nhiên li u cho b ch hoà khí. a/ Lo i c ng b c: Trên ô tô thùng ch a x ng t th p h n b CHK. X ng c a lên b CHK nh b m x ng. Áp su t trong h th ng nhiên li u do b m x ng tác ng tu thu c vào s c m nh c a lò so màng b m. http://www.ebook.edu.vn 100
 7. Hình 1.4: Ti p v n nhiên li u b ng b m. b/ Lo i t ch y: Thùng x ng t cao h n b CHK. X ng ch y xu ng nh tr ng l c. N p x ng có l thông h i luôn luôn có áp su t không khí trong thùng x ng. Hình 1.5: S h th ng ti p v n nhiên li u b ng tr ng l c 1-Thùng x ng; 2-N p có l thông h i; 3- ng d n; 4- B CHK; 5- Van. 1.3.4. Phân lo i theo nguyên lý làm vi c c a b ch hoà khí a/ Lo i hút ng c: B ch hoà khí hút ng c. Dòng khí n p ph i c hút ng c tr lên n p vào xylanh. (Hình 11a). b/ Lo i hút ngang: H ng b ch hoà khí t ngang m c bu ng cháy. H ng i c a lu ng khí n p thu n l i h n ki u trên, gi m c chi u cao khoang ng c . (Hình 11b). http://www.ebook.edu.vn 101
 8. c/ Lo i hút xu ng: c l p ráp trên xylanh. Lo i này có u i m: B trí, l p ráp n gi n, dòng n p thu n ti n, có th t ng thoát bên d i ng n p s i nóng làm b c h i t t khí h n h p. Hình 1.6: Các ki u b trí vòi phun c a carburator. 1.3.5. Phân lo i theo cách i u khi n phun x ng a/ H th ng phun x ng c khí: Các c i m k thu t c a h th ng phun x ng này ó là: c i u khi n hoàn toàn b ng c khí, i u ch nh l u l ng x ng phun ra do chính chân không trong ng hút i u khi n, x ng c phun ra liên t c và c nh l ng tu theo kh i l ng không khí n p. Hình 1-7: S h th ng phun x ng ki u c khí. http://www.ebook.edu.vn 102
 9. 1- Thùng ch a x ng; 2- B m x ng i n; 3- B tích lu x ng; 4- L c x ng; 5- C c u nh l ng; 6- Van chênh áp; 7- Van tr t; 8- Khe nh l ng; 9- B phân ph i; 10- B i u áp áp su t x ng ban u; 11- B ti t ch s i nóng ng c ; 12- Vòi phun nhiên li u; 13- Vòi phun kh i ng l nh; 14- C c u cung c p không khí ph tr i; 15- Công t c nhi t th i gian; 16- ng góp hút ; 17- Vít ch nh ral ngti; 18- B m ga; 19- ng khu ch tán; 20- Mâm o; 21- B c m bi n không khí n p. -Nguyên lý ho t ng: B m x ng i n (2) lo i bi g t, hút x ng t bình ch a (1) b m n h th ng cung c p nhiên li u. B u tích l y x ng (3) có công d ng: +Duy trì áp su t nhiên li u c nh trong th i gian sau khi t t máy. +Ng n ch n tình tr ng b c h i c a x ng t o thành b t khí. +Giúp ng c kh i ng d lúc nóng máy. B u l c x ng (4) làm tinh thi t x ng nh m b o v b phân ph i và các vòi phun x ng. C c u nh l ng và phân ph i nhiên li u (5) là m t t ng thành g m b c m bi n không khí n p (21) và b phân ph i x ng (9). K t c u bên trong b phân ph i x ng có các b ph n sau ây: +B i u áp áp su t ban u (10). M ch x ng ban u tính t b m x ng n khoang phía bên d i b phân ph i x ng, g i là áp su t ban u. B này có công d ng duy trì c nh áp su t c a m ch s c p trong h th ng. +Van chênh áp (6) c thi t k nh m mb ol ul ng ch y c a x ng n các vòi phun, nó ch l thu c vào m t y u t duy nh t ó là m c m l n, m bé các khe nh l ng c a van tr t (7). +Khe nh l ng (8) trên xylanh có ch c n ng nh l ng s x ng c n cung c p cho vòi phun. ng c có bao nhiêu xylanh thì quanh xylanh b phân ph i có b y nhiêu khe nh l ng. X ng c ti t l u nh l ng xuyên qua khe nh l ng tu thu c vào ti t di n m c a khe m i khi van tr t (7) d ch lên, xu ng. Vòi phun kh i ng l nh (13) có công d ng phun thêm m t l ng x ng vào ng góp hút chung, nh v y quá trình kh i ng ng c lúc th i ti t giá l nh c th c hi n t t. http://www.ebook.edu.vn 103
 10. Sau khi ng c ã kh i ng c, các vòi phun x ng (12) phun liên t c vào c a n p s x ng ã c nh l ng chính xác. Thi t b cung c p không khí ph tr i(14) c i u khi n b ng t m l ng kim c nung nóng nh i n tr . Sau khi kh i ng, trong th i gian cho ng c nóng máy, t n nhi t v n hành, thi t b m m ch thông gió ph cung c p thêm không khí cho ng c . Sau khi ng c ã t n nhi t v n hành, m ch thông gió ph tr i này c óng kín. Công t c nhi t th i gian (15) có công d ng i u khi n vòi phun kh i ng l nh, óng kín vòi phun này khi ng c ã t n nhi t quy nh. b/ H th ng phun x ng - c i nt . H th ng c hoàn thi n thêm trên c s c a h th ng phun x ng c khí nh m t s ch c n ng c i u khi n b ng i n t . Hoàn thi n vi c làm m hoà khí các ch ch y m máy, khi gia t c ho c ch y toàn t i. C t x ng khi gi m t c t ng t. H n ch t c c c i. c/ H th ng phun x ng i n t : X ng c phun vào c a n p c a các xylanh ng c theo t ng th i i m ch không liên t c. Quá trình phun x ng và nh l ng nhiên li u c th c hi n theo hai tín hi u g c: Tín hi u v kh i l ng không khí ang n p vào và tín hi u v v n t c tr c khu u c a ng c . http://www.ebook.edu.vn 104
 11. Hình1-8: S c u t o h th ng phun x ng i n t nhi u i m BOSCH MOTRONI 1- Bình ch a x ng; 2- B m x ng i n; 3- B l c x ng; 4- Dàn phân ph i; 5- B i u ch nh áp su t x ng; 6- B gi m dao ng áp su t; 7- B i u ch nh trung tâm; 8- Bôbin ánh l a; 9- B phân ph i ánh l a; 10- Buji; 11- Vòi phun chính; 12- Vòi phun kh i ng l nh; 13- Vít i u ch nh không t i; 14- B m ga; 15- C m bi n v trí b m ga; 16- L u l ng k không khí; 17- C m bi n nhi t khí n p; 18- C m bi n lambda; 19- Công t c nhi t kh i ng; 20- C m bi n nhi t ng c ; 21- Thi t b b sung không khí khi ch y m máy; 22- Vít i u ch nh h n h p khi ch y không t i; 23- C m bi n v trí tr c khu u; 24- C m bi n t c ng c ; 25- c quy; 26 -Công t c kh i ng; 27- R le chính; 28- R le b m x ng; -Nguyên lý ho t ng : http://www.ebook.edu.vn 105
 12. Khi ng c làm vi c, x ng t bình ch a (1) c b m x ng i n (2) hút qua b l c x ng (3) r i theo ng ng d n x ng n dàn phân ph i x ng (4) t i ây x ng c phân ph i t i các vòi phun, u cu i dàn phân ph i có l p thông v i b i u ch nh áp su t x ng (5) n nh áp su t x ng trong dàn ng phân ph i. T t c các thông tin nh n c t các b c m bi n s c ECU ti p nh n và x lý. Sau khi x lý thông tin nh n t các c m bíên thì ECU s ra l nh cho vòi phun phun x ng ra úng th i i m và úng l ng c n thi t. X ng c phun có kích th c r t nh (c 100 m), các h t nhiên li u này s hoá h i ngay và hoà tr n v i không khí t o thành h n h p cháy. H n h p cháy c hút vào xylanh ng c theo trình t làm vi c c a ng c . Khi bugi ánh l a thì h n h p cháy s b c cháy và sinh công. Khí th i s qua xupáp x và theo ng ng x ra ngoài. 105
 13. Ph n hai HAO MÒN, H H NG, KI M TRA, S A CH A * Ch n oán và s a ch a h h ng h th ng nhiên li u. Ngoài vi c thay m i ph n t l c, h th ng nhiên li u c phun yêu c u công vi c khi s a ch a nh k là không áng k . Nh ng th nh tho ng b m nhiên li u mòn, b i u áp h , các kim phun b d và các c m bi n h . H n n a, các u n i b h ng ho c r i ra và các c c b mòn dân và m t s thông m ch. Khi ó thêm vi c ch n oán và s a ch a h th ng nhiên li u. Các v n d trong h th ng nhiên li u ho c h th ng phun nhiên li u th ng gây nên các l i phàn nàn v kh n ng i u khi n xe. Các i u này g m có kh i ng khó và ng p ng ng ch y th t th ng, quay máy t i ch và ch t máy. * Ki m tra b ng m t h th ng nhiên li u Khi có m t v n v kh n ng i u khi n xe, ki m tra èn báo sai h ng ch c n ng trong b ng i n xe. N u èn không b t sáng, b c u tiên trong vi c chu n oán h h ng là th c hi n ki m tra b ng m t. V i ng c t t ki m tra n i ng c có th rò r nhiên li u ho c không khí. M t mùi nhiên li u có th ch ra m t s rò r . Ki m soát t t c các ch n i ng nhiên li u t b m n các kim phun. L p các d m kín m i khi c n thi t và thay th b t c ng nào h ng. Tìm các d u hi u c a s quá nhi t, rò r ho c mòn rách. N u không sai h ng nào c tìm th y khi ki m tra b ng m t, ki m tra b nh máy tính các mã h h ng c c t gi . Khi ã có các k t qu chu n oán và ki m tra ta ti n hành s a ch a. I-BÌNH X NG 1.1. Ch c n ng và c u t o. 106
 14. Thùng ch a nhiên li u dùng ch a x ng ho c d u cho ng c ho t ng trong m t th i gian. C thùng l n nh tùy theo công su t và c tính ho t ng c a ng c .Thùng c p b ng thép lá, bên trong có các t m ng n nhiên li u b t dao ng. N p thùng có l thông h i. ng hút nhiên li u b trí cao h n áy thùng kho ng 3cm. Ph n lõm l ng c n ch t b n và n c, n i áy thùng có nút x . N u thùng ch a t cao h n ng c ph i có van khóa t t máy.N u t th p thua h n ng c ph i có van khóa khi t t máy. N u t th p thua ng c ph i có van b trí n i b u l c s c p ng n không cho d u t t v khi máy ng ng 107
 15. Nhi u h th ng nhiên li u c a ô tô dùng ch hòa khí và b m x ng có trang b thêm ng d n h i x ng h i v thùng ch a. ng n y xu t phát t b m x ng hay t b u l c x ng tr v thùng ch a nhiên li u. B m x ng ch ho t ng ti p v n t t khi x ng hoàn toàn th l ng, n u x ng b b c h i, h i này s c n tr s l u thông c a nhiên li u làm cho ng c b thi u x ng. Vi v y ng i ta trang b thêm ng d n h i x ng tr v thùng ch a. 1.2. H h ng và s a ch a. a) H h ng - T c l thông trên nút c a thùng x ng. L thông nút thùng x ng dùng gi cho áp su t trong thùng luôn luôn không i, b ng áp su t khí quy n và không ph thu c vào s l ng nhiên li u ch a trong thùng. - Thùng nhiên li u b t c. Thùng nhiên li u b t c là do ch m sóc không t t. - Thùng nhiên li u b rò. Ch y x ng. b) S a ch a và kh c ph c. •T c l thông trên nút c a thùng x ng. Kh b khuy t t t y r t n gi n. Ch c n làm s ch l thông nút thùng x ng. 108
 16. •Thùng nhiên li u b t c. C n ph i luôn luôn theo dõi l i l c c a h ng x ng, l p có úng không và có s ch không , ph i si t ch t bulông b t thùng ch a lên khung xe, x các c n b n. Khi x ng vào bình ph i ki m tra xem l il cc a thùng x ng có t t không , có s ch không, các van c a nút thùng x ng có t t không. •Thùng nhiên li u b rò. Ki m tra và làm s ch ch rò r i hàn l i, tr c khi hàn ph i làm s ch h t nhiên li u trong thùng ch a m i c phép hàn. •X s ch nh ng c n b n, nh a b n trong thùng. Ít nh t m i n m ph i tháo và r a thùng 2 l n N u trong c n x ng có r s t, i u ó ch ng t l p s n ph bên trong c a thùng ch a b h ng. Trong tr ng h p này khi ã r a s ch ph i vào thùng ch a 10-15l d u nh n dùng cho ng c , ã kh h t n c và c un nóng t i 105. Sau ó nh nhàng l c thùng ch a cho toàn b m t trong c a thùng ch a u c ph m t l p d u m ng. Ph i tháo h t s d u còn l i kh i thùng. II-B M X NG 2.1. Ch c n ng, yêu c u, c u t o. Trên ô tô, thùng ch a x ng t th p thua s ch hòa khí. X ng c a lên b ch hòa khí nh b m x ng. Áp su t trong h th ng nhiên li u do b m x ng tác ng tùy thu c vào s c m nh c a lò xo màng b m. Áp su t này thay i tùy theo yêu c u c a t ng lo i ng c , thông th ng vào kho ng 2-3kgf v i lo i b m x ng bình th ng có th cung c p kho ng 1l trong m t phút. - Có hai lo i b m x ng: B m x ng c khí. B m x ng i n 109
 17. 1)B m x ng c khí: c ng n trên hông ng c , ho t ng nh tâm sai trên truc cam. Lúc quay, bánh tâm sai ánh vào c n b m làm di chuy n màng b m. Màng b m là chi ti t ch y u, c ch t o b ng da ng v t ho c b ng v i t m lo i nh a không tan trong x ng. Nó liên h v i c n b m nh c c u trung gian. 2) B m x ng ch y b ng i n: B m x ng ho t ng c nh i n c a bình c quy.B m x ng ch y b ng i n có th cung c p l ng x ng t i a b t kì t c nào c a ng c . B m mu n t v trí nào c ng c.Tuy nhiên, khi c quy y u ho c không có i n thì b m x y u ho c không làm vi c c. a)B m nhiên li u dùng a nhiên li u t thùng ch a n bu ng phao c a cacbuarator, trên ô tô th ng l p b m ki u màng, i u ki n làm vi c trong môi tr ng áp l c v a ph i. Trong m t s ng c trang b b m trong thùng ch a nhiên li u, b m còn làm vi c trong i u ki n có h i x ng. C ng làm vi c c a b m ph thu c ph n l n vào c ng c a lò so màng b m. Áp su t do b m t o ra ph thu c vào s c c n trên ng x ng sau b m bao g m: s c c n van c p x ng, ng d n trong b m, ng ng d n kim trong b ch hoà khí. T n s dao ng c a màng b m ph thu c vào c c u d n ng b m. 110
 18. Lò so van c p và lò so van hút có nh h ng t i l u l ng, áp su t c p x ng và chân không trong hành trình hút c a b m. Hình 2-4:B m x ng ch y b ng i n b)B m x ng i n ki u t 111
 19. Hình 2-5: S c u t o b m x ng. 1- ng x ng vào; 2-Van gi i h n áp su t c c i; 3- B m phi n g t; 4- Rôto ng c i n; 5- Van m t chi u; 6- ng x ng ra. Hình 2-6: Các pha làm vi c c a b m phi n g t ki u con l n. 1- ng x ng vào; 2-Rôto b m; 3-Con l n; 4-M t d n h ng; 5- ng x ng vào 2.2. H h ng và s a ch a. a) Màng nhiên li u b rách. 112

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản