Chương 4. Máy đóng cọc

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
669
lượt xem
236
download

Chương 4. Máy đóng cọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm chung về máy đóng cọc Do cấu tạo của nền đất không đồng nhất và khả năng chịu áp lực nhỏ, vì vậy trong công tác xây dựng,... thường phải xử lý móng. Chi phí cho việc xử lý móng chiếm một tỷ lệ khá lớn so với tổng giá trị của công trình. Một trong những biện pháp xử lý móng vừa kinh tế vừa đảm bảo chất lượng công trình là phương pháp đóng cọc. Để đóng cọc vào nền đất có thể dùng các phương pháp: va đập( lực xung kích) trong đó cá các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4. Máy đóng cọc

  1. Chæång 4. Maïy âoïng coüc CHÆÅNG IV MAÏY ÂOÏNG COÜC 4.1 Khaïi niãûm chung vãö maïy âoïng coüc Do cáúu taûo cuía nãön âáút khäng âäöng nháút vaì khaí nàng chëu aïp læûc nhoí, vç váûy trong cäng taïc xáy dæûng,... thæåìng phaíi xæí lyï moïng. Chi phê cho viãûc xæí lyï moïng chiãúm mäüt tyí lãû khaï låïn so våïi täøng giaï trë cuía cäng trçnh. Mäüt trong nhæîng biãûn phaïp xæí lyï moïng væìa kinh tãú væìa âaím baío cháút læåüng cäng trçnh laì phæång phaïp âoïng coüc. Âãø âoïng coüc vaìo nãön âáút coï thãø duìng caïc phæång phaïp: va âáûp( læûc xung kêch) trong âoï caï caïc loaûi nhæ buïa håi, buïa råi, buïa âiãzen; maïy âoïng coüc bàòng phæång phaïp rung âäüng( buïa rung) trong âoï coï loaûi rung táön säú tháúp( näúi cæïng), táön säú cao( näúi mãöm); loaûi va rung vaì buïa âoïng coüc thuyí læûc. Nãúu phán loaûi theo khaí nàng di chuyãøn ta coï caïc loaûi maïy âoïng coüc di chuyãøn trãn ray; maïy âoïng coüc di chuyãøn bàòng xêch; maïy âoïng coüc di chuyãøn bàòng phao( thi cäng moïng cáöu). Maïy âoïng coüc thæåìng coï 3 pháön chênh: maïy cå såí, giaï buïa vaì âáöu buïa Cáúu taûo chung maïy âoïng coüc âàût trãn ráy: 1- khung dæåïi;2-baïnh sàõt; 3- giaï buïa;4,5- cå cáúu âiãöu chiãøn giaï buïa;6- toa quay 70
  2. Chæång 4. Maïy âoïng coüc så âäö cáúu taûo chung maïy âoïng coüc di chuyãøn bàòng baïnh xêch 1- maïy cå såí; 2- thanh giàòng ngang; 3- giaï dáùn hæåïng; 4- âáöu buïa; 5- thanh giàòng xiãng. a) Maïy cå såí: thæåìng duìng maïy cáön truûc xêch, maïy xuïc mäüt gáöu, maïy keïo b) Giaï buïa: gäöm mäüt thanh dáùn hæåïng cho âáöu buïa trong quaï trçnh âoïng coüc; thanh giàòng xiãng vaì thanh giàòng ngang, thanh naìy coï thãø âiãöu khiãøn goïc nghiãng cuía giaï( vãö phêa træåïc hay vãö phêa sau), thæåìng khoaíng 50 khi cáön âoïng coüc xiãn. Âãø âiãöu chènh âæåüc coï thãø duìng tàng âå hoàûc xi lanh thuyí læûc. c) Âáöu buïa: laì bäü pháûn træûc tiãúp gáy ra læûc âoïng coüc. Hiãûn nay coï caïc loaûi âáöu buïa: buïa råi, buïa håi næåïc, buïa âiãzen, buïa rung, buïa thuyí læûc. 71
  3. Chæång 4. Maïy âoïng coüc - Buïa råi coï kãút cáúu âån giaín, duìng mäüt váût nàng náng lãn åí mäüt âäü cao naìo âoï roìi thaí xuäúng âãø âoïng coüc. Loaûi naìy cho nàng suáút tháúp. - Buïa håi næåïc coï táöng säú giao âäüng cao, 200 âãún 300 láön/phuït coï khi tåïi 500 láön/phuït; coüc âoïng khäng bë våí song coï nhæåüc âiãøm laì thiãút bë âi theo quaï cäöng kãönh nãn hiãûn nay êt duìng. - Buïa âiãzen, buïa rung, buïa thuyí læûc: caí ba âãöu coï æu âiãøm goün nheû, cå âäüng, âäüc láûp, hiãûu quaí âoïng coüc cao. Do âoï caïc loaûi buïa naìy hiãûn nay âang âæåüc sæí duûng räüng raîi trong cäng taïc âoïng coüc. 4.2 Buïa maïy håi næåïc: chaûy bàòng håi næåïc. Noï gäöm pháön cháöy, tæïc pháön chuyãøn âäüng lãn xuäúng, tao ra læûc xung kêch lãn âáöu coüc; pháön báút âäüng tæïc voí bãû buïa, âaím baío hæåïng chuyãøn âäüng cho pháön cháöy; pháön muî coüc chëu træûc tãúp læûc xung kêch caíu pháön cháöy Coï hai loaûi buïa håi næåïc: loaûi buïa taïc duûng âån vaì taïc duûng keïp. a,b- buïa håi âån âäüng; c,d) buïa håi song âäüng 1- muîi coüc; 2- van håi;3- pit täng báút âäüng; 4- xy lanh chaìy; 5- pit täng cháöy;6- xy lanh a) Buïa håi âån âäüng: loaûi buïa âiãöu khiãøn van håi bàòng tay hay tæû âäüng 72
  4. Chæång 4. Maïy âoïng coüc Troüng læåüng pháöng cháöy : 1 - 6 táún Chiãöu cao náng cháöy : 0.9 - 1.5m Aïp suáút håi næåïc : 6 - 8 atm Säú nhaït âoïng : 10 - 30 nhaït/phuït Æu âiãøm: - Cáúu taûo âån giaín chuyãøn âäüng lãn xuäúng äøn âënh - Troüng læåüng hæîu êch chiãúm 70% troüng læåüng buïa Khuyãút âiãøm: - Säú nhaït âoïng trong mäüt phuït nhoí, caí khi van håi âæåüc âiãöu chènh tæû âäüng( 50 nhaït/phuït) nãn nàng suáút âoïng coüc tháúp. - Äúng cao su dáùn håi chuyãøn âäüng theo buïa nãn choïng hæ hoíng. b) Buïa håi song âäüng Troüng læåüng pháön cháöy : 200 - 2200 kg Säú nhaït âoïng : 120 - 300 nhaït/phuït Æu âiãøm: - Säú nhaït âoïng khaï låïn, do van håi âæåüc âiãöu khiãøn tæû âäüng - Coï thãø thay âäøi xung læûc âoïng coüc Khuyãút âiãøm: - Troüng læåüng hæïu êch chiãúm khoaíng 20-30% troüng læåüng buïa. - Khuyãút âiãøm chung cuía caïc loaûi buïa håi laì cáön coï thiãút bë näöi håi hay maïy neïn khê, nhæ váûy maïy cäöng kãönh, di chuyãøn khoï khàn. 4.3 Buïa Âiãzen( buïa näø): Nguyãn lyï laìm viãûc cuía buïa âäúng coüc âiãzen laì dæûa trãn nguyãn lyï laìm viãûc cuía âäüng cå âiãzen. Pháön cháöy cuía buïa khi råi xuäúng, neïn eïp khäng khê trong xi lanh, âäöng thåìi laìm tàng nhiãût âäü cuía khäng khê âoï âãún âäü laìm bäúc chaïy nhiãn liãûu. Luïc âoï nhiãn liãûu âæåüc phun vaìo xy lanh vaì bë chaïy näø, pháön cháöy bë âáøy tung lãn cao. Sau âoï cháöy råi xuäúng bàòng troüng læåüng baín thán, âáûp lãn âáöu coüc, âäöng thåìi tiãúp tuûc neïn khäng khê. Æu âiãøm: - Troüng læåüng chãút( pháön xi lanh) nhoí - Goün nheû hån buïa håi, buïa thuyí læûc, váûn chuyãøn dãø daìng - Tiãu êt täún nhiãn liãûu reí tiãön Khuyãút âiãøm: 73
  5. Chæång 4. Maïy âoïng coüc - Nàng læåüng hæîu êch nhoí - Buïa hay bë cám( khäng näø âæåüc) - Táön säú nhaït buïa tháúp( 50-70nhaït/phuït) nhoí thua buïa håi song âäüng - Troüng læåüng pháön cháöy cuía buïa âiãzen cäüt äúng 500-1000kg, coï thãø âoïng âæåüc caïc loaûi coüc BTCT nàûng tåïi 13 táún, daìi 25m. Buïa âoïng coüc âiãzen a)loaûi hai coüc dáùn; b) loaûi äúng dáùn 74
  6. Chæång 4. Maïy âoïng coüc Buïa âiãzen äúng dáùn vaì trçnh tæû hoaût âäüng; 1-dáy tåìi;2-bãû buïa;3-xy lanh buïa näø;4- äúng thoaït vaì huït khê;5- bçnh dáöu;6-duûng cuû náng pit täng cháöy âãø khåíi âäüng;8- xy lanh dáùn hæåïng;9- pit täng cháöy;10-chäút caï;11-båm dáöu 4.4. Buïa rung: Nguyãn lyï laìm viãûc cuía buïa rung laì låüi duûng læûc ráy rung do truûc lãûch tám hay âéa lãûch tám sinh ra âãø truyãön vaìo coüc. Trong quaï trçnh laìm viãûc coüc luän rung âäüng nãn giaím âæåüc læûc ma saït giæîa coüc váö âáút laìm cho coüc xuäúng nhanh hån. Buïa rung coï kãút cáúu âån giaín, kêch thæåïc nhoí, coï tênh cå âäüng cao, laìm viãûc tin cáûy, dãø âiãöu khiãøn, coüc khäng bë våí nhæ caïc loaûi buïa va âáûp, nãn giaï thaình haû 2- 3 láön so våïi buïa khaïc. Tuy nhiãn coï nhæåüc âiãøm laì trong quaï trçnh laìm viãûc læûc gáy rung laìm aính hæåíng tåïi caïc cäng trçnh lán cáûn vaì aính hæåíng træûc tiãúp âãún tuäøi thoü cuía âäüng cå. Buïa rung coï loaûi näúi cæïng(táöng säú tháúp 300-500láön/phuït), loaûi näúi mãöm( táön säú cao 700-1500 láön/phuït) vaì loaûi va rung a) Buïa rung coï táöng säú tháúp;b) buïa va rung coï táöng säú cao 1- âäüng cå âiãûn;2- baïnh ràng truyãön læûc trung gian;3- hãû baïnh ràng âäöng bäü;4- baïnh tám sai;5- muî coüc;6- coüc;7- hãû baïnh ràng truyãön læûc;8- táúm gia troüng;9- loì so giaím rung c)Buïa va âáûp 1- bäü pháûn taûo va âáûp;2- baïnh tám sai;3-âãú buïa;4- bãû;5- lo xo;6- muî coüc 75
  7. Chæång 4. Maïy âoïng coüc 4.5 Buïa âoïng coüc thuyí læûc: laìm viãûc dæåïi taïc duûng cuía cháúït loíng cäng taïc coï aïp suáút cao 10-16Mpa( 100-160kg/cm2). Buïa âoïng coüc thuyí læûc phaíi coï thiãút bë neïn âãø taûo aïp suáút cho cháút loíng cäng taïc. Caïc buïa thuyí læûc coï thãø âaût âãún nàng læåüng va âáûp 3.5-120 KJ vaì säú láön va âáûp 50-170 láön/phuït, khäúi læåüng âáöu buïa 210-7500 kg. Loaûi buïa naìy khi laìm viãûc khäng gáy ä nhiãøm mäi træåìng, dãø khåíi âäüng ngay caí khi laìm viãûc trãn nãön âáút yãúu. Buïa âoúng coüc thuyí læûc coï hai loaûi buïa âån âäüng vaì buïa song âäüng. Trong loaûi âån âäüng cháút loíng chè náng âáöu buïa lãn räöi cho råi tæû do; loaûi buïa song âäüng cháút loíng laìm caí hai nhiãûm vuû: náng âáöu buïa lãn cao vaì âáøy cho råi coï gia täúc. Så âäö buïa thuyí læûc song âäüng 1- âãú buïa;2- thán buïa;3- âáöu buïa;4- caïn pit täng;5- khoang dæåïi pit täng;6- pit täng;7- van mäüt chiãöu;8- van phán phäúi; 9- khoang treãn pit täng; I- äúng vaìo; II- äúng ra 76
  8. Chæång 4. Maïy âoïng coüc 4.6 Cäng suáút cuía buïa maïy: cäng suáút cuía buïa maïy phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo säú nàng læåüng chi phê cho mäüt chu kyì âoïng coüc, phuû thuäüc vaìo säú láön va âáûp trong mäüt âån vë thåìi gian. 4.6.1 Cäng suáút buïa håi Nãúu goüi n laì säú láön va âáûp cuía buïa trong mäüt phuït vaì A laì cäng tiãu hao cho mäüt láön âoïng coüc thç trong mäüt giáy cäng suáút tiãu hao A.n âãø âoïng coüc seî laì: P = (KW) 60.75 Trong âoï: a) Våïi buïa håi taïc duûng âån thç Nàng læåüng va âáûp âæåüc xaïc âënh A = Q. H. k (KGcm) Trong âoï: Q- troüng læåüng pháön va âáûp cuía buïa (KG) H- chiãöu cao råi (m) k- hãû säú tênh âãún sæû máút maït do ma saït trong cå cáúu cuía buïa( thæåìng láúy k= 0.9) b) Våïi buïa taïc duûng keïp Nàng læåüng va âáûp âæåüc xaïc âënh A = Q. H. k + p. ω. H (KGcm) Trong âoï: H- haình trçnh cuía pit täng (cm) ω- diãûn têch laìm viãûc cuía pit täng (cm2) p- aïp læûc håi(khängkhê) trong xi lanh buïa (KG/cm ) 2 Q- troüng læåüng va âáûp cuía buïa (KG) k- hãû säú ma saït ( k= 0.9) Chuï yï ràòng chiãöu cao låïn nháút Hmax trong âiãöu kiãûn cho pheïp thç phuû thuäüc vaìo âäü bãön cuía coüc, xaïc âënh theo cäng thæïc σ 2 .F .l Hmax= (cm) 2 E.Q Trong âoï: σ- giåïi haûn bãön cuía coüc l- chiãöu daìi coüc (m) F- diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía coüc( m2) E- mäâun âaìn häöi cuía váût liãûu coüc( KG/cm2) Q- troüng læåüng pháön råi cuía buïa ( KG) 77
  9. Chæång 4. Maïy âoïng coüc 4.6.2 Cäng suáút cuía buïa âiãzen A.n P= (KW) 60.1000 Trong âoï : A- nàng læåüng råi cuía buïa (N.m) n- säú láön råi cuía buïa trong mäüt phuït (láön/phuït) 4.6.3 Cäng suáút buïa rung p.γ .n P= ( KW) 60.1000 Trong âoï: p- læûc ráy rung (N) G p= .e. ω2 g γ- biãn âäü rung (m) n- váûn täúc quay cuía truûc lãûch tám ( voìng/phuït) G- troüng læåüng khäúi lãûch tám (N) g- gia täúc troüng træåìng ω- gia täúc cuía khäúi lãûch tám (1/s) e- âäü lãûch tám (m) 78
Đồng bộ tài khoản