intTypePromotion=3

Chương 4b: Khuôn dạng Gói tin IP

Chia sẻ: Le Trung Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
253
lượt xem
74
download

Chương 4b: Khuôn dạng Gói tin IP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân mảnh và Hợp chất Gói tin IP: Kênh truyền có MTU (max.transfer size) - frame lớn nhất mà tầng liên kết dữ liệu có thể gửi được. Các công nghệ truyền có giá trị MTU có thể khác nhau. IP datagram "lớn" có thể bị chia nhỏ trong mạng (Phân mảnh)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4b: Khuôn dạng Gói tin IP

 1. Khuôn d ng Gói tin IP Phiên b n giao th c IP 32 bits ð dài toàn b datagram (bytes) ð dài tiêu ñ (byte) ver head. type of length len service M c tiêu Phân “Ki u” c a d li u fragment M nh và H p nh t 16-bit identifier flgs offset S lư ng t i ña các time to upper Internet ch ng còn l i live layer checksum (qua m i router s b gi m ñi m t) 32 bit ñ a ch IP máy tính g i 32 bit ñ a ch IP máy tính nh n Giao th c giao v n t ng trên s nh n Tùy ch n (N u có) Ví d : Nhãn th i d li u trong payload gian, Tuy n ñư ng ñã ñi qua, xác ñ nh danh sách các D li u router s qua (TCP hay UDP segment Có ñ dài tùy ý) 4: Network Layer 4b-1
 2. Phân m nh và H p nh t Gói tin IP Kênh truy n có MTU (max.transfer size) – frame l n nh t mà t ng liên k t d li u có th g i ñư c. Các công ngh truy n có giá tr Phân m nh: MTU có th khác nhau in: 1 datagram l n IP datagram “l n” có th b chia out: 3 datagram nh hơn nh trong m ng (Phân m nh) M t datagram b chia thành nhi u datagram H p nh t H p nh t ñư c th c hi n t i ñích Các bit trong trư ng tiêu ñ c a gói tin IP ñư c s d ng ñ xác ñ nh và s p x p ñúng th t các “m nh” 4: Network Layer 4b-2
 3. Ví d v Phân m nh và H p nh t length ID fragflag offset =4000 =x =0 =0 M t datagram l n b chia thành m t vài datagram có kích thư c nh hơn length ID fragflag offset =1500 =x =1 =0 length ID fragflag offset =1500 =x =1 =1480 length ID fragflag offset =1040 =x =0 =2960 4: Network Layer 4b-3
 4. ICMP: Internet Control Message Protocol ðư c các Máy tính, Router, Gateway s d ng ñ trao ñ i các Type Code description thông tin v t ng M ng 0 0 echo reply (ping) 3 0 dest. network unreachable Báo l i: unreachable host, 3 1 dest host unreachable network, port, protocol 3 2 dest protocol unreachable Hi n th request/reply (L nh 3 3 dest port unreachable ping) 3 6 dest network unknown Trong h th ng “n m trên” IP: 3 7 dest host unknown Thông ñi p ICMP ñư c ñ t 4 0 source quench (congestion trong IP datagram control - not used) 8 0 echo request (ping) Thông ñi p ICMP : Ki u (Type), 9 0 route advertisement Mã (code) cùng v i 8 byte ñ u tiên 10 0 router discovery c a IP datagram gây l i 11 0 TTL expired 12 0 bad IP header 4: Network Layer 4b-4
 5. Chuy n ti p D li u: Các bư c N u không có l i, tìm ki m ñ a ch ñích c a gói tin trong b ng Chuy n ti p: N u nút ñích n m trên m ng mà router có k t n i tr c ti p: công vi c ti p theo c a t ng Liên k t d li u Ngư c l i, • Tìm ki m: xác ñ nh router ch ng k ti p và giao di n ra tương ng • N u c n thi t, phân m nh gói tin • Chuy n ti p gói tin ra giao di n c a c ng ra tương ng (là router “hàng xóm”) Th %netstat –rn ñê xem B ng chuy n ti p 4: Network Layer 4b-5
 6. ð nh tuy n trên Internet M ng toàn c u Internet bao g m các Mi n t tr (Autonomous Systems - AS) k t n i v i nhau: M i AS có m t ñ nh danh riêng (ASN – AS Number) ð nh tuy n hai m c: Intra-AS (N i mi n): Ngư i qu n tr ch u trách nhi m l a ch n Inter-AS (Liên mi n): Chu n th ng nh t chung 4: Network Layer 4b-6
 7. Các ki u AS khác nhau Qwest AT&T Internet2 Transit AS: Các nhà cung c p Yale default routes 0.0.0.0/0 pointing to provider. 132.130.0.0/16 Non-Transit (stub) AS 128.36.0.0/16 Ph m vi nh (công ty) multihomed AS: Công ty l n (Không chuy n ti p) 4: Network Layer 4b-7
 8. Ví d ð nh tuy n trên Internet AS C (RIP intra AS A AS B routing) (OSPF intra (OSPF intra routing) routing) a b BGP b 4: Network Layer 4b-8
 9. ð nh tuy n Liên mi n và N i mi n Router gateway ð nh tuy n C.b liên mi n AS B.a Gi a A và A.a B Host b A.c c h2 a C a b a B Host d c ð nh tuy n n i h1 b A mi n ð nh tuy n n i mi n trong AS A trong AS B Router trong m t mi n 4: Network Layer 4b-9
 10. ð nh tuy n N i mi n (Intra-AS) Còn g i là Interior Gateway Protocols (IGP) M t s IGP ph bi n RIP: Routing Information Protocol OSPF: Open Shortest Path First IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (ñ c quy n c a Cisco) 4: Network Layer 4b-10
 11. RIP ( Routing Information Protocol) Thu t toán Distance vector Tích h p trong HðH BSD-UNIX vào năm 1982 ðo kho ng cách: S ch ng (c c ñ i = 15 ch ng) T i sao như v y? Distance vectors : 30s trao ñ i thông tin m t l n thông qua Response Message (cũng còn g i là qu ng cáo - advertisement) M i qu ng cáo: có th chuy n t i 25 tr m khác 4: Network Layer 4b-11
 12. RIP (Routing Information Protocol) z w x y A D B C M ng ðích Router K ti p S lư ng các ch ng ñ n ñích. w A 2 y B 2 z B 7 x -- 1 …. …. .... B ng ñ nh tuy n trong D 4: Network Layer 4b-12
 13. RIP: ðư ng truy n b H ng và Khôi ph c l i N u không nh n ñư c qu ng cáo nào trong 180s --> ðư ng truy n ñ n hàng xóm coi như b c t ñ t Tuy n ñư ng ñ n hàng xóm coi như không h p l G i qu ng cáo ñ n các hàng xóm khác ð n lư t mình hàng xóm cũng g i qu ng cáo m i (n u b ng ñ nh tuy n thay ñ i) Vi c m t ñư ng truy n b h ng nhanh chóng ñư c các router khác bi t poison reverse ñư c s d ng ñ ngăn ch n l p vô h n 4: Network Layer 4b-13
 14. X lý B ng ñ nh tuy n trong RIP B ng ñ nh tuy n trong RIP ñư c ti n trình t ng ng d ng qu n lý (route-d daemon) Các qu ng cáo ñư c g i ñ nh kỳ trong gói tin UDP 4: Network Layer 4b-14
 15. Ví d v B ng ñ nh tuy n trong RIP Router: giroflee.eurocom.fr Destination Gateway Flags Ref Use Interface -------------------- -------------------- ----- ----- ------ --------- 127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 26492 lo0 192.168.2. 192.168.2.5 U 2 13 fa0 193.55.114. 193.55.114.6 U 3 58503 le0 192.168.3. 192.168.3.5 U 2 25 qaa0 224.0.0.0 193.55.114.6 U 3 0 le0 default 193.55.114.129 UG 0 143454 Có n i v i Ba m ng LAN l p C Router ch bi t các tuy n ñư ng n i t i các LAN ñó Router ng m ñ nh ñư c s d ng ñ chuy n ñi ch khác ð a ch multicast: 224.0.0.0 Giao di n Loopback (ñ debug) 4: Network Layer 4b-15
 16. OSPF (Open Shortest Path First) “open”: chu n m S d ng thu t toán Link State Gói LS ñư c g i Nút bi t v toàn b topo m ng Tuy n ñư ng ñư c xác ñ nh nh thu t toán Dijkstra Thông ñi p qu ng cáo trong OSPF : M i m c ng v i m t router hàng xóm Các qu ng cáo ñư c g i trên toàn b AS (g i tràn ng p) 4: Network Layer 4b-16
 17. Các ñ c ñi m “ưu vi t” c a OSPF (so v i RIP) An ninh: Có th ki m ch ng các thông ñi p OSPF (ñ ngăn ng a phá ho i); S d ng k t n i TCP Cho phép các tuy n ñư ng có cùng m t giá (không có trong RIP) Trên m i ñư ng truy n, có nhi u giá khác nhau cho các TOS khác nhau (ví d ñư ng truy n v tinh có giá “th p” cho d ch v c g ng t i ña; “cao” cho d ch v th i gian th c) H tr g i m t ñích và g i nhi u ñích (multicast): Multicast OSPF (MOSPF) gi ng OSPF Phân nh OSPF trong các mi n l n. 4: Network Layer 4b-17
 18. Phân c p OSPF 4: Network Layer 4b-18
 19. Phân c p OSPF Phân c p hai m c: c c b , tr c chính. Qu ng cáo Link-state trong m t vùng c c b M i nút ch bi t topo trong m t vùng; ch bi t hư ng (ñư ng ñi t t nh t) t i các vùng khác. Area border router: “t ng h p” kho ng cách ñ n các nút trong vùng, qu ng cáo ñ n các Area Border router khác. Backbone router: ch y thu t toán ñ nh tuy n OSPF trên tr c chính. Boundary router: K t n i t i các AS khác. 4: Network Layer 4b-19
 20. IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) ð c quy n c a công ty CISCO; thay th RIP (gi a 1980) Distance Vector, gi ng RIP ðo b ng nhi u tiêu chí khác nhau (ð tr , Băng thông, ð tin c y, T i…) S d ng TCP ñ c p nh t thông tin ñ nh tuy n ð nh tuy n không b l p thông qua Distributed Updating Alg. (DUAL) 4: Network Layer 4b-20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản