Chương 5-Đảng lãnh đạo thời kì quá độ lên CNXH(1975-2006)

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
156
lượt xem
85
download

Chương 5-Đảng lãnh đạo thời kì quá độ lên CNXH(1975-2006)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Chương 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5-Đảng lãnh đạo thời kì quá độ lên CNXH(1975-2006)

 1. Moân: Lòch söû Ñaûng ÑEÀ CÖÔNG TOÙM TAÉT BAØI V ÑAÛNG LAÕNH ÑAÏO CAÛ NÖÔÙC QUAÙ ÑOÄ LEÂN CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI VAØ BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC (1975-2006) I- ÑAÛNG LAÕNH ÑAÏO CAÛ NÖÔÙC QUAÙ ÑOÄ LEÂN CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI VAØ BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC (1975-1986) 1) Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IV cuûa Ñaûng (12/1976) vaø thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm (1976-1980) a. Tình hình Vieät Nam sau 1975 vaø Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IV cuûa Ñaûng * Tình hình Vieät Nam - Sau chieán thaéng 1975,thaùng 8.1975 Hoäi nghò BCHTW Ñaûng laàn thöù 24 khoùa III (8/1975) ñaõ ñöôïc trieäu taäp , Hoäi nghò ñeà ra chuû tröông thoáng nhaát ñaát nöôùc veà moïi maët & khaúng ñònh quyeát taâm ñöa caû nöôùc ñi leân CNXH.Sau 20 naêm bò chia caét ,ñaát nöôùc ta ñaõ coù ñieàu kieän hôn ñeå söû duïng toát caùc nguoàn löïc cho coâng cuoäc xaây döïng CNXH. *Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IV (12/1976) Baùo caùo chính trò neâu leân 3 ñaëc ñieåm : + Nöôùc ta töø moät xaõ hoäi maø neàn kinh teá chuû yeáu laø saûn xuaát nhoû tieán thaúng leân CNXH boû qua giai ñoaïn phaùt trieån TBCN. + Toå quoác ta ñaõ hoøa bình ,ñoäc laäp, thoáng nhaát caû nöôùc ñi leân CNXH vôùi nhieàu thuaän lôïi song cuõng nhieàu khoù khaên do haäu quaû cuûa 30 naêm chieán tranh & taøn dö cuûa chuû nghóa thöïc daân gaây ra. + Hoaøn caûnh quoác teá thuaän lôïi song cuoäc đñaáu tranh “ai thaéng ai” giöõa caùch maïng & phaûn caùch maïng ñang dieãn ra gay go,aùc lieät. -Ñöôøng loái chung: (taøi lieäu hoïc taäp) -Ñöôøng loái xaây döïng kinh teá(taøi lieäu hoïc taäp) Ñaïi hoäi IV laø ñaïi hoäi laø ñaïi hoäïi ñaùnh daáu söï toaøn thaéng cuûa söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc, thoáng nhaát toå quoác, khaúng ñònh vaø xaùc ñònh con ñöôøng ñi leân CNXH. Ñöôøng loái cuûa Ñaïi hoäi IV vaïch ra laø ñöôøng loái chieán löôïc cho suoát thôøi kyø quaù ñoä , chöa ñöôïc cuï theå hoùa cho phuø hôïp vôùi töøng chaëng ñöôøng, töøng giai ñoaïn, veà caên baûn ñöôøng loái cuûa ñaïi hoäi IV vaãn laø ñöôøng loái theo moâ hình cuõ vôùi söï öu tieân coâng nghieäp naëng, ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, caûi taïo XHCN baèng caùch xoùa boû nhanh caùc thaønh phaàn kinh teá phi XHCN. ÔÛ Ñaïi hoäi IV(12-1976) ta chöa toång keát ñöôïc kinh nghieäm xaây döïng CNXH ôû Mieàn Baéc, chöa thaáy heát nhöõng haïn cheá cuûa moâ hình cuõ cuõng nhö chöa löôøng heát nhöõng khoù khaên cuûa giai ñoaïn naøy. b. Ñaûng laõnh ñaïo thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm 1976-1980. Giai ñoaïn 1975-1981 -Kinh teá phaùt trieån chaäm .Toång saûn phaåm XH chæ ñaït 1,4%. Noâng nghieäp: Toác ñoä taêng bình quaân chæ 1,9%/ naêm -trong khi daân soá taêng -1-
 2. Moân: Lòch söû Ñaûng 2,24% Coâng nghieäp: nhòp ñoä taêng giaù trò saûn löôïng CN chæ 0,6%/ naêm Toång saûn löôïng CN quoác doanh giaûm 2,6%.. Thu nhaäp quoác daân chæ taêng 0,4%.Nhöõng soá lieäu ñoù cho thaáy ñaõ xuaát hieän söï khuûng hoûang kinh teá xaõ hoäi, söï khuûng hoûang naøy tröôùc heát laø do nguyeân nhaân khaùch quan taïo ra- trong thôøi gian naøy ñaát nöôùc ta voán coù xuaát phaùt ñieåm kinh teá thaáp laïi lieân tieáp gaëp thieân tai, ñòch hoïa, döï tröõ caïn kieät, vieän trôï giaûm suùt. Myõ caám vaän- Song, xeùt veà maët laõnh ñaïo, Ñaûng ta nhaän ñònh raèng “treân nhöõng maët nhaát ñònh,khuyeát ñieåm sai laàm veà laõnh ñaïo vaø quaûn lyù laø nguyeân nhaân chuû yeáu gaây ra hoaëc laøm traàm troïng theâm tình hình khoù khaên veà kinh teá xaõ hoäi” Tuy nhieân cuõng caàn nhaän thöùc ñöôïc nhöõng thaønh töïu raát cô baûn cuûa giai ñoaïn naøy * Veà baûo veä toå quoác: - Chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc thaéng lôïi to lôùn trong vieäc baûo veä toå quoác veïn toaøn qua 2 cuoäc chieán tranh bieân giôùi(Taây Nam &Phía baéc)& laøm nghóa vuï quoác teá giuùp Kampuchia . * Veà ñoái ngoaïi: Thöïc hieän di chuùc cuûa Baùc ,thôøi gian naøy caùc ñoàng chí laõnh ñaïo Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñaõ ñi thaêm caùc nöôùc anh em ñaõ uûng hoä vaø giuùp ñôõ cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cuûa Vieät Nam.Ngaøy 20-9-1977 LHQ coâng nhaän Vieät Nam laø moät thaønh vieân.Cuoái naêm 1980, ta ñaõ thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi 106 nöôùc. * Veà xaây döïng CNXH, tö duy môùi ñaõ töøng böôùc hình thaønh,ñöôøng loái xaây döïng CNXH ñöôïc boå sung töø thöïc teá & ñöôïc cuï theå hoùa  Nhöõng naêm 1976-1978, ñaõ xuaát hieän “khoaùn chui” trong noâng nghieäp ôû Ñoà Sôn(Haûi Phoøng) vaø moät soá ñòa phöông khaùc.Ñaây laø daáu hieäu cuûa caùch toå chöùc môùi trong noâng nghieäp . Thaùng 8/1979 Hoäi nghò BCH TW laàn thöù 6 (khoaù IV) thoâng qua NQ soá 20, 21 môû ñaàu cho tö duy môùi veà kinh teá cuûa Ñaûng.(Thöïc hieän tinh thaàn ñoù,nhaø nöôùc cuõng coâng boá haøng loaït nhöõng quyeát ñònh môùi veà kinh teá Cuï theå: + quyeát ñònh xoùa tình traïng ngaên soâng caám chôï.(16 – 8-1979 HÑCP) + quyeát ñònh khuyeán khích taän duïng ñaát noâng nghieäp maø taäp theå khai thaùc khoâng kòp thôøi cho nhöõng hoä gia ñình, nhöõng ñôn vò coù naêng löïc saûn xuaát ,khoâng tính vaøo phöông aùn aên chia cuûa HTX(10-9-1979 HÑCP) + quyeát ñònh khuyeán khích chaên nuoâi traâu boø,saûn phaåm chaên nuoâi töï do mua baùn,trao ñoåi(3-10-1979 HÑCP) + quyeát ñònh môû roäng kinh doanh theo hôïp ñoàng kinh teá 2 chieàu cuûa nhaø nöôùc vaø cô sôû saûn xuaát.(13-10-1979 HÑCP) + quyeát ñònh veà chính saùch phaân phoái thu nhaäp trong HTX & taäp ñoøan saûn xuaát noâng nghieäp,theo höôùng phaân phoái theo keát quaû lao ñoäng nhaèm kích thích vieäc naâng cao naêng xuaát (5-11-1979 HÑCP) -2-
 3. Moân: Lòch söû Ñaûng -Thaùng 9/1980, TW môû hoäi nghò nghieân cöùu veà “khoaùn chui” ôû Ñoà Sôn -Haûi Phoøng vaø caùc tænh khaùc, sau ñoù ra thoâng baùo soá 22 cho pheùp khoaùn saûn phaåm ôû caùc tænh.12/1980 HN BCH TW laàn thöù 9 nhaän ñònh coâng taùc khoùan laø bieän phaùp then choát ñöa noâng nghieäp phaùt trieån. -13/01/1981, Ban bí thö ra chæ thò soá 100, khoaùn saûn phaåm ñeán nhoùm vaø ngöôøi lao ñoäng trong hôïp taùc xaõ.  Ngaøy 21-1-1981, QÑ 25CP quyeát ñònh ñoåi môùi kinh teá quoác doanh, ngoaøi nhöõng xí nghieäp coù vò trí kinh teá quan troïng ñöôïc ñaûm baûo nhöõng phöông tieän vaät chaát ñeå hoaït ñoäng oån ñònh, caùc xí nghieäp khaùc ñöôïc giao quyeàn chuû ñoäng kinh doanh veà taøi chính , cho pheùp xí nghieäp quoác doanh xaây döïng keá hoaïch 3 phaàn.(saûn xuaát theo chæ tieâu cuûa nhaø nöôùc,saûn xuaát töï hoaïch toaùn,saûn xuaát môû roäng quy moâ)hình thöùc traû löông khoùan ,löông saûn phaåm, traû tieàn thöôûng trong caùc xí nghieäp quoác doanh ñöôïc QÑ 26 CP ñeà ra.  Ngaøy 23-6-1980 BCT ra NQ 26 /NQTW veà caûi tieán coâng taùc phaân phoái löu thoâng,nhaán maïnh nguyeân taéc giaù caû phaûi phuø hôïp vôùi chi phí saûn xuaát vaø löu thoâng, tích cöïc xoùa cheá ñoä tem phieáu. Caùc nghò quyeát, quyeát ñònh , chæ thò treân laø moät söï tìm toøi coù yù nghóa, söï heù môû moät tö duy môùi veà kinh teá ,theå hieän naêng löïc baùm saùt thöïc tieãn cuoäc soáng cuûa Ñaûng, tö duy môùi naøy ñaõ giuùp noâng nghieäp , coâng nghieäp phaân phoái löu thoâng coù nhöõng chuyeån bieán môùi, ñaây chính laø söï ñoåi môùi töøng phaàn ñeå ñi ñeán söï ñoåi môùi toøan dieän hôn . 2. Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù V cuûa Ñaûng thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn thöù 3 (1981-1985) * Ñaïi hoäi V (3/1982)  Xaùc ñònh CMVN coù 2 nhieäm vuï chieán löôïc “Moät laø xaây döïng thaønh coâng CNXH, hai laø saün saøng chieán ñaáu baûo veä toå quoác Vieät Nam XHCN”.  Ñöa ra khaùi nieäm “chaëng ñöôøng ñaàu tieân cuûa CNXH” Ñaïi hoäi V ñaõ ñieàu chænh moät böôùc quy moâ vaø toác ñoä phaùt trieån coâng nghieäp hoaù, coi noâng nghieäp laø maët traän haøng ñaàu, Ñaïi hoäi chæ ra trong thôøi kyø quaù ñoä caàn phaûi coù noäi dung, hình thöùc, böôùc ñi thích hôïp. Song ñaïi hoäiV chöa nhìn thaáy ñöôïc söï caàn thieát phaûi duy trì neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn,Ñaïi hoäi coi noâng nghieäp laø maët traän haøng ñaàu song chöa coù giaûi phaùp ñoàng boä ñeå giaûi phoùng söùc saûn xuaát trong noâng nghieäp,chöa coù quan ñieåm cuï theå veà keát hôïp keá hoaïch vôùi thò tröôøng, coâng taùc quaûn lí löu thoâng phaân phoái chæ moät chieàu do keá hoaïch nhaø nöôùc quyeát ñònh.  Tình hình thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn 2 (1981-1985) Thu nhaäp bình quaân taêng 6,4% (1976-1980: 0,4) saûn löôïng noâng nghieäp ñaõ taêng bình quaân 4,9% naêm saûn löôïng löông thöïc trung bình töø 13,4 trieäu taán/1 naêm (1976- -3-
 4. Moân: Lòch söû Ñaûng 1980) leân 17 trieäu taán 1981-1985. Tuy nhòp ñoä phaùt trieån chöa cao, coøn baáp beânh, nhöng thöïc teá cho thaáy chæ thò khoaùn 100 ñaõ môû loái cho qhsx ôû noâng nghieäp Trong coâng nghieäp: TCN saûn löôïng coâng nghieäp taêng 9,5% moät naêm. Trong cô caáu nhoùm B (coâng nghieäp nheï) gia taêng so vôùi nhoùm A(Coâng nghieäp naëng). Ñaây laø moät söï ñieàu chænh caàn thieát. Trong lónh vöïc phaân phoái löu thoâng . Thaùng 6/1985 Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 8 (KhoaùV) ñaõ ñeà ra chuû tröông ñieàu chænh giaù caû, caûi tieán cheá ñoä tieàn löông, ñoåi tieàn,thöïc hieän chính saùch 1 giaù.Thaùng 8/1985 Boä chính trò ra Nghò quyeát soá 28-pheâ chuaån caùc phöông aùn giaù-löông –tieàn. Ñaây laø khaâu ñoät phaù ñeå xoùa boû cô cheá bao caáp, song ñaùng tieác laø quaù trình thöïc hieän nghò quyeát ñaõ khoâng tính toaùn ñaày ñuû. Ngaøy 14-9-1985 thöïc hieän ñôït toång ñieàu chænh gia-ù löông –tieàn.Ñôït toång ñieàu chænh naøy ñaõ laøm traàm troïng hôn khuûng hoaûng kinh teá- xaõ hoäi. Laïm phaùt gia taêng vôùi toác ñoä phi maõ ( 774,7%) ,ta phaûi luøi 1 böôùc, thöïc hieän chính saùch 2 giaù ñeå oån ñònh Toùm laïi 10 Naêm 1975-1985 laø chaëng ñöôøng ñaàu tieân cuûa caû nöôùc ñi leân CNXH vaø laø nhöõng naêm maø moâ hình cuõ ñaõ boäc loä nhöõng nhöôïc ñieåm vaø trôû thaønh moät söùc caûn lôùn, ñoøi hoûi phaûi ñöôïc thay ñoåi, cuõng chính trong thôøi kyø naøy tö duy môùi töøng böôùc hình thaønh vaø phaùt trieån nhöng coøn raát khoù khaên. II. ÑAÛNG LAÕNH ÑAÏO THÖÏC HIEÄN ÑÖÔØNG LOÁI ÑOÅI MÔÙI, TIEÁN HAØNH COÂNG NGHIEÄP HOÙA HIEÄN ÑAÏI HOÙA ÑAÁT NÖÔÙC (1986  NAY) 1. Ñaïi hoäi VI (12/1986) Phaán ñaáu thöïc hieän coù keá hoaïch 5 naêm laàn IV (1986- 1990) * Hoaøn caûnh lòch söû: + Töø naêm 1980 trôû ñi xu theá treân theá giôùi chuyeån ñoåi töø ñoái ñaàu sang ñoái thoaïi. + Caùc nöôùc TQ, LX, Ñoâng Aâu ñeàu ñaõ vaø ñang vaøo nhöõng hoaït ñoäng caûi caùch kinh teá ñeå khaéc phuïc nhöõng khieám khuyeát trong moâ hình CNXH. + Ôû VN, sau hôn moät thaäp kyû (1975-1985) vöøa phaùt trieån kinh teá vöøa tìm toøi con ñöôøng xaây döïng CNXH, nhaân daân ta ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu trong coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø baûo veä toå quoác nhöng khoù khaên cuõng choàng chaát, ñaát nöôùc töø giöõa naêm 1980 laâm vaøo khuûng hoaûng KT-XH naëng neà ,chöa oån ñònh ñöôïc tình hình kinh teá xaõ hoäi nhö muïc tieâu maø ñaïi hoäi V ñeà ra. Ñaïi hoäi VI ñaùp öùng yeâu caàu cuûa CMVN laø ñoåi môùi ( tìm bieän phaùp, böôùc ñi ñuùng ñeå xaây döïng CNXH coù hieäu quaû hôn) a. Noäi dung chính cuûa Ñaïi hoäi: Kieåm ñieåm 10 naêm xaây döïng CNXH treân caû nöôùc& ruùt ra 4baøi hoïc kinh nghieäm -4-
 5. Moân: Lòch söû Ñaûng  Trong toaøn boä hoaït ñoäng cuûa mình, Ñaûng phaûi quaùn trieät tö töôûng laáy daân laøm goác, chaêm lo xaây döïng vaø phaùt huy quyeàn laøm chuûû taäp theå cuûa nhaân daân lao ñoäng.  Ñaûng phaûi luoân luoân xuaát phaùt töø thöïc teá, phaûi toân troïng vaø hoaït ñoäng theo caùc quy luaät khaùch quan.  Phaûi bieát keát hôïp söùc maïnh cuûa daân toäc vaø söùc maïnh cuûa thôøi ñaïi trong ñieàu kieän môùi.  Chaêm lo xaây döïng Ñaûng ngang taàm vôùi moät ñaûng caàm quyeàn laõnh ñaïo nhaân daân tieán haønh CMXHCN *Chuû tröông ñoåi môùi toaøn dieän vaø saâu saéc veà con ñöôøng xaây döïng CNXH trong thôøi kyø quaù ñoä cuûa nöôùc ta. Ñaïi hoäi laàn VI khaúng ñònh “tieáp tuïc ñöôøng loái chung cuûa CMXHCN vaø ñöôøng loái xaây döïng kinh teá XHCN do Ñaïi hoäi IV vaø Ñaïi hoäi V ñeà ra”.Treân cô sôû ñoù Ñaïi hoäi VI xaùc ñònh laïi muïc tieâu cho phuø hôïp vôùi quy luaät ñi leân CNXH ôû nöôùc ta laø: Muïc tieâu toång quaùt:(nhieäm vuï chung) “oån ñònh moïi maët tình hình kinh teá xaõ hoäi. Tieáp tuïc xaây döïng nhöõng tieàn ñeà caàn thieát cho vieäc ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù xhcn trong chaëng ñöôøng tieáp theo”. - Naêm muïc tieâu cuï theå trong nhöõng naêm coøn laïi cuûa chaëng ñöôøng ñaàu tieân laø:  Saûn xuaát ñuû tieâu duøng vaø coù tích luyõ  Böôùc ñaàu taïo ra moät cô caáu kinh teá hôïp lyù höôùng vaøo vieäc ñaåy maïnh saûn xuaát noâng nghieäp ,chuû yeáu laø löông thöïc ,thöïc phaåm haøng tieâu duøng vaø haøng xuaát khaåu  Xaây döïng vaø hoaøn thieän moät böôùc quan heä saûn xuaát môùi phuø hôïp vôùi tính chaát vaø trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát.  Taïo ra böôùc chuyeån bieán toát veà maët xaõ hoäi.  Ñaûm baûo nhu caàu quoác phoøng vaø an ninh Heä thoáng giaûi phaùp – nhöõng quan nieäm môùi trong lónh vöïc kinh teá * Boá trí laïi cô caáu saûn xuaát: Ñieàu chænh laïi cô caáu ñaàu tö taäp trung thöïc hieän ba chöông trình muïc tieâu veà löông thöïc, thöïc phaåm haøng tieâu duøng, haøng xuaát khaåu (ñaây cuõng laø noäi dung chính cuûa ñöôøng loái CNH XHCN trong chaëng ñöôøng ñaàu tieân) * Veà caûi taïo XHCN: laø nhieäm vuï thöôøng xuyeân lieân tuïc trong suoát thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH vôùi hình thöùc vaø böôùc ñi thích hôïp, xaây döïng quan heä saûn xuaát phuø hôïp vôùi tính chaát vaø trình ñoä cuûa löïc löôïng saûn xuaát, luoân luoân coù taùc duïng thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát. Coâng nhaän neàn kinh teá coù cô caáu nhieàu thaønh phaàn, coi chuû tröông -5-
 6. Moân: Lòch söû Ñaûng phaùt trieån neàn kinh teá coù cô caáu nhieàu thaønh phaàn laø chuû tröông chieán löôïc laâu daøi vaø laø 1 ñaëc tröng cuûa thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH. * Veà cô cheá quaûn lyù kinh teá: Xoaù boû cô cheá quaûn lyù quan lieâu bao caáp, xaây döïng cô cheá môùi (cô cheá thò tröôøng) phuø hôïp vôùi quy luaät khaùch quan vaø trình ñoä phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. *Ñ oåi môùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø söï quaûn lyù ñieàu haønh cuûa nhaø nöôùc cho phuø hôïp vôùi cô caáu kinh teá nhieàu thaønh phaàn vaø cô cheá quaûn lyù môùi. *Phaùt huy quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân ,thöïc hieän coù neà neáp khaåu hieäu “daân bieát, daân baøn, daân laøm, daân kieåm tra” *Môû roäng hôïp taùc quoác teá treân nguyeân taéc cuøng toàn taïi hoaø bình Yù nghóa cuûa Ñaïi hoäi VI Ñaùnh daáu böôùc chuyeån bieán quan troïng trong quaù trình keá thöøa vaø ñoåi môùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng veà chính trò, tö töôûng vaø toå chöùc, môû ñaàu cho coâng cuoäc ñoåi môùi toaøn dieän vaø saâu saéc caùch thöùc xaây döïng CNXH ôû nöôùc ta.Thaønh coâng cuûa Ñaïi hoäi VI laø söùc maïnh môùi, laø cô sôû heát söùc quan troïng trong vieäc taêng cöôøng ñoaøn keát, thoáng nhaát giöõa toaøn Ñaûng, toaøn daân. * Tình hình thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn IV (1986-1990) *1986-1988 Kinh teá gaëp nhieàu khoù khaên laïm phaùt tieáp tuïc gia taêng 1986: 774,7%- 1987: 223,1%; 1988: 393.8% . Saûn xuaát vaø ñôøi soáng khoù khaên. Trong thôøi kyø naøy Ñaûng vaø nhaø nöôùc tieáp tuïc boå sung nhöõng nghò quyeát vaø vaên baûn ñeå tieáp tuïc cuï theå hoaù ñöôøng loái ñoåi môùi. +Thaùng 7-1987 QÑ 217 (HÑBT) trao quyeàn töï chuû cho giaùm ñoác – ñaây laø 1 ñoåi môùi quan troïng trong quoác doanh veà kinh doanh. +Thaùng 12-1987 thoâng qua Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi + Thaùng 4-1988 BCT ban haønh nghò quyeát 10, thöïc hieän khoaùn hoä, giao ruoäng ñaát veà cho noâng daân. Ñöôøng loái ñoåi môùi ñi daàn vaøo cuoäc soáng, 3 chöông trình kinh teá ñaït nhöõng thaønh quaû roõ reät. *1989-1990 1988 Ta coøn nhaäp 45 vaïn taán löông thöïc • - Naêm 1990 Ta ñaõ coù döï tröõ löông thöïc vaø xuaát khaåu. ( 1-1,5 trieäu taán). • - CN taêng bình quaân 5,9% haøng naêm. Nhoùm B taêng nhanh hôn nhoùm A. • - Kieàm cheá ñöôïc laïm phaùt: -1989:34,7%-1990 :67,1% Haøng xuaát khaåu: noâng laâm haûi saûn, daàu khí mang ngoaïi teä veà ngaøy taêng. -6-
 7. Moân: Lòch söû Ñaûng Kieàm cheá ñöôïc laïm phaùt (xuoáng 2 con soá)Naêm 1988:393.8% ,Naêm - 1989:34.7%-Naêm 1990 :67.1% 2. Ñaïi hoäi VII (6/1991) chuû tröông tieáp tuïc thöïc hieän toaøn dieän ñöôøng loái ñoåi môùi .Ñaáu tranh thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn thöù V (1991-1995) Noäi dung cô baûn cuûa Ñaïi hoäi VII +Thoâng qua” Cöông lónh xaây döïng ñaát nöôùc trong thôøi kyø quaù ñoä tieán leân CNXH”,&”Chieán löôïc oån ñònh vaø phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi ñeán naêm 2000” - Xaùc ñònh quyeát taâm kieân trì con ñöôøng ñi leân CNXH maø lòch söû vaø nhaân daân ñaõ löïa choïn. - Trình baøy nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa CNXH maø nhaân daân ta xaây döïng (moâ hình CNXH cuûa Vieät Nam):  Do nhaân daân lao ñoäng laøm chuû.  Coù moät neàn kinh teá phaùt trieån cao döïa treân löïc löôïng saûn xuaát hieän ñaïi veà cheá ñoä coâng höõu veà caùc tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu.  Coù neàn vaên hoaù tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc.  Con ngöôøi ñöôïc giaûi phoùng khoûi aùp böùc boùc loät, baát coâng, laøm theo naêng löïc, höôûng theo lao ñoäng, coù cuoäc soáng aám no, töï do, haïnh phuùc, coù ñieàu kieän phaùt trieån toaøn dieän caù nhaân.  Caùc daân toäc trong nöôùc bình ñaúng, ñoaøn keát vaø giuùp ñôõ nhau tieán boä.  Coù quan heä höõu nghò vaø hôïp taùc vôùi nhaân daân vaø caùc nöôùc treân theá giôùi. Neâu leân nhöõng phöông höôùng cô baûn caàn naém vöõng trong quaù trình xaây döïng CNXH vaø baûo veä toå quoâùc. (1) Xaây döïng nhaø nöôùc XHCN, nhaø nöôùc cuûa nhaân daân, do nhaân daân, vì nhaân daân, laáy lieân minh coâng noâng trí thöùc laøm neàn taûng, do Ñaûng laõnh ñaïo. (2) Phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát, coâng nghieäp hoaù ñaát nöôùc theo höôùng hieän ñaïi gaén lieàn vôùi phaùt trieån moät neân noâng nghieäp toaøn dieän laø nhieäm vuï trung taâm nhaèm töøng böôùc xaây döïng cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät cuûa CNXH. (3) Phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát, thieát laäp töøng böôùc quan heä saûn xuaát töø thaáp ñeán cao vôùi söï ña daïng veà hình thöùc sôû höõu, phaùt trieån neàn kinh teá haøng hoaù nhieàu thaønh phaàn theo ñònh höôùng XHCN, vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc. (4) Tieán haønh caùch maïng XHCN treân lónh vöïc tö töôûng vaên hoaù laøm cho theá giôùi quan Maùc-Leânin vaø tö töôûng, ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh giöõ vò trí chuû ñaïo trong ñôøi soáng tinh thaàn xaõ hoäi. -7-
 8. Moân: Lòch söû Ñaûng (5) Thöïc hieän chính saùch ñaïi ñoaøn keát daân toäc, cuûng coá vaø môû roäng MTDT thoáng nhaát, taäp hôïp moïi löïc löôïng phaán ñaáu vì söï nghieäp daân giaøu nöôùc maïnh xaõ hoäi coâng baèng vaên minh. Thöïc hieän chính saùch ñoái ngoaïi hoaø bình hôïp taùc höõu nghò vôùi taát caû caùc nöôùc. (6) Xaây döïng CNXH vaø baûo veä toå quoác laø 2 nhieäm vuï chieán löôïc cuûa caùch maïng Vieät Nam. (7) Xaây döïng Ñaûng trong saïch, vöõng maïnh veà chính trò, tö töôûng vaø toå chöùc, ngang taàm vôùi nhieäm vuï caùch maïng, baûo ñaûm cho Ñaûng laøm troøn traùch nhieäm laõnh ñaïo söï nghieäp caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa ôû nöôùc ta. 3. Ñaïi hoäi VIII (6-7/1996) Kieåm ñieåm keát quaû 5 naêm thöïc hieän NQ ÑH VII toång keát 10 naêm ñoåi môùi (1986-1996) ñeà ra phöông höôùng nhieäm vuï trong thôøi kyø môùi cuûa nhieäm vuï xaây döïng vaø baûo veä toå quoác Nhaän ñònh I : coâng cuoäc ñoåi môùi 10 naêm qua ñaõ thu ñöôïc thaønh töïu to lôùn coù yù nghóa quan troïng. (1) Hoaøn thaønh vöôït möùc nhieàu chæ tieâu keá hoaïch 5 naêm Vaøi soá lieäu: 1991-1995:GDP ñaït 8,2% (so vôùi 5,5%-6,5% ñeà ra trong keá hoaïch)Saûn xuaát coâng nghieäp taêng 13,3%, noâng nghieäp taêng 4,5%Xuaát khaåu taêng 20%, laïm phaùt 67,1% (1991) coøn 12,7% 1995. Baét ñaàu coù tích luyõ töï noäi boä neàn kinnh teá. Quan heä saûn xuaát ñöôïc ñieàu chænh phuø hôïp hôn vôùi yeâu caàu phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát. Neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc theo ñònh höôùng XHCN ñöôïc xaây döïng ,ñôøi soáng tinh thaàn ñöôïc caûi thieän, trình ñoä daân trí vaø möùc höôûng thuï vaên hoaù cuûa nhaân daân ñöôïc taêng leân loøng tin cuûa nhaân daân vaøo cheá ñoä (2) Taïo ñöôïc söï chuyeån bieán tích cöïc veà maët xaõ hoäi (3) Giöõ oån ñònh chính trò, cuûng coá quoác phoøng an ninh (4) Thöïc hieän coù keát quaû moät soá ñoåi môùi quan troïng veà heä thoáng chính trò (Ban haønh Hieán phaùp 1992, hoaøn thieän nhaø nöôùc, phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa ñoaøn theå) (5) Phaùt trieån maïnh meõ quan heä ñoái ngoaïi, tham gia tích cöïc vaøo ñôøi soáng coäng ñoàng quoác teá (Ngoaïi giao 160 nöôùc, buoân baùn vôùi 100 nöôùc) Khuyeát ñieåm  Nöôùc ta coøn ngheøo vaø keùm phaùt trieån, thieáu caàn kieäm, tieát kieäm trong tieâu duøng ñeå doàn voán cho ñaàu tö phaùt trieån.  Tình hình xaõ hoäi coøn nhieàu tieâu cöïc, tham oâ, laõng phí cuûa coâng, phaân hoaù giaøu ngheøo taêng leân. -8-
 9. Moân: Lòch söû Ñaûng  Vieäc laõnh ñaïo xaây döïng quan heä saûn xuaát môùi coù phaàn vöøa luùng tuùng vöøa buoâng loûng.  Heä thoáng chính trò coøn nhieàu nhöôïc ñieåm. Naêng löïc vaø hieäu quaû cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, Ñoaøn theå chöa naâng leân hôïp vôùi tình hình. - Nhaän ñònh2 “Nöôùc ta ñaõ ra khoûi khuûng hoaûng kinh teá - xaõ hoäi nhöng moät soá maët coøn chöa vöõng chaéc” -Nhaän ñònh thöù 3: nhieäm vuï ñeà ra cho chaëng ñöôøng ñaàu tieân cuûa thôøi kyø quaù ñoä laø chuaån bò tieàn ñeà cho CNH veà cô baûn ñaõ hoaøn thaønh, cho pheùp chuyeån sang thôøi kyø môùi, ñaåy maïnh CNH -HÑH ñaát nöôùc. - Nhaän ñònh thöù 4: Con ñöôøng ñi leân CNXH ôû nöôùc ta ngaøy caøng ñöôïc xaùc ñònh roõ hôn - Nhaän ñònh thöù 5: xeùt treân toång theå vieäc hoaïch ñònh vaø thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi môùi nhöõng naêm qua veà cô baûn laø ñuùng ñaén, ñuùng ñònh höôùng XHCN, tuy trong quaù trình thöïc hieän coù moät soá khuyeát ñieåm, leäch laïc keùo daøi daãn ñeán cheäch höôùng ôû lónh vöïc naøy hay lónh vöïc khaùc, ôû möùc ñoä naøy hay möùc ñoä khaùc. 4. Ñaïi hoäi IX (thaùng 4/2001) – Keá hoaïch 5 naêm laàn thöù 7 (2001-2005) : Ñaùnh giaù toång quaùt ÑH IX (2001) laø “Toaøn Ñaûng, toaøn daân ñaõ ra söùc thöïc hieän Nghò quyeát ÑH VIII, ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu quan troïng”: - Moät laø, Kinh teá taêng tröôûng khaù: Soá lieäu : - GDP bình quaân 7%; +Laïm phaùt giaûm töø 774,7% naêm 1986 coøn 67,4% naÊm 1990; coøn 12,7% naêm 1995; 0,1% naêm 1999, vaø 0% naêm 2000. +NoângNghieäp: Naêm 1991: 21 trieäu taán. Naêm 1996: 29,2 trieäu taán. Naêm 2000: 35,5 trieäu taán. (töø naêm 1989 ñeán thaùng 7 naêm 2001 xuaát khaåu ra thò tröôøng theá giôùi 32,4 T taán gaïo ,töông ñöông 7tyû USD) +Coâng nghieäp Nhòp ñoä taêng giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp bình quaân haøng naêm 13,5%.(keá hoaïch 14% - 15%). Cô caáu kinh teá ñaõ coù böôùc chuyeån dòch tích cöïc Hai laø, Vaên hoùa xaõ hoäi coù nhöõng tieán boä, ñôøi soáng nhaân daân tieáp tuïc ñöôïc caûi thieän: ñaït chuaån quoác gia veà xoùa muø chöõ vaø phoå caäp tieåu hoïc. Soá sinh vieân laø 117 sinh vieân /10.000 daân. Möùc tieâu duøng bình quaân ñaàu ngöôøi naêm 1995 laø 2,6 trieäu ñoàng; naêm 2000 laø 4,3 trieäu ñoàng, soá naêm ñi hoïc trung bình cuûa daân cö 7,3 naêm. Ba laø, Tình hình chính trò xaõ hoäi cô baûn oån ñònh, quoác phoøng an ninh ñöôïc taêng cöôøng. Boán laø, Coâng taùc xaây döïng Ñaûng, chænh ñoán Ñaûng ñöôïc chuù troïng, heä thoáng chính trò ñöôïc cuûng coá. -9-
 10. Moân: Lòch söû Ñaûng Naêm laø, Quan heä ñoái ngoaïi khoâng ngöøng ñöôïc môû roäng, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñöôïc tieán haønh chuû ñoäng vaø ñaït ñöôïc nhieàu keát quaû toát. Quan heä thöông maïi hôn 140 nöôùc. Quan heä ñaàu tö vôùi hôn 70 nöôùc vaø vuøng laõnh thoå. Ñaûng quan heä vôùi 180 Ñaûng treân theá giôùi “Nhöõng thaønh töïu 5 naêm qua ñaõ taêng cöôøng söùc maïnh toång hôïp, laøm thay ñoåi boä maët cuûa ñaát nöôùc vaø cuoäc soáng cuûa nhaân daân cuûng coá vöõng chaéc ñoäc laäp daân toäc vaø cheá ñoä XHCN, naâng cao vò theá vaø uy tín cuûa nöôùc ta treân tröôøng quoác teá.” Nhöõng yeáu keùm khuyeát ñieåm: Moät laø, Neàn kinh teá phaùt trieån chöa vöõng chaéc, hieäu quaû vaø söùc caïnh tranh thaáp. Hai laø, Moät soá vaán ñeà vaên hoùa – xaõ hoäi böùc xuùc vaø gay gaét chaâm ñöôïc giaûi quyeát Ba laø, Cô cheá chính saùch khoâng ñoàng boä vöøa chöa taïo ñoäng löïc maïnh ñeå phaùt trieån. Boán laø, Tình traïng tham nhöõng suy thoaùi veà tö töôûng chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng ôû moät boä phaän khoâng nhoû caùn boä Ñaûng vieân laø raát nghieâm troïng. Nhöõng yeáu keùm khuyeát ñieåm treân laøm haïn cheá nhöõng thaønh töïu leõ ra coù theå ñaït nhieàu hôn. Ñaïi hoäi X (4/2006) Ñaïi hoäi X (4/2006)ñaõ khaúng ñònh “Hai möôi naêm qua söï noã löïc phaán ñaáu cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân, toaøn quaân, coâng cuoäc ñoåi môùi ôû nöôùc ta ñaõ ñaït nhöõng thaønh töïu to lôùn vaø coù yù nghóa lòch söû” a. Nhöõng thaønh töïu treân caùc maët sau 20 naêm thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi môùi: + Ñaát nöôùc ñaõ ra khoûi khuûng hoaûng kinh teá xaõ hoäi,coù söï thay ñoåi cô baûn vaø toaøn dieän. + Kinh teá taêng tröôûng nhanh, söï nghieäp CNH-HÑH phaùt trieån, neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN ñöôïc ñaåy maïnh (toác ñoä taêng bình quaân GDP naêm 2001- 2005 ñaït 7,51%, thu nhaäp quoác daân 2005 ñaït 838 nghìn tæ töông ñöông 53 tæ USD, GDP treân 1 ñaàu ngöôøi ñaït 640 USD). + Ñôøi soáng nhaân daân ñöôïc caûi thieän.Vaên hoùa - xaõ hoäi coù tieán boä treân nhieàu maët, vieäc gaén phaùt trieån kinh teá vôùi caùc v/ñ xaõ hoäi coù chuyeån bieán toát. Naêm 2005 chi cho giaùo duïc ñaït 18% trong toång chi ngaân saùch, 650 cô quan baùo chí ñang hoaït ñoäng. Phaùt thanh, truyeàn hình phuû soùng 80% laõnh thoå, 7,5 trieäu lao ñoäng ñaõ coù vieäc laøm trong 5 naêm, chæ soá phaùt trieån con ngöôøi ñöôïc xeáp haïng cao hôn nhieàu so vôùi caùc nöôùc keùm phaùt trieån + Chính trò – xaõ hoäi oån ñònh. Heä thoáng chính trò vaø khoái ñoaøn keát toaøn daân ñöôïc taêng cöôøng. Quoác phoøng vaø an ninh ñöôïc giöõ vöõng. + Vò theá nöôùc ta treân tröôøng quoác teá ñöôïc naâng cao. Toång kim ngaïch xuaát khaåu trong 5 naêm ñaït 111 tæ USD. - 10 -
 11. Moân: Lòch söû Ñaûng + Nhaän thöùc veà CNXH vaø con ñöôøng ñi leân CNXH caøng saùng toû hôn. + Söùc maïnh toång hôïp cuûa quoác gia ñaõ taêng leân raát nhieàu, taïo ra theá löïc môùi cho ñaát nöôùc tieáp tuïc ñi leân vôùi trieån voïng toát ñeïp. Keát luaän: Maëc duø coøn nhieàu khuyeát ñieåm, yeáu keùm, song vôùi nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc sau 20 naêm, thöïc teá ñaõ cho thaáy ñöôøng loái ñoåi môùi maø Ñaïi hoäi VI vaïch ra laø moät ñöôøng loái ñuùng ñaén. Ñöôøng loái ñoù laø cô sôû heát söùc quan troïng trong vieäc taêng cöôøng ñoaøn keát thoáng nhaát cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân, giuùp chuùng ta hoäi nhaäp kinh teá quoác teá thaønh coâng vaø coù vò theá rieâng cuûa mình trong haønh trình phaùt trieån. Khuyeát Ñieåm ,Yeáu Keùm. - Nöôùc ta vaãn trong tình traïng keùm phaùt trieån,kinh teá coøn laïc haäu so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc &treân theá giôùi. (2004:TQ:1290USD,Malaixia:4560USD,ThaùiLan:1540USD:philippin:1170USD.VN: 562US -Caùc lónh vöïc veà vaên hoùa, xaõ hoäi ; xaây döïng heä thoáng chính trò coøn nhieàu yeáu keùm. -Trong lónh vöïc lyù luaän, hieän chöa giaûi ñaùp ñöôïc moät soá vaán ñeà cuûa thöïc tieãn ñoåi môùi vaø xaây döïng CNXH ôû nöôùc ta. Baøi hoïc kinh nghieäm: Moäât laø, trong quaù trình ñoåi môùi phaûi kieân trì muïc tieâu ñoäc laäp daân toäc &CNXH treân neàn taûng chuû nghóa Maùc Leâ nin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh. Ñoäc laäp daân toäc gaén vôùi CNXH treân neàn taûng chuû nghóa Maùc – Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh laø söï nghieäp caùch maïng vó ñaïi trieät ñeå nhaát trong lòch söû daân toäc ta. Trong söï gaén boù ñoù, ñoäc laäp daân toäc khoâng chæ boù heïp trong phaïm vi ñoäc laäp chuû quyeàn quoác gia – laõnh thoå, nhaân daân thoaùt khoûi aùch thoáng trò cuûa boïn ñeá quoác xaâm löôïc, maø coøn ñi tôùi giaûi phoùng giai caáp, giaûi phoùng daân toäc vaø giaûi phoùng con ngöôøi khoûi bò aùp böùc, boùc loät, baát coâng vaø moïi tha hoùa; nhaân daân lao ñoäng coù cuoäc soáng aáp no, töï do, haïnh phuùc vaø laøm chuû ñaát nöôùc, laø chuû vaän meänh cuûa mình. Thoáng nhaát giöõa ñoäc laäp daân toäc vaø CNXH laø quy luaät, laø sôïi chæ ñoû xuyeân suoát ñöôøng loái caùch maïng Vieät Nam. Ñoäc laäp daân toäc laø cô sôû vaø ñieàu kieän tieân quyeát ñeå xaây döïng CNXH. CNXH baûo ñaûm vöõng chaéc cho ñoäc laäp daân toäc. Ñaây laø baøi hoïc quan troïng haøng ñaàu cuûa caùch maïng Vieät Nam. Hai laø, ñoåi môùi toøan dieän ,ñoàng boä,coù keá thöøa, coù böôùc ñi, hình thöùc & caùch laøm phuø hôïp. Ba laø, ñoåi môùi phaûi vì lôïi ích cuûa nhaân daân döïa vaøo nhaân daân, phaùt huy vai troø chuû ñoäng saùng taïo cuûa nhaân daân, xuaát phaùt töø thöïc tieãn ,nhaïy beùn vôùi caùi môùi. Boán laø, phaùt huy cao ñoä noäi löïc, ñoàng thôøi ra söùc tranh thuû ngoaïi löïc, keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh cuûa thôøi ñaïi trong ñieàu kieän môùi. Naêm laø, naâng cao naêng löïc laõnh ñaïo & söùc chieán ñaáu cuûa Ñaûng, khoâng ngöøng ñoåi môùi HTCT, xaây döïng töøng böôùc neàn daân chuû XHCN, baûo ñaûm quyeàn löïc thuoäc veà nhaân daân. - 11 -
 12. Moân: Lòch söû Ñaûng - 12 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản