Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông

Chia sẻ: Nguyễn Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
259
lượt xem
146
download

Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong công tác xât dung người ta dùng một khối lượng rất lơn hỗn hợp bê tông vì loại vật liệu này có nhiều tính ưu việt như độ bền, mỹ quan, khá đa năng phòng choosng cháy tốt và tính kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông

  1. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông CHÆÅNG V MAÏY PHUÛC VUÛ CÄNG TAÏC BÃTÄNG Trong cäng taïc xáy dæûng ngæåìi ta duìng mäüt khäúi læåüng ráút låïn häøn håüp bãtäng vç loaûi váût liãûu naìy coï nhiãöu tênh æu viãût nhæ âäü bãön, myî quan, khaí nàng phoìng chäúng chaïy täút va tênh kinh tãú. Bãtäng laì häùn håüp bao gäöm, xi màng, cäút liãûu( caït, âaï, soíi. ..) vaì næåïc, cäng taïc bãtäng bao gäöm viãûc chuáøn bë häùn håüp bãtäng, váûn chuyãøn bãtäng, âäø vaì âáöm bãtäng 5.1 Maïy träün bãtäng Maïy träün bãtäng duìng âãø saín xuáút häùn håüp bãtäng tæì caïc thaình pháön âaî âæåüc âënh læåüng theo cáúp phäúi âaî xaïc âënh. So våïi träün bàòng tay, träün bàòng maïy tiãút kiãûm xi màng hån, âaím baío nàng suáút vaì cháút læåüng cao. Âàûc træng kyî thuáût chuí yãúu cuía maïy träün laì dung têch saín xuáút Vsx cuía thuìng träün, tæïc dung têch naûp váût liãûu cho mäüt meí träün. Dung têch hçnh hoüc thæåìng gáúp 1.5-3 láön dung têch saín xuáút. Trong xáy dæûng duìng caïc loaûi maïy träün coï dung têch saín xuáút: 250, 500, 1000, 1200, 2400, 4500 lêt. Maïy träün gäöm caïc bäü pháûn chuí yãúu: thuìng träün, bäü pháûn cäng taïc, hãû thäúng dáùn âäüng, thiãút bë naûp vaì âäø bãtäng. Theo âiãöu kiãûn laìm viãûc coï maïy träün cäú âënh vaì maïy träün di âäüng, theo chãú âäü laìm viãûc coï loaûi laìm viãûc theo chu kyì vaì laìm viãûc liãn tuûc, theo phæång phaïp träün coï loaûi träün tæû do vaì loaûi träün cæåíng bæïc, ngoaìi ra coìn phán biãût theo caïch âäø bãtäng: âäø bàòng caïch láût uïp thuìng, âäø bàòng maïng, âä øbàòng caïch nghiãng thuìng vaì âäø bàòng caïch uïp thuìng,... 79
  2. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông 80
  3. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông Nàng suáút cuía maïy träün laìm viãûc theo chu kyì Q = VSX.f.m.ktg (m3/h) Trong âoï : VSX- dung têch saín xuáút( khaí nàng chæïa cuía thung träün âãø träün hiãûu quaí) f- hãû säú suáút liãûu( f = Vb/VSX) ktg- hãû säú sæí dung thåìi gian m- säú meí träün trong mäüt giåì Nàng suáút cuía maïy träün laìm viãûc liãn tuûc Q = 3600.A.V ( m3/h) Trong âoï: A- diãûn têch màût càõt ngang trung bçnh cuía doìng váût liãûu trong thuìng träün V- täúc âäü di chuyãøn váût liãûu träün theo hæåïng doüc truûc 5.2 Traûm träün bãtäng 81
  4. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông 5.3 Maïy váûn chuyãøn bãtäng 5.3.1 Ä tä váûn chuyãøn Váûn chuyãøn bãtäng våïi cæû li vaìi km, trong quaï trçnh váûn chuyãøn âãø traïnh bãtäng bë phán táöng thç thuìng träün quay våïi tæì 9 âãún 12 voìng trong mäüt phuït. 82
  5. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông 5.3.2 Maïy båm bãtäng: Dìung âãø váûn chuyãøn bãtäng coï âäü læu âäüng låïn hån 12cm.Váûn chuyãøn ì lãún cao âãún 70m, váûn chuyãøn âi xa khoaíng 500m, âãø váûn chuyãøn xa hån coï thãø làõp båm näúi tiãúp. Hiãûn nay daûng båm pittäng thuíy læûc âæåüc sæí duûng räüng raîi våïi mäüt pittäng hoàûc hai pittäng Nàng suáút båm Q = 60.F. S. n. Kn. Ktg (m3/h) Trong âoï: F- tiãút diãûn pittäng( m2) S- haình trçnh pittäng( m) n- säú láön båm trong mäüt phuït Kn- hãû säú täøn tháút trong viãûc huït vaì âáøy( Kn= 0.6-0.9) Ktg- hãû säú sæí duûng thåìi gian 5.4 Maïy âáöm bãtäng 83
  6. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông Maïy âáöm bãtäng duìng âáöm chàûc caït, âaï, ximàng trong khäúi bãtäng, laìm tàng cæåìng âäü bãtäng, âaím baío cháút læåüng vaì giaím âæåüc læåüng xi màng( coï thãø giaím 20 kg cho 1 m3 bãtäng. Maïy âáöm bãtäng laìm viãûc theo nguyãn lyï cháún âäüng, laìm giaím ma saït giæîa caïc haût cäút liãûu, do troüng læåüng baín than chuïng tæû sàõp xãúp laûi âãöu hån, khäng khê vaì næåïc thoaït ra ngoaìi laìm cho khäúi bãtäng tråí nãn âàûc chàõc, tàng cæåìng âäü cho bãtäng. Càn cæï âàûc âiãøm taïc dung xung læûc vaìo khäúi bãtäng, ta coï loaûi âáöm trong( âáöm duìi) vaì âáöm ngoaìi( âáöm baìn, âáöm thæåïc, âáön caûnh) 5.4.1- Âáöm trong : quaí âáöm âàûc sáu trong khäúi bãtäng, duìng âãø âáöm caïc khäúi bãtäng coï chiãöu dáöy, diãûn têch nhoí nhæ dáöm, moïng, cäüt,...trong træåìng håüp naìy xung læûc truyãön trong loìng khäúi bãtäng. - Âáöm duìi truûc mãöm: âæåüc sæí dëng räüng raîi trong xáy dæûng, do coï cáúu taûo goün nheû, nàng suáút âáöm täút - Âáöm duìi caïn cæïng: laìm viãûc thêch håüp cho bãtäng coï âäü læu âäüng tháúp, âàûc âiãøm cuía âáöm caïn cæïng laì âäüng cå âàûc bãn trong quaí âáöm. 84
  7. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông Nàng suáút caíu maïy âáöm trong. Q = (3600.π . R2. h)/ (t1+ t2).Ktg Trong âoï: R- baïn kênh taïc dung cuía quaí âáöm( 20-140cm) h- Chiãöu sáu taïc dung cuía quaí âáöm( 20- 60cm) t1- thåìi gian âáöm taûi 1 chäø( 2-30s) t2- thåìi gian di chuyãøm âáöm 5.4.2- Âáöm ngoaìi: - Âáöm baìn: duìng âãø âáöm caïc khäúi bãtäng coï diãûn têch räüng nhæ saìn, nãön nhaì,... Bäü pháûn gáy cháún âäüng laì âäüng cå âæåüc âàût trãn táúm theïp. Chiãöu sáu taïc dung cuía âáöm khoaíng 20-25cm, thåìi gian âáöm taih mäüt chäø tæì 12-20s - Âáöm thæåïc: Cáúu taûo giäúng nhæ âáöm baìn, nhæng baìn sàõt âæåüc thay thãú bàòng mäüt dáöm moíng bàòng sàõt hay gäø daìi tæì 2-4m. Âáöm thæåïc tæång æïng våïi viãûc âáöm caïc cáúu kiãûn bãtäng moíng, heûp, daìi,.. . thåìi gian âáöm taûi mäüt vë trê khoíang 30s 85
  8. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông Nàng suáút cuía maïy âáöm ngoaìi Q = (3600. F. h)/( t1+ t2) Trong âoï: F- diãûn têch màût baìn âáöm( m2) h- chiãöu sáu taïc dung (m) t1- Thåìi gian âáöm taûi mäüt chäø( s) t2- Thåìi gian di chuyãøn âáöm(s) 86

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản