CHƯƠNG 5: THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:61

0
442
lượt xem
113
download

CHƯƠNG 5: THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'chương 5: thời đại ngày nay', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 5: THỜI ĐẠI NGÀY NAY

 1. Thêi ®¹i ngµy nay 1. Khái niệm về thời đại ngày nay 2. Tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay 3. Đặc điểm cơ bản và xu thế vận động cơ bản của thời đại ngày nay
 2. 1. Kh¸i niÖm  vÒ thêi ®¹i vµ thêi  ®¹i ngµy nay 1.1 Quan niệm về thời đại và cơ sở phân chia thời đại 1.1.1 .Quan niệm về thời đại 1.1.2.Cơ sở phân chia thời đại
 3. 1.1.1. Quan niÖm vÒ thêi ®¹i       Thêi ®¹i lµ mét kh¸i niÖm  khoa  häc  dïng  ®Ó  ph©n  kú  lÞch  sö  x∙  héi,  ph©n  biÖt  nh÷ng  nÊc  thang  ph¸t  triÓn  cña  x∙  héi  loµi ng­êi.
 4. 1.1.1 Quan niÖm vÒ thêi ®¹i (tt) •       Thêi ®¹i ®­îc xem xÐt d­íi  gãc  ®é  TriÕt  häc  –  ChÝnh  trÞ  –  X∙  héi,  dùa  trªn  nh÷ng  tiªu  chuÈn  kh¸ch  quan,  khoa  häc,  nh÷ng  dÊu  hiÖu,  ®Æc  ®iÓm,  b¶n 
 5. 1.1.1 Quan niÖm vÒ thêi ®¹i (tt)                 Kh¸i  niÖm:  Thêi  ®¹i  lµ  mét  thêi  kú  t­¬ng  ®èi  dµi  trong  lÞch  sö  ph¸t  triÓn  cña  x∙  héi  loµi ng­êi, ®­îc ®¸nh dÊu b»ng b­ íc  ngoÆt  c¨n  b¶n  trong  sù  ph¸t  triÓn  cña  nã  vµ  ®­îc  ®Æc  tr­ng 
 6. 1.1.2. Cơ sở phân chia thời đại ­ Có nhiều cách phân chia thời  đại dựa  vào những cơ sở khác nhau: + Theo công cụ lao  động có thời  đại  đồ đá, đồ đồng, đồ sắt… +  Theo  tiêu  chuẩn  văn  hóa  có  thời  đại văn hóa phục hưng. + Furiê phân chia xã hội loài người  thành mông muội, dã man, gia trưởng và  văn minh +  Avelltofler  (nhà  tương  lai  học  người  Mỹ)  cho  rằng  lịch  sử  đã  trải  qua:  thời  đại  văn  minh  nông  nghiệp,  văn  minh  công  nghiệp,  văn  minh  hậu 
 7. ­ Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin: cơ sở duy nhất để nhËn biÕt thời đại là lý luận hình thái kinh tế - xã hội.                                                  Trong mäi thêi ®¹i lÞch sö, s¶n xuÊt  kinh  tÕ  vµ  c¬  cÊu  x∙  héi,  c¬  cÊu  nµy  tÊt  yÕu  ph¶i do s¶n xuÊt kinh tÕ kinh tÕ mµ ra, c¶ hai  c¸i  ®ã  cÊu  thµnh  c¬  së  cña  lÞch  sö  chÝnh  trÞ  vµ lÞch sö t­ t­ëng cña thêi ®¹i Êy. M¸c – ¡ngghen toµn tËp.NXB CTQG  .HN1995.t21,tr11        
 8. 1.1.2 C¬ së ph©n chia thêi ®¹i Học thuyết đã chỉ ra: Thời đại gồm lực lượng sản xuất, quan  hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng,kiến trúc  thượng tầng … Giai cấp trung tâm, động lực của xã  hội 
 9. 1.1.2 C¬ së ph©n chia thêi ®¹i Dấu hiệu nhận biết một thời đại: Có sự xuất hiện của một hình thái kinh tế ­ xã  hội mới   Hình thái kinh tế xã hội là nội dung cấu thành  thời đại Có một giai cấp mới đứng ở vị trí trung tâm,  giữ vai trò tiên phong,  quyết định sự phát  triển của xã hội trong thời đại mới.
 10. 1.2 thêi ®¹i ngµy nay vµ nh÷ng giai ®o¹n chÝnh cña  nã 1.2.1 Quan niÖm vÒ thêi ®¹i ngµy nay          Thêi ®¹i ngµy nay lµ thêi ®¹i qu¸ ®é tõ CNTB lªn  CNXH  trªn  ph¹m  vi  thÕ  giíi,  më  ®Çu  tõ  C¸ch  m¹ng  th¸ng  10  Nga vÜ ®¹i.          Sau c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga, Lª Nin viÕt:                    “Mét  kû  nguyªn  míi  ®∙  më  ra  trong  lÞch  sö  thÕ  giíi. Nh©n lo¹i ®ang vøt bá h×nh thøc cuèi cïng cña chÕ ®é  n« lÖ, chÕ ®é n« lÖ t­ b¶n hay chÕ ®é n« lÖ lµm thuª. Tho¸t  khái  ®­îc  chÕ  ®é  n«  lÖ  ®ã,  lÇn  ®Çu  tiªn  nh©n  lo¹i  sÏ  b­íc  vµo thêi kú tù do ch©n chÝnh”      (Lª Nin toµn tËp, Nxb TiÕn bé Matxcova 1978, t38,  Tr 364)
 11. 1.2 Thời đại ngày nay và những giai đoạn  chính của nó Shooting down of peaceful Smolnyin the days of the demonstration in Petrograd in July revolution. 1917. October 1917 Nổ súng vào đoàn biểu tình vì hoà bình ở Petrograd tháng Smolnvin trong ngày cách 7/1917 mạng tháng mười nga 1917
 12. 1.2 thêi ®¹i ngµy nay vµ nh÷ng giai ®o¹n chÝnh cña  nã          ­ Sau c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga, CNXH  ®∙ tõ lý luËn trë thµnh hiÖn thùc, ®∙ xuÊt  hiÖn h×nh th¸i kinh tÕ ­ x∙ héi CSCN phñ  ®Þnh, thay thÕ h×nh th¸i kinh tÕ ­ x∙ héi  TBCN.          ­ ChiÒu h­íng ph¸t triÓn chñ yÕu,  trôc xuyªn suèt sù vËn ®éng lÞch sö tõ sau  c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga lµ ®Êu tranh xo¸ bá  trËt tù t­ b¶n chñ nghÜa, thiÕt lËp vµ tõng  b­íc  x©y  dùng  CNXH  trªn  ph¹m  vi  toµn  thÕ 
 13. 1.2 thêi ®¹i ngµy nay vµ nh÷ng giai ®o¹n chÝnh cña nã Quân đội Đức quốc xã hành quân Quân đội Xô Viết giương cao qua cột mốc biên giới Ba Lan cờ đỏ búa liềm Tháng 1/1939
 14. 1.2 thêi ®¹i ngµy nay vµ nh÷ng giai ®o¹n chÝnh cña nã
 15. 1.2 thêi ®¹i ngµy nay vµ nh÷ng giai ®o¹n chÝnh cña  nã          ­ Tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga c¸c n­ íc XHCN, phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n  quèc tÕ trë thµnh lùc l­îng nßng cèt, ®i ®Çu  trong cuéc ®Êu tranh v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n  téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x∙ héi trªn ph¹m vi  toµn thÕ giíi.          ­ Tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga, c¸c  cuéc  c¸ch  m¹ng  gi¶i  phãng  d©n  téc  n»m  trong  ph¹m  trï  c¸ch  m¹ng  XHCN,  nhiÒu  n­íc  sau  khi 
 16. 1.2.2 C¸c giai ®o¹n chÝnh cña thêi  ®¹i ngµy nay Theo quan ®iÓm cña §¶ng ta, cho ®Õn nay thêi ®¹i ngµy nay ®∙  ph¸t triÓn tr¶i qua 4 giai ®o¹n: Tõ CM.10 Nga –  Giai đoạn đột phá thắng tr­íc ch/tranh   lợi của cách mạng XHCN TG2 (1945) Giai đoạn mở rộng và phát triển  Tõ sau ch/tranh CNXH từ một nước ra nhiều nước  dẫn đến hình thành hệ thống  TG.II ­ ®Çu nh÷ng  n¨m 1970 XHCN thế giới (trung tâm là hội  đồng tương trợ kinh tế ­Khối SEV) bèn  giai ®o¹n Tõ cuèi nh÷ng n¨m  Giai đoạn nhiều nước XHCN rơi 1970 – cuèi nh÷ng  Vào tình trạng trì trệ,khủng hoảng n¨m 1980 Giai đoạn CNXH lâmvào thoái  Tõ ®Çu nh÷ng n¨m  trào (tạm thời) và gặp nhiều khó  1990 – nay khăn thử thách nghiêm trọng
 17. Giai ®o¹n 1 Tõ CM th¸ng 10/1917 ®Õn kÕt thóc thÕ chiÕn II  n¨m 1945 Giai ®o¹n ®ét ph¸ th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng XHCN
 18. 1.2.2 C¸c giai ®o¹n chÝnh cña thêi ®¹i ngµy nay Giai ®o¹n 2 Tõ sau n¨m 1945 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 70 Giai ®o¹n më réng vµ ph¸t triÓn CNXH tõ mét n­ íc ra nhiÒu n­íc dÉn ®Õn h×nh thµnh hÖ thèng XHCN  trªn thÕ giíi.
 19. 1.2.2 C¸c giai ®o¹n chÝnh cña thêi ®¹i ngµy nay Giai ®o¹n 3 Tõ cuèi nh÷ng n¨m 70 ®Õn cuèi nh÷ng n¨m 80 Giai ®o¹n nhiÒu n­íc XHCN r¬i vµo t×nh  tr¹ng tr× trÖ, khñng ho¶ng
 20. 1.2.2 C¸c giai ®o¹n chÝnh cña thêi ®¹i ngµy nay Giai ®o¹n 4 Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 ®Õn nay Giai ®o¹n CNXH l©m vµo tho¸i trµo (t¹m thêi)  vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nghiªm träng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản