intTypePromotion=3

Chương 6 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

Chia sẻ: Nguyen Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
52
lượt xem
11
download

Chương 6 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc xác định đúng thời hiệu khởi kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động giải quyết tranh chấp của cơ quan Tòa án cũng như trong hoạt động tư vấn pháp luật của các Luật sư. Nhiều vụ việc trên thực tiễn là những bài học “đau đớn” cho các đương sự vì không nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của thời hiệu khởi kiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

 1. CHƯƠNG 6 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ
 2. CHƯƠNG 6 Tài liệu học tập: 1. GS. TS. Nguyễn Thị Mơ (Chủ biên), Giáo trình Pháp luật ậ trongg hoạt ạ động ộ g kinh tế đối ngoại, g ạ , NXB Thôngg tin và truyền thông, 2009 2. Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004 3. Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 4 Công ước New York 1958 về công nhận và thi hành 4. phán quyết của trọng tài nước ngoài 5 Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt 5. Nam (VIAC) năm 2004 6 Quy 6. Q tắc tắ trọng t tài của ủ ICC 7. Quy tắc hoà giải của ICC
 3. CHƯƠNG 6 Tài liệu tham khảo 1. PGS.TS Hoàng Ngọc Thiết, Tranh chấp từ hợp đồng xuất nhập khẩu- án lệ trọng tài và kinh nghiệm, NXB Chính trị quốcố gia 2002 2. VCCI, 50 Phán q quyết y của trọng g tài q quốc tế chọn lọc, Hà Nội 2002 3. UNCTAD và VIAC,, Trọng ọ g tài và các p phương g pháp giải quyết ế tranh chấp ấ lựa chọn, 2003 g y Vũ Hoàng, 4. Nguyễn g, Giải q quyết y tranh chấp p TMQTQ bằng con đường Tòa án, NXB Thanh niên 2003 5. VCCI & DANIDA,, Các q quyết y định ị trọng ọ g tài q quốc tế chọn lọc, NXB Tư pháp, 2007
 4. CHƯƠNG 6 Kết cấu chương: g I. Tổng quan về tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế 1. Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế 2. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế II. Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng giữa các bên III Giải quyết III. ế tranhh chấp hấ thông hô qua hòahò giải iải IV. Giải q quyết y tranh chấp p thông gqqua Tòa án V. Giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài
 5. CHƯƠNG 6 I. Tổngg qquan về tranh chấp p và ggiải q quyết y tranh chấp trong kinh doanh quốc tế 1 Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế 1. a. Khái niệm -Tranh chấp: là những bất đồng, mâu thuẫn về quyền ợ và nghĩa lợi g vụụ g giữa các bên trong g một ộ qquan hệệ xã hội ộ nhất định được pháp luật điều chỉnh - Tranh chấp trong kinh doanh quốc tế: là những bất đồng, mâu thuẫn về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ phát sinh từ kinh doanh quốc tế được pháp luật điều chỉnh
 6. CHƯƠNG 6 I. Tổngg qquan về ggiải q quyết y tranh chấp p trongg kinh doanh quốc tế (t.) 1 Tranh 1. T h chấphấ trong t ki h doanh kinh d h quốc ố tế b. Các loại tranh chấp trong kinh doanh quốc tế - Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng vận chuyển hàng hó quốc hóa ố tế - Tranh chấp phát sinh trong bảo hiểm hàng hoá quốc tế - Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng đầu tư quốc tế
 7. CHƯƠNG 6 1. Tranh chấp p trong g kinh doanh qquốc tế (t.) b. Các loại tranh chấp trong kinh doanh quốc tế - Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế + Tranh chấp liên quan đến quá trình giao kết hợp đồng + Tranhh chấp hấ liên l quan đến đế việc thực h hiện h nghĩa h vụ giao hàng của người bán + Tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của người mua
 8. CHƯƠNG 6 1. Tranh chấp p trong g kinh doanh qquốc tế ((t.)) b. Các loại tranh chấp trong kinh doanh quốc tế -Tranh chấp ấ phát sinh từ các hợp đồng ồ vận chuyển ể hàngg hóa q quốc tế + Tranh chấp phát sinh do người chuyên chở vi phạm nghĩa vụ cung cấp tàu + Tranh chấp phát sinh do người chuyên chở vi phạm nghĩa vụ đối với hàng hoá + Tranh chấp do người thuê chở vi phạm hợp đồng
 9. CHƯƠNG 6 1. Tranh chấp p trong g kinh doanh qquốc tế ((t.)) b. Các loại tranh chấp trong kinh doanh quốc tế -Tranh Tranh chấp phát sinh trong bảo hiểm hàng hoá quốcq ốc tế + Tranh chấp ấ do bên mua bảo hiểm ể không trả phí bảo hiểm theo thoả thuận (trả chậm hoặc trả thiếu...) + Tranh chấp phát sinh do người bên mua bảo hiểm không làm đủ các thủ tục pháp lý cần thiết khi có tổn thất hàng hoá xảy ra + Tranh chấp phát sinh do người bảo hiểm không bồi thường cho người được bảo hiểm
 10. CHƯƠNG 6 1. Tranh chấp p trong g kinh doanh qquốc tế ((t.)) b. Các loại tranh chấp trong kinh doanh quốc tế -Tranh Tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng đầu đầ tư quốc q ốc tế + Tranh chấp phát sinh giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn ố đầuầ tư nước ngoài như tranh chấp giữa các bên trong các doanh nghiệp liên doanh hoặc giữa các bên trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh + Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam
 11. CHƯƠNG 6 I. Tổng g q quan về tranh chấp p và ggiải q quyết y tranh chấp trong kinh doanh quốc tế (t.) 2 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế 2. a. Khái niệm - Giải quyết tranh chấp: là việc giải quyết những bất g, mâu thuẫn về q đồng, quyền y lợiợ và nghĩa g vụ ụ g giữa các bên trong quan hệ phát sinh từ hoạt động KTĐN nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên bảo đảm trật tự pháp luật và kỷ cương xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật của các bên và góp phần ngăn ngừa sự vi phạm
 12. CHƯƠNG 6 2. Giải q quyết y tranh chấp p trong g kinh doanh q quốc tế b. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh d doanhh quốc ố tếế Thương lượng Các phương thức giải Hòa giải quyết ết tranh t h chấp phổ biến Kiện ra Tòa án Kiện ra Trọng tài
 13. CHƯƠNG 6 II. Giải q quyết y tranh chấp p thông gqqua thương g lượng ợ g giữa các bên 1. Khái niệm - Giải q quyết y tranh chấpp thông g thương g lượng: ợ g là việc ệ các bên đương sự cùng nhau trao đổi, bàn bạc, nhân nhượng để giải quyết bất đồng và mâu thuẫn đã phát sinh mà không có sự tham gia của bên không có liên quan đến đế tranh t h chấp. hấ
 14. CHƯƠNG 6 II. Giải q quyết y tranh chấp p thônggqqua thương g lượng ợ g giữa các bên 1. Khái niệm ÆĐặc điểm - Các bên chủ động gặp gỡ, gỡ trao đổi - Không cần tới sự can thiệp của bên thứ ba - Kết ế quả thương h l lượng phụ h thuộc h vào à thiện hi chíhí của các bên - Kỹ năng thương lượng giống với kỹ năng đàm phán - Biểu hiện rõ rệt nhất của tự do thoả thuận và tự do định đoạt của các bên trong quan hệ hợp đồng
 15. CHƯƠNG 6 II. Giải q quyết y tranh chấp p thông gqqua thương g lượng ợ g giữa các bên 1 Khái niệm 1. Ưu điểm Nhanh Giữ gọn, được uy Kín đáo tín cho ít tốn kém nhau
 16. CHƯƠNG 6 II. Giải q quyết y tranh chấp p thông gqqua thương g lượng ợ g giữa các bên 22. Thủ tục pháp há lý liên liê quan - Lập ập Hồ sơ khiếu nạiạ bao g gồm: Đơn khiếu nại ạ hợp ợp lệệ về hình thức, nội dung và các chứng từ làm bằng chứng chứng minh căn cứ cấu thành trách nhiệm của bên vi phạm - Gửi Hồồ sơ khiếu ế nại trong thời hạn quy định
 17. CHƯƠNG 6 II. Giải q quyết y tranh chấp p thông gqqua thương g lượng ợ g giữa các bên 22. Thủ tục pháp há lý liên liê quan - Các chứngg từ làm bằngg chứngg - Thời hạn khiếu nại: khoảng thời gian được ấn định để các bên tiến hành khiếu nại (1)Thời hạn khiếu nại theo thỏa thuận (2)Thời hạn khiếu nại theo luật định VD Điều VD: Điề 318 LTM 2005
 18. CHƯƠNG 6 III. Giải q quyết y tranh chấpp thông gqqua hòa ggiải 1. Khái niệm Hoà giải i i là l phương h pháp h giải i i quyếtế tranh h chấp hấ giữa i các bên thông qua người thứ ba gọi (có thể là cá nhân hoặc tổ chức – gọi là hòa giải viên) với vai trò trung gian hỗỗ trợ các bên nhằm ằ tìm kiếm ế những giải pháp thích hợp cho việc giải quyết bất đồng, đồng mâu thuẫn phát sinh giữa các bên.
 19. CHƯƠNG 6 III. Giải q quyết y tranh chấp p thông gqqua hòa g giải 1. Khái niệm ÆĐặc điểm ể - Vừa mang tính chính thức và phi chính thức (trong tố tụng hoặc ngoài tố tụng) - Giống như thương lượng, nhưng thông qua người thứ ba làm trungg ggian g giúpp đỡ tìm kiếm g giải p pháp p g giải quyết tranh chấp
 20. CHƯƠNG 6 III. Giải q quyết y tranh chấp p thônggq qua hòa ggiải 1. Khái niệm ÆƯ điểm ÆƯu điể -Tận ậ dụng ụ g được ợ sựựg giúp p đỡ từ bên ngoài g - Có cái nhìn khách quan hơn về tranh chấp - Các á bên b vẫn ẫ giữ i được đ thế hế chủ h động đ - Có nhiều cơ hội hơn trong việc duy trì mối quan hệ giữa các bên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản