intTypePromotion=1

Bài giảng Luật kinh tế - Chương 6: Giải quyết tranh chấp kinh tế

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:71

0
215
lượt xem
43
download

Bài giảng Luật kinh tế - Chương 6: Giải quyết tranh chấp kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp giảng viên và các bạn sinh viên có tài liệu để tham khảo cho công việc giảng dạy và học tập. Hãy tham khảo bài giảng Luật kinh tế chương 6: Giải quyết tranh chấp kinh tế trình bày về khái niệm tranh chấp kinh tế, kiểu giải quyết tranh chấp, giải quyết tranh chấp kinh tế bằng tòa án, hàm khởi kiện. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế - Chương 6: Giải quyết tranh chấp kinh tế

 1. Chương 6: Giải quyết tranh  chấp kinh tế 1
 2. Khai niệm tranh chấp  ́ kinh tê • Những xung đột về lợi ích trong lĩnh vực  kinh tế • Biểu hiện thông qua việc xung đột về  quyền và nghĩa vụ 2
 3. Cac hinh thưc giai quyêt tranh châp ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ • 1. Thương lượng • 2. Hoà giải • 3. Trọng tài • 4. TA • 5. Hành chính 
 4. Kiểu giải quyết tranh chấp 1. Tự giai quyêt ̉ ́ 2. Có sự can thiệp của nhà nước 4
 5. 1. Th­¬ng l­îng • Chñ ® éng gÆp gì, trao ®æi • Kh«ng cÇn tíi sù can thiÖp cña nhµ n­íc vµ ng­êi thø ba • Phô thuéc hoµn toµn vµo c¸c bªn tranh chÊp • Kü n¨ng th­¬ l­îng gièng víi kü n¨ng ® ph¸n ng µm • Kü n¨ng b¸n th­¬ m¹i, kh«ng mang nhiÒu ® ng Æc tr­ng ph¸p lý • BiÓu hiÖn râ rÖt nhÊt cña tù do tho¶ thuËn vµ tù do ® Þnh ® cña c¸c bªn trong quan hÖ hîp o¹t ® ång 5
 6. C¸c ®iÓm lîi cña th­îng l­îng • Nhanh gän, Ýt tèn kÐm • Kh«ng cÇn thiÕt cã mÆt cña ng­êi thø ba • KÝn ®¸o • Gi÷® uy tÝn cho nhau ­îc • TÝnh kh¶ thi cao 6
 7. §iÒu kiÖn ® sö dông Ó th­¬ l­îng ng • C¸c bªn ph¶i cã thiÖn chÝ • C¸c bªn ph¶i cã nh­îng bé cÇn thiÕt 7
 8. 2. Hoµ gi¶i • Võa mang tÝnh chÝnh thøc vµ phi chÝnh thøc (trong tè tông hoÆc ngoµi tè tông) • Gièng nh­ th­¬ l­îng, nh­ng th«ng qua ng­êi ng thø ba lµm trung gian gióp ® t× kiÕm gi¶i ì m ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp 8
 9. C¸c ®iÓm lîi cña hoµ gi¶i • TËn dông ® sù gióp ® tõ bªn ngoµi ­îc ì • Cã c¸i nh× kh¸ch quan h¬ vÒ tranh n n chÊp • C¸c bªn vÉn gi÷® thÕ chñ ® ­îc éng • Cã nhiÒu c¬héi h¬ trong viÖc duy tr× n mèi quan hÖ gi÷ c¸c bªn a 9
 10. §iÒu kiÖn ® sö dông hoµ gi¶i Ó • Hoµ gi¶i ph¶i ® c¸c bªn tho¶ thuËn tr­íc ­îc trong hîp ® ång hay ® tho¶ thuËn sau ­îc khi x¶y ra tranh chÊp • C¸c bªn chñ ® éng cÇn sù trî gióp cña ng­ êi thø ba ® gi¶i quyÕt tranh chÊp Ó 10
 11. C¸c kü n¨ng cÇn thiÕt cña hoµ gi¶i • Cè g¾ng t× hiÓu c¸c nguyªn nh© cña m n tranh chÊp • T× kiÕm c¸c gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi m • Gîi ý cho c¸c bªn c¸c gi¶i ph¸p ® lùa chän · • ThuyÕt phôc c¸c bªn ¸p dông gi¶i ph¸p ® Ó biÕn m© thuÉn thµnh hoµ gi¶i u 11
 12. Tæ chøc hoµ gi¶i • Lùa chän trung t© hoµ gi¶i th­êng trùc m • Lùa chän c¸ch thøc hoµ gi¶i theo vô viÖc 12
 13. Qui tr× hoµ gi¶i nh CÇn tham kh¶o hai qui tr× sau: nh • Qui tr× hoµ gi¶i Folberg- Taylor (cã nh tÝnh chÊt kü n¨ng hoµ gi¶i) • Qui tr× hoµ gi¶i cña phßng th­¬ m¹i nh ng quèc tÕ (ICC) (cã tÝnh chÊt thñ tôc) 13
 14. Qui tr× hoµ gi¶i cña Folberg- nh Taylor • B­íc 1: Trao ® víi c¸c bªn t¹o niÒm tin vµ g¹t bá æi sù ® ® èi Çu • B­íc 2: X¸c ® Þnh néi dung tranh chÊp vµ t¸ch biÖt c¸c vÊn ® kh¸c cã liªn quan Ò • B­íc 3: §­a ra c¸c gi¶i ph¸p lùa chän • B­íc 4: Th­¬ l­îng, tho¶ thuËn chän gi¶i ph¸p ng • B­íc 5: Lµm râ tõng vÊn ® ® gi¶i quyÕt theo Ò ­îc tho¶ thuËn vµ v¹ch kÕ hoÆch gi¶i quyÕt • B­íc 6: Xem xÐt l¹i khÝa c¹nh ph¸p lý cña tõng vÊn ® Ò • B­íc 7: Thùc hiÖn vÊn ® ® tho¶ thuËn Ò · 14
 15. L­u ý vÒ qui tr× hoµ gi¶i nµy nh • B­íc 2 vµ b­íc 3 cã ý nghÜa quan träng nhÊt gióp cho c¸c bªn cã c¸i nh× kh¸ch n quan h¬ ® víi tranh chÊp ® tõ ® cã n èi Ó ã thiÖn chÝ chÊp nhËn gi¶i ph¸p • B­íc 4 vµ b­íc 5 kh«ng thÓ thiÕu, bëi c¸c bªn cã quyÒn tù do ® Þnh ® ViÖc hoµ o¹t. gi¶i nªn ® thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ ® ­îc ­ îc coi nh­ mét hîp ® ång 15
 16. Qui tr× hoµ gi¶i cña ICC nh • B­íc 1: Bªn muèn hoµ gi¶i nép yªu cÇu cho Toµ ¸n träng tµi cña ICC • B­íc 2: Toµ ¸n träng tµi th«ng b¸o cho bªn kia. Trong 15 ngµy kh«ng nhËn ® ph¶n håi, ® xem lµ ­îc ­îc kh«ng chÊp thuËn hoµ gi¶i • B­íc 3: NÕu nhËn ® chÊp nhËn, th×chØ ® ­îc Þnh mét hµo gi¶i viªn, th«ng b¸o cho c¸c bªn, vµ Ên ® Þnh thêi h¹n gi¶i quyÕt • B­íc 4: TiÕn hµnh hoµ gi¶i v« t­, b× ® nh ¼ng, c«ng b»ng; x¸c ® Þnh ® ®Þa iÓm hoµ gi¶i, vµ cã thÓ yªu cÇu cung cÊp thªm th«ng tin • B­íc 5: KÕt thóc hoµ gi¶i khi: ® ® ® tho¶ thuËn; · ¹t ­îc hoµ gi¶i kh«ng thµnh; c¸c bªn kh«ng muèn tiÕp tôc hoµ gi¶i 16
 17. 3. Hµnh c hÝnh • C¬quan hµnh chÝnh ® øng ra ph© xö vô n viÖc • ThiÕu tÝnh ph¸p lý • DÉn tíi viÖc g© mÊt uy tÝn cña nhau y • Tranh chÊp kÐo dµi • Ph¸n quyÕt kh«ng lµm tho¶ m·n bªn bÞ thÊt thÕ • Kh«ng b¶o ® bÝ mËt kinh doanh ¶m • ThÈm quyÒn kh«ng râ rµng 17
 18. 4. Träng tµi • Mang tÝnh rµng buéc cao h¬ so víi tho¶ n thuËn vµ hoµ gi¶i • C¸c bªn cã quyÒn lùa chän réng h¬n • B¶o ® bÝ mËt kinh doanh ¶m • Thñ tôc ® n gi¶n, nhanh chãng ¬ • B¶o ® uy tÝn ¶m 18
 19. Cac hinh thưc trong tai ́ ̀ ́ ̣ ̀ • Trong tai vu viêc ̣ ̀ ̣ ̣ • Trong tai thương trưc ̣ ̀ ̀ ̣
 20. Điêu kiên đê đưa tranh châp ra trong tai ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ • 1.Có thoả thuận trọng tài trước hoặc sau khi xảy  ra tranh chấp • 2.Thoả thuận trọng tài chưa bị tuyên bố vô hiệu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2