Chương 6-Những thắng lợi và bài học kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
519
lượt xem
85
download

Chương 6-Những thắng lợi và bài học kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về ịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 6

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6-Những thắng lợi và bài học kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng

  1. Baøi VI NHÖÕNG THAÉNG LÔÏI LÒCH SÖÛ VAØ BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM LAÕNH ÑAÏO CAÙCH MAÏNG CUÛA ÑAÛNG . I YÙ NGHÓA LÒCH SÖÛ CUÛA NHÖÕNG THAÉNG LÔÏI CUÛA CAÙCH MAÏNG VIEÄT NAM. +Caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945 thaéng lôïi ,laäp neân Nhaø nöôùc Vieät nam daân chuû coäng hoøa +Thaéng lôïi cuûa caùc cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc vaø baûo veä toå quoác. +Thaéng lôïi böôùc ñaàu trong söï nghieäp ñoåi môùi . II Nhöõng baøi hoïc lôùn cuûa Ñaûng 1. Naém vöõng muïc tieâu ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi cuûa caùch maïng Vieät Nam Nguyeãn Aùi quoác laø nguôøi Vieät nam ñaàu tieân gaén CMGPDT vaøo quyõ ñaïo cuûa CMXHCN. Ñoàng thôøi, ñoù cuõng laø söï löïa choïn môùi meõ vaø duy nhaát cuûa lòch söû Vieät Nam ôû nhöõng thaäp nieân ñaàu theá kyû XX cho ñeán nay. Naém vöõng muïc tieâu ñoäc laäp daân toäc vaø Chuû Nghóa Xaõ Hoäi laø moät ñöôøng loái ñuùng ñaén, laø coäi nguoàn cuûa moïi thaéng lôïi cuûa CMVN. Ñöôøng loái naøy laø moät baøi hoïc lôùn cuûa ÑCSVN. a. Döôùi goùc ñoä lyù luaän: Vaán ñeà daân toäc gaén vôùi vaán ñeà giai caáp. Moãi giai caáp ñeàu coù quan ñieåm rieâng cuûa mình veà daân toäc. Daân toäc gaén vôùi giai caáp naøo thì noäi dung tính chaát ñoäc laäp daân toäc xaùc ñònh theo laäp tröôøng cuûa giai caáp aáy.  Giai caáp tö saûn cuõng giaûi quyeát vaán ñeà daân toäc, nhöng khoâng trieät ñeå (CMTS Phaùp, CMTS Myõ) vì chæ thay aùch aùp böùc boùc loät naøy baèng moät aùch aùp böùc boùc loät khaùc ñoái vôùi daân toäc mình coøn ñoái vôùi daân toäc khaùc thì giai caáp tö saûn noâ dòch vaø boùc loät.  Giai caáp voâ saûn giaûi quyeát vaán ñeà daân toäc trieät ñeå. Vì giai caáp voâ saûn ñaïi dieän cho ptsx XHCN. Moät ptsx tieán boä, xoùa boû aùch aùp böùc boùc loät neân giai caáp voâ saûn coù theå giaûi phoùng daân toäc mình trieät ñeå ñoàng thôøi xoùa boû ñöôïc aùp böùc boùc loät treân toaøn theá giôùi. Noùi caùch khaùc chæ coù giai caáp voâ saûn môùi coù quan ñieåm laø ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc gaén vôùi giaûi phoùng ngöôøi lao ñoäng, giaûi phoùng xaõ hoäi con ngöôøi khoûi aùch aùp böùc boùc loät. b. Yeáu toá thôøi ñaïi: Sau naêm 1917, Caùch maïng thaùng 10 Nga thaéng lôïi môû ra xu höôùng thöïc teá ñoäc laäp daân toäc gaén vôùi CNXH. Giai caáp voâ saûn laø giai caáp trung taâm cuûa thôøi ñaïi quyeát ñònh noäi dung phöông höôùng phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi.  Söï phaùt trieån cuûa cuoäc CMKHKT hieän ñaïi caøng ñöa loaøi ngöôøi gaàn ñeán CNXH hôn. Caùc nöôùc möùc ñoä noâng saâu, sôùm muoän ñeàu seõ ñi ñeán CNXH. “Caùc daân toäc xaây döïng xaõ hoäi môùi, ñang gaëp phaûi vaø seõ gaëp phaûi nhöõng khoù khaên nhaát ñònh. Nhöng sôùm hoaëc muoän taát caû caùc nöôùc ñeàu seõ ñi theo con ñöôøng ñoù”. HCM taäp 8 tr442  ÔÛ Vieät Nam, söï ra ñôøi cuûa giai caáp voâ saûn Vieät nam (1897-1914) vôùi nhöõng ñaëc ( ñieåm cuûa moät giai caáp tieân tieán ñaõ taäp trung caùc yeáu toá ñeå trôû thaønh giai caáp 1 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
  2. laõnh ñaïo CMVN - caùc giai caáp khaùc khoâng coù khaû naêng naøy. Lòch söû Vieät nam ñaõ löïa choïn giai caáp voâ saûn laø giai caáp laõnh ñaïo vaø vì theá löïa choïn xu höôùng ÑLDT gaén vôùi CNXH. ÑLDT gaén vôùi CNXH laø nguyeân voïng cuûa nhaân daân lao ñoäng Vieät Nam. Naém vöõng xu höôùng ñoù, ÑCSVN ñaõ giaûi quyeát thaønh coâng caùc vaán ñeà cuûa lòch söû ñaët ra. A. Ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi CNXH thôøi kyø ñaáu tranh giaønh chính quyeàn vaø khaùng chieán choáng Phaùp. Ñöôøng loái ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi CNXH theå hieän ôû nhöõng quan ñieåm sau: * Muoán xaây döïng CNXH tröôùc tieân phaûi giaønh laáy ñoäc laäp daân toäc. Ñöôøng loái naøy ñöôïc Ñaûng nhaát trí cao nhöng giöõa vaán ñeà ñoäc laäp daân toäc vaø ruoäng ñaát cho ngöôøi caøy chöa ñöôïc söï nhaát trí veà thöù töï öu tieân. Chuû tòch Hoà Chí Minh vaø Ñaûng ñaõ nhaän thöùc raèng ñaët nhieäm vuï ñoäc laäp daân toäc leân haøng ñaàu chính laø baûo ñaûm thaéng lôïi cho caùch maïng, vì: chöa giaønh ñöôïc ñoäc laäp daân toäc thì chöa coù ñieàu kieän ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà khaùc nhaát laø vaán ñeà ruoäng ñaát. * Chuû nghóa yeâu nöôùc laø moät ñoäng löïc maïnh cuûa daân toäc caàn phaûi ñöôïc phaùt huy, chuû nghóa thöïc daân khoâng chæ laø keû thuø cuûa coâng noângVN maø tröôùc heát laø keû thuø cuûa daân toäc vaø giai caáp voâ saûn tröôùc khi giaûi phoùng mình phaûi giaûi phoùng daân toäc mình. * Caùch maïng giaûi phoùng daân toäc laø thôøi kyø döï bò ñeå tieán leân CM XHCN, CMXHCN laø phöông höôùng tieán leân nhöng coù aûnh höôûng quyeát ñònh vôùi tính chaát trieät ñeå cuûa CMDTDCND vaø taäp hôïp ñoâng ñaûo nhaát caùc taàng lôùp daân cö trong maët traän thoáng nhaát ñeå giaûi phoùng daân toäc maø noøng coát laø coâng –noâng- trí thöùc. Thôøi kyø 1945-1954, quan ñieåm ñoäc laäp daân toäc gaén vôùi CNXH theå hieän ôû chuû tröông khaùng chieán kieán quoác vôùi ba nhieäm vuï: choáng Phaùp xaâm löôïc; xoùa boû nhöõng taøn tích phong kieán vaø phaùt trieån cheá ñoä daân chuû nhaân daân. Söùc maïnh cuûa daân toäc trong thôøi kyø naøy vöøa döïa treân neàn taûng phaùt huy loøng yeâu nöôùc cuûa toaøn daân, vöøa döïa treân thaønh töïu ban ñaàu cuûa cheá ñoä môùi, cheá ñoä môùi laø löïc löôïng tinh thaàn, laø löïc löôïng vaät chaát ñaûm baûo khaùng chieán laâu daøi vaø taát thaéng cuûa nhaân daân ta trong khaùng chieán choáng Phaùp. B. Thôøi kyø caû nöôùc tieán haønh ñoàng thôøi hai chieán löôïc caùch maïng: Caùch Maïng XHCN ôû mieàn Baéc vaø Caùch Maïng Daân Chuû Nhaân Daân ôû mieàn Nam ÔÛ mieàn Baéc sau 1954, xaây döïng CNXH khoâng coøn laø moät ñònh höôùng maø laø moät muïc tieâu tröïc tieáp vì nöôùc ta caû Nam laãn Baéc ñeàu coù nhieäm vuï choáng Myõ neân CNXH ôû mieàn Baéc mang ñaëc ñieåm laø XHCN thôøi chieán ñoäng löïc phaùt trieån kinh teá ôû mieàn Baéc khoâng chæ laø vì CNXH ôû mieàn Baéc maø noùng boûng hôn coøn laø vì tieàn tuyeán lôùn mieàn Nam trong thôøi gian naøy Ñaûng quaûn lyù neàn kinh teá coù keá hoaïch vôùi cheá ñoä taäp trung cao ñoä vaø thöïc hieän chính saùch bao caáp thích hôïp CNXH ôû mieàn Baéc trong thôøi kyø naøy coù söùc maïnh tinh thaàn cho nhaân daân caû nöôùc, coù söùc maïnh vaät chaát phuïc vuï moïi yeâu caàu cho caùch maïng, nhôø xaây döïng CNXH ôû mieàn Baéc, mieàn Baéc ñaõ theå hieän ñaày ñuû vai troø quyeát ñònh nhaát ñoái vôùi caùch maïng caû nöôùc. ÔÛ mieàn Nam töø 1954-1975, caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân ôû mieàn Nam vôùi nhieäm vuï tröïc tieáp ñaùnh Myõ, Caùch Maïng Daân Toäc Daân Chuû Nhaân Daân ôû mieàn Nam ñaõ taäp hôïp söùc maïnh toái öu nhaát ñeå choáng Myõ ñoù laø trí tueä cuûa Ñaûng vaø cuûa nhaân daân hai mieàn Nam Baéc, Ñaûng ñaõ huy ñoäng löïc löôïng ôû haäu phöông lôùn ôû mieàn Baéc cho tieàn tuyeán lôùn mieàn Nam. Do ñoù, söùc maïnh cuûa tieàn tuyeán lôùn ôû mieàn Nam laø söùc maïnh cuûa cheá ñoä môùi, söùc maïnh taïi choã vaø söùc maïnh CNXH ôû mieàn Baéc. Kieàm cheá vaø thaéng Myõ ôû mieàn nam goùp phaàn baûo veä haäu phöông lôùn ôû mieàn Baéc Töø thöïc teá cuûa Vieät nam cho thaáy CNXHõ laø choå döïa cuûa phong traøo giaûi phoùng daân toäc vaø phong traøo giaûi phoùng daân toäc phaùt trieån maïnh coù taùc duïng baûo veä CNXH C/ Ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi CNXH thôøi kyø caû nöôùc quaù ñoä leân CNXH vaø tieán haønh coâng cuoäc ñoåi môùi. Ngaøy nay ñaát nöôùc coù chuû quyeàn vaø thoáng nhaát ñoäc laäp daân toäc mang moät noäi dung môùi: Ñoäc laäp daân toäc ngaøy nay gaén vôùi baûo veä laõnh thoå quoác gia, saün saøng ñaäp tan moïi aâm möu thoân tính xaâm löôïc, gaén vôùi xaây döïng neàn vaên hoùa tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. Ñoäc laäp 2 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
  3. daân toäc chæ ñöôïc cuõng coá khi tieàm löïc cuûa daân toäc vöõng maïnh moïi maët. Phaùt huy yeáu toá daân toäc phaûi ñöôïc giaûi quyeát theo laäp tröôøng cuûa giai caáp voâ saûn vaø vaãn ñöôïc giöõ vò trí haøng ñaàu. Chuùng ta tieáp tuïc phaùt huy chuû nghóa yeâu nöôùc ,tinh thaàn töï löïc töï cöôøng, ñaùnh giaù cho ñuùng ñaëc ñieåm cuûa ñaát nöôùc ñeå coù theå phaùt huy ñöôïc ñoäc laäp daân toäc.Phaûi ñaùnh giaù ñuùng caùc thaønh phaàn kinh teá vaø gaén lieàn vôùi noù laø vò trí caùc giai caáp trong neàn saûn xuaát xaõ hoäi. Ñoäc laäp daân toäc vaãn laø ñoäng löïc lôùn cho Caùch Maïng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa, vôùi muïc tieâu daân giaøu nöôùc maïnh xaõ hoäi coâng baèng vaên minh, Chuû Nghóa Xaõ Hoäi phuø hôïp vôùi lôïi ích chung, lôïi ích cuûa caùc giai caáp, vaø cuûa töøng caù nhaân.Vôùi nhaän thöùc nhö vaäy, Ñaûng seõ huy ñoäng ñöôïc söùc maïnh cuûa toaøn daân trong söï nghieäp baûo veä Toå quoác. Ñoäc laäp daân toäc vaø Chuû Nghóa Xaõ Hoäi laø moái quan heä. Ñaûng ta veà cô baûn giaûi quyeát ñuùng ñöôïc moái quan heä ñoù. Song coù luùc Ñaûng chöa ñaùnh giaù ñöôïc heát yeáu toá daân toäc, chöa coù quan nieäm khoa hoïc veà CNXH, töø khi xaùc ñònh ñuùng vai troø cuûa yeáu toá daân toäc trong söï phaùt trieån vaø moâ hình Chuû Nghóa Xaõ Hoäi phuø hôïp vôùi Vieät Nam, Ñaûng ta gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng hôn trong söï nghieäp xaây döïng Chuû Nghóa Xaõ Hoäi. Söï keát hôïp ñuùng ñaén moái quan heä naøy ñaõ mang laïi söùc maïnh lôùn. Trong moái quan heä giöõa baûo veä ñoäc laäp daân toäc vaø xaây döïng Chuû Nghóa Xaõ Hoäi, xaây döïng Chuû Nghóa Xaõ Hoäi laø nhieäm vuï öu tieân. Ñaát nöôùc thoáng nhaát, hoaøn caûnh quoác teá thay ñoåi ,xu theá ñoái thoaïi taêng leân, öu tieân cho nhieäm vuï xaây döïng laø ñuùng ñaén Trong khi thöïc hieän nhieäm vuï chieán löôïc laø xaây döïng Chuû Nghóa Xaõ Hoäi, phaûi xaùc ñònh ñuùng caùc chaëng ñöôøng cuûa thôøi kyø quaù ñoä, hoaïch ñònh chính xaùc nhieäm vuï muïc tieâu cho moãi chaëng ñöôøng môùi ñaûm baûo trong thöïc teá ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi Chuû Nghóa Xaõ Hoäi. Coâng nghieäp hoùa laø nhieäm vuï trung taâm cuûa thôøi kyø quaù ñoä, giuùp cho CNXH phaùt trieån treân cô sôû cuûa chính noù. Ñoäc laäp daân toäc gaén vôùi Chuû Nghóa Xaõ Hoäi laø moät baøi hoïc kinh nghieäm quyù giaù cuûa Ñaûng,vaän duïng ñuùng baøi hoïc kinh nghieäm naøy qua moãi thôøi kyø laø coäi nguoàn cuûa nhöõng thaéng lôò cuûa Ñaûng. Baøi hoïc thöù 2: Khoâng ngöøng cuõng coá vaø taêng cöôøng ñoaøn keát, keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi. a)Ñoaøn keát laø truyyeàn thoáng daân toäc ta.Naïn ngoaïi xaâm vaø ñieàu kieän thieân nhieân khaéc nghieät buoäc daân toäc ta phaûi ñoaøn keát daân toäc ñeå toàn taïi. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, truyeàn thoáng ñoaøn keát daân toäc ñöôïc keá thöøa vaø phaùt huy leân moät möùc ñoä môùi.  Tröôùc heát laø ñoaøn keát trong Ñaûng ,treân cô sôû Ñaûng phaûi coù moät ñöôøng loái ñuùng,moät nguyeân taéc ñuùng Ñaûng taäp hoïp ñöôïc nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc phaán ñaáu cho lyù töôûng coäng saûn. Ñoaøn keát trong Ñaûng laø cô sôû ñeå ñoaøn keát toaøn daân. Ñaûng coi giöõ gìn söï ñoaøn keát trong Ñaûng quan troïng nhö giöõ gìn con ngöôi cuûa maét mình.nguyeân taéc laøm vieäc cuûa Ñaûng la ønguyeân taéc taäp theå laõnh ñaïo ,sinh hoaït daân chuû,thöôøng xuyeân thöïc hieän pheâ bình vaø töï pheâ bình,ñaáu tranh choáng bieåu hieän chia reõ,beø phaùi .Maëc khaùc ñaáu tranh choáng thoùi quan lieâu meänh leänh,thoùi gia tröôûng,haïn cheá quyeàn laøm chuû cuûa Ñaûng vieân. Töø ñoaøn keát trong Ñaûng, Ñaûng trôû thaønh haït nhaân ñeå ñoaøn keát vaø laõnh ñaïo daân toäc. Vôùi ngoïn côø ñoäc laäp daân toäc vaø CNXH , Ñaûng ñaõ quy tuï ñöôïc nhaân daân trong caùc maët traän ñoaøn keát ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï cuûa caùch maïng Vieät Nam (Maët traän Vieät Minh, Maët traän Lieân Vieät, Maët traän Toå quoác, Maët traän daân toäc giaûi phoùng Mieàn Nam). Lòch söû Vieät Nam töø cuoái theá kyû XIX cho ñeán nay chöùng toû raèng muoán ñoaøn keát daân toäc phaûi ñöùùng treân laäp tröôøng cuûa giai caáp voâ saûn ,vaø Ñaûng phaûi coù ñöôøng loái chính saùch ñuùng ñaén phaûi phuø hôïp vôùi nguyeän voïng vaø lôïi ích chung cuûa toaøn daân toäc vöøa phaûi ñaùp öùng moät caùch thích hôïp tuøy theo töøng hoaøn caûnh cuï theå nhöõng nhu caàu cuï theå, lôïi ích rieâng cuûa töøng boä phaän trong daân toäc.Trong daân toäc coù nhieàu giai caáp vaø taàng lôùp maø quyeàn lôïi rieâng khoâng gioáng nhau cho neân chính saùch ñoaøn keát ñuùng ñaén la øphaûi vì quyeàn lôïi chung cuûa toaøn daân toäc vaø vì quyeàn lôïi cuûa coâng noâng. Ñoaøn keát Quoác teá: ñoaøn keát quoác teá la ønhaân toá laøm taêng leân söùc maïnh daân toäc trong cuoäc 3 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
  4. ñaáu tranh vì hoøa bình vaø tieán boä xaõ hoäi, ñoaøn keát quoác teá laø moät nhaân toá thöôøng xuyeân coù aûnh höôûng lôùn ñeán caùch maïng töøng nöôùc trong thôøi ñaïi ngaøy nay. Trong lòch söû caùch maïng Vieät Nam töø naêm 1930-1975, Ñaûng luoân coi ñoaøn keát vôùi giai caáp voâ saûn, nhaân daân lao ñoäng ôû caùc nöôùc laø moät nhieäm vuï coát yeáu. Töø naêm 1975 cho ñeán nay, vôùi nhieäm vuï môùi laø xaây döïng CNXH Ñaûng ta coi troïng vieäc vaän duïng baøi hoïc ñoaøn keát daân toäc vaø ñoaøn keát quoác teá. Ñoaøn keát daân toäc trong thôøi kyø choáng ngoaïi xaâm baây giôø chuyeån sang ñoaøn keát trong thôøi kyø xaây döïng ñaát nöôùc, ñoaøn keát ñeå khaéc phuïc ngheøo naøn laïc haäu, coi thua keùm trong khu vöïc vaø theá giôùi cuõng laø moät noãi nhuïc nhö nhuïc maát nöôùc, nhuïc noâ leä .Nöôùc ta boû qua giai ñoaïn phaùt trieån TBCN ñeå leân CNXH caàn phaûi ñoaøn keát toaøn daân,ñoaøn keát quoác teá ñeå khaéc phuïc laïc haäu tìm cô hoäi ñeå phaùt trieån. Söùc maïnh cuûa ñoaøn keát toaøn daân keát hôïp söùc maïnh ñeå ñoaøn keát quoác teá taïo ñieàu kieän cho chuùng ta tranh thuû ñöôïc thôøi cô, lôïi theá cuûa moät nöôùc ñi sau ñeå ruùt ngaén quaù trình phaùt trieån. Tuy nhieân phaûi tænh taùo tröôùc moät soá vaán ñeà:  Theá kyû XXI laø theá kyû maø khoa hoïc vaø coâng ngheä phaùt trieån nhaûy voït ,toaøn caàu hoùa, khu vöïc hoaù vaø hoäi nhaäp quoác teá vôùi caû maët tích cöïc laãn tieâu cöïc, trôû thaønh xu theá lôùn cuûa theá giôùi. CNXH taïm thôøi thoaùi traøo, caùc theá löïc thuø ñòch ñang tìm caùch xoùa boû CNXH song vaãn coù cô sôû khaùch quan cho CNXH phuïc hoài vaø phaùt trieån, do ñoù tính chaát thôøi ñaïi vaãn khoâng thay ñoåi. Theá giôùi tieáp tuïc coù nhöõng bieán ñoäng khoù löôøng: Hoøa bình vaø phaùt trieån laø moät xu theá lôùn ñoàng thôøi chieán tranh vaø xung ñoät vuõ trang cuïc boä vaãn tieáp dieãn. Cuoäc ñaáu tranh cuûa caùc daân toäc vaø cuûa nhaân daân theá giôùi cho hoøa bình, hôïp taùc vaø phaùt trieån, choáng chieán tranh vaø chaïy ñua vuõ trang, choáng cöôøng quyeàn, aùp ñaët, vì ñoäc laäp, daân chuû, daân sinh tieán boä vaø coâng baèng xaõ hoäi chaéc chaén seõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån môùi. Thôøi cô vaø thaùch thöùc xen keõ nhau,ñoøi hoûi chuùng ta phaûi vöõng vaøng ñeå taän duïng thôøi cô ,khaéc phuïc nguy cô, vöôït qua nhöõng thaùch thöùc keát hôïp ñöôïc söùc maïnh cuûa daân toäc vaø thôøi ñaïi ñeå xaây döïng ñaát nöôùc. Ñoaøn keát quoác teá laø nhaân toá laøm taêng theâm söùc maïnh daân toäc trong cuoäc ñaáu tranh vì hoøa bình vaø tieán boä xaõ hoäi, laø moät nhaân toá thöôøng xuyeân vaø coù aûnh höôûng lôùn ñeán caùch maïng töøng nöôùc trong thôøi ñaïi ngaøy nay. Baøi hoïc thöù 3 -Söï laõnh ñaïo ñuùng ñaén cuûa Ñaûng laø nhaân toá haøng ñaàu ñaûm baûo cho söï thaéng lôïi cuûa caùch maïng Vieät Nam. Nhöõng thaéng lôïi coù yù nghóa chieán löïôc cuûa Caùch maïng Vieät Nam baét nguoàn töø nhieàu nhaân toá trong ñoù nhaân toá quyeát ñònh nhaát laø söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Ñaûng coäng saûn Vieät nam giöõ vöõng ñöôïc quyeàn laõnh ñaïo trong hôn 7 thaäp kyû qua vaø ñaõ mang laïi cho ñaát nöôùc VN nhöõng thaéng lôïi to lôùn .Quyeàn laõnh ñaïo cuûa Ñaûng baét nguoàn töø: - Ñaûng laø ñaïi bieåu trung thaønh vaø ñaày ñuû nhaát cho lôïi ích soáng coøn vaø nguyeän voïng chaân chính cuûa giai caáp voâ saûn, nhaân daân lao ñoäng vaø caû daân toäc Vieät Nam. Ngoaøi lôïi ích cuûa nhaân daân lao ñoäng vaø cuûa Toå quoác, Ñaûng khoâng coù lôïi ích naøo khaùc. - Ñaûng naém vöõng vaø vaän duïng saùng taïo chuû nghóa Maùc Leâ nin, tö töôûng ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh ñeå vaïch ra ñöôøng loái cuûa caùch maïng Vieät nam ôû moãi thôøi kyø moãi giai ñoaïn caùch maïng, töø Caùch Maïng Daân Toäc Daân Chuû Nhaân Daân ñeán Caùch Maïng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa. - Ñaûng coi troïng hoaït ñoäng thöïc tieãn vaø toång keát thöïc tieãn, qua thöïc tieãn maø boå sung hoaøn thieän ñöôøng loái Leâ nin noùi: “Khoâng coù lyù luaän Caùch maïng khoâng coù caùch maïng vaän ñoäng chæ coù lyù luaän Caùch maïng tieàn phong Ñaûng caùch maïng môùi laøm troøn nhieäm vuï caùch maïng tieàn phong”. Lyù luaän ñuùng ñaén nhaát laø lyù luaän toång keát töø thöïc tieãn. Trong quaù trình laõnh ñaïo söï nghieäp caùch maïng, Ñaûng thöôøng xuyeân naâng cao trình ñoä lyù luaän vaø toång keát thöïc tieãn, töøng böôùc ruùt ra nhöõng baøi hoïc lyù luaän ñeå coù cô sôû laøm roõ nhöõng vaán ñeà thöïc tieãn vaø lyù luaän cuûa Vieät Nam. - Ñaûng coi troïng tinh thaàn pheâ bình vaø töï pheâ bình nhìn thaúng vaøo söï thaät, nghieâm khaéc söûa chöõa, naâng cao traùch nhieäm tröôùc nhaân daân. *Trong quaù trình ñoåi môùi hieän nay xaây döïng Ñaûng laø nhieäm vuï then choát . 4 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
  5. Vì söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng laø nhaân toá baûo ñaûm söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc theo ñònh höôùng XHCN, neáu khoâng coù söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng khoâng coù ñoäc laäp daân toäc vöõng chaéc, khoâng coù quyeàn laøm chuû thöïc söï cuûa nhaân daân, khoâng coù nhaø nöôùc cuûa daân do daân vì daân, khoâng coù Chuû Nghóa Xaõ Hoäi. Vì traùch nhieäm tröôùc nhaân daân ñoøi hoûi Ñaûng phaûi thöôøng xuyeân chænh ñoán naâng cao naêng löïc ñeå laõnh ñaïo nhaân daân vöôït qua ñöôïc nhöõng khoù khaên thöû thaùch ñöa söï nghieäp caùch maïng ñeán thaønh coâng. 5 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản