intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 6: sự quang hợp và hô hấp ở thực vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hạnh Duyên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

276
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi quang hệ thống có một trung tâm phản ứng gồm có 4 phân tử sắc tố, 4 phân tử enzim tất cả được gắn với nhau nhờ một phân tử protein, những phân tử sắc tố khác hoạt động như những anten Hai hệ thống này hấp thu năng lượng của ánh sáng có độ dài sóng khác nhau và truyền năng lượng về trung tâm phản ứng. Quang hệ thống I chứa phức hợp trung tâm phản ứng P700, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 700 nm; quang hệ thống II chứa phức hợp trung tâm phản ứng P680, vì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6: sự quang hợp và hô hấp ở thực vật

 1. Chương VI SỰ QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
 2. SỰ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT Söï quang toång hôïp (photosynthesis) hay söï quang hôïp, laø m quaù trình sinh hoïc, chuyeån naêng löôïng aùnh oät saùng thaønh naêng löôïng hoùa hoïc. Söï quang hôïp söû duïng CO2 vaø H2O ñeå toång hôïp thaønh hôïp chaát höõu cô (carbon hydrat) vaø giaûi phoùng O2
 3. Lá là cơ quan thực hiện sự quang hợp ở thực vật Lục lạp là bào quan chính thực hiện sự quang hợp
 4. Fig. 7.1
 5. Cấu trúc của lá
 6. Khí khẩu ở bề mặt lá
 7. Fig. 7.2
 8. Fig. 7.2c1
 9. Fig. 7.2d1
 10. Fig. 7.3
 11. Fig. 7.4
 12. Vị trí các pha của quá trình quang hợp
 13. Pha sáng quang hợp Quang heä thoáng I vaø II (photosystem) Dieäp luïc toá vaø caùc saéc toá phuï caàn thieát cho quaù trình quang hôïp toå chöùc thaønh hai quang heä thoáng I vaø II, caû hai ñeàu ôû treân m aøng thylakoid. Moãi quang heä thoáng chöùa khoaûng 300 phaân töû saéc toá.
 14. Moãi quang heä thoáng coù m trung taâm phaûn öùng goàm oät coù 4 phaân töû saéc toá, 4 phaân töû enzim taát caû ñöôïc gaén vôùi nhau nhôø m phaân töû protein, nhöõng phaân oät töû saéc toá khaùc hoaït ñoäng nhö nhöõng anten Hai heä thoáng naøy haáp thu naêng löôïng cuûa aùnh saùng coù ñoä daøi soùng khaùc nhau vaø truyeàn naêng löôïng veà trung taâm phaûn öùng. Quang heä thoáng I chöùa phöùc hôïp trung taâm phaûn öùng P700, vì noù khoâng theå haáp thu aùnh saùng coù ñoä daøi soùng cao hôn 700 nm ; quang heä thoáng II chöùa phöùc hôïp trung taâm phaûn öùng P680, vì noù khoâng theå haáp thu aùnh saùng coù ñoä daøi soùng cao hôn 680 nm .
 15. Sắc tố quang hợp Chlorophyll
 16. Sự tổ chức của quang hệ thống
 17. Sự tách rời của điện tử (e-) khỏi nguyên tử dưới tác động của photon ánh sáng
 18. Sự tổ chức của các phức hợp tham gia vào pha sáng quang hợp
 19. Fig. 7.7b
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2