CHƯƠNG 7: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
1.226
lượt xem
267
download

CHƯƠNG 7: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm dân chủ được sử dụng chính thức vào thời chiếm hữu nô lệ. Nhà nước dân chủ chủ nô có nghĩa là: “có quyền lực của dân”. “ Dân” là khái niệm được giai cấp chủ nô qui định, bao gồm: chủ nô, tăng lữ, thương gia, trí thức và dân tự do. Nô lệ không được coi là dân. Về sau nhà nước của chế độ phong kiến và CNTB vẫn sử dụng chế độ dân chủ theo nghĩa như vậy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 7: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 1. NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. QUAN NIỆM VỀ DÂN CHỦ 1. Lịch sử của vấn đề dân chủ Hình thức tổ chức chính trị - nhà nước của XH Quyền DÂN lực Của Thiểu số CHỦ nhân phục tùng đa số dân Nhân dân là cội nguồn của quyền lực
 2. I. QUAN NIỆM VỀ DÂN CHỦ ­ Khái  niệm  dân  chủ  được  sử  dụng  chính  thức vào thời chiếm hữu nô lệ. ­ Nhà nước dân chủ chủ nô có nghĩa là: “có  quyền lực của dân”. ­ “Dân” là khái niệm  được giai cấp chủ nô  qui  định,  bao  gồm:  chủ  nô,  tăng  lữ,  thương  gia,  trí  thức  và  dân  tự  do.  Nô  lệ không được coi là dân. ­ Về  sau  nhà  nước  của  chế  độ  phong  kiến  và CNTB vẫn sử dụng chế độ dân chủ theo  nghĩa như vậy. ­ Về  thực  chất  nhà  nước  của  chế  độ  tư  hữu,  tức  nhà  nước  của  XH  có  phân  chia  giai  cấp  đã  lạm  dụng  khái  niệm  dân  chủ 
 3. I. QUAN NIỆM VỀ DÂN CHỦ ­ Từ sau cách mạng tháng 10 Nga, lịch  sử đã bắt đầu một kỷ nguyên mới, kỷ  nguyên CHXN. Chế độ XHCN đã đem lại  một giá trị thực sự cho phạm trù dân  chủ. XÂY DỰNG CNXH NHÀ NƯỚC XH CSCN CM XHCN XHCN CHẾ ĐỘ CÔNG HỮU VỀ TLSX DÂN CHỦ XHCN THỰC HIỆN QUYỀN LỰC THỰC SỰ CỦA NHÂN DÂN
 4. I. QUAN NIỆM VỀ DÂN CHỦ 2. QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC­LÊNIN VỀ  DÂN CHỦ LÀ QUYỀN LỰC CỦA NHÂN DÂN MANG BẢN CHẤT CỦA GIAI CẤP THỐNG TRỊ XÃ HỘI – LÀ PHẠM TRÙ CHÍNH TRỊ DÂNCHỦ LÀ MỘT HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC CHI PHỐI TÍNH DÂN TỘC, PHẢN ÁNH THỰC CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA XÃ HỘI… Ở MỔI QUỐC GIA DÂN TỘC CỤ THỂ
 5. I. QUAN NIỆM VỀ DÂN CHỦ 3. BẢN CHẤT CỦA NỀN DÂN CHỦ XHCN CHÍNH TRỊ: KINH TẾ: Là sự thống Dựa trên chế độ trị của g/c CN thông công hữuVề TLSX qua ĐảngCộng sản thỏa mãn ngày càng đối với toàn xã hội. cao nhu cầu Nhà nước của vật chất và tinh dân, do dân thần cho NDLĐ và vì dân TƯ TƯỞNG VĂN HÓA: Lấy tư tưởng Mác- Lênin làm nền tảng, chủ đạo đối với mọi hình thái ý thức XH khác
 6. II. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XHCN 1. MỐI QUAN HỆ GIỮA NỀN DÂN CHỦ VỚI HỆ  THỐNG CHÍNH TRỊ ­ Nền dân chủ nào cũng hiện thực hóa qua  một thiết chế tổ chức và một cơ chế  vận hành nhất định đó là hệ thống chính  trị. ­ Hệ thống chính trị bao gồm:  +  Nhà  nước:  Là  công  cụ  quyền  lực  tập  trung nhất của giai cấp cầm quyền. +  Các  đảng  phái:  Là  lưc  lượng  chủ  yếu  quyết định đường lối đối nội, đối ngoại  của nhà nước.
 7. II. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XHCN 2. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XHCN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XHCN ĐẢNG NHÀ NƯỚC CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN XHCN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
 8. II. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XHCN 2. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XHCN ­ Vai  trò  và  chức  năng  của  hệ  thống  chính  trị  XHCN  là:  Đảng  lãnh  đạo,  nhà  nước  quản  lý,  và  nhân  dân  làm  chủ. ­ Suy  cho  cùng  thì  tất  cả  quyền  lực  thuộc về nhân dân. ­ Và  để  tất  cả  những  vấn  đề  cơ  bản  ấy  thực  hiện  được  khi  hệ  thống  chính  trị  XHCN  phải  là  chế  độ  nhất  nguyên  về  chính  trị.  Tức  là  chỉ  có  một  giai  cấp  và  một  đảng  lãnh  đạo 
 9. NỘI DUNG ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ DÂN CHỦ XH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY a. Đổi  mới  hệ  thống  chính  trị  và  dân  chủ  hóa  đời sống XH là một trong những nội  dung quan trọng của Cương lĩnh xây dựng  đất  nước  trong  thời  kỳ  quá  độ  lên  CNXH. • Những vấn đề cần lưu ý:  ­ Công  cuộc  đổi  mới  ở  nước  ta  diễn  ra  trong  bối  cảnh  trong  nước  và  quốc  tế  vô cùng phức tạp. ­ Đổi  mới  hệ  thống  chính  trị  không  phải  là  thay  đổi  chế  độ  chính  trị,  tức  là  kiên  định  con  đường  tiến  lên  CNXH,  nhưng phải bảo đảm ổn định XH. ­ Phải trên cơ sở đổi mới kinh tế.
 10. NỘI DUNG ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ DÂN CHỦ XH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY b. Những nhiệm vụ cụ thể. ­ Đảng phải tự  đổi mới, nâng cao trình  độ  trí  tuệ,  trình  độ  lãnh  đạo  và  năng  lực  tổ chức của mình. ­ Kiện  toàn  bộ  máy  nhà  nước  thực  sự  là  công cụ quyền lực của nhân dân. Nhà nước  là của dân, do dân và vì dân. ­ Mặt  trận  tổ  quốc  và  các  đoàn  thể  XH  cần  được  đổi  mới  để  góp  phần  thực  hiện  dân  chủ,  chăm  lo  và  bảo  vệ  lợi  ích  chính  đáng của nhân dân. Tham gia vào công việc  quản lý nhà nước, giữ vững và tăng cường  mối  quan  hệ  giữa  Đảng  và  các  tổ  chức,  đoàn thể nhân dân.
 11. NỘI DUNG ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ DÂN CHỦ XH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TÓM LẠI:  Đổi  mới    hệ  thống  chính  trị  ở  nước  ta  là  nhằm xây dựng và phát huy nền dân chủ XHCN. ­ Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. ­ Tăng  cường  hiệu  lực  quản  lý  của  nhà  nước. ­ Phát huy quyền làm chủ và năng lực sáng  tạo của nhân dân.  ­ Mục  tiêu  cơ  bản  nhất  của  đổi  mới  hệ  thống  chính  trị  và  tăng  cường  dân  chủ  ở 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản