CHƯƠNG 8: LIÊN MINH GIỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
620
lượt xem
172
download

CHƯƠNG 8: LIÊN MINH GIỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- LIÊN MINH GiỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC LÀ NẾN TẢNG CHO XÃ HỘI MỚI, XÃ HỘI XHCN. - Ở ĐH ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, ĐCS VN ĐÃ XÁC ĐỊNH: ĐỘNG LỰC CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC LÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TRÊN CƠ SỞ LIÊN MINH GiỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC DO ĐẢNG LÃNH ĐẠO.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 8: LIÊN MINH GIỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

 1. LIÊN MINH GIỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG  DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ  ĐỘ LÊN CNXH - LIÊN MINH GiỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC LÀ NẾN TẢNG CHO XÃ HỘI MỚI, XÃ HỘI XHCN. - Ở ĐH ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, ĐCS VN ĐÃ XÁC ĐỊNH: ĐỘNG LỰC CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC LÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TRÊN CƠ SỞ LIÊN MINH GiỮA CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC DO ĐẢNG LÃNH ĐẠO.
 2. I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG  TKQĐ LÊN CNXH 1. QUAN NIỆM VỀ CƠ CẤU XH- GIAI CẤP a. Cơ cấu XH và cơ cấu XH – giai cấp - Mỗi con người đều tồn tại trong mối quan hệ lệ thuộc, tác động lẫn nhau, sự tác động không chỉ mang tính chất cá nhân mà còn mạng tính cộng đồng. - Cộng đồng XH là một bộ phận người có chung một số dấu hiệu, nguyên tắc. Có hai loại cộng đồng: cộng đồng khách quan và cộng đồng chủ quan. - Cơ cấu XH là tất cả những cộng đồng người và toàn thể mối quan hệ XH cho sự tác động lẫn nhau của các cộng đồng ấy tạo nên. Như vậy cơ cấu XH gốm nhiều cơ cấu, trong đó có cơ cấu XH –giai cấp. - Cơ cấu XH- giai cấp là hệ thống các giai cấp tầng lớp XH và các mối quan hệ giữa chúng
 3. I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG TKQĐ LÊN CNXH Cộng đồng xã hội là gì? tự nhiên có mục đích CỘNG ĐỒNGKHÁCH QUAN CỘNG ĐỒNG CHỦ QUAN DÂN CÁC TỔ CÁC CÁC CÁC GIAI CẤP CÁC T ỘC CHỨC NHÓM HIỆP TỔ CỘNG CHÍNH XH HỘ I CHỨC ĐỒNG TRỊ XH ĐOÀN KHÁC THỂ XH
 4. I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG TKQĐ LÊN CNXH CƠ CẤU XÃ HỘI: CƠ CẤU XH – GIAI CẤP CƠ CẤU XH NGHỀ NGHIỆP CƠ CẤU XH DÂN SỐ CƠ CẤU XH CƠ CẤU XH DÂN TỘC TÔN GIÁO CƠ CẤU DÂN CƯ LÃNH THỔ CÁC CƠ CẤU XH KHÁC
 5. I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG TKQĐ LÊN CNXH b. Vị trí cơ cấu xã hội - giai cấp trong cơ cấu XH. CƠ CẤU  KINH TẾ SỞ HỮU GIAI CẤP  CƠ BẢN QUYỀN LỰC  CƠ CẤU  TỔ CHỨC   CHÍNH TRỊ XH –GIAI CẤP QUẢN LÝ XàHỘI GIAI CẤP  KHÔNG CƠ BẢN PHÂN PHỐI  THU NHẬP CƠ CẤU  XàHỘI XàHỘI
 6. I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG TKQĐ LÊN CNXH 2. Xu hướng biến đổi chủ yếu của cơ cấu XH-giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH. a. Những xu hướng chủ yếu - Xích lại gần nhau về quan hệ sở hữu, cùng tiến lên quan hệ sở hữu XHCN. - Xích lại gần nhau về tính chất lao động do sự tác động sâu sắc của cuộc CM khoa học công nghệ đối với tất cả lực lượng xã hội trong quá trình lao động. - Xích lại gần nhau về mối quan hệ phân phối tư liệu tiêu dùng. - Sự xích lại gần nhau về tiến bộ về đời sống tinh thần giữa các g/c, tầng lớp.
 7. I. CƠ CẤU XH – GIAI CẤP TRONG TKQĐ LÊN CNXH b. Tính quy luật của xu hướng biến đổi. CƠ CẤU TP KT ỔN ĐỊNH THỐNG NHẤT CƠ CẤU KT CƠ CẤU NGÀNH, LĨNH VỰC, TP KT CÔNG NHÂN NÔNG DÂN TRÍ THỨC CƠ CẤU XH- GC ỔN ĐỊNH THỐNG NHẤT CÁC NHÀ TƯ BẢN TiỂU THƯƠNG TiỂU CHỦ
 8. II. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN 1. TÍNH TẤT YẾU CỦA LIÊN MINH. - Trong điều kiện đã phát triển cao của CNTB, để thực hiện được cách mạng XHCN thì cần thiết phải liên minh giai cấp. - Để xây dựng thành công CNXH, đặc biệt là trong TKQĐ ở các quốc gia trên thực tế (các nước nông nghiệp) thì thực hiện liên minh không chỉ đối với công nhân, nông dân và trí thức mà còn đối với mọi tầng lớp trong XH. - Đây là điều kiện để giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo chính trị trong XH XHCN.
 9. II. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN 2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN. KINH TẾ LIÊN MINH CHÍNH TRỊ CÔNG NÔNG VĂN HÓA TRÍ THỨC XÃ HỘI THỰC HiỆN LỢI ÍCH CÁC GIAI CẤP VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỦA CNXH
 10. II. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN 2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN. + Liên minh về chính trị: - Nhu cầu và lợi ích chính trị của công nhân, nông dân, trí thức VN là độc lập dân tộc và CNXH. - Liên minh về chính trị không phải là dung hòa lập trường tư tưởng của các giai cấp. - Trong cách mạng XHCN ở VN thì liên minh chính trị của các giai cấp phải đứng trên lập trường chính trị của giai cấp công nhân. - Nguyên tắc về chính trị của liên minh là do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
 11. II. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN 2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN. + Về kinh tế: - Đây là nội dung cơ bản, quyết định nhất, là cơ sở vất chất kỹ thuật vững chắc của liên minh trong TKQĐ. - Nội dung trọng tâm là kết hợp đúng đắn các lợi ích kinh tế của các giai cấp. Điều này được xác định bởi nhu cấu kinh tế của các chủ thể lợi ích và các điều kiện thực nó. - Cơ cấu kinh tế chung của Việt Nam trong TKQĐ là: “công – nông nghiệp – dịch vụ”.
 12. II. LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN • 2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ THỨC TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở VN. + Về văn hóa, xã hội: - Nếu như nôi dung chính trị là nội dung có tính nguyên tắc, nội dung kinh tế là cơ bản và có tính quyết định, thì nội dung văn hóa xã hội là mục đích của liên minh. - Tăng trưởng về kinh tế gắn liền với công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. - Phục vụ mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thỏa mãn những cấu vật chất và tinh thần cho toàn xã hội.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản