Chương 8: Thanh chịu lực phức

Chia sẻ: Nguyenminhtam Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
194
lượt xem
59
download

Chương 8: Thanh chịu lực phức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát biểu nội dung nguyên lý v điều kiện áp dụng. 2) Định nghĩa thanh chịu uốn xiên. Viết giải thích các đại l-ợng trong công thức tính ứng suất pháp trên mặt cắt ngang của thanh chịu uốn xiên. 3) Định nghĩa thanh chịu uốn xiên. Trình b y cách xác định đ-ờng trung hòa v vẽ biểu đồ ứng suất pháp trên mặt cắt ngang của thanh chịu uốn xiên. 4) Trình b y cách kiểm tra điều kiện bền cho thanh chịu uốn xiên. 5) Định nghĩa thanh chịu uốn cộng kéo (nén) đồng thời. Viết v...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8: Thanh chịu lực phức

  1. C©u hái «n tËp häc phÇn 2 m«n Søc bÒn vËt liÖu Ch−¬ng 8: Thanh chÞu lùc phøc t¹p 1) ThÕ n o l thanh chÞu lùc phøc t¹p? §Ó tÝnh thanh chÞu lùc phøc t¹p ta cÇn sö dông nguyªn lý n o? Ph¸t biÓu néi dung nguyªn lý v ®iÒu kiÖn ¸p dông. 2) §Þnh nghÜa thanh chÞu uèn xiªn. ViÕt gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng trong c«ng thøc tÝnh øng suÊt ph¸p trªn mÆt c¾t ngang cña thanh chÞu uèn xiªn. 3) §Þnh nghÜa thanh chÞu uèn xiªn. Tr×nh b y c¸ch x¸c ®Þnh ®−êng trung hßa v vÏ biÓu ®å øng suÊt ph¸p trªn mÆt c¾t ngang cña thanh chÞu uèn xiªn. 4) Tr×nh b y c¸ch kiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn cho thanh chÞu uèn xiªn. 5) §Þnh nghÜa thanh chÞu uèn céng kÐo (nÐn) ®ång thêi. ViÕt v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng c«ng thøc tÝnh øng suÊt ph¸p trªn mÆt c¾t ngang thanh chÞu uèn céng kÐo (nÐn) ®ång thêi. 6) §Þnh nghÜa thanh chÞu nÐn lÖch t©m. ViÕt v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng trong c«ng thøc tÝnh øng suÊt ph¸p trªn mÆt c¾t ngang v ph−¬ng tr×nh ®−êng trung hßa. 7) ThÕ n o l lâi mÆt c¾t ngang. Tr×nh b y c¸ch vÏ. H y vÏ lâi mÆt c¾t ngang cho mÆt c¾t ngang h×nh ch÷ nhËt, h×nh trßn. 8) §Þnh nghÜa thanh chÞu lùc tæng qu¸t. ViÕt c«ng thøc tÝnh øng suÊt ph¸p trªn mÆt c¾t ngang thanh trßn chÞu lùc tæng qu¸t; gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng. 9) Tr×nh b y c¸ch kiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn cho thanh trßn chÞu lùc tæng qu¸t. 10)Tr×nh b y c¸ch kiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn cho thanh ch÷ nhËt chÞu lùc tæng qu¸t. Ch−¬ng 9: Mét sè vÊn ®Ò ®Æc biÖt trong lý thuyÕt uèn v xo¾n 1) ViÕt c«ng thøc v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng trong c«ng thøc tÝnh øng suÊt tiÕp trªn mÆt c¾t ngang d¹ng d¶i ch÷ nhËt hÑp chÞu uèn ngang ph¼ng. 2) Nªu kh¸i niÖm vÒ t©m uèn v c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ t©m uèn th«ng qua mét vÝ dô. 3) ViÕt c«ng thøc v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng tÝnh øng suÊt tiÕp v gãc xo¾n trªn mÆt c¾t ngang máng kÝn chÞu xo¾n thuÇn tuý. 4) ViÕt c«ng thøc v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng tÝnh øng suÊt tiÕp v gãc xo¾n trªn mÆt c¾t ngang máng hë chÞu xo¾n thuÇn tuý. 5) ThÕ n o l dÇm ®Æt trªn nÒn ® n håi ? Nªu m« h×nh nÒn Vinkler v viÕt ph−¬ng tr×nh vi ph©n ®−êng ® n håi cña dÇm ®Æt trªn nÒn ® n håi theo m« h×nh Vinkle. 1
  2. Ch−¬ng 10: æn ®Þnh cña thanh th¼ng chÞu nÐn ®óng t©m 1) Tr×nh b y hiÖn t−îng æn ®Þnh v mÊt æn ®Þnh cña thanh th¼ng chÞu nÐn ®óng t©m. ViÕt v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng trong c«ng thøc ¥ le tÝnh lùc tíi h¹n cña thanh th¼ng chÞu nÐn ®óng t©m. Giíi h¹n ¸p dông cña c«ng thøc n y? 2) Tr×nh b y b i to¸n ¥-le x¸c ®Þnh lùc tíi h¹n cña thanh th¼ng chÞu nÐn ®óng t©m. 3) ViÕt v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng trong c«ng thøc tÝnh øng suÊt tíi h¹n cña thanh th¼ng chÞu nÐn ®óng t©m. VÏ v gi¶i thÝch ®å thÞ quan hÖ gi÷a øng suÊt tíi h¹n v ®é m¶nh cña thanh th¼ng chÞu nÐn ®óng t©m. 4) Tr×nh b y ph−¬ng ph¸p thùc h nh ®Ó tÝnh thanh th¼ng chÞu nÐn ®óng t©m. C¸ch chän vËt liÖu v h×nh d¹ng mÆt c¾t ngang hîp lý vÒ æn ®Þnh. 5) ViÕt v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng cña c«ng thøc gÇn ®óng tÝnh ®é vâng v m« men uèn cña thanh chÞu uèn ngang v uèn däc ®ång thêi. Khi n o c¸c c«ng thøc n y trë th nh ®óng? 6) ViÕt v gi¶i thÝch ph−¬ng tr×nh vi ph©n ®−êng ® n håi, biÓu thøc gÇn ®óng ®Ó tÝnh ®é vâng, v m« men uèn trong b i to¸n thanh th¼ng chÞu uèn ngang v uèn däc ®ång thêi. Ch−¬ng 11: HÖ chÞu t¶i träng ®éng 1) Ph©n biÖt t¶i träng tÜnh v t¶i träng ®éng? Ph©n läai t¶i träng ®éng v nªu c¸c gi¶ thiÕt khi tÝnh to¸n hÖ chÞu t¶i träng ®éng. 2) Th nh lËp c«ng thøc tÝnh hÖ sè ®éng cho b i to¸n thanh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn víi gia tèc kh«ng ®æi th«ng qua mét vÝ dô. 3) ViÕt v gi¶i thÝch ph−¬ng tr×nh vi ph©n dao ®éng tæng qu¸t cña hÖ mét bËc tù do, c«ng thøc tÝnh tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ mét bËc tù do. 4) ViÕt v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng trong c«ng thøc tÝnh hÖ sè ®éng trong b i to¸n dao ®éng c−ìng bøc hÖ m«t bËc tù do. ThÕ n o l hiÖn t−îng céng h−ëng? v c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh. 5) ViÕt v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng trong c«ng thøc tÝnh hÖ sè ®éng cña hÖ mét bËc tù do chÞu va ch¹m th¼ng ®øng v va ch¹m ngang. Ch−¬ng 12: TÝnh ®é bÒn cña kÕt cÊu theo t¶i träng giíi h¹n 1) ThÕ n o l tr¹ng th¸i giíi h¹n cña kÕt cÊu khi tÝnh ®é bÒn theo t¶i träng giíi h¹n? §Æc ®iÓm cña ®å thÞ quan hÖ øng suÊt - biÕn d¹ng khi tÝnh ®é bÒn kÕt cÊu theo t¶i träng giíi h¹n. ¦u, nh−îc ®iÓm cña c¸ch tÝnh ®é bÒn n y so víi c¸ch tÝnh ®é bÒn theo quan ®iÓm øng suÊt cho phÐp. 2) Gi¶i thÝch sù h×nh th nh"khíp dÎo" trªn thanh chÞu uèn ngang ph¼ng? ViÕt c«ng thøc v gi¶i thÝch c¸c ®¹i l−îng tÝnh m« men uèn dÎo cña mÆt c¾t ngang thanh chÞu uèn ph¼ng. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản