CHƯƠNG V: RA QUYẾT ĐỊNH

Chia sẻ: Hoang Thi Thu Hoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
210
lượt xem
47
download

CHƯƠNG V: RA QUYẾT ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nhà quản trị thường xuyên phảira quyếtđịnh. Ra quyết định tốt là một năng lực chính yếu của một quản trị viên giỏi vì các quyết định xác định cách mà một tổ chức giải quyết các vấn đề của nó, cách phân bổ nguồn lực và phương thức thành đạt mục tiêu của nó. Ngoại trừ các tình huống mang tính rủi ro thì các quản trị viên và các nhân viên khi ra quyết định đều sử dụng một tiến trình với các thành tố tương tự nhau. Họ phải xác định vấn đề, thu thập thông tin, xác định và đánh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG V: RA QUYẾT ĐỊNH

 1. - 110 - Quả t h c nr ọ ị C Ư N V H Ơ G : RA QUYẾ Đ N T ỊH Sau khi nghiên cứ cư n nynư iọ c t : u h ơ g à,g ờ đc ó hể 1. Giảt c vir ra quyếđ h ốv i h quả t v nư i hn i ih h at í ò t ị điớ nà n n r à g ờ nâ v ị ên 2. Trình bày các đ uk nđ m t á hnr qyt ị ( h đ uk ncắ cắ,ủ r, i i ể ộ c nâ a uế đ h nư i i hc hn rio ề ệ n ề ệ và không chắ cắ) c hn 3. Mô tả á đc i ca i rcc uếđ h ổ m i h ờ g uên cc ặ đ m ủ v ca á qyt ị đi ớ, ư n xy ể ệ n t 4. Giảt c cc ặ đ m ca a ô ình ra quyếđ h ih h á đc i ủ b m h í ể tịn Các nhà quả t t ờg n r h n xuyên phảra quyếđ h Ra quyếđ h ố lmộ nng lự cí ịư i tị . n tị t à n t tă ch h n yế ca ộ qả t v giỏ v các quyếđ h á đ h áh à mộ t cứ g i uếcc ấ u ủ m t un r iị ên iì t ị xc ị cc m n n tổ h c i qytá vn ả đ ca ócc pâ b nunự v phư ng thứ t đt ụ t củ n. ề ủ n,áh hn ổ gồ lc à ơ chành ạm ci a ó êu Ngoạt ccình huốg ag í rio h các quả t v và các nhân viên khi ra quyế ir á t ừ n m n t h ủr t n ì nr i ị ên t đ h ề s dn m tiế t vớ cch tố ư ng tựna. ọ hi á đ h ấ đ, u hp ị đu ử ụg ộ tn r n ình iá t ành tơ huH pảxc ị vn ềt t n h ậ thông tin, xác đ h à đ giá các phư ng án, và lự cọ m t h ơ án đ t c i . ị v ánh n ơ a hn ộ pư ng ểh h n ự ệ I. TIẾ T ÌNH RA QUYẾ Đ N N R T ỊH Mộ quyếđ h mộ pư ng án đ ợ la hn rn s cc h ơ án hiệ c. quyế t t ị là n t hơ ư cự cọ t g ố á pư ng o n ó Ra t đ hlà mộ tnt xác đ hcc ấ đ hy ơhộ v giả qythn. ình V-1 mô tả ổg ịn ti r ế ình ị á vn ề a c i à n i uế cúg H t n quát tiế t ra quyếđ h à tiế t này cũg ó h đ ợ s dn đ m tc qyt ị c nr ình tị v nr n ình n c t ư c ử ụg ể ô ả ả uếđ h á ể n om nhân và quyếđ h hm tị nó . n l X c ịhcc á đn á Phân bổ rn t g ọ .c ia Phát triể cc ná Phân tích các Xác đn vn ịh ấ tiêu chuẩn số h cc i co á t êu t giả p á i hp giả p á i hp of đề quyế đn t ịh chuẩn Tr ns ca Đn g th áh i í án Thự ti i ch g i ả Lự cọ mộ a hn t hữ hệ ca ui ủu .s giả p á i hp !2 pháp quyế đn t ịh w w Hình V-1: Tiế t ra quyếđn 1 nr ình t ịh w e 1. Xá đ hvnđ cị ấ ề n at Tiế t ra quyếđ h ắđu ớ v c á đ h ộ vn ề bớ 1 hặ c t hn à ự nr ình t ị bt ầ vi i xc ị m t ấ đ (ư c ) oc ụ h ơ ls n ệ n ể 1 khác nhau giữ tn t i i t v mong muố ca ựv c Đ khi bư c chúng ta có thể ar g h h n ạ à ạ á ệ i n ủ s i . ôi ệ ớ này re hiể lxác đ h h cu ủ v ca uếđ h uà ị nu ầ ca i rqytị . n ệ n C 1 Sehn .ob s n D v AD cno“ udm n lo m ngm n esn acnetad plaos -4th t e PR bi ad ai .eez, F na ets f aae et s tlocp n ap ct n” p n d a , ei s i i ed, Pearson Prentice Hall, 2004, p. 106
 2. Chư n V Ra Quyếđ h ơg - tịn - 111 - Việ nậ dn v chẩ đá vnđ l quan tớ các nn lự củ cc h quả t đ ợ c hn ạg à n on ấ ề iên i ăg c a á nà nr ưc ị đ cp rn cư n I thể nn lc oc đ h à đ u ành). á nn lc à đ cp ế ề ậ t g h ơg (cụ là ăg ự hạh ị v iề h o n C c ăg ự ny ề ậ đn các khía cạh a đynậ b trớ, rõ và kếh p ạ n su â:hn i t cl ế ư àm t ợ l.i Việ nậ b trớ ln un ế v c á đ h à kiể sáh loạccá đn t m i c hn i t ci qa đn i xc ị v m ot àng tá t ộgừ ô ế ư ê ệ n c t ờ g ên trong và bên ngoài. r nb ư Việ g ih h đ hỏ s đn g cc hn ố à á đ h á nuyên nhân củ vn ề c i t c rõ òi iự áh i á nâ t v xc ị cc g ả í á n a ấ đ, không nên chỉ ơ t ầ xc ị tệ cứ g ủ vn ề ó đn h n á đ hr u h n ca ấ đ đ. u n i Sựl kếgiảt c rõ mố l hệ ia i t vi ụ tu og ợ ca á b pậ ni i t ih h ên í iiên g h nạ ớ m ci m n đ iủ cc ộ hn ó ữ ệ i ê riêng hoặ caổ h c ó cug c ủ t cứ nihn. 2. Xác đ hcác tiêu chuẩ ị n nquyếđ h tịn Mộ ki ã xc ị đ ợ vnđ nhà quả cầ ị t h đ á đ h ưc ấ ề n ntrị nđ hrõ các tiêu chuẩ qyt ị qa n n uế đ h un n trọgt n v c i qyt ấ đ (ư c )Trong bư c n r g i g i uế vn ề b ớ 2. o ệ ả ớ này, ngư i quyế đ hphả xác đ h ờ ra tịn i ịn mụ tiêu cầ ạ đ ợ và cụthể c nđt ư c hoá chúng thông qua các tiêu chuẩ ể o lư n. Tiêu chuẩ nđ đ ờ g n đ giá có thể đ h ánh là ị tính hoặ đ h ợ g số ợg ác tiêu chuẩ lệ c bả thân vấ n c ị lư n và lư n c n n thuộ vào n n đ và các mụ tiêu cầ đtư c ề c n ạđ ợ. 3. X c ịht n s co á t chuẩ á đ r g ố h cci n ọ êu n Các tiêu chuẩ t ờ gkôgqa t n nưna. n h n hn un r g h hu Tuỳthuộ vào mụ tiêu cầ ạ đ ợ ư ọ c c nđt ư c mà ấ ị nđ htrọgsốcho từ gtiêu chuẩ ánh giá. Do vậ, ngư i quyế đ hcầ t ế pả n n n nđ y ờ ra tị n n h t hi i phân bổ rn s co á t chuẩ đ ợ lt êrn b ớ 2 ểạ r t t ư tn rn qyt t g ố h cci ọ êu n ư ci k t g ư c đ t ah ự u i t g uế ệ o o ứ ê o đ h b ớ 3. ờ ra quyếđ h phảxác đ h ị (ư c )Ngư i n tị n i ị thang đ giá trọ sốđ u hoàn toàn phụ n ánh ng , iề này c thuộ vào chủ quan củ nư i quyếđ h a g ờ ra tị . n om 4. ncác giảpháp (phư ng án) Phát triể i ơ l .c ia Bư ctpt osuki ã xác đ hcc rn s cot gt chuẩ qyt ị , gờ r ớ i h a hđ ế e ị át gốh ừ i n ọ n êu n uế đ h nư ia n t quyếđ h ầ lt ê các giảpá c t giảqyt ấ đ m táh h công (ư c )K ôg t ị cn i k n ệ i hp ó h i uếvn ề ộ cc t ể ành bớ 4. hn of có nỗự no ư chc i t n bớ ny ể áh icc i pá m chỉ ệk chúng mà thôi. lc à đợ t h nr g ư c à đ đn g á g ihp à ự ệ o á ả ltê i Tr ns 5. i Phân tích các giả pháp ca Mộ ki h n g i hp(phư ng án quyế đ h đ đ ơ xc ị , g ờ r qyế đ h t h nữ g i pá ả ơ t ị ) ã ư c á đ h nư ia u t ị n n n .s !2 phả pâ thm t áhk lỡ gm i ộ g i hp(ư c )Để m n v hạ cế ủ m i i hn í ộ cc ỹ ư n ỗ m t i pá b ớ 5. i c ả m ạh à n h ca ỗ w giảpá s đ ợ s sn v iá t chuẩ v trọg ố ã đ ợ t ếl ở ư c v 3. Mỗm t i hp ẽ ư c o áh ớ cciêu n à n s đ ư ch tậ b ớ 2 à i p iộ w giảpá đ ợ đn g bn cc đn g s v ii chuẩ ihp ư c áh i ằg áh áh i o ớ t á á êu n. w e 6. Lự chọ h ơ g n a np ư n á at Bớ6 ư c bao gồmcác hoạđn đ xc ị pư n á t nất n s cc h ơ g n i t ộg ể á đ h h ơ g n ố htr g ố á pư n á lt n t o ệ k v đn g . ừl xc ị t c cc hnt t c h pt n qyt ị , hnb t t n ê à áh i T ú á đ h ấ ả á nâ ố h h ợ r g uế đ h pâ ố ỷ r g á c n t í o n ọ re các tiêu chuẩ n mộ cc cí xcv xc ị nhữ gg i hpc t t c i đ ợ, ế n ày t áh h h á, à á đ n nh n i pá ó h h h n ư cđn ả ể ự ệ đ chúng ta phảcọ pư n á m n l đ ms co htrn b ớ 5 ây ihn h ơ g n agạ i ố a nất g ư c . iể o C
 3. - 112 - Quả t h c nr ọ ị Việ đ giá các phư ng án trong tiế t ra quyếđ h ũg ầ pảcn hc ế cc c ánh ơ nr ình t ị cn cn hiấ nắ đn á n khía cạh ạ đ cx hộ pá l … b cạh n đo ứ, ã i hp ý , ên n tính kinh tếv cũg ầ xm xtả h nng và , à n cn e éc kả ă nguồ lc ầ t ếco i t ch qyt ị nự cn h th v ch t uếđ h i ệ ự i n 7. Thự ti uếđ h ch q ytị n Mặ dutnt lự cọ đợ hàn tất n bớ t ớ, uếđ hvnb t t ạnu cầ i r ế ình a hn ư c o tr g ư c r cqyt ị ẫ ịh bi ế o ư n ấ kôgđợ t ch nm t áhđn đn(ư c7). Thự t qyt ị bogm v ccuể, hn ư c h i ộ cc úg ắ bớ ự ệ c h uế đ h a ồ i hyn i n ệ truyề t qytị đn hn nư i ên quan và làm cho mọnư ia kt ự h n ó nả uếđ h ế nữg gờ l i n i igờcm ết c i n. h ệ B ớ cố c trong tiế t ra quyếđ h(ư c )à áhg kt u ca uế đ h ư c uiùng nrình t ị b ớ 8 l đn i ếqả ủ qyt ị n á n đ xm lur gn h ucỉ đ ợ vnđ hykôg giả pá đ ợ la hnởb ớ 6v ể e i ằ ó i h h ư c ấ ề a hn; ệ n ệ n i hp ư c ự cọ ưc à l đ ợ t c i ở ư c c đtư c ếqả og un a kôg … ư ch h n b ớ 7 ó ạđ ợ kt u m n m ố hy hn? ự ệ ia II. CÁC LOẠ Q Y TĐ N V VẤ Đ I U Ế ỊH À N Ề Tr 1. Ra quyếđ ht n cc iề k nk á n a tị r g á đ u i h c h u n o ệ Việ r qyt ị gnlnv i á đ uk nnấđ hv nhữ gđ uk nn phụt ộ c a uế đ h ắ i ớ cc i i ht ị à n ề ề ệ n n i i ày ề ệ h c u 2 vào chấlợ g à tính sẵ s củ t n t v vn ề à ngư ia uếđ h ầ g iuế tư n v n àng ah gi ề ấ đ m ô n ờ rqyt ị cn i qyt n ả . m Chắ cắ c hn i Không chắ cắ c hn e! Rủ ro Khả ă khách quan nng Khả ă chủ nng quan co ft. at o ns re Hình V-2: C c i kệ mà mộ q yt ịhđ ợ tự hệ1 á đề i u n t u ếđn ư ch c in ca c n .s a Chắ chắ C w Chắ chắ lđ u i m ngư ia uếđ h hn i m táh ầ đ v vn ềđ a a c nà i k n à ề ệ ờ r qyt ị nậ b t ộ cc đy ủ ề ấ đ,ư r n ế w các giảpá, à kếqả ủ m i i pá đ ợ d k n o bộ Ra quyếđ h rn đ u i i hp v t u ca ỗ g i hp ư c ự i t ả ế àn . tị t g i k n n o ề ệ w F chắ cắ co hp h quả t g m t ể nữ g i kôg i sát ớ. c hn h pé nà n r i h u h n đ u hn k m otr c ịả i ề ể ư b Rủ r io PD Rủ ro là các đ u i m ngư ia uếđ h ó h pâ th n h ở g ủ ccá nâ i iề k n à ệ ờ r qyt ị c t hn í ảh ư n ca á t hn n ể c c dẫ tiá kt u ká na,à mỗ kt u c t đ h õ khả ăg ả r C c h ơ g n i n ớ cc ếqả hc huv i ếqả ó h ị r ể n nn xy a á pư n á g i . ả quyết ờg ắ vi ộ l t i c m có thể á đ h ư c h nn xy aR io ó cug th n gn ớ m to b n ố à ư ạ ế xc ị đ ợ kả ăg ả r ủ r nihn n . t ờg hn n kả ăg ả rm tựk n à đ v nm g a ộ đu chắ cắ v đu i h n pả áh h nn xy a ộ s i no ó à ằ i m t ầ - ư ệ ữ c hn à ầ ka - là không chắ cắ, ơ . c hnm hồ Chấlợg à tính sẵ s vềhn t đ r qyt ị c t xm lmộ t n quan tư n v n àng t g i ể a uếđ h ó h e à ô n n ể tá hân c trọg ủ đ u i rio n ca iề k n ủ r. ệ 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 221
 4. Chư n V Ra Quyếđ h ơg - tịn - 113 - - Khả ă g ả r k áh u n Khả ăg xả rnấca ộktụ no óT ỉ t ảg n n xy a h c q a : nn dễ ya htủ m tếcc à đ. h hh n n o mộs k n óh xc ị kả ăg ự t việ xmxtá bn hcé ccự i t ớ đy tự i c t á đ h h nn dar ệ ể n ên c e écc ả gihp á s k nr c â. ệ ư - Khản n xy acủq a Là khả ăgni nấ c t xyca ộ kt ụ c t ă g ả r h u n: nn h u ht ó h ả ủ m t ế cc ụ h ề ể ể dự t niề t ca ộc nâ. arên m i ủ m tá hn n Thế iớ này nay rủ r h n ở m ih đu sự ếni ớ na. ế kôg un rri g ig io ơ b i ọt ề có ktố v i huN u hn qả t ủ ứ ị ro thì nhà quả t s kôgh qá xyn ư c ôg i ca ình. nr ẽ hn t un uế đ ợ cn v c ủ m ị ể ệ c Sựkôg hc hn hn cắ cắ Là rờghpnư ia uế đ hkôgt c đ ợ nữ gt n t cnt ế đ cẩ t n ợ g ờ r qyt ị hn h ó ư c h n h g i ầ h t ể hn ư n ể ô n i đá cc ếqả ủ cc i pá. rn đ u i n ngư ia uếđ h ó h kôg ủ ứ on á kt u ca á g i hpTog i k n ày, ả ề ệ ờ r qyt ị c t hn đ sc n ể đ xc ị vn ềhặ xc ị cc h ơg n và kếqả ự onà rấíc c s. ể á đ h ấ đ,oc á đ h á pư n á n n t u d đá l ttó ơ ở 2. Các loạ vấ ề quyếđ h i nđ và tịn a Các vấ đ ká na nư h n n ề hc hu h t ào? ế Mộ v vấ đ ldễ i , i bc; ci củ nư ia uếđ hà rõ ràng; vấ đ l t ài n ềà h um n ạh mụ t ể h êu a gờ rqytị l n n ềà tơgt v thông tin về ấ đ d dn đ ợ xc ị v c đ ợ. h n t huốgnưt ưn ự à vn ề ễ àg ư c á đ h à ó ư cN ữ g ình n n h hế đ ợ già nhữ g nđ cut c h t utrúc tố). ư c ọl n vấ ề ấ r cặ (cấ ú t Tuy nhiên nhà quả t pảđi i v i h ut ờ gh pl nhữ g ấ đ cấ t c n n r hi ố d n ớ ni r n ợ à ị ệ ề ư n vn ề u r lỏ g ú (cấutrúc tồ Chúng là mớ hặ ká t ờ gN ữ g hn t v cc ấ đ nưt lm h i ). i oc hch n. h n t g i ề á vn ề h h à ơ ồ ư ô n ế v kôg ầ đ. à hn đy ủ b Ra quyếđ h ho h ơgr tị t cư n t n e ình om N ư ã thả l n pầ t ớ,uếđ h ũg ẽ ư c h l hai loạg n nư ấ đ. h đ o u ở hnr cqytị cn s đ ợ ci àm ậ ư n a ii g h vn ề ố Ra quyế đ ht ocư n t hoặ t n t ờ gl cách thứ h uh unấ đ g i uế t ị h h ơg r n e ch g h n à ô ư c ữ i ht ể i qyt ệ ả l ình .c ia nhữ g ấ đ cu rcố T y h khi nhữ g ấ đ lcấ t c hn t ,h quả t pảl n vn ề ấ t t . u ni ú t ên, n vn ềà u r kôg ố nà ú t n r hiệ ị t thuộ v ra quyếđ h hcư n t đ xy ự g i pá. c ào tị pih ơgr ể â d n g ihp n ả of ình Tr Nhữ g uếđ ht o h ơ g r là lặ l v t ờg à đu ặ v trong chừ g ự n qyt ị h cư n t n e p ạ àh n l ề đn à i ư m nmc ns ình no ó óà ách cụ h đ g iuếvn ề à đ n lc t ể i qyt ấ đ. ể ả ca v Thủtc ụ .s !2 v c w Quy tắ w v Chính sách w e c Sự hc hu ia uếđ hho h ơg r và không theo chư n t ká na g qytị t cư n t ữ n e ình ơgr ình at Khi nhà quả t đi i vi ộ vnđ cut ckm s c g i hpm iạ K i ó n r ố d n ớ m t ấ ề ấ r é ,ẽ ó i pá ớ l h đ ị ệ ú ả . nhữ g hn n t o ình huốgpih ơ gr là cầ t ế n pả ứ gh te n,h cư n tình nh t i. re Sựsn t ci lợ m ih t cứ lquyếđ h hn t o h ơg r Quyếđ h ág ạ h n ư c ớ co ổ h cà o ế t ị kôg h cư n t n e ình. tịn này là khác biệ s v i h n qyt ị t ớ đ ca ổcứ bi ì vấ đ l mớ,á b ns to ớ nữ g uế đ h r c ó ủ t h c ở v n ề à n ư icc i ố ế C m irờ g i t ká na,à i k n ũg ã thay đi ôt n h n ạ hc huv đ u i cn đ ư ệ i ề ệ ổ.
 5. - 114 - Quả t h c nr ọ ị d Tích hợ ccoiấ đ,á l iuếđ h à cấ bcrn tcứ. p á l vn ềcco qyt ị v p ậ t gổ h c ạ ạ n o Hình V-3 mô tả ốqa h g aoi ấ đ, ạqyt ị v cấ bcrn tcứ. m iun ệ i l vn ềl i uếđ h à p ậ t gổ h c ữ ạ o n o Nhữg ấ đ cur t lt n ứg ớnữg uếđ hho hơgr Vấ đ cur n vn ề ấ t cố àư g n vihn qytị t cưn t ú t ơ n e ình. n ề ấ t c ú kém thì cầ rnữg na hn quyếđ h hcư n t tị pihơgr n ình. Cấ t c n p r lỏg ú Cấ co pa Các quyế đn p i t ịh h cư n t h ơgr ình Cấ b c rn p ật g o Loạ vnđ iấ ề tổchức Các quyế đn t ịh cư n t h ơgr ình Cấ t c t u r chặ ú Cấ t p ơ ph hn ấ Hình V-3: Loạ vnđ, ạ q yt ịhv cấ b crn t cứ 1 i ấ ềl i u ếđn ă p ậ t g ổ h c o o Mộv quyếđ h unrt n t g i ự hặ hàn toàn là theo cư n t hoặ hàn tài tị qả t r gh i t c oc o n ịo ế ớ h hơgr ình co t n hcư n t Đ s cc uếđ hà ở ia at iự n o pihơgr à ình. a ố á qytị l g hi ácc ày. n ữ h e Công nghệ ỗ r r qytị t o áhh c ào? h t a uếđ hh cc t n ợ n e ứ Công nghệ hn t h t nà quả t r nhiề t n v c a uế đ h n bao gồ h t gi ỗr h ô n ợ nr ấ ị t u r g i r qyt ị , ó o ệ n m ệ thốg hy gia, mạghn t v các phầ m mh t rqytị cuên biệ n cuên n t gi à ô n m ề ỗr a uếđ h hy ợ n t . III. CÁC MÔ HÌNH RA QUYẾ Ị H TĐ N 1. Mô hình ra quyếđ hh pý tị ợ l n om Mô hình ra quyế đ hh pl đtr các giả ị h pl m qa ónà unt đ a a t ị ợ ý ặt n ên đ h ợ ý à u đ h qả r ư r n ị l .c ia nhữ glacọ t c hp t đ háli hậ t n kunkổnữ gr buộ nấ đ h n ự hn h h ợ,ố a o ợ nun r g hô h h n àng í i o c ht ị . n t N ư ia uếđ hlhợ l s xc ị vn ề ộ cc cnt nv có mụ t rõ ràng và cụ gờ r qyt ị à p ý ẽ á đ h ấ đ m táh ẩ h à n n ậ ci êu of thểH V-4 tóm tắnữg iđ h ủ s hpý . ình thn g ị ca ự ợ l ả n . Tr ns Vấ đ l n ềà Mụ t ci Tấc cc Sự u i tả á ư tn Sự u i ê ư tn Không có ê Lự cọ a hn ca êu rõ ràng và đn ơ và giảpá ihp là rõ ràng là bấb n ràng buộ tiế c cuố ciùng .s kôg ơ rành mạh và kếqả hn m c tu và ổ đ h nị n vềh i t ờ sẽốđ t a i !2 w hồ phảđt đ ợ b t iạ ưc iế gian và chi hoá lợ í ic h w đợ ưc phí kinh tế w e Dẫ đn nế at Ra quyếđn h pl t ịh ợ ý re 1 Hình V-4: Các giả ịhca ựh pl đn ủ s ợ ý C 1 Sehn .ob s n D v AD cno“ udm n lo m ngm n esn acnetad plaos -4th t e PR bi ad ai .eez, F na ets f aae et s tlocp n ap ct n” p n d a , ei s i i ed, Pearson Prentice Hall, 2004, p. 117
 6. Chư n V Ra Quyếđ h ơg - tịn - 115 - Nên nhớr g iđ hca ựh pl kôgt ờgđn, ở v mứ đ ca ựcắ cắ ằ g ị ủ s ợ ý hn h n úg b i ì n ả n ư c ộ ủ s hc hn mà mô hình hợ ly cầ h m kiồ t. u ếcc h quả t kia uếđ h ề dar p ý êu u i h t ạ Hầ htá nà ế n i nr hrqytị đu ự t ị n ên nhữghn t kôg ầ đ. o nưi ô bhn h v kả ăg ửý à phân tích sốư n l n t gi hn đy ủ C n gờl n ịạ cế ề h nn x lv ô n u l gớ ợ n dữlu ể ó ưc i pá t ư,à ếqảà mọ nư ió u ư n t ả ãn vớ nữg ì có i đ c đợ g i hp ố uv ktu l i gờ c x hớgh m ệ ả i o ihn g đợ. iề n khiế co gờrqytị cúâ v việ t kiế g ihphả ág ủố ưcĐ u ày n h nư i uếđ h h t ào cìm m i pá t đn đ t. a n m ả o t 2. Mô hình ra quyếđ hh pý ii ạ tị ợ lg h n n ớ Bở v con ngư i hn t x l v hiể đ ợ t c t n t cn h t ể i t s hp iì ờ kôg h ử ý à u ư cấ ảh g i ầ t ếđ k m r ự ợ ể t ô n i ể a lý, nên nhữ g i h l là xây dự g ô ình đ n i v trích dẫ nữ g ữlu h h ừvn n đ u ọ àm ề nm h ơ gnà ả n h n d i cí t ấ ệ n đ m không xem xét tấ c nữ gd luká t n l cho vấ đ pứ t h n. Simon gọ ề à t ả h n ữ i hc r h àm ệ á n ề hcạ ơp i tiế t ra quyếđ h ày là sựh p ý ii ạ. hình hợ lý giớ hạ thừ nhậ nhữ g i nr ình tị n n ợ l g hn Mô ớ p i n a n n giớ hạ a ncủ con ngư i ờ trong quá trình ra quyếđ h bao gồ : nhữ g nchế tưduy, ảhhư n tị , n m n hạ về n ởg a c i n a c củ trự giác, giớ hạ củ việ tìm kiế mgiảpháp và nhữ g i n thông tin. i n giớ hạ về Nhữ g r n ạca i t n t giủ t n r ở ế ình xửltô g i ý hn tn mgiớ hạ Tìm kiế i n Nhận Nút vào Dẫ đn nế t Quyế thứ vn cấ đn ịh đề om Hạ cế h n t n h tô g i n l .c ia t of Tr ns u ố n ư n đn u ếđn 2 Hình V-5: Các yế t ả hh ở g ế q yt ịh ca 3. Mô hình quyếđ hm n t hcíht (olitical Model) t ị a gí hn r P n n ị .s !2 w Mô hình ra quyếđ h ag í cí t g ih u i t ra quyếđ h rn g i ạ t ị m n t h h h r i t ệ tn r n n n ị ớ i ế ình t ị t g i hn n o ớ w các lợ í ca ả t nv củ cc ii ữ qa c qynlự.Tế t ra quyế đ hm n ic ủ bn h à a á g h u un ó uề c i r h â ớ n ình t ị ag n w tính chính trịâ t c h pki uế đ hc l qa đnccg i ữ qa đyqynlc r h h ợ h qyt ị ó i un ế á i h u un ầ uề ự, t í n ớ e ên nhữ g gờ r qyt ị bt ồg ề i cọ la ụ tuv nư i hn í kôg ìm các n nư ia uếđ h ấđn v v c hn ự m ci ,à gờ pâ th hn t n ệ ê c at pư n á. á nâ tn có quan hệ ớ na cặcẽđ ợ b u i ở ình V-6. h ơ g nC c hnố ày vi hu hth,ư c i d n h ể ễ re 1 Sehn .ob s n D v AD cno“ udm n lo m ngm n esn acnetad plaos -4th t e PR bi ad ai .eez, F na ets f aae et s tlocp n ap ct n” p n d a , ei s i i C ed, Pearson Prentice Hall, 2004, p. 110 2 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 233
 7. - 116 - Quả t h c nr ọ ị Sựk á n a t n v c ịh h c h u r g i đn o ệ dạ g ấ đ n vn ề Sựkhác nhau về c mụ tỉ êu Nhiề g i ui ớ Ra quyết hữ q a c u un ó Nút vào Dẫ đn nế đn cíh ịh hn n c quyề lự trị Sựkhác nhau về i giả pháp Hình V-6: Mô hình ra quyếđn ma g íhcíht 1 t ịh n t hn r n ị a Sự ấ đn t n v c hn ạg ấ đ bt ồgr g i nậ dn vn ề o ệ Trong mô hình ra quyế đ hcí t,á g i ữ qa b ngoài và bên trong cốgn t ị h h r cc i h u un ên n n ị ớ ắg đ h ạg á vn ềho ợ t r củ m ị dn cc ấ đ t lih i n e ế êng a ình. Đề n có thể â n sựbt ồg rn nậ i ày u gy ên ấđn t g hn o dạg ấ đ g a á g i ữ qa. n vn ề i cc i h u un ữ ớ b Nhữ g ấ đn v m ci n bt ồg ề ụ têu om Mô hình quyếđ h h h rnậ t c õ nhữ g â t ẫ v m ci giữ cc ii ữ t ị cí t hn h r n n ị ứ n m uh n ề ụ t u êu a á g hu ớ quan và việ la hncc ụ t sẽ ị n h ởgm n m b i uề lc ư ng đi ủ cc c ự cọ á m c i êu b ảh ư n ạh ẽ ở qyn ự tơ ố ca á l .c ia giớ h u un T ơ tựnưvậ, ậ h thành các giảpá hy i ug á g i hp ũg i ữ qa. ư ng h yvy ình i hp a nộ dn cc i pá cn ả t có sựká b t a bt ồg ia á g i ữ qa - bấ đ n v g i h p do sựká b t ề hc i hy ấđn g cc i h u un t ồ g ề i p á - ệ ữ ớ ả hc i v ệ of mụ t và ảh ư n về uề lcư ng điủ tn g i ci êu n h ởg qyn ự tơ ố caừ g i . ớ Tr ns Nhưvậ m h ra quyế đ hm n t hcí t t h ns t ả i v v c a uế y ô ình t ị ag í h h r h i ự h h p ề i r qyt n n n ịể ệ o ệ ệ ca đ h hcn hc n h ở g ề uề lc ủ cc ii ữ qa t n qár ra quyếđ h ị kiâ nắ ảh ư n v qynự ca á g h u unr g u t n ớ o ình tị . n .s !2 4. Sựsn t v vấ đ r q yt ị á gạ à n ề a uếđ o nh w w N ư ia uếđ h ág ạ cn ựsn t ,ầ kả ăg ả s h a ám i à nhữ g g ờ r qyt ị sn t ầ s ág ạ cn h nn sn i r ci ớ v n o o n ný tởgh udn. ól các ý tư n ká b t ovi h n g mà ngư i hc ã làm trư c ó ư n ữ ụg Đ à ởg hc i s ớ nữ g ì ệ ờ ká đ ớđ w e nư g ũg h h ợ co ấ đ hặ c hi i c. ạso ựsn t lạqa t n đi ớ h n cn t c h p h vn ề oc ơ ộ h n ó T ia s ág ạ i un r g ố v i í ệ o ọ việ r qyt ị ? nócopé nư ia uếđ hđn g v thấ h u ấ đ, ể ả i c a uếđ h Vì n h hp g ờ r qyt ị áh i à n á u i vn ềk c v c ể ệ at “h t y nữ g ấ đ m nư i hc hn t yT y h giá trị ễhy htủ s sn nì h ” h n vn ề à g ờ ká kôg h . u ni n ấ ấ ên, d t nấca ự ág ấ tạ ltrợ i nà quả t xc ị t cả h n g ihp ó h t c i đ ợ. oà gph ú nr á đ hấ nữ g i pá c t h h n ư c ị n t ả ể ự ệ re C 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 235
 8. Chư n V Ra Quyếđ h ơg - tịn - 117 - a Khả ăg ág ạ lgì? nn sn t à o Dự t lậ l nr ghuht ọ nư i ề c kả ăgínấlởm c ág ạ t n a r p u ằ ầ ế m i g ờ đu ó h nn t htà ên ậ n ứ sn t r g o u bình, vậ t làm thế ào đ cc á hn ocổcứ c t kuế kí s sn t ca hn yh ì n ể á c nâ hặ t h c ó h hyn h h ự ág ạ ủ nâ ể c o viên? Mô hình đ nh r g ựsn t c nâ củ ế y cầ s t h hn,ỹ ăg u nh ề gịằ s ág ạ á hn h yu êu u ự i t gk nn sy gĩ n o n ô sáng tạ v đn v công việ (e h V-7 ởtrang sau).Các nghiên cứ cn đ chỉa ằg o à ộg i ên c xm ình u ũg ã rr , n nế m c ộ ủ m i ộ t n b t tố à co ơ t sự ágạ s co ơ. u ứ đ ca ỗm tr g ah o ành ny a h n h sn t ẽ a hn ì o Sựt h hn là nề t g ủ t c nữg ôg i s gạ. i tôg n nả caấ ả hn cn v cá t n t ệ n o Thành tố h hià kỹ ă g u n h sn to Nó bao gồ nữg ặ t h á hn ư n t al n n sy g ĩá g ạ. ứ m hn đcí c nâ tơg n ứg ớ s sn t ,h nn syuncn nưt nn có thể h thấ c mộ s vt m t n viự ág ạ kả ăg u l ,ũg h à ăg o ậ i nìn y ùng tự ậở ộ pư n d nká. h tốcố c trong mô hình là đ n v công việ. â cí l ư c hơg i hcT ành ệ ui ùng ộg i ên cĐ y h h à ớ n muố đ l mộv c ì đ biì nó lôi cuố, u ú k hh ht ã mãn hoặ nữghc t c n ểàm ti g ó ở v ệ nt ht í t c, o h ,c í h c h n t hh á ứ rn t. hn tđn v này sẽ hyni nn,h nn sáng tạ t nhữg tởg ág i gư T àh ố ộg i ê ên cuể tm ăgkả ăg ề ohành n ýư n sn tạ t c5 hnố ủ tcứ đợ t thấ có ý nghĩtạ rs sn t ,ó là: (1) sự áh ik oh . nâ tcaổ hc ư cìm y ự a o a ự ágạ đ o đn g ỳ á vọg tậ t n v việ cn v c ẽ ư c áh inưt n (2) sự i stbịi st ho n- p r g ào c ôg i s đợ đn g h h ào; u ệ á ế gm á gm át á - á ,e dõi trong khi đn làm việ;3 đn c bn gà nhấ m n v bên ngoài, nhữg hn hởg ag c() ộg ơ ê noi n ạh ào - n pầ t n ư hữ h (4) sựcn tn- đi i vi hn t huốg hn-thua vớ đn nh p v (5) các u ình; ạh r h ố d n ớ nữg ình a ệ nt g ắ i ồg gi ; à ệ lự cọ r buộ-bạ t c i cn v c h t no ư ii k n ạ cế a hn àng c nh h n ôg i nư h à dớđ u i hn h. ự ệ ệ ế ề ệ Sựt h in Kỹ ă g nn thông sáng tạo Sáng tạo om l .c ia t Đn v ộg i ên of công việc Tr ns ca .s !2 ca ự á g ạ1 Hình V-7: Ba thành tố ủ s sn to w w b Sựsáng tạ và vấ đ ra quyếđ h o nề tịn w e Nhưvậ s sn t lmộ đ u i bt uc ể a uếđ h ág ạ, h n qyt ị y ự ág ạ à o t iề k n ắbộ đ r qyt ị sn t nữ g uếđ h ệ n o n at dự t việ ká páxc ị v chẩ đá cc ấ đ m i à ơh v đ a a á g i hp ar ên c hm h, á đ h à n n on á vn ề ớ v m ồ à ư r cc i pá ả riêng có, gầ nưdy ht oc ó í sn t . ơ thế á g i hp à t ờ gi qa đn n h u nấhặ c t h ág ạ H n n o cc i pá nyh n ln un ế ả ư ê hàng loạcác quyếđ h h gn ớ ni kon t i i ( khi kéo dài mộ v tháng thậ t t ị nỏ ắ vi h u hảg h g n có n ề ờ a t ài m re chí cả ộ vi ă )Đ c i, uếđ hsn t đ hỏ nữ g ổ ự t n ni t i ỳ ớ m t ànm . ặ b tqyt ị ág ạ òi i h n n lcr g h u h k v i ệ n o o ề ờ sựt m g ca àng loạcuên gia và nhiề nó cuên môn khác nhau. Do quyếđ h ág h i ủh a a thy u hm hy t ị sn n tạ kôg ó i qa đn h n cirn qá h ,oc ó i lt ớ đynn ó h ờ g ư o hn c ln un ế nữ g át g u kứ hặ c tn ệr c â,ê n t n đ a ê o ề ư ư C 1 TM. m b ,Mo vt g r t i iO gn aos C lon Maae et ei (a,97,.3 . A al “ t an Ce i t n rai t n, afri ngm nR v w Fl 19)p4 e i i av y zi ” i a e l
 9. - 118 - Quả t h c nr ọ ị đ a đn ộ kt u kôg ó r t v không có từt ớ đyC c uếđ h h vy ự t ư ế m t ếqả hn c t tự à ậ r c â. á qyt ị nư ậ d ar ư n ên t n t kôg ầ đ v t y ổnah hn. ơ n an c t đ ợ đ a ra t ớ ki ấ đ h gi hn đy ủ àh đi hn cógH n ữ,ó ó h ư c ư ô n a ể r c h vn ề ư đ ợ nậ t c à hiể m táh ầ đ. ư c hn h v u ộcc đy ủ ứ IV. CÁC PHƯ NG PHÁP RA QUYẾ Đ N Ơ T ỊH 1. Phư ng pháp ra quyếđ hc n â ơ tị á h n n Cao l Mứ đ k ô g h c h n m c ộ h n cắ cắ Phân tích Khái niệ ia Tr 2 Chỉ u hy Hành vi m e! p Thấ co ft. at Lý trí Trự g c ciá o Lố sy iu nghĩ ns re Hình V-8: C c h ơ g h pr q yt ịhc n â 1 á p ư n p á a u ếđn á h n ca Mặ du ố pư ng pháp ra quyếđ h cá nhân xuấh nm táhđcậ nư hầ hế c ầ bn hơ tịn t i ộ cc ộ l hng u t ệ p .s C nhà quả t c nữg ặ đ m niề hn ộl i óà, họhờg ó ộl iổt i hn t; nr ó hn đc i h u ơ m t ạ Đ l t n c m t ạni ộ t gr ị ể o. ư o r, ố ị w các loạká có thểà hơg nhyh v đợ s dn ki có thể ử ýình huốgốnấ ihc lpư n á t t à ư c ử ụg hnó a ế x lt n t ht t . w w F 2. Ra quyếđ hn ó tị h m n PD Ra quyế đ hnó s ngày càng trởn thông dụgh ndo mụ t củ t cứ h ớ g t ị hm ẽ n ên n ơ ci aổ h c ư n êu vào việ pụ v káhhn v đ hh ớ gca ổcứ d a ào quả t cấ lợg vì thế t c hc ụ hc àg à ị ư n ủ t h c ự v n n r htư n, ị rấ cầ s kuế kí mọ nư ia uếđ h n ự hyn h h c i g ờ rqyt ị . n a Sự hmg ca á t t a i ủ cch viên vào việ r qytị a ành c a uếđ h n H y ộg các thành viên trong nhóm tham gia vào việ rqytị c t đ ợ xm lxu u đn ca uếđ h óh ư c e à n ể hư n pổb nt n cc ổcứ này nay. Trong công việ ca ình, các nhà quả t t ờ g ớg h i r g á t h c g ế o củ m nr h n ịư dùng nhiề k t ậ đ l kocc h viên củ t cứ t m g v việ r qyế đ h T y u ỹ h t ểô é á t u i ành aổ hch a i ào a ca u tị . u n vậ, â kôgpả l mộ k t ậ đng n Mứ đ pù hợ ca i cpd ớ t m g v y đy hn hià t ỹ h t ơ i . c ộ h p ủ v c ấ ư ih u ả ệ a i ào a việ r qyt ị pụt ộ v nhà quả t,hi ộv khả ăgca hnv trong việ r c a uế đ h h h c ào n u nr t đ à ị á nn ủ nâ i ên ca quyếđ h ủ h,e b u tị ca ọxm i V-4 và V-5. n ể 1 Sehn .ob s n D v AD cno“ udm n lo m ngm n esn acnetad plaos -4th t e PR bi ad ai .eez, F na ets f aae et s tlocp n ap ct n” p n d a , ei s i i ed, Pearson Prentice Hall, 2004, p. 119
 10. Chư n V Ra Quyếđ h ơg - tịn - 119 - Biể V-1: Nhữ g uv n ư c i ca a u ếđn n ó 1 u n ư à h ợ để ủ r q yt ịh h m m Ư để uim N ưc i h ợ để m - Có thể ửdn k hnh m v sựt n - Đ hỏ ni t ii h n s ụg i gi à n ệ h g ô òi i h u h g n ơ ề ờ a thạ ca h u g ờ. o ủ ni nư i ề - Bị ộínư ih pố m tt gờ ci hi - Có nhiề t n t ,ữ i v sự i uh gi d lu à k n ô n ệ ệ - Q a t đnm ci c nâ h n à un â ế ụ tu á hn ơ l m ê - Vấ đ đ ợ xm xtừ h u h cn n ề ư c e ét ni kí ạh ề a mụ t củ nó ci a hm êu - C chn v m đ ợ t a ãn hơ á t h i ư ch m à ê ỏ n - Các sứ é x hộpảt n h c p ã ihiu t â ủ - Sựcấ nậ v cam kế đi ớ qyt - T dy hm hp hn à t ố v i uế ư u nó đ h a hn ị co ơ n l ia Nhữ nghiên cứ t n ã cho thấ r g ưd y h m2 có thể ó ếqả hcch viên ng ur đ ê yằ t u n ó n c kt u kiá tành Tr củ nó nậ t c ư c ấ đ cn i qytTog rờ g ợ đ,hm c t l r đy ủ a hm hn h đ ợ vn ề ầ g i uế rn t n hp ónó ó h ậ a ầ đ ứ ả . ư ể p cc h ơg n ự cọ,ọ ó h t o un hn h vớ na v cc t c c i v tránh á pư n á la hnh c t h l câ t ể ả ậ ành i hu ề áh h thự h n à ứ ệ nhữ ghn t đ da ế s la hn ủ nó . n t gi e ọ đn ự ự cọ ca hm ô n 2 Biể V-2: Đ c i ca ưd y h m v n ữ g h ợ để ca u ếđn 3 u ặ để ủ t u n ó à h n n ư c i ủ q yt ịh m m m Đ c i ca ưd y h m ặ để ủ t u n ó m Nhữ g h ợ để ca u ếđn n n ư c i ủ q yt ịh m e! -Ả tở g ci t n o ư n về h n h g -Quan hệậ t t h p ể ế ắ -Mụ t phứ t ci cạp co -C c h ơg n ự cọ pứ t á pư n á la hn h cạp ft. êu at -Tin vào khảnn r qyt ị -Sai lầ t n nh cứ ri ocaqyt ăg a uế đ h n m r g gi o ên u ủ r ủ uế o ns nhóm đh ịn re -Tự i t km r ể a -Nghiên cứ t n t nh nàn u h gi gèo ô n ca -Ả tở gv s nấ t cacc -Sai lầ t n đn g l cc h ơg n ự o ư n ề ự htr ủ á í m r g áh i ạ á pư n á la o á i .s C thành viên chọn w -Bịp ự t cch viên á lcừ á tành -Sai lầ t n pátể pư n á d pòng m r g htr n h ơ g n ự h o i w w F b Nhữ g ỹhậđ k hh h ự ág ạ cch viên trong nhóm n k t tể í t c s sn t á t u c í o ành PD C úg a ã biếv c a uếđ hnó m n l nữ g ic nưthế ào, tuy vậ bn hn t đ t i r qyt ị hm ag ạ h n lợ í h ệ n i h n yả thân việ rqyt ị nó cn cứ đ n ni nư c i . ì vậ,á nà quả t cn ậ c a uếđ h hm ũg h a ự g h u h ợ đ m V ycc h n ề ể n r ầ vn ị dụgh thạ cc ỹhậrqytị nó . nt ành o á k t ta uếđ h hm u n v Kỹ h ậ tậ tu t pkích não c ủ tậ kích não1: Các quy tắ ca p 1 Pamela S.Lewis, Stephen H. Goodman. Patricia M. Fandt, “ ngm n Challenges in the 21st Century” Wet Maae et: , s Publishing Company, 1995, p.197 2 I. L. Janis, “ ii s f rut n”B s nH uh n fi 17 Vcm o G op i , ot : ogt Mil ,92 t hk o o fn 3 Pamela S.Lewis, Stephen H. Goodman. Patricia M. Fandt, “ ngm n Challenges in the 21st Century” Wet Maae et: , s Publishing Company, 1995, p.198
 11. - 120 - Quả t h c nr ọ ị 1. Khuyế kí s t d n h h ự ự o. c 2. Các thành viên trong nhóm không bịh tc ki ọ ag ề ut k n cỉr h h h đn đ xấý i . í ế 3. Khuyế kí s lợ g k nG ihp ọý i nằ t s t a hn ủ nó v n h h ố ư n ý i . h cé m i k n hm h ự h nậ ca hm à c ế ế ể ừ l c s ny ở à hợ t cc tở g ớ. à ơ ở ả n v p á á ýư n m i m c 4. K ôg áh icc k n h đn ht hp og á pư n á la hn hn đn g á ý i co ế kiậ ợ xn cc h ơ g n ự cọ. á ế p v Kỹ h ậ n ó d n n ha tu t h m a h g ĩ NGT thự h n ựkt ợ c hi i đạ d lờ v cả i đạ kôg ùng lờ. ề ơ c i s ếh p ả ag i on ùng i à g i on hn d ệ a a iV c bả, hm k t ậdn nh c cu rc ư ci hn nưsu: ộ nó gm t 7 ế 1 n nó ỹ h t ah gĩ ó ấ t đ ợ tn àh h a m t hm ồ ừ đn 0 u a ú ế nư i gi un b nh n kôg ó v i huN i úg ơ lm ih viên tự i nữ g g ờ nồ qah àn ư g hn ni ớ na. ó đn h nà ỗt ành v th n ý ế l kiế ca ình ra mộ m n g ySu pú bt ầ cis v i hu á ýư n đ . i gờ nủm t ảh i . a 5 ht ắđu h ẻ ớ na cc tở g ó Mỗ nư i ấ a ia ởb sẽ r bày mộ ýtởgca ình. Mộ nư i ư c ửl t k sẽ h cé nữ gý àn tình t ưn ủ m t g ờ đ ợ c à h ý gi hp h n m ư tởgđ l mộ m n g yt ớ m t ọ nư ihm g . ôgv c à đ ợ tnh cho ư n ó ên t ảh i r c ắ m i g ờ t ấ ư a i C n i ny ư c i ành a ệ ế Tr đnkiấ c m i g ờ t m g cob t ọkôgc ý kiế n khác nữ đ t bày. Kế ế h t ả ọ nư ih t a i h i h hn òn a ế n ào a ểr ình t quả ủ g i onny h ờ gl mộ dn sc t 1 đn2 ý ư n. i đạ k tpl thả ca i đạ à t n à a ư t ah áh ừ 8 ế 5 tở g Ga on ế i à i ế o luậ, og ó ọ ýư n đu ư cư ý ế kii h biể qyt nt n đ m i tở g ề đ ợ lu đn h tn ành u uế r ế . v Kỹ h ậ D lh tu t e i p h t e h d ad opr i htr n hm h h h h hm h u p tn i c í m 2 Kỹt ậ D l i oR n C roao pá tể nằ kí t c nó t m kả k h a ho i n e! nghiệ v cung cấ nữ gd bov tơ gl2. Sửdn niề cn c hy ảgcuhim t m à p hn ự á ềư n a i ụg h u ôg ụ a bn â ỏ ộ, ạvci t à ệ ề a co nhóm lãnh đo i đ u rv thu thậ d luk h gi . g ờ l đo ậ h p à tổg ế p ữ i ,i nh m N ư iãnh ạ t ợ v n kt ệ n ệ p ft. t n t t ớ kiug ấ n co á t viên. Tiế t tiế t co ế kiá d bo ủ h gi r c h cn cp ó h cch ô nư ành nr ình p ụ h đn h cc ự á ca c at cc hyng đ ợ h t n hađ ợ xc ị t n qahn t pả hi à ạđ ợ m t á cuê i ư c ệh g ó, ư c á đ h h g u t g i hn ồ v đt ư c ộ a ố n ô ô n o sựnấ t. uđ m cak t ậ D l iàn t n đ ợ qa h tơ gt t n nó , à htr Ư i ủ ỹ h t e h l ó r h ư c un ệ ư n á r g hm m í ể u p á c o ns re N Tkôg on ont n đ ợ s ảh ư n ca á c nâ đc i t n c mộ pòng. G hn hà t r h ư c ự n h ởg ủ cc á hn ặ b tr g ùng à á ệ o th ca Vớ k thuậD l i h n nư ihm g c t cc na hn t m dm i ỹ t e h nữ g g ờ t p, a i ó h áh hu àgr ặ . a ể ă .s Việ r qyt ị l mộ t c ni cugca ấ c nữ gnà quả t t n t cứ, c a uế đ h à n tr h h m hn ủ t ả h n h á ệ t n r r g ổ hc ịo C không phân biệl h ự cứ nn hy ấ qả t. àng ngày nhữ g h quả t cn hi ư tĩ v c h c ăg a cp un r H n ị n nà n r ầ pảđ a ị w ra nhữ g uếđ h ó á dn đ h ư n caổ h c ủ m cũg h tơ g aca h h n qyt ị c t ụg ị h ớg ủ t cứ ca ình n nư ư n l ủ cí n c n i n w mình. Có nhữ gqyt ị c t t đn m n m đns t n uế đ h ó h á ộg ạh ẽ ế ự h công củ t cứ,rn ki n ể c ành a ổ h ct g h o w F nhữ g uếđ h hc ũg ó nh qa t n nư g tó í qyt ị h nT y h n ấ n qyt ị ká cn c ý gĩ un r g h n íc t h uếđ h ơ . u ni t n a ọ n n ê t cả á qytị đu ó n h ởgí cc a t cự, n a nỏ ế t cứ đ . cc uếđ h ề c ảh ư n th ự hyi cl hy h đn ổ h c ó n c êu ớ PD 1 Pamela S.Lewis, Stephen H. Goodman. Patricia M. Fandt, “ ngm n Challenges in the 21st Century” Wet Maae et : , s Publishing Company, 1995, p.198 2 D. M. eeu adR V R s usn “ H gds n . . am s ,Task Effectiveness and interaction Process of a Modified Nominal Group e Technique in Solving an Evaluation Problem”Journal of Management 12 (1986): 545-60 ,
 12. Filename: Chuong V_new Directory: D:\Lan Template: C:\WINNT\Profiles\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot Title: CHUONG V: RA QUYET DINH Subject: Author: Nguyen Xuan Lan Keywords: Comments: l Creation Date: 8/11/04 10:19 AM ia Change Number: 17 Last Saved On: 8/30/05 10:42 AM Tr Last Saved By: Khoa QTKD Total Editing Time: 229 Minutes 2 Last Printed On: 8/30/05 10:47 AM As of Last Complete Printing m e! Number of Pages: 11 Number of Words: 3,185 (approx.) co ft. at Number of Characters: 18,160 (approx.) o ns re ca .s C w w w F PD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản