intTypePromotion=1

Chuyên đề 3: Anđehit, Ete, Eeton, Axit cacboxylic

Chia sẻ: Ly Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
152
lượt xem
21
download

Chuyên đề 3: Anđehit, Ete, Eeton, Axit cacboxylic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 3 "Anđehit, Ete, Eeton, Axit cacboxylic" gồm 46 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học có đáp án, những câu hỏi được biên soạn bám sát với nội dung của bài học, mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 3: Anđehit, Ete, Eeton, Axit cacboxylic

 1. Chuyª n ANDEHIT, e t e , XETON, AXITCACBOXYLIC 3 ®Ò 1. Anđehit, xeton, axit cacboxylic:  Câu 1: Cho  các  chất:  HCN,  H2,  dung  dịch  KMnO4,  dung  dịch  Br2.  Số   chất  phản   ứng  được  với  (CH3)2CO là A. 2.              B. 4. C. 1.              D. 3.                                       Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007 Câu 2: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđe    h   it axetic l    à  : A. CH3COOH, C2H2, C2H4. B. C2H5OH, C2H4, C2H2. C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5. D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009 Câu 3:  Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là: A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3. B. CH3CHO, C6H12O6  (glucozơ), CH3OH. C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO. D. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO. Đề thi TSCĐ 2009 Câu 4:  Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic? o o A. CH2=CH2  + H2O (t , xúc tác HgSO4).       B. CH2=CH2  + O2  (t , xúc tác). o o C. CH3−COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (t ).      D. CH3−CH2OH + CuO (t ).            Đề thi TSCĐ 2009 Câu 5:  Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ A. cumen.            B. propan­1­ol.            C. xiclopropan.          D. propan­2­ol.             Đề thi TSCĐ 2007 Câu 6: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.                     Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008 Câu 7: Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của  X là A. C9H12O9. B. C12H16O12. C. C6H8O6. D. C3H4O3. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008 Câu 8: Oxi  hoá  4,48  lít  C2H4  (ở  đktc)  bằng  O2  (xúc  tác  PdCl2,  CuCl2),  thu  được  chất  X  đơn  chức.  Toàn   bộ    lượng   chất   X   trên   cho   tác   dụng   với   HCN   (dư)   thì   được   7,1   gam   CH3CH(CN)OH  (xianohiđrin). Hiệu suất quá trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4  là A. 50%.           B. 60%.            C. 70%. D. 80%.                   Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007 Câu 9: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2  (xúc tác Ni) đến khi phản  ứng xảy ra hoàn toàn  chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).  Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2  có số mol bằng số mol Z đã phản ứng.   Chất X là an đ  ehit     A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức. B. no, hai chức. C. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức. D. no, đơn chức.           Đề thi TSĐHCĐ khối  A 2008 Câu 10: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với Na;  X tác dụng được với NaHCO3  còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của  X và Y lần lượt là A. C2H5COOH và HCOOC2H5. B. HCOOC2H5  và HOCH2COCH3. C. HCOOC2H5  và HOCH2CH2CHO. D. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO. GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 1 ­
 2. Đề thi TSCĐ 2009 Câu 11:  Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và có phản  ứng tráng  bạc. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là A. HO–CH2–CHO và HO–CH2–CH2–CHO.              B. HO–CH2–CH2–CHO và HO–CH2–CH2–CH2–CHO. C. HO–CH(CH3)–CHO và HOOC–CH2–CHO.          D. HCOOCH3  và HCOOCH2–CH3. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009  Câu 12. Từ glucozo bằng một phương trình phản ứng trực tiếp có thể điều chế được :  A. CH3­CH(OH)­COOH                  B. C3H7OH                    C. HCOOH                         D. CH3COOH Câu 13. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được số  mol CO 2 = số mol H2O thì đó là dãy  đồng đẳng:  A. Anđehit đơn chức no               B. Anđehit vòng no          C. Anđehit hai chức no       D. Cả A, B, C đều   đúng Câu 14. Khi cho glixerin tác dụng với hỗn hợp 2 axit etanoic và metanoic. Số lượng sản phẩm có thể tạo thành  của phản ứng este là:  A. 14 sản phẩm                         B. 15 sản phẩm                 C. 16 sản phẩm                        D. 17 sản phẩm Câu   15.   Có   các   lọ   đựng   các   dung   dịch   sau   bị   mất   nhãn:   CH3COOH,   HCOOH,   CH2=CHCOOH,   CH3CHO,  CH3CH2OH . Hoá chất dùng nhận biết các chất trên là:  A. Br2 , AgNO3 (dung dịch NH3 ), Na                                     B. Cu(OH)2 , Br2 , dung dịch KMnO4  C. Quì tím, nước Br2, Ag2O/ NH3                                                                 D. Na, dung dịch KMnO4, Ag2O/ NH3 Câu 16. Các chất sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần của tính axit : A. C2H5OH 
 3. A. (1), (2), (3), (4)                   B. (2), (3), (4), (1)                        C. (3), (2), (1), (4)                  D. (4), (2), (1), (3). Câu 23: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); đietyl ete (3); axit axetic (4). A. 4 > 3 > 2 > 1. B. 4 > 1 > 2 > 3. C. 4 > 1 > 3 > 2. D. 1 > 2 > 3 > 4. Câu 24: Từ toluen muốn điều chế o­nitrobenzoic người ta thực hiện theo sơ đồ sau: C6H5CH3  X (xt, t 0 ) A  Y (xt, t 0 ) o­O2NC6H4COOH X, Y lần lượt là A. KMnO4 và HNO3. B. KMnO4 và NaNO2. C. HNO3 và H2SO4. D. HNO3 và KMnO4. Câu 25: Công thức đơn giản nhất của chất A là (C3H4O3) và chất B là (C2H3O3). Biết A là axit no đa chức, còn B là một  axit no chứa đồng thời nhóm chức –OH, A và B đều mạch hở. Công thức cấu tạo của A và B là A. C3H5(COOH)3 và HOOC­CH(OH)­CH2­CH(OH)­COOH.             B. C3H7(COOH)3 và HOOC­[CH(OH)]2­COOH. C. C4H7(COOH)3 và HOOC­[CH(OH)]2­COOH.                                   D. C3H5(COOH)3 và HOOC­[CH(OH)]2­COOH. Câu 26. Một axit hợp chất hữu cơ có tỉ lệ khối lượng có nguyên tố  m C : m H : m O = 3 : 0,5 : 4  là A. Công thức đơn giản nhất của X là CH2O.                     B. Công thức phân tử của X là C2H4O. C. Công thức cấu tạo của X là CH3COOH.                       D. Cả A, B, C. Câu 27. Nhiệt độ sôi của các chất CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, tăng theo thứ tự là A. C2H6 
 4. A. 2–etyl–3–metylbutanol                          B. 2–etyl–3–metylbutan C. 2–etyl–3–metylbutanal                          D. 2–isopropylbutanal Câu 37). Axit hữu cơ X mạch thẳng có công thức nguyên là: (C3H5O2)n. Tên gọi của X là: A). Axit propionic.                   B). Axit picric.                     C). Axit benzoic.                  D). Axit ađipic.  Câu 38. Đun nóng hỗn hợp etanol và propanol­2 với axit oxalic có xúc tác H2SO4 đậm đặc có thể thu được  tối đa  bao nhiêu este hữu cơ đa chức?                  A. 2.          B. 3.           C. 4.           D. 5. Câu 39. Để phân biệt được 3 chất hữu cơ: axit axetic, glixerol (glixerin), rượu etylic chỉ cần dùng một thuốc   thử nào dưới đây?                   A. Quỳ tím.          B. NaOH.         C. CaCO3.         D. Cu(OH)2. Câu 40: Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo  tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là: A. (T), (Y), (X), (Z). B. (Y), (T), (Z), (X). C. (Y), (T), (X), (Z). D. (X), (Z), (T), (Y). Câu 41: Cho các chất sau: CH3­CH2­CHO (1) ,  CH2=CH­CHO (2),    (CH3)2CH­CHO (3) ,  CH2 =CH­CH2­OH (4). Những  chất phản ứng hoàn toàn với  lượng dư H2 (Ni, t0C) cùng tạo ra một sản phẩm là: A. (2),(3), (4). B. (1),(3) , (4). C. (1),(2) , (4). D. (1),(2) , (3).      Đề thi TSCĐ 2008 Câu 42: Cho các phát biểu sau:  (a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.  (b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.  (c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.  (d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.  (e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ.  (g) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.  Số phát biểu đúng là  A. 5.                            B. 4.                       C. 3.                    D. 2.                    Đề thi TSĐHCĐ khối B 2011 Câu 43: Đun nóng glixerol với axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thì có thể thu được tối đa bao nhiêu este A. 5                                   B. 3                      C. 6                                       D. 4 Câu 44: X, Y, Z là các hợp chất mạch hở, bền có cùng công thức phân tử C3H6O. X tác dụng được với Na  và không có phản  ứng tráng bạc. Y không tác dụng được với Na nhưng có phản  ứng tráng bạc. Z không tác  dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là: A.CH3­CH2­CHO,CH3­CO­CH3,CH2=CH­CH2­OH. B.CH2=CHCH2­OH, CH3­CH2­CHO, CH3­CO­CH3.  C.CH2=CH­CH2­OH, CH3­CO­CH3, CH3­CH2­CHO.        D. CH3­CO­CH3, CH3­CH2­CHO, CH2=CH­CH2­OH.                            Đề thi TSĐHCĐ khối A 2011 Câu 45: Phát biểu nào sau đây về anđehit và xeton là sai? A. Axetanđehit phản ứng được với nước brom. B. Anđehit fomic tác dụng với H2O tạo thành sản phẩm không bền. C. Axeton không phản ứng được với nước brom. D. Hiđro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm không bền.           Đề thi TSĐHCĐ khối A  2011 C©u 46: Axit metacrylic kh«ng cã ph¶n øng víi: A. CaCO3 B. dd Br2 C. C2H5OH D. C6H5OH Câu 47: Anđehit X no, mạch hở có công thức đơn giản là C2H3O. Số CTCT đúng với X là: A. 1                       B. 3                                C. 2                          D. 4 Câu 48: Cho các chất: CH3­C(CH3)=CH­CH3 (1), CH3­CH=CH­COOH (2), CH3­CH=CH­C2H5 (3),  CH2=CH­CH=CH­CH3 (4), CH C­CH3 (5), CH3­C C­CH3 (6). Các chất có đồng phân hình học (cis­trans) là: GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 4 ­
 5. A. 2, 3, 4                                 B. 1,2, 3, 4                            C. 3, 6                                  D. 1, 3, 4 Câu 49: Cho các chất ClCH2COOH (a); BrCH2COOH (b); ICH2COOH (c); FCH2COOH (d). Chiều tăng dần  tính axit của các chất trên là: A. (c) 
 6. mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức. Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2  bằng số mol H2O là: A. (1), (3), (5), (6), (8). B. (3), (4), (6), (7), (10). C. (3), (5), (6), (8), (9). D. (2), (3), (5), (7), (9).         Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009 Câu 2:  Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a +  c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A. không no có một nối đôi, đơn chức. B. no, đơn chức. C. không no có hai nối đôi, đơn chức. D. no, hai chức.                    Đề  thi TSĐHCĐ khối B  2007 Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO 2. Chất X tác dụng được với Na,  tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là  A. HO­CH2­CH2­CH=CH­CHO. B. HOOC­CH=CH­COOH. C. HO­CH2­CH=CH­CHO. D. HO­CH2­CH2­CH2­CHO. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009 Câu 4:   Đốt  cháy  hoàn  toàn  0,1  mol  một  axit  cacboxylic  đơn  chức,  cần  vừa  đủ  V  lít  O2  (ở  đktc),  thu  được 0,3 mol CO2  và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là A. 8,96.           B. 6,72.              C. 4,48. D. 11,2.              Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007 Câu 5: Đốt  cháy  hoàn toàn  một hợp chất  hữu  cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2  (ở  đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2  trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là A. O=CH­CH=O. B. CH2=CH­CH2­OH.             C. CH3COCH3.              D. C2H5CHO. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009 Câu 6:  Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M  gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau  trong dãy đồng đẳng (MX  
 7. Câu 12. Công thức đơn giản nhất của axit hữu cơ A là CH2O. Khi đốt cháy 1 mol A thì thu được 4 mol khí  cacbonic. A có CTPT: A. C2H4O2. B. C4H4O2. C. C4H8O2. D. C4H8O4. Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit hữu cơ X thu được 3,36 lít CO 2 (đo  ở 0oC, 2atm) và 5,4 gam H2O.  Công thức phân tử của X là A. C3H4O2.          B. C3H6O2.                     C. C2H2O4.                   D. C2H4O2. Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn m gam một axit Y thu được thể  tích CO2 bằng thể  tích hơi nước  ở  cùng điều  kiện. Mặt khác tỉ khối hơi của Y so với nitơ nhỏ hơn 2,5. Y có công thức là A. HCOOH.         B. CH3COOH. C. C2H3COOH.          D. cả A và B Câu 15: Cho hỗn hợp M gồm anđehit X (no, đơn chức, mạch hở) và hiđrocacbon Y, có tổng số  mol là 0,2 (số  mol của X nhỏ hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 8,96 lít khí CO 2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Hiđrocacbon  Y là  A. CH4.              B. C2H4.              C. C3H6.               D. C2H2.              Đề thi TSĐHCĐ khối B 2010 Câu 16: Hỗn hợp X gồm một axit no đơn chức và một axit no đa chức hơn kém nhau một nguyên tử cacbon  trong phân tử. Lấy 14,64 gam X cho bay hơi hoàn toàn thu được 4,48 lít hơi X (ở đktc). Mặt khác, nếu đốt cháy  hoàn toàn 14,64 gam X rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 46 gam kết tủa. Công thức  cấu tạo của 2 axit trong X là: A. CH3COOH và HOOC–CH2–COOH B. HCOOH và HOOC–COOH C. CH3CH2COOH và HOOC–COOH  D. CH3CH2COOH và HOOC–CH2–CH2–COOH  Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn 7,1 gam hỗn hợp 2 anđehit đơn chức thu được 15,4 gam CO2 và 4,5 gam nước.  Cũng lượng hỗn trên cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43,2 gam Ag. Thành  phần % khối lượng mỗi anđehit trong hỗn hợp đó là: A. 15,71%; 84,29%               B. 23,62%; 76,38%               C. 21,13%; 78,87%                  D. 40%; 60% Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở được 0,4 mol CO2.  Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X ở trên cần 0,2 mol H 2 thu được hỗn hợp hai rượu. Đốt  cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp hai rượu trên thì số mol H2O thu được là A. 0,4 mol. B. 0,6 mol. C. 0,8 mol. D. 0,3 mol. Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam một axit hữu cơ X mạch thẳng được 1,792 lít khí CO2 (đktc) và 1,44  gam H2O. Công thức cấu tạo của X là A. CH3CH2CH2COOH.        B. C2H5COOH.              C. CH3CH=CHCOOH.         D. HOOCCH2COOH. Câu 19: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số  nguyên tử  cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol   hỗn hợp M, thu được 3x mol CO2 và 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là  A. 20%.                B. 50%.                     C. 40%.                      D. 30%.               Đề thi TSĐHCĐ khối B 2011 Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp A (glucôzơ, anđehit fomic, axit axetic) cần 2.24 lít O2 (điều kiện  chuẩn). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2, thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m  là A. 6.2                               B. 4.4                             C. 3.1                                         D. 12.4 Câu 22: Hỗn hợp M gồm anđehit X, xeton Y ( X, Y có cùng số  nguyên tử  cacbon) và anken Z. Đốt cháy hoàn   toàn m gam M cần dùng 8,848 lít O2 (đktc) sinh ra 6,496 lít CO2 (đktc) và 5,22 gam H2O. Công thức của anđehit X  là A. C3H7CHO. B. C2H5CHO. C. C4H9CHO. D. CH3CHO. Câu 23:  Đốt  cháy  hoàn  toàn  x  gam  hỗn  hợp  gồm  hai  axit  cacboxylic  hai  chức,  mạch  hở  và  đều  có một  liên  kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít khí CO2   (đktc) và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị x,  y và V là 28 28 28 28 A.  V = ( x + 30 y )                 B.  V = ( x − 30 y )           C. V = ( x − 62 y )          D.  V = ( x + 62 y ) 55 55 95 95 Đề thi TSĐHCĐ khối A 2011 Câu 24: Hoá hơi  15,52  gam  hỗn hợp  gồm một axit no đơn chức X và một axit no đa chức  Y (số mol X  lớn  GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 7 ­
 8. hơn  số  mol  Y),  thu  được  một  thể  tích  hơi  bằng  thể  tích  của  5,6  gam  N2   (đo  trong  cùng  điều kiện  nhiệt  độ,  áp  suất).  Nếu  đốt  cháy  toàn  bộ  hỗn  hợp  hai  axit  trên  thì  thu  được  10,752  lít  CO2  (đktc).  Công thức  cấu tạo của X, Y lần lượt là A. H­COOH và HOOC­COOH. B. CH3­COOH và HOOC­CH2­CH2­COOH. C. CH3 ­COOH và HOOC­CH2  ­COOH. D. CH3­CH2­COOH và HOOC­COOH. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2011 Câu 25. Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoan toan, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 10,8 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là A). 35,00%                        B). 46,15%.                          C). 65,00%.                        D). 41,67%. Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit đơn chức, không no (có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon),  mạch hở cần V lít (đktc) khí oxi. Sau phản ứng thu được 6,72 lít ( đktc) khí CO2 và a gam nước. Giá trị của V và  a lần lượt là: A. 8,96 và 1,8                             B. 6,72 và 3,6                     C. 6,72 và 1,8                       D. 11,2 và 3,6 3. Phản ứng OXH Câu 1: Cho 13,74 gam 2,4,6­trinitrophenol vào bình kín rồi nung nóng ở nhiệt độ  cao. Sau khi phản ứng xảy ra   hoàn toàn, thu được x mol hỗn hợp khí gồm: CO2, CO, N2 và H2. Giá trị của x là  A. 0,60.                       B. 0,54.                       C. 0,36.                             D. 0,45.       Đề thi TSĐHCĐ khối B 2010 Câu 2: Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X   là  A. metyl phenyl xeton.              B. propanal.                 C. đimetyl xeton.                D. metyl vinyl xeton. Đề thi TSCĐ 2010 Câu 3: Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau đó thuỷ phân trong dung dịch H 2SO4 loãng. Để  thu được 145 gam axeton thì lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất quá trình điều chế đạt 75%) là  A. 400 gam.            B. 600 gam.            C. 300 gam.                 D. 500 gam.                Đề thi TSĐHCĐ khối A 2010 Câu 4: Ở điều kiện thích hợp: chất X phản  ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z   tạo ra ancol etylic. Các chất X, Y, Z lần lượt là:  A. C2H2, H2O, H2.                   B. C2H2, O2, H2O.              C. C2H4, O2, H2O.              D. C2H4, H2O, CO. Đề thi TSCĐ 2010 Câu 5: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm   anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản  ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3  trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là  A. 10,8.                               B. 21,6.                        C. 43,2.                   D. 16,2.                  Đề thi TSCĐ 2010 Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một anđehit đơn chức A thu được 6,72 lít (đktc)khí CO2. Mặt khác 0,1 mol A  tác dung vừa đủ với 0,3 mol AgNO3 trong NH3. CTPT của A là: A. C3H6O                                B. C3H4O                              C. C3H2O                      D. C4H6O Câu 7. Cho sơ đồ  chuyển hoá sau: A + Cl2 ,400 C B + H 2Oxt D t C , p F AgNO3 / NH 3du G  (amoni acrylat). Các  O o chất A và D là           A. C2H6 và CH2=CH­CHO B. C3H6 và CH2=CH­CHO           C. C3H8 và CH3­CH2­CH2­OH D. C3H6 và CH2=CH­CH2OH Câu 8. Tìm nhận xét đúng: A. Khi cho anđêhit cộng Hiđrô, hoặc phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. Anđêhit đóng vai trò là chất khử. B. Cho 1 mol anđêhit oxalic đun nóng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 2 mol Ag. C. Oxi hóa không hoàn toàn êtylen bằng Oxi có chất xúc tác thích hợp thu được anđêhit axêtic. GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 8 ­
 9. D. Khi oxi hóa ancol acrylic thu được đimêtyl xêtôn                                                                                               Câu 9: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất  trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3.          B. 6.            C. 4. D. 5.                               Đề thi TSCĐ 2008 Câu 10: Cho  hỗn  hợp  gồm  0,1  mol  HCHO  và  0,1  mol  HCOOH  tác  dụng  với  lượng  dư  Ag2O  (hoặc  AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản  ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo  thành là A. 43,2 gam. B. 10,8 gam. C. 64,8 gam. D. 21,6 gam.          Đề thi TSCĐ 2008 Câu 11: Đốt  cháy  hoàn  toàn  một  anđehit  X,  thu  được  số  mol  CO2  bằng  số  mol  H2O.  Nếu  cho  X  tác  dụng  với  lượng  dư  Ag2O  (hoặc  AgNO3)  trong dung  dịch  NH3,  sinh ra số  mol  Ag  gấp  bốn  lần  số  mol X đã phản ứng. Công thức của X là A. HCHO. B. CH3CHO. C. (CHO)2. D. C2H5CHO. Đề thi TSCĐ 2008 Câu 12: Cho  0,1  mol  anđehit  X  tác  dụng  với  lượng  dư  AgNO3  (hoặc  Ag2O)  trong  dung  dịch  NH3, đun  nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản  ứng vừa đủ với 4,6 gam  Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCHO. B. CH3CHO. C. OHC­CHO. D. CH3CH(OH)CHO. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007 Câu 13: Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản  ứng với lượng dư dung dịch AgNO3  trong NH3, thu  o được  54  gam Ag. Mặt khác, khi cho X phản  ứng với H2   dư (xúc tác Ni, t ) thì 0,125 mol X  phản  ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X có công thức ứng với công thức chung là A. CnH2n(CHO)2  (n ≥ 0). B. CnH2n+1CHO (n ≥0). C. CnH2n­1CHO (n ≥ 2). D. CnH2n­3CHO (n ≥ 2).        Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009 Câu 14: Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ  4,8 gam CuO. Cho toàn bộ  lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Hai ancol là:  A. C2H5OH, C3H7CH2OH.                     B. CH3OH, C2H5OH.  C. C2H5OH, C2H5CH2OH.                     D. CH3OH, C2H5CH2OH.             Đề thi TSĐHCĐ khối A 2010 Câu 15.  Cho 2,9 gam một anđehit phản  ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3  (hoặc Ag2O) trong dung dịch  NH3  thu  được  21,6  gam Ag. Công  thức cấu  tạo thu gọn của anđehit  là A. CH2=CH­CHO. B. OHC­CHO. C. HCHO. D. CH3CHO.   Đề thi TSCĐ 2007 Câu 16. Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong  dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản  ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO  (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3CH2CHO. D. CH2 = CHCHO. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007 Câu 17. Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag 2O (hoặc AgNO3) trong  dung dịch NH3  đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO 3  đặc, sinh  ra 2,24 lít NO2  (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là A. C3H7CHO. B. C4H9CHO. C. HCHO. D. C2H5CHO. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008 Câu 18. Cho  0,1  mol  hỗn  hợp  X  gồm  hai  anđehit  no,  đơn  chức,  mạch  hở,  kế  tiếp  nhau  trong  dãy  đồng  đẳng  tác  dụng  với  lượng  dư  dung  dịch  AgNO3   trong  NH3,  đun  nóng thu  được  32,4  gam  Ag.  Hai  anđehit trong X là A. HCHO và C2H5CHO. B. HCHO và CH3CHO. C. C2H3CHO và C3H5CHO. D. CH3CHO và C2H5CHO.     Đề thi TSCĐ 2009 GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 9 ­
 10. Câu 19.  Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương  ứng. Công thức  của anđehit là A. C2H5CHO. B. CH3CHO. C. HCHO. D. C2H3CHO. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007 Câu 20. cho các phản ứng hóa học sau: + O2 (1). C6H5CH(CH3)2  +H 2 O;H 2SO 4 (4). CH3CH2OH + CuO  to o (2). CH2=CH2 + O2         xt,t (5). CH3­C ≡ CH + H2O  HgSO4 ,t o          o (3). CH4   +    O2              xt,t (6). CH ≡ CH + H2O  HgSO4 ,t o          Có bao nhiêu phản ứng ở trên có thể tạo ra anđêhit hoặc xêtôn. A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 21: Cho hỗn hợp gồm không khí dư và hơi của 24gam metanol đi qua bột Cu nung nóng (xúc tác)  sản phẩm  thu được có thể tạo ra 40 ml fomalin 36% có d = 1,1 g/ml. Hiệu suất của quá trình trên là: A. 80,4%                 B. 70,4%                 C. 65,5%                     D. 76,6% Câu 22: Cho 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no là đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với dung dịch   AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. ( Ag = 108, N = 14, O = 16, H = 1).  Công thức phân tử của 2 anđehit là: A. CH3CHO và HCHO                          B. CH3CHO và C2H5CHO C. C2H5CHO và C3H7CHO                                D. C3H7CHO và C4H9CHO C©u 23 Hỗn hợp (X) gồm metanal và etanal. Khi oxi hóa (hiệu suất 100%) m (g) hỗn hợp (X) thu  : được hỗn hợp (Y) gồm hai axit hữu cơ tương ứng, có tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với hỗn  hợp X bằng x .Giá trị x trong khoảng nào? A. 1,62 
 11. Câu 30: Cho 2,16 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu  được  6,48 gam Ag. CTCT của X:  A. CH3CHO                B. C2H5CHO                     C. HCHO                        D. C3H7CHO   Câu 31. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với  Na dư thu được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (to) thu được hỗn hợp  anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết  tủa. Công thức cấu tạo của A là A. C2H5OH. B. CH3CH2CH2OH. C. CH3CH(CH3)OH. D. CH3CH2CH2CH2OH. Câu 32:Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 , đun nóng thu  được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản  ứng vừa đủ  với 4,6 gam Na. Công thức cấu  tạo thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108):  A. HCHO.  B. OHC­CHO.  C. CH3CHO.   D. CH3CH(OH)CHO.  Câu 33: Cho 2,9gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 21,6  gam bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của andehit đó là: A. OHC­CHO                      B. HCHO                       C. CH2=CH­CHO                         D. CH3CHO Câu 34: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với   lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là A. CH3CHO và C2H5CHO. B. CH3CHO và C3H5CHO. C. HCHO và CH3CHO. D. HCHO và C2H5CHO. Câu 35: Cho 0,3 mol hỗn hợp khí X gồm HCHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với lượng dư  dung dịch AgNO 3  trong NH3 tạo ra 91,2 gam kết tủa. Nếu cho toàn bộ lượng X ở trên vào bình đựng dung dịch brom trong CCl 4 thì  khối lượng brom đã phản ứng tối đa là A. 32 gam. B. 80 gam. C. 64 gam. D. 40 gam. Câu 36:  Cho hỗn hợp X gồm CH 2=CHOCH3  ; CH2=CHCH2OH và CH3CH2CHO (số  mol mỗi chất đều bằng  nhau) phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được 5,4 gam Ag. Mặt khác,  nếu cho toàn bộ lượng X trên tác dụng hết với dung dịch KMnO4 (dư) thì khối lượng chất hữu cơ sinh ra là A. 7,08 gam.                 B. 7,85 gam.                      C. 7,40 gam.                D. 4,60 gam Câu 37: Cho 4,2g một anđehit đơn chức X thực hiện phản ứng tráng gương thu được một lượng Ag, hòa tan  lượng Ag này vào dung dịch HNO3 đặc, thu được 3,36 lít khí NO2(đktc). Thể tích (lít) H2 ở đktc để hiđro hoá  hoàn toàn 4,2g X là A. 6,72                             B. 4,48                         C. 3,36                                 D. 2,24 Câu 38: Oxi hóa hoàn toàn 20,4 g hỗn hợp hai andehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, người ta thu được hỗn hợp hai axit cacboxylic no đơn chức. Để trung hòa hỗn hợp axit này cần phải dùng 200ml dung dịch NaOH 2 M. Công thức cấu tạo của hai andehit là A. CH3CH=O và CH3CH2CH=O                                    B. C2H5­CH=O và C3H7­CH=O C. H­CH=O và CH3­CH=O                                             D. CH3­CH(CH3)CH=O và CH3­CH(CH3)CH2­CH=O Câu 39. Cho 14,2 gam hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức mạch hở tác dụng với Ag2O dư trong dung dịch  NH3 thu được 86,4 gam Ag. Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn 14,2 gam X thu được hỗn hợp rượu Y. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 3,36  lít H2 (ở đktc). CTPT hai anđehit là: A). C2H5CHO và C2H3CHO.                               B). HCHO và C2H3CHO. C). HCHO và C2H5CHO.                                     D). HCHO và CH3CHO. Câu 40. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2. Cho 10 gam X tác dụng với Ag2O dư trong dung  dịch NH3 thu được 43,2 gam Ag. Số đồng phân của X thoả mãn là: A). 3.                            B). 2.                             C). 4.                                D). 1. Câu 41. Hỗn  hợp  X  gồm  hai  ancol  no,  đơn  chức,  mạch  hở,  kế  tiếp  nhau  trong  dãy  đồng  đẳng.  Oxi  hoá  hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợpsản  GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 11 ­
 12. phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3   trong NH3, thu được 54 gam Ag.  Giá trị của m là A. 15,3.           B. 13,5.                   C. 8,1. D. 8,5.                  Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009 Câu 42. Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng  với  CuO  (dư)  nung  nóng,  thu  được  một  hỗn  hợp  rắn  Z  và  một  hỗn  hợp  hơi  Y  (có  tỉ  khối  hơi so  với  H2  là  13,75). Cho toàn bộ Y phản  ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3  đun nóng, sinh  ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là A. 9,2.           B. 7,8.         C. 7,4.                  D. 8,8.               Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008 Câu 43. Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm  X  (gồm   HCHO,  H2O  và  CH3OH  dư).  Cho  toàn  bộ  X  tác  dụng  với  lượng  dư  Ag 2O  (hoặc AgNO3) trong dung dịch  NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. 65,5%.            B. 80,0%.              C. 76,6%.                D. 70,4%.           Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008 Câu 44: Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3,  thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là  A. 9,5.             B. 10,9.             C. 14,3.                 D. 10,2.                               Đề thi TSĐHCĐ khối A 2010 Câu 45: Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Cho 1,89 gam  X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 18,36 gam   Ag và dung dịch E. Cho toàn bộ E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 0,784 lít CO2 (đktc). Tên của Z là  A. anđehit propionic.                B. anđehit butiric.             C. anđehit axetic.                    D. anđehit acrylic. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2011 Câu 46. Chất X có công thức phân tử là C3H6O2. X tác dụng với Na và với AgNO3/dd NH3,t0. Cho hơi của X  tác dụng với CuO,t0 thu được chất hữu cơ Y đa chức. Công thức cấu tạo đúng của X là: A). HO­CH2­CH2­CHO         B). CH3­CH2­COOH         C). CH3­CH(OH)­CHO.              D). HCOO­CH2CH3. 4. Td Na, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CaCO3 Câu 1: Khi  cho  a  mol  một  hợp  chất  hữu  cơ  X  (chứa  C, H,  O)  phản  ứng  hoàn  toàn  với  Na  hoặc  với  NaHCO3  thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là  A. etylen glicol. B. axit ađipic. C. ancol o­hiđroxibenzylic. D. axit 3­hiđroxipropanoic.       Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009 Câu 2:  Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần  vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là A. HOOC­CH2­CH2­COOH. B. C2H5­COOH. C. CH3­COOH. D. HOOC­COOH.              Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007 Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn  hợp X, thu được 11,2 lít khí CO2  (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH  1M. Hai axit đó là:  A. HCOOH, HOOC­COOH. B. HCOOH, HOOC­CH2­COOH. C. HCOOH, C2H5COOH. D. HCOOH, CH3COOH.         Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009 Câu 4: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch  NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là  A. 4,90 gam. B. 6,84 gam. C. 8,64 gam. D. 6,80 gam. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008 Câu 5: Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH  GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 12 ­
 13. 2,24%. Công thức của Y là A. CH3COOH. B. C3H7COOH. C. C2H5COOH. D. HCOOH. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007 Câu 6: Cho  5,76  gam  axit  hữu  cơ  X  đơn  chức,  mạch  hở  tác  dụng  hết  với  CaCO3  thu  được  7,28  gam  muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH2=CH­COOH.          B. HC C­COOH.                 C. CH3­CH2­COOH. D. CH3COOH. Đề thi TSCĐ 2007 Câu 7: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH  0,12M  và  NaOH  0,12M.  Cô  cạn  dung  dịch  thu  được  8,28  gam  hỗn  hợp  chất  rắn  khan.  Công thức phân  tử của X là A. C2H5COOH. B. HCOOH. C. CH3COOH. D. C3H7COOH. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008 Câu 8: Cho  0,04  mol  một  hỗn  hợp  X  gồm  CH2=CH­COOH,  CH3COOH  và  CH2=CH­CHO  phản  ứng  vừa  đủ  với  dung  dịch  chứa  6,4  gam  brom.  Mặt  khác,  để  trung  hoà  0,04  mol  X  cần  dùng  vừa  đủ 40 ml  dung dịch NaOH 0,75 M. Khối lượng của CH2=CH­COOH trong X là  A. 0,56 gam. B. 1,44 gam. C. 0,72 gam. D. 2,88 gam. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009 Câu 9:   Trung  hoà  8,2  gam  hỗn  hợp  gồm  axit  fomic  và  một  axit  đơn  chức  X  cần  100  ml  dung  dịch  NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3  trong NH3, đun  nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là A. axit acrylic. B. axit propanoic. C. axit etanoic. D. axit metacrylic. Đề thi TSCĐ 2009 Câu 10:  Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số  nguyên tử cacbon). Chia X  thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H 2   (ở  đktc).Đốt cháy  hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO 2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối  lượng của Z  trong hỗn hợp X lần lượt là A. HOOC­CH2­COOH và 70,87%. B. HOOC­CH2­COOH và 54,88%. C. HOOC­COOH và 60,00%. D. HOOC­COOH và 42,86%. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009 Câu 11. Trung hoà 12 gam hỗn hợp đồng số mol gồm axit fomic và một axit hữu cơ đơn chức X bằng NaOH  thu được 16,4 gam hai muối. Công thức của axit là A. C2H5COOH.              B. CH3COOH. C. C2H3COOH.          D. C3H7COOH. Câu 12.  Để  trung hoà 7,4 gam hỗn hợp 2 axit hữu cơ  là đồng đẳng của axit fomic cần 200 ml dung dịch  NaOH 0,5M. Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch là A. 9,6 gam. B. 9,7 gam. C. 11,4 gam. D. 5,2 gam. Câu 13: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z  được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam   muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là  A. HCOOH và C3H7OH.                                               B. CH3COOH và CH3OH.  C. HCOOH và CH3OH.                                                D. CH3COOH và C2H5OH.    Đề thi TSĐHCĐ khối B 2010 Câu 14: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng   khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là  A. axit butanoic.                   B. axit propanoic.                  C. axit metanoic.               D. axit etanoic. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2010 GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 13 ­
 14. Câu 15: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200   ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp   chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là  A. C3H6O2 và C4H8O2.                                B. C3H4O2 và C4H6O2.  C. C2H4O2 và C3H4O2.                                D. C2H4O2 và C3H6O2.                  Đề thi TSCĐ 2010 Câu 16: Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ  0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là  A. 336.                               B. 112.                             C. 448.                                 D. 224.        Đề thi TSCĐ 2010 Câu 17. Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với  40 ml dung dịch  NaOH 1M. Tổng khối lượng muối khan thu được sau khi phản ứng là A. 3,52 gam           B. 6,45 gam                    C. 8,42 gam                          D. 3,34 gam Câu 18. Để trung hòa 8,8 gam một axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh thuộc dãy đồng đẳng của  axit axetic cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit cacboxylic là: A. CH3 – CH2 – COOH                                                  B. CH3 – CH(CH3) – COOH C. CH3 – CH2 – CH2 – COOH                                      D. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH Câu 19.  Trung hoµ 100g dung dÞch mét axit h÷u c¬ cã nång ®é 1,56% cÇn 150ml dung dÞch NaOH 0,2M.C«ng thøc cÊu t¹o cña axit h÷u c¬ ®ã lµ: A. HOOC(CH2)2COOH B. CH2=CH-COOH C. HOOC CH2COOH D. CH3COOH Câu 20.Cã 4 hîp chÊt h÷u c¬ c«ng thøc ph©n tö lÇn lît lµ : CH2O, CH2O2, C2H2O3 vµ C3H4O3. Sè chÊt võa t¸c dông víi dd NaOH, võa t¸c dông víi Na, võa cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng lµ A.1 B.2 C.3 D.4 Câu  21. Cho 30 gam hổn hợp 3 axit gồm HCOOH, CH3COOH, CH2=CH­COOH tác dụng hết với dung dịch  NaHCO3 thu được 13,44 lít CO2 (đktc). Sau phản ứng lượng muối khan thu được là A). 54 gam                                      B). 43,8 gam                         C). 43,2 gam                           D). 56,4 gam Câu 22. Cho phản ứng: CH2CH2Br H2O +  NaOH     (lo·ng) Y  +  NaBr to Br Công thức cấu tạo của Y là: CH2CH2OH CH2CH2Br CH2CH2OH CH2CH2OH A. B. C. D. Br OH OH ONa Câu 23. Cho a gam hỗn hợp CH3COOH và C3H7OH tác dụng hết với Na thì thể tích khí H2 (đktc) thu được là  2,24 lít. Giá trị của a là A. 3 gam. B. 6 gam. C. 9 gam. D. 12 gam. Câu 24: 3,15 gam một hỗn hợp gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ  để  làm mất màu hoàn toàn   dung dịch chứa 3,2 gam Brom. Để trung hoà hoàn toàn 3,15 gam cũng hỗn hợp trên cần 90 ml dung dịch NaOH   0,5M. Thành phần % khối lượng từng axit trong hỗn hợp lần lượt là:  A.  19,04% ; 45,72% và 35,24%.  B.   45,71% ; 35,25% và 19,04%.  C.   19,04% ; 35,24% và 45,72%.  D.   25,00% ; 25,00% và 50,00%.  GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 14 ­
 15. Câu 25:  Để  trung hòa 28,8 gam hỗn hợp gồm axit axetic, ancol  n­propilic và  p­cresol cần 150 mL dung dịch  NaOH 2 M. Hòa tan 28,8 gam hỗn hợp trên trong n­hexan rồi cho Na dư vào thì thu được 4,48 L khí hiđro (đktc).   Lượng axit axetic trong hỗn hợp bằng:            A.  0,1 mol.  B. 0,3 mol.  C. 0,4 mol.  D.  0,2 mol.  Câu 26: Cho 27,4 gam hỗn hợp M gồm axit axetic và hai ancol đơn chức đồng đẳng kế  tiếp tác dụng hết với   13,8 gam Na thu được 40,65 gam chất rắn. Nếu cho toàn bộ  lượng M trên phản  ứng với dung dịch NaHCO 3  (dư), kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít CO2 (đktc). Công thức của hai ancol trong M là A. CH3OH và C2H5OH.                 B. C3H5OH và C4H7OH.            C. C7H15OH và C8H17OH.     D. C2H5OH và C3H7OH. Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hoá : HCl HCl 2 NaOH                C6H5­C CH   X   Y   Z Trong đó X, Y, Z đều là sản phẩm chính. Công thức của Z là A. C6H5CH(OH)CH2OH.             B. C6H5CH2CH2OH.               C. C6H5COCH3.       D. C6H5CH(OH)CH3. Câu 28: Đun nóng hỗn hợp gồm muối natri của axit cacboxylic đơn chức với vôi tôi xút thu được 6,6 gam khí X.  Muối sinh ra cho tác dụng với HCl dư được 3,36 lít khí CO2 (đktc).Công thức phân tử của X là                          A. CH4                      B. C2H4                        C. C2H6                      D. C3H8 Câu 29: Khi thủy phân trong môi trường kiềm (dư) các đồng phân có cùng công thức phân tử C4H8Cl2 thì số  đồng phân cho sản phẩm có khả năng phản ứng Cu(OH)2 là A. 4                      B. 6                                 C. 5                                D. 3 C©u 30: Cho 29,8gam hçn hîp 2 axit ®a chøc t¸c dông võa hÕt víi 2 lÝt dung dÞch hçn hîp NaOH 0,1M và Ca(OH)2 0,1M, khèi lưîng muèi khan thu ®îc là: A. 41,8g. B. 52,6g C. 46,2g D.31g 5. Tổng hợp: cộng, oxi hoá, cháy, …… Câu 1. Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ no. Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp X thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Nếu trung  hòa 0,3 mol hỗn hợp X thì cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của hai axit là:  A. CH3COOH và C2H5COOH                                    B. HCOOH và HOOC ­ COOH  C. CH3COOH và C3H7COOH                                    D. CH3COOH và HOOC ­ COOH Câu 2. Đốt cháy hợp chất hữu cơ X thu được CO2 và H2O. Khối lượng phân tử của X là 74 đvc. X tác dụng  được với Na, dd NaOH, dd AgNO3/NH3. Công thức phân tử của X là: A. C4H10O.                       B. C3H6O2.                           C. C2H2O3.                              D. C6H6. Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở được 0,4 mol CO2. Mặt  khác hiđro hoá hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X ở trên cần 0,2 mol H2 thu được hỗn hợp hai rượu. Đốt cháy  hoàn toàn lượng hỗn hợp hai rượu trên thì số mol H2O thu được là: A. 0,4 mol                         B. 0,6mol                             C.0,8 mol                             D. 0,3mol Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66 gam CO2 và 0,45 gam  H2O. Nếu tiến hành oxi hóa m gam hỗn hợp rượu trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác dụng với  AgNO3/NH3 dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là: A. 10,8gam                      B. 3,24gam                       C. 2,16gam                        D. 1,62gam Câu 5. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C2H4  Br2 X1  NaOH X2  CuO X3  Cu ( OH ) 2 + 2 NaOH X4  + H 2 SO4 HOOC­COOH . X3, X4 lần lượt là A. OHC­CH2OH, NaOOC­CH2OH.                                        B. OHC­CHO, CuC2O4. C. OHC­ CHO, NaOOC­COONa.                                            D. HOCH2­CH2OH, OHC­CHO. Câu 6: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Đốt cháy   hoàn toàn a mol X, sau phản ứng thu được a mol H2O. Mặt khác, nếu cho a mol X tác dụng với lượng dư dung  dịch NaHCO3, thì thu được 1,6a mol CO2. Thành phần % theo khối lượng của Y trong X là  GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 15 ­
 16. A. 46,67%.                  B. 40,00%.            C. 25,41%.          D. 74,59%.                 Đề thi TSĐHCĐ khối B 2011 Câu 7: Cho dãy biến hóa sau:  Xiclo propan    Br2  X1  NaOH du ,t 0  X2   CuO du ,t 0  X3  Khi cho 0,1 mol chất X 3 tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là A. 43,2 gam B. 21,6 gam C. 10,8 gam D. 32,4 gam Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng:  + H 2O , xt (1) CH3CHO  + HCN X1  t0 X2.  + Mg (2) C2H5Br  ete Y1  + CO2 Y2  + HCl Y3.  Các chất hữu cơ X1, X2, Y1, Y2, Y3 là các sản phẩm chính. Hai chất X2, Y3 lần lượt là  A. axit 3­hiđroxipropanoic và ancol propylic.                 B. axit axetic và ancol propylic.  C. axit 2­hiđroxipropanoic và axit propanoic.                 D. axit axetic và axit propanoic.  Đề thi TSĐHCĐ khối B 2011 Câu 9: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (M X > MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z  tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng  với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm khối lượng của  X trong Z là  A. C2H5COOH và 56,10%.                                     B. C3H5COOH và 54,88%.  C. HCOOH và 45,12%.                                          D. C2H3COOH và 43,90%.         Đề thi TSĐHCĐ khối B 2010 Câu 10: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hoà m gam X cần 40 ml dung dịch   NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O.  Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là  A. 0,005.              B. 0,010.                    C. 0,015.                      D. 0,020.             Đề thi TSĐHCĐ khối B 2010 Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng: Stiren H + 2,t 0 X +H O + CuO t0 Y +HBr+2 Z . Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức của X, Y, Z lần lượt là:  A. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, m­BrC6H4CH2COOH.  B. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, C6H5CH2COOH.  C. C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, C6H5COCH2Br.  D. C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, m­BrC6H4COCH3.                           Đề thi TSĐHCĐ khối B 2010 Câu 12: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C 5H10O. Chất X không phản ứng với Na, thoả mãn   sơ đồ chuyển hoá sau:  +H + CH 3COOH X Ni ,t20 Y H 2 SO4dac  Este cã mïi chuèi chÝn. Tên của X là : A. 2,2­đimetylpropanal.                  B. 2­metylbutanal.                  C. pentanal.           D. 3­metylbutanal. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2010 Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít   CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam X phản  ứng vừa đủ  với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu   được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là  A. CH3COOH.                      B. C2H5COOH.                  C. C2H3COOH.                  D. C3H5COOH. Đề thi TSCĐ 2010 Câu 14. Dãy tất cả các chất đều phản ứng với HCOOH là: A. AgNO3/NH3, CuO, C2H5OH, KOH, Na2CO3                       B. NH3, K, Cu, NaOH, O2, H2 C. Na2O, NaCl, Fe, CH3OH, C2H5Cl                                          D. CH3NH2, C2H5OH, KOH, NaCl Câu 15: Từ toluen có thể điều chế 2­brom­4­nitro benzoic (A) theo phương pháp nào sau đây: A. Toluen  HNO3 / H 2SO 4     Br2 ( Fe)     KMnO 4 / H    A. B. Toluen   Br2 ( Fe)     HNO3 / H 2SO 4     KMnO 4 / H    A. C. Toluen   KMnO 4 / H     Br2 ( Fe)     HNO 3 / H 2 SO 4    A. GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 16 ­
 17. D. Toluen   KMnO 4 / H     HNO3 / H 2SO 4     Br2 ( Fe)    A. Câu 16: Cho các chất sau: CH3CHO, CH3CH2CH2CH3, CH3OH, CH3CH2OH, CH3COONH4, (CH3CO)2O. Số chất  có thể chuyển thành CH3COOH bằng một phản ứng là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 17: X là hỗn hợp gồm H2 và hơi của hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử  đều có số  nguyên tử  C   nhỏ hơn 4), có tỉ  khối so với heli là 4,7. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y có tỉ  khối hơi so với   heli là 9,4. Thu lấy toàn bộ các ancol trong Y rồi cho tác dụng với Na (dư), được V lít H2 (đktc). Giá trị lớn nhất  của V là  A. 22,4.                   B. 5,6.                   C. 11,2.                D. 13,44.                     Đề thi TSĐHCĐ khối B 2011 Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (chỉ xét sản phẩm chính):                    Toluen  HNO3 /H 2SO4  A  Br2 (Fe)  B            Vây chất B là: A. 2­brom­4­nitro toluen B. 3­brom­4­nitro toluen C. 4­nitro­2­brom toluen D. 3­nitro­2­brom toluen       Câu 19. Cho sơ đồ phản ứng sau:                Propilen  + Cl2 , 500 C  X  + NaOH  Y  + CuO, t  propenal.            Tên gọi của Y là o o A. propanol.  B. propenol. C. axeton. D. axit propionic. Câu 20:  Oxi hóa hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hh X gồm hơi 2 rượu no, đơn chức kế tiếp được hh Y gồm 2 anđehit.  Cho Y tác dụng với Ag2O dư trong NH3  được 34,56 gam Ag. Sô mol mổi rượu trong X là: A. 0,06 và 0,04  B. 0,05 và 0,05  C. 0,03 và 0,07  D. 0,02 và 0,08 Câu 21: Hỗn hợp X gồm axit fomic và axit axetic (tỉ lệ mol 1 : 1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X cho tác dụng với 5,75  gam ancol etylic (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá  đều bằng 80%). Giá trị của m là A. 6,48.                             B. 10,125.                        C. 8,10.                                   D. 16,20. Câu 22:  Hỗn hợp X gồm C nH2n­1CHO, CnH2n­1COOH, CnH2n­1CH2OH (đều mạch hở, n     N*). Cho 2,8 gam X  phản ứng vừa đủ 8,8 gam brom trong nước. Mặt khác, cho toàn bộ lượng X trên phản ứng với lượng dư dung   dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được 2,16 gam Ag. Phần trăm khối lượng của CnH2n­1CHO trong  X là A. 26,63%. B. 20,00%. C. 16,42%. D. 22,22%. Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, mạch hở sinh ra 1,792 lít CO 2 (đktc). Mặt  khác, toàn bộ lượng X trên phản ứng vừa đủ với 0,08 mol H 2 (xúc tác Ni, t0). Công thức của hai anđehit trong X  là A. HCHO và CH3CHO.                                               B. HCHO và HCO­CHO.            C. HCHO và HCO­CH2­CHO.        D. CH3CHO và HCO­CHO. Câu 24: Khi thủy phân trong môi trường kiềm (dư) các đồng phân có cùng công thức phân tử C4H8Cl2 thì số  đồng phân cho sản phẩm có khả năng phản ứng Cu(OH)2 là A. 4                                  B. 6                                  C. 5                                            D. 3 Câu 25: Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH có tỉ lệ mol 1:1 .Lấy 10,6 gam X tác dụng với 11,5 gam  C2H5OH có xúc tác H2SO4 đặc , thu được m gam este ( H = 80%) .Giá trị m là A. 14,08                            B. 12,96                              C. 11,84                                     D. 13,96 Câu 26: Cho sơ đồ phản ứng sau: B uta-1,3-®ien C4 H 6 Br2 C4 H 8 Br2 X C4 H 6O2 C4 H 6O4 Tên gọi đúng của C4H6Br2 ứng với sơ đồ trên là A. 1,2­đibrombut­3­en.                                        B. 1,4­đibrombut­2­en. C. 1,3­đibrombut­1­en.                                        D. 2,3­đibrombut­2­en. Câu 27: Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic và axit propyonic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68 lít  khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng H2 hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng là bao  nhiêu gam ?        A. 11,3                              B. 11,5                               C. 11,1                                  D. 11,0 GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 17 ­
 18. Câu 28). Nung hỗn hợp gồm hợp chất hữu cơ A với hợp chất B thu được chất rắn C và khí D. Đốt cháy một  thể tích khí D thu được một thể tích khí E đo ở cùng điều kiện. Cho E tác dụng với B lại thu được C. Chất A là: A). C6H5COONa.              B). CH3COONa.                 C). C2H3COONa.                     D). HCOONa. Câu 29: Đốt cháy một lượng ancol X cần 4,032 lít O2 ( đktc) thu được 5,28 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Khi  oxihóa X bởi CuO thu được sản phẩm không có phản ứng tráng gương.Tên của X là A. Pentan­2,4­điol                         B. Butan­1­ol                   C. Propan­2­ol                    D. Butan­2­ol Câu 30: Cho hỗn hợp X gồm 3 chất hữu cơ đơn chức có cùng công thức phân tử C3H8O tác dụng với CuO dư  (t0C) đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp sản phẩm. Cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng với AgNO3/NH3  dư thu được 21,6 gam Ag. Nếu đun nóng hỗn hợp 3 chất trên với H2SO4 đặc ở 1400C thì thu được 34,5 gam  hỗn hợp 4 ete và 4,5 gam H2O. Thành phần % khối lượng ancol bậc 2 có trong X là :  A) 30,7%.                             B) 15,38%.                           C) 46,15%                        D) 61,54%. Câu 31: Cho m gam hơi ancol metylic đi qua một ống sứ chứa CuO đốt nóng, làm lạnh toàn bộ phần hơi đi ra  khỏi ống sứ rồi chia thành 2 phần đều nhau. Phần 1 cho phản ứng hết với Na thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).  Phần 2 cho phản ứng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 86,4 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi  hoá ancol metylic là: A: 40%                              B: 33,3%                               C: 66,67%                               D: 50% Câu 32. Đem oxi hóa 2,76 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng, thu được dung dịch A có chứa anđehit, axit,  ancol và nước. Một nữa lượng dung dịch A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong  amoniac, thu được 3,024 gam bạc kimloại. Một nữa dung dịch A còn lại trung hòa vừa đủ 10 ml dung dịch  NaOH 1M. Phân trăm khối lượng ancol etylic đã bị CuO oxi hóa là: A. 80%                               B. 90%                             C. 95%                          D. 75% Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3CH2Cl  KCN X H3O ,t  Y  + 0 Trong sơ đồ trên, X và Y lần lượt là  A. CH3CH2CN và CH3CH2COOH.                              B. CH3CH2CN và CH3CH2CHO.  C. CH3CH2CN và CH3CH2OH.                                   D. CH3CH2NH2 và CH3CH2COOH.       Đề thi TSCĐ 2011 Caâu 34. Cho hoãnhôïp X goàm2 ancol ñônchöùc.Cho 15,2gamhoãnhôïp X taùcduïngvôùi Na dö thuñöôïc 0,15mol khí H2 ( ddktc).Oxi hoaù30,4gamhoãnhôïp X thuñöôïc hoãnhôïp hai anñeâhit,ñemthöïc hieänphaûn öùngtraùnggöôngvôùi AgNO3/NH3 taïo ra 1,6 mol Ag. Coângthöùccuûa2 ancol laø: A. CH3OH vaøC2H5OH. B. C2H5OH vaøC3H7OH. C. CH3OH vaøC3H7OH. D. C2H5OH vaøC4H9OH. Câu  35:  Đốt  cháy  hoàn  toàn  x  mol  axit  cacboxylic  E,  thu  được  y  mol  CO2    và  z  mol  H2O  (với z = y­x) Cho x mol E tác dụng với NaHCO3  (dư) thu được y mol CO2. Tên của E là A. axit fomic. B. axit acrylic. C. axit oxalic. D. axit ađipic. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2011 Câu  36:  Hỗn  hợp  X  gồm  axit  axetic,  axit  fomic  và  axit  oxalic.  Khi  cho  m  gam  X  tác  dụng  với NaHCO3  (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2   (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2  (đktc),  thu được 35,2 gam CO2  và y mol H2O. Giá trị của y là A. 0,6.           B. 0,8.            C. 0,2. D. 0,3.                       Đề thi TSĐHCĐ khối A 2011 Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu được thể tích khí CO2  bằng thể tích hơi nước (trong cùng điều kiện  nhiệt độ, áp suất). Khi cho 0,01 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3   trong NH3   thì thu được  0,04 mol Ag. X là A. anđehit no, mạch hở, hai chức. B. anđehit fomic. C. anđehit axetic. D. anđehit không no, mạch hở, hai chức. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2011 Câu  38:  Trung  hoà  3,88  gam  hỗn  hợp  X  gồm  hai  axit  cacboxylic  no,  đơn  chức,  mạch  hở  bằng  dung dịch  NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản  ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam  X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là GV: Sđt: 0919.107.387& 0976.822.954 ­ 18 ­
 19. A. 1,12 lít.             B. 4,48 lít.              C. 3,36 lít.              D. 2,24 lít.               Đề thi TSĐHCĐ khối A 2011 Câu 39. Tiến hành oxi hóa 15 gam hỗn hợp X gồm anđehit axetic va anđehit propionic, sau phản ứng thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với NaHCO3 dư thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Xác định khối lượng hỗn hợp  Y. A). 18,2 gam                       B). 19 gam                     C). 16,8 gam                     D). 19,8 gam Câu 40. Cho sơ đồ sau: H SO d X + H2  Ni ,t  ancol X1 ;               X + O2   xt   axit X2 ;               X2 + X1   C6H10O2 + H2O ;  0 2 4  Vậy X là : A). CH2=C(CH3)­CHO.               B). CH3CHO.             C). CH3CH2CHO.                D). CH2=CH­CHO Câu 41: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế  tiếp nhau trong dãy đồng   đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm   xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản  ứng vừa đủ  với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả  thiết phản   ứng este hoá đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là  A. C3H7COOH và C4H9COOH.                       B. C2H5COOH và C3H7COOH.  C. HCOOH và CH3COOH.                               D. CH3COOH và C2H5COOH.        Đề thi TSĐHCĐ khối A  2010 Câu 42: Cho sơ đồ phản ứng:  0 0 (1) X + O2  xt ,t  axit cacboxylic Y1.                 (2) X + H2  xt ,t   ancol Y2.  xt ,t 0 (3) Y1 + Y2   Y3 + H2O.                            Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là  A. anđehit acrylic.                      B. anđehit propionic.                C. anđehit metacrylic.                 D. anđehit axetic. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2011 Câu 43: Để hiđro hoá hoàn toàn 0,025 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit có khối lượng 1,64 gam, cần 1,12 lít H2   (đktc). Mặt khác, khi cho cũng lượng X trên phản  ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu  được 8,64 gam Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit trong X là  A. OHC­CH2­CHO và OHC­CHO.                                 B. H­CHO và OHC­CH2­CHO.  C. CH2=C(CH3)­CHO và OHC­CHO.                            D. CH2=CH­CHO và OHC­CH2­CHO. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2011 Câu 44: Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2