intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình - PGS. Lê Kiều

Chia sẻ: An Vuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:45

0
140
lượt xem
53
download

Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình - PGS. Lê Kiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chuyên đề trình bày tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình - PGS. Lê Kiều

 1. Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết) 1. Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng ­ Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng ­ Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng ­ Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật  tư, thiết bị)    ­  Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình   2. Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng  ­ Lập kế hoạch quản lý chất lượng ­ Lập hệ thống quản lý chất lượng ­ Các biện pháp đảm bảo chất lượng ­ Các biện pháp kiểm soát chất lượng Chuyên đề 5.  Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết) 1.Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ho¹t ®éng x©y dùng ®îc ghi trong LuËt x©y dùng lµ: 1. B¶o ®¶m x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ho¹ch, thiÕt kÕ; b¶o ®¶m mü quan c«ng tr×nh, b¶o vÖ m«i trêng vµ c¶nh quan chung; phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Æc ®iÓm v¨n ho¸, x· héi cña tõng ®Þa ph¬ng; kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµvíi quèc phßng, an ninh; 2. Tu©n thñ quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn x©y dùng do c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ x©y dùng ban hµnh; 3. B¶o ®¶m chÊt lîng, tiÕn ®é, an toµn c«ng tr×nh, tÝnh m¹ng con ngêi vµ tµi s¶n, phßng, chèng ch¸y, næ, b¶o ®¶m vÖ sinh m«i trêng trong x©y dùng; 4. B¶o ®¶m x©y dùng ®ång bé trong tõng c«ng tr×nh, ®ång bé c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt; 5. B¶o ®¶m tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶, chèng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vµ c¸c tiªu cùc kh¸c trong x©y dùng. Trong c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n th× môc 3 : B¶o ®¶m chÊt lîng, tiÕn ®é, an toµn c«ng tr×nh, tÝnh m¹ng con ngêi vµ tµi s¶n, phßng, chèng ch¸y, næ, b¶o ®¶m vÖ sinh m«i trêng trong x©y dùng; lµ nhiÖm vô thùc hiÖn dù ¸n hÕt søc quan träng víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n.
 2. §Ó gi¶i thÝch ¸p dông luËt x©y dùng, Nhµ Níc cßn cã NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. Qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng thèng qua hÖ thèng tiªu chuÈn, sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng, ph¶i b¶o ®¶m c¸c kh©u chÊt kîng c«ng t¸c kh¶o s¸t, c«ng t¸c thiÕt kÕ, c«ng t¸c thi c«ng, c«ng t¸c mua s¾m trang thiÕt bÞ. Sö dông nh÷ng quy chuÈn lµ ®iÒu b¾t buéc ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh kh«ng nguy h¹i ®Õn tÝnh m¹ng, an toµn cña con ngêi vµ m«i trêng sinh th¸i. KhuyÕn khÝch tu©n theo tiªu chuÈn víi ®Çu t phi chÝnh phñ, b¾t buéc tu©n theo tiªu chuÈn khi dù ¸n cã sù ®Çu t cña Nhµ Níc trªn 30%. Quy chuÈn x©y dùng lµ c¬ së ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng x©y dùng vµ lµ c¨n cø ®Ó ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng. Bé X©y dùng ban hµnh quy chuÈn x©y dùng; tiªu chuÈn x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông bao gåm c«ng tr×nh c«ng céng vµ nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. C¸c Bé cã qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh c¨n cø vµo quy chuÈn x©y dùng, ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng c«ng tr×nh chuyªn ngµnh thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh. Nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam thuéc c¸c lÜnh vùc sau ®©y b¾t buéc ¸p dông: * §iÒu kiÖn khÝ hËu x©y dùng; * §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, khÝ tîng thñy v¨n; * Ph©n vïng ®éng ®Êt; * Phßng chèng ch¸y, næ; * B¶o vÖ m«i trêng; * An toµn lao ®éng. Trong trêng hîp mµ tiªu chuÈn ViÖt Nam cha cã hoÆc cha ®Çy ®ñ th× ®îc phÐp ¸p dông tiªu chuÈn níc ngoµi sau khi ®îc Bé qu¶n lý ngµnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. Bé X©y dùng quy ®Þnh viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn níc ngoµi trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Gi¸m s¸t cña nh©n d©n vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng , NghÞ ®Þnh 209- 2004/N§-CP qui ®Þnh: * Chñ ®Çu t ph¶i treo biÓn b¸o t¹i c«ng trêng thi c«ng ë vÞ trÝ dÔ nh×n, dÔ ®äc víi néi dung quy ®Þnh t¹i LuËt X©y dùng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n gi¸m s¸t.
 3. * Tæ chøc, c¸ nh©n khi ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng th× ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi víi chñ ®Çu t, Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn n¬i ®Æt c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ x©y dùng. * Ngêi tiÕp nhËn th«ng tin ph¶n ¸nh cña nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, xö lý kÞp thêi vµ tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ® - îc ý kiÕn ph¶n ¸nh. §Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh, c«ng tr×nh ®îc ph©n lo¹i, ph©n cÊp. Công trình xây dựng được phân thành các loại như sau: a) Công trình dân dụng; b) Công trình công nghiệp; c) Công trình giao thông; d) Công trình thủy lợi; đ) Công trình hạ tầng kỹ thuật. * Cấp công trình xây dựng được xác định theo từng loại công trình, căn cứ  vào tầm quan   trọng và quy mô của công trình. Bộ  Xây dựng quy định cụ thể loại và cấp công trình xây dựng trong Quy chuẩn kỹ thuật  về xây dựng. 2. Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng 2.1  NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng +NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng do tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ hoÆc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt. +NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu tõng lo¹i c«ng viÖc kh¶o s¸t, tõng bíc thiÕt kÕ, bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Môc ®Ých kh¶o s¸t; b) Ph¹m vi kh¶o s¸t; c) Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t; d) Khèi lîng c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t dù kiÕn; ®) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t ®îc ¸p dông; e) Thêi gian thùc hiÖn kh¶o s¸t.
 4. Tríc khi kh¶o s¸t x©y dùng, chñ ®Çu t ph¶i lùa chän hoÆc th«ng qua ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu kh¶o s¸t. Nhµ thÇu ph¶i ®a ra ph¬ng ¸n kü thuËt ®Ó kh¶o s¸t theo c¸c yªu cÇu cña chñ ®Çu t dp cp quan t vÊn thiÕt kÕ ®Ò nghÞ. 2.2. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng * Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng do nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt. * Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau ®©y: a) Phï hîp víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt; b) Tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông. Qu¸ tr×nh tiÕn hµnh kh¶o s¸t, chñ ®Çu t ph¶i cã c¸n bé theo dâi, kiÓm so¸t vµ ®«n ®èc c«ng t¸c kh¶o s¸t. Sau khi kh¶o s¸t xong, Chñ ®Çu t nhËn ®îc b¸o c¸o cña nhµ thÇu kh¶o s¸t vµ b¸o c¸o nµy ph¶i ®îc nghiÖm thu. 2.3. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng gåm: a) Néi dung chñ yÕu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng; b) §Æc ®iÓm, quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh; c) VÞ trÝ vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc kh¶o s¸t x©y dùng; d) Tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; ®) Khèi l−îng kh¶o s¸t; e) Quy tr×nh, ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kh¶o s¸t; g) Ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; h) §Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; i) KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ; k) Tµi liÖu tham kh¶o; l) C¸c phô lôc kÌm theo. 2.4. KiÓm tra vµ nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t : * Gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng 1. Tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng: a) Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i cã bé phËn chuyªn tr¸ch tù gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng; b) Chñ ®Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng thêng xuyªn, cã hÖ thèng tõ khi b¾t ®Çu kh¶o s¸t ®Õn khi hoµn thµnh c«ng viÖc. Trêng hîp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc th× chñ ®Çu t ph¶i thuª t vÊn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng.
 5. 2. Néi dung tù gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng: a) Theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt; b) Ghi chÐp kÕt qu¶ theo dâi, kiÓm tra vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©y dùng. 3. Néi dung gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña chñ ®Çu t: a) KiÓm tra ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng so víi hå s¬ dù thÇu vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô kh¶o s¸t, phßng thÝ nghiÖm ®îc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng sö dông; b) Theo dâi, kiÓm tra vÞ trÝ kh¶o s¸t, khèi lîng kh¶o s¸t vµ viÖc thùc hiÖn quy tr×nh kh¶o s¸t theo ph¬ng ¸n kü thuËt ®· ®îc phª duyÖt. KÕt qu¶ theo dâi, kiÓm tra ph¶i ®îc ghi chÐp vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©y dùng; c) Theo dâi vµ yªu cÇu nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn b¶o vÖ m«i trêng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc kh¶o s¸t . * NghiÖm thu c«ng t¸c kh¶o s¸t: B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®îc chñ ®Çu t kiÓm tra, nghiÖm thu lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c bíc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc vµ tÝnh chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ kh¶o s¸t; båi thêng thiÖt h¹i khi thùc hiÖn kh«ng ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t, ph¸t sinh khèi lîng do kh¶o s¸t sai; sö dông c¸c th«ng tin, tµi liÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt h¹i. 1. C¨n cø ®Ó nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng: a) Hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng; b) NhiÖm vô vµ ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt; c) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; d) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. 2. Néi dung nghiÖm thu: a) §¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t so víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng vµ tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; b) KiÓm tra h×nh thøc vµ sè lîng cña b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng; c) NghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y dùng theo hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng ®· ký kÕt. Trêng hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn ®óng hîp ®ång kh¶o s¸t vµ tiªu chuÈn x©y dùng ¸p dông nhng kh«ng ®¸p øng ®îc môc tiªu ®Çu t ®· ®Ò ra cña chñ ®Çu t th× chñ ®Çu t vÉn ph¶i thanh to¸n phÇn ®· nghiÖm thu theo hîp ®ång.
 6. 3. Việc nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành biên bản bao gồm các  nội dung sau:  a) Đối tượng nghiệm thu (ghi rõ tên công việc khảo sát, bước thiết kế xây dựng công  trình); b) Thành phần trực tiếp nghiệm thu  (chủ  đầu tư, nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà  thầu giám sát, khảo sát xây dựng);  c) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;  d) Căn cứ nghiệm thu;  đ) Đánh giá kết quả khảo sát xây dựng đối chiếu với nhiệm vụ khảo sát và phương   án khảo sát đã được phê duyệt;  e) Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu công tác khảo  sát xây dựng; yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và các kiến nghị khác nếu có). 2.5 Bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng 1. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc bæ sung trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng, nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè kh¸c thêng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¶i ph¸p thiÕt kÕ; b) Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, nhµ thÇu thiÕt kÕ ph¸t hiÖn tµi liÖu kh¶o s¸t kh«ng ®¸p øng yªu cÇu thiÕt kÕ; c) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè kh¸c thêng so víi tµi liÖu kh¶o s¸t ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vµ biÖn ph¸p thi c«ng. 2. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc bæ sung néi dung nhiÖm vô kh¶o s¸t theo ®Ò nghÞ cña c¸c nhµ thÇu thiÕt kÕ, kh¶o s¸t x©y dùng, thi c«ng x©y dùng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 2.6 Tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng vÒ b¶o vÖ m«i trêng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc kh¶o s¸t Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh¶o s¸t t¹i hiÖn trêng, nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm: 1. Kh«ng ®îc lµm « nhiÔm nguån níc, kh«ng khÝ vµ g©y tiÕng ån qu¸ giíi h¹n cho phÐp; 2. ChØ ®îc phÐp chÆt c©y, hoa mµu khi ®îc tæ chøc, c¸ nh©n qu¶n lý hoÆc së h÷u c©y, hoa mµu cho phÐp; 3. Phôc håi l¹i hiÖn trêng kh¶o s¸t x©y dùng;
 7. 4. B¶o vÖ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c trong vïng, ®Þa ®iÓm kh¶o s¸t. NÕu g©y h h¹i cho c¸c c«ng tr×nh ®ã th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i. Bé X©y dùng míi cã Th«ng t sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 H- íng dÉn mét sè néi dung vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh. VÒ c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng, th«ng t nµy nh¾c nhë : a) Phª duyÖt nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng vµ ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng, kÓ c¶ khi bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t , ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu 6,7 vµ 9 cña NghÞ ®Þnh 209-2004/N§-CP. b) Gi¸m s¸t, nghiÖm thu c«ng t¸c x©y dùng ph¶i theo ®iÒu 11 NghÞ ®Þnh 209- 2004.N§-CP nµy. c( NghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh 209-2004/N§-CP vµ kho¶n 2 ®iÒu 1 NghÞ ®Þnh 49/2008/N§-CP. 3. Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng 3.1 ThiÕt kÕ kü thuËt 1. C¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ kü thuËt: a) NhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ c¬ së trong dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®- îc phª duyÖt; b) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng bíc thiÕt kÕ c¬ së, c¸c sè liÖu bæ sung vÒ kh¶o s¸t x©y dùng vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c t¹i ®Þa ®iÓm x©y dùng phôc vô bíc thiÕt kÕ kü thuËt; c) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d) C¸c yªu cÇu kh¸c cña chñ ®Çu t. 2. Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ c¬ së vµ dù ¸n ®Çu t x©y d- ung ®îc duyÖt, bao gåm: a) ThuyÕt minh gåm c¸c néi dung theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, nhng ph¶i tÝnh to¸n l¹i vµ lµm râ ph- ¬ng ¸n lùa chän kü thuËt s¶n xuÊt, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, lùa chän thiÕt bÞ, so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, kiÓm tra c¸c sè liÖu lµm c¨n cø thiÕt kÕ; c¸c chØ dÉn kü thuËt; gi¶i thÝch nh÷ng néi dung mµ b¶n vÏ thiÕt kÕ cha thÓ hiÖn ®îc vµ c¸c néi dung kh¸c theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t; b) B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt vÒ c¸c kÝch thíc, th«ng sè kü thuËt chñ yÕu, vËt liÖu chÝnh ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lËp dù to¸n, tæng dù to¸n vµ lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng;
 8. c) Dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. 3.2. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 1. C¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng: a) NhiÖm vô thiÕt kÕ do chñ ®Çu t phª duyÖt ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ mét bíc; thiÕt kÕ c¬ së ®îc phª duyÖt ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ hai bíc; thiÕt kÕ kü thuËt ®îc phª duyÖt ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ ba bíc; b) C¸c tiªu chuÈn x©y dùng vµ chØ dÉn kü thuËt ®îc ¸p dông; c) C¸c yªu cÇu kh¸c cña chñ ®Çu t. 2. Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng bao gåm: a) ThuyÕt minh ph¶i gi¶i thÝch ®Çy ®ñ c¸c néi dung mµ b¶n vÏ kh«ng thÓ hiÖn ®îc ®Ó ngêi trùc tiÕp thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ; b) B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh, c¸c cÊu t¹o víi ®Çy ®ñ c¸c kÝch thíc, vËt liÖu vµ th«ng sè kü thuËt ®Ó thi c«ng chÝnh x¸c vµ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lËp dù to¸n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; c) Dù to¸n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 3.3. Yªu cÇu vÒ quy c¸ch hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. B¶n vÏ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã kÝch cì, tû lÖ, khung tªn vµ ®îc thÓ hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn x©y dùng. Trong khung tªn tõng b¶n vÏ ph¶i cã tªn, ch÷ ký cña ngêi trùc tiÕp thiÕt kÕ, chñ tr× thiÕt kÕ, chñ nhiÖm thiÕt kÕ, ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thiÕt kÕ vµ dÊu cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, trõ trêng hîp nhµ thÇu thiÕt kÕ lµ c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp. 2. C¸c b¶n thuyÕt minh, b¶n vÏ thiÕt kÕ, dù to¸n ph¶i ®îc ®ãng thµnh tËp hå s¬ thiÕt kÕ theo khu«n khæ thèng nhÊt cã danh môc, ®¸nh sè, ký hiÖu ®Ó tra cøu vµ b¶o qu¶n l©u dµi. 3.4. NghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. Hồ sơ thiết kế phải được chủ đầu tư  tổ  chức nghiệm thu sau khi phê duyệt. Kết   quả nghiệm thu được lập thành biên bản bao gồm các nội dung:  a) Đối tượng nghiệm thu  (tên công trình, bộ  phận công trình được thiết kế; bước   thiết kế);  b) Thành phần trực tiếp nghiệm thu (chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế); c) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;   d) Căn cứ nghiệm thu;  đ) Đánh giá chất lượng và số lượng hồ sơ thiết kế đối chiếu với các yêu cầu đặt ra;  e) Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận hồ  sơ  thiết kế; yêu cầu  sửa đổi, bổ sung và các kiến nghị khác nếu có).”
 9. 2. C¨n cø nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh: a) Hîp ®ång giao nhËn thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; b) NhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ c¸c bíc tríc ®ã ®· ®îc phª duyÖt; c) Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d) Hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh gåm thuyÕt minh, b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ dù to¸n, tæng dù to¸n. 3. Néi dung nghiÖm thu: a) §¸nh gi¸ chÊt lîng thiÕt kÕ; b) KiÓm tra h×nh thøc vµ sè lîng hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 4. Tïy theo tÝnh chÊt, quy m« vµ yªu cÇu cña c«ng tr×nh x©y dùng, chñ ®Çu t ®îc thuª t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc phï hîp víi lo¹i, cÊp c«ng tr×nh ®Ó thùc hiÖn thÈm tra thiÕt kÕ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thÈm tra. Trêng hîp thiÕt kÕ kh«ng b¶o ®¶m yªu cÇu theo hîp ®ång th× nhµ thÇu thiÕt kÕ ph¶i thiÕt kÕ l¹i vµ chÞu mäi chi phÝ, kÓ c¶ chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ. 5. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ chÊt lîng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh vµ ph¶i båi thêng thiÖt h¹i khi sö dông th«ng tin, tµi liÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng, gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ kh«ng phï hîp g©y ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt h¹i. 3.5. Thay ®æi thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®· phª duyÖt chØ ®îc phÐp thay ®æi trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Khi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ®iÒu chØnh cã yªu cÇu ph¶i thay ®æi thiÕt kÕ; b) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng yÕu tè bÊt hîp lý nÕu kh«ng thay ®æi thiÕt kÕ sÏ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng, biÖn ph¸p thi c«ng vµ hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n. 2. Trường hợp thay đổi thiết kế  kỹ  thuật nhưng không làm thay đổi thiết kế  cơ  sở  hoặc thay đổi thiết kế bản vẽ thi công mà không làm thay đổi thiết kế bước trước thì chủ  đầu tư được quyết định phê duyệt thay đổi thiết kế. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng  được ký điều chỉnh vào thiết kế  bản vẽ  thi công những nội dung đã được chủ  đầu tư  chấp thuận và phải chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình.
 10. Bé X©y dùng míi cã Th«ng t sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 H- íng dÉn mét sè néi dung vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh. VÒ c«ng t¸c thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng, th«ng t nµy nh¾c nhë : * ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP 1. Chñ ®Çu t tæ chøc thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP. ThiÕt kÕ kü thuËt ph¶i ®îc chñ ®Çu t ®ãng dÊu ®· phª duyÖt theo mÉu Phô lôc 4 cña Th«ng t nµy vµo b¶n vÏ lµm c¨n cø ®Ó triÓn khai bíc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. 2. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ph¶i ®îc chñ ®Çu t hoÆc ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t x¸c nhËn b»ng ch÷ ký vµ ®ãng dÊu ®· phª duyÖt theo mÉu Phô lôc 5 vµo tõng tê b¶n vÏ tríc khi ®a ra thi c«ng. 3. Chñ ®Çu t cã thÓ thuª t vÊn thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (kÓ c¶ trong trêng hîp thiÕt kÕ ba bíc) mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c néi dung thÈm ®Þnh nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 18 NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP ®Ó lµm c¬ së cho viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt. KÕt qu¶ thÈm tra ®îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ kh«ng thay thÕ cho viÖc thÈm ®Þnh cña chñ ®Çu t. * §iÒu chØnh thiÕt kÕ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 17 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP 1. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t ®îc quyÒn ®iÒu chØnh thiÕt kÕ khi ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng yÕu tè bÊt hîp lý sÏ ¶nh hëng ®Õn chÊt l- îng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng, biÖn ph¸p thi c«ng vµ hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n. 2. Nhµ thÇu thiÕt kÕ cã nghÜa vô söa ®æi, bæ sung hoÆc thay ®æi c¸c thiÕt kÕ bÊt hîp lý nÕu do lçi cña m×nh g©y ra vµ cã quyÒn tõ chèi nh÷ng yªu cÇu ®iÒu chØnh thiÕt kÕ bÊt hîp lý cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Chñ ®Çu t cã quyÒn thuª nhµ thÇu thiÕt kÕ kh¸c thùc hiÖn söa ®æi, bæ sung thay ®æi thiÕt kÕ trong tr- êng hîp nhµ thÇu thiÕt kÕ ban ®Çu kh«ng thùc hiÖn c¸c viÖc nµy. Nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn söa ®æi, bæ sung thay ®æi thiÕt kÕ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l- îng nh÷ng söa ®æi, bæ sung thay ®æi thiÕt kÕ nµy. 3. Trêng hîp ®iÒu chØnh thiÕt kÕ kh«ng lµm thay ®æi ®Þa ®iÓm, quy ho¹ch x©y dùng, môc tiªu, quy m« hoÆc kh«ng lµm vît tæng møc ®Çu t ®· ®îc duyÖt cña c«ng tr×nh th× chñ ®Çu t ®îc quyÒn tù ®iÒu chØnh thiÕt kÕ. Nh÷ng néi dung ®iÒu chØnh thiÕt kÕ ph¶i ®îc thÈm ®Þnh, phª duyÖt l¹i. * Gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP
 11. 1. Nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ: Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng, nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ kü thuËt ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ ba bíc vµ nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ mét bíc hoÆc hai bíc ph¶i thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶. Nhµ thÇu thiÕt kÕ cÇn tháa thuËn víi chñ ®Çu t vÒ c¸c trêng hîp chÊm døt viÖc gi¸m s¸t t¸c gi¶ trong hîp ®ång thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cö ngêi ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng theo chÕ ®é gi¸m s¸t kh«ng thêng xuyªn hoÆc gi¸m s¸t thêng xuyªn nÕu chñ ®Çu t cã yªu cÇu riªng. 2. Néi dung gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ ph¶i ®îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c viÖc: a) Gi¶i thÝch vµ lµm râ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ c«ng tr×nh khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; b) Phèi hîp víi chñ ®Çu t khi ®îc yªu cÇu ®Ó gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c, ph¸t sinh vÒ thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®iÒu chØnh thiÕt kÕ phï hîp víi thùc tÕ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ víi yªu cÇu cña chñ ®Çu t khi cÇn thiÕt; c) Ph¸t hiÖn, th«ng b¸o kÞp thêi cho chñ ®Çu t hoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ viÖc thi c«ng sai víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý. d) Tham gia nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh khi chñ ®Çu t yªu cÇu. ®) Ghi vµo sæ nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc sæ nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t hoÆc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n c¸c ý kiÕn cña m×nh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ. 4.  Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả  mua sắm vật tư,   thiết bị) 4.1. Tæ chøc qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 1. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng cña chñ ®Çu t; gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ®Ó thùc hiÖn néi dung qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 19, §iÒu 20 cña NghÞ ®Þnh nµy.
 12. 3. Chñ ®Çu t ph¶i tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh nµy. Trêng hîp chñ ®Çu t kh«ng cã tæ chøc t vÊn gi¸m s¸t ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc th× ph¶i thuª tæ chøc t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng thùc hiÖn. Chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng. 4. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4.2. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu 1. Néi dung qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu: a) LËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng phï hîp víi yªu cÇu, tÝnh chÊt, quy m« c«ng tr×nh x©y dùng, trong ®ã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n, bé phËn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; b) Thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra vËt liÖu, cÊu kiÖn, vËt t, thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tríc khi x©y dùng vµ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng theo tiªu chuÈn vµ yªu cÇu thiÕt kÕ; c) LËp vµ kiÓm tra thùc hiÖn biÖn ph¸p thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng; d) LËp vµ ghi nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh; ®) KiÓm tra an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i trêng bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng tr- êng; e) NghiÖm thu néi bé vµ lËp b¶n vÏ hoµn c«ng cho bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh; g) B¸o c¸o chñ ®Çu t vÒ tiÕn ®é, chÊt lîng, khèi lîng, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng thi c«ng x©y dùng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t; h) ChuÈn bÞ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP nµy vµ lËp phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu. 2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ chÊt lîng c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn; båi thêng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång, sö dông vËt liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i, thi c«ng kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng hoÆc g©y h háng, g©y « nhiÔm m«i trêng vµ c¸c hµnh vi kh¸c g©y ra thiÖt h¹i. 4.3. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu 1. Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP nµy. 2. Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP nµy ®èi víi nhµ thÇu phô.
 13. 3. Tæng thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ chÊt lîng c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn vµ do c¸c nhµ thÇu phô thùc hiÖn; båi thêng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång, sö dông vËt liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i, thi c«ng kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng hoÆc g©y h háng, g©y « nhiÔm m«i trêng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt h¹i. 4. Nhµ thÇu phô ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng thÇu vÒ chÊt lîng phÇn c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn. 4.4. Gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t 1. Néi dung gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t: a) KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng; b) KiÓm tra sù phï hîp n¨ng lùc cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh víi hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng, bao gåm: - KiÓm tra vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®a vµo c«ng trêng; - KiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiÓm tra giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t cã yªu cÇu an toµn phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiÓm tra phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng phôc vô thi c«ng x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. c) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÊt lîng vËt t, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cung cÊp theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, bao gåm: - KiÓm tra giÊy chøng nhËn chÊt lîng cña nhµ s¶n xuÊt, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña c¸c phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn vµ kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt lîng thiÕt bÞ cña c¸c tæ chøc ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn c«ng nhËn ®èi víi vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh tríc khi ®a vµo x©y dùng c«ng tr×nh; - Khi nghi ngê c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cung cÊp th× chñ ®Çu t thùc hiÖn kiÓm tra trùc tiÕp vËt t, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng. d) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, bao gåm: - KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t thêng xuyªn cã hÖ thèng qu¸ tr×nh nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triÓn khai c¸c c«ng viÖc t¹i hiÖn trêng. KÕt qu¶ kiÓm tra ®Òu ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t hoÆc biªn b¶n kiÓm tra theo quy ®Þnh; - X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng;
 14. - Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh nµy; - TËp hîp, kiÓm tra tµi liÖu phôc vô nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, nghiÖm thu thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh tõng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng; - Ph¸t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý vÒ thiÕt kÕ ®Ó ®iÒu chØnh hoÆc yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iÒu chØnh; - Tæ chøc kiÓm ®Þnh l¹i chÊt lîng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng khi cã nghi ngê vÒ chÊt lîng; - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c, ph¸t sinh trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Néi dung gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t ®èi víi h×nh thøc tæng thÇu: a) Trêng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu thi c«ng x©y dùng vµ tæng thÇu thiÕt kÕ, cung øng vËt t thiÕt bÞ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (EPC): - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu vµ víi c¸c nhµ thÇu phô; - Thùc hiÖn kiÓm tra vµ gi¸m s¸t theo ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu x©y dùng; - Tham gia cïng tæng thÇu kiÓm tra vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu phô. b) Trêng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu ch×a khãa trao tay: - Chñ ®Çu t phª duyÖt tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ thêi ®iÓm nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng; - Tríc khi nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh, chñ ®Çu t tiÕp nhËn tµi liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng nÕu thÊy cÇn thiÕt lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. 3. Chñ ®Çu t ph¶i th«ng b¸o quyÕt ®Þnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh biÕt ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. 4. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng do vi ph¹m hîp ®ång cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt khi nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng lµm sai lÖch kÕt qu¶ nghiÖm thu, nghiÖm thu khèi lîng kh«ng ®óng, sai thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c. Khi ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m vÒ chÊt l- îng c«ng tr×nh x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh th× ph¶i buéc nhµ thÇu dõng thi c«ng vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËu qu¶. 5. Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t ph¶i båi th- êng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ chñ ®Çu t khi
 15. nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng theo tiªu chuÈn vµ chØ dÉn kü thuËt ®îc ¸p dông, sai thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi kh¸c g©y ra thiÖt h¹i. 4.5. Gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cö ngêi ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng. 2. Khi ph¸t hiÖn thi c«ng sai víi thiÕt kÕ, ngêi gi¸m s¸t t¸c gi¶ ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t yªu cÇu thùc hiÖn ®óng thiÕt kÕ. Trong trêng hîp kh«ng kh¾c phôc, nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o cho chñ ®Çu t. ViÖc thay ®æi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm tham gia nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t. Qua gi¸m s¸t, nÕu ph¸t hiÖn h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn nghiÖm thu th× nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã v¨n b¶n göi chñ ®Çu t nªu râ lý do tõ chèi nghiÖm thu. 4.6. Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng 1. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i tù tæ chøc nghiÖm thu c¸c c«ng viÖc x©y dùng, ®Æc biÖt c¸c c«ng viÖc, bé phËn bÞ che khuÊt; bé phËn c«ng tr×nh; c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh, tríc khi yªu cÇu chñ ®Çu t nghiÖm thu. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng ®· ®îc nghiÖm thu nhng cha thi c«ng ngay th× tríc khi thi c«ng x©y dùng ph¶i nghiÖm thu l¹i. §èi víi c«ng viÖc, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng sau khi nghiÖm thu ®îc chuyÓn nhµ thÇu kh¸c thùc hiÖn tiÕp th× ph¶i ®îc nhµ thÇu ®ã x¸c nhËn, nghiÖm thu. 2. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng kÞp thêi sau khi cã phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng ®îc ph©n thµnh: a) NghiÖm thu tõng c«ng viÖc x©y dùng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng; b) NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; c) NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®a vµo sö dông. 3. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh vµ c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh chØ ®îc phÐp ®a vµo sö dông sau khi ®îc chñ ®Çu t nghiÖm thu.
 16. 4. Khi chñ ®Çu t, nhµ thÇu lµ ngêi níc ngoµi th× c¸c biªn b¶n nghiÖm thu, b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng ®îc thÓ hiÖn b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng níc ngoµi do chñ ®Çu t lùa chän. 4.7. NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng 1. C¨n cø nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng: a) PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; b) Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn; c) Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d) Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng; ®) C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm chÊt lîng vËt liÖu, thiÕt bÞ ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh x©y dùng; e) NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; g) Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. 2. Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu: a) KiÓm tra ®èi tîng nghiÖm thu t¹i hiÖn trêng: c«ng viÖc x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt tÜnh t¹i hiÖn trêng; b) KiÓm tra c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o lêng mµ nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh chÊt lîng vµ khèi lîng cña vËt liÖu, cÊu kiÖn x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh; c) §¸nh gi¸ sù phï hîp cña c«ng viÖc x©y dùng vµ viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ so víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng vµ tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt; d)  Nghiệm thu cho phép thực hiện công việc tiếp theo. Kết quả  nghiệm thu được   lập thành biên bản bao gồm các nội dung sau:  ­ Đối tượng nghiệm thu (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu);  ­ Thành phần trực tiếp nghiệm thu;  ­ Thời gian và địa điểm nghiệm thu;  ­ Căn cứ nghiệm thu;  ­ Đánh giá về chất lượng của công việc xây dựng đã thực hiện;  ­ Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho  triển khai các công việc xây dựng tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã   thực hiện và các yêu cầu khác nếu có). 3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t
 17. thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; b) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc cña tæng thÇu ®èi víi nhµ thÇu phô. 4. Trêng hîp c«ng viÖc kh«ng ®îc nghiÖm thu do lçi cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng th× nhµ thÇu ph¶i kh¾c phôc hËu qu¶ vµ chÞu mäi chi phÝ kÓ c¶ chi phÝ kiÓm ®Þnh phóc tra. Trêng hîp c«ng viÖc kh«ng ®îc nghiÖm thu do lçi cña chñ ®Çu t th× chñ ®Çu t ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc hËu qu¶ vµ ®Òn bï phÝ tæn cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 4.7. NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng 1. C¨n cø nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng: a) C¸c tµi liÖu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, ®, e kho¶n 1 §iÒu 24 cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kh¸c; b) Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c c«ng viÖc thuéc bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ®îc nghiÖm thu; c) B¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng; d) Biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng vµ giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng hoµn thµnh cña néi bé nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; ®) C«ng t¸c chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc ®Ó triÓn khai giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo. 2. Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu: a) KiÓm tra ®èi tîng nghiÖm thu t¹i hiÖn trêng: bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, ch¹y thö ®¬n ®éng vµ liªn ®éng kh«ng t¶i; b) KiÓm tra c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o lêng do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ®· thùc hiÖn; c) KiÓm tra b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng; d) Nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng. Kết quả  nghiệm thu   được lập thành biên bản bao gồm các nội dung sau:  ­ Đối tượng nghiệm thu  (ghi rõ tên bộ  phận công trình, giai đoạn xây dựng được  nghiệm thu);  ­ Thành phần trực tiếp nghiệm thu; thời gian và địa điểm nghiệm thu; ­ Căn cứ nghiệm thu;  ­ Đánh giá về chất lượng của bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng đã thực hiện;  ­ Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển  khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ  phận công  
 18. trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình đã hoàn thành và các yêu cầu khác nếu có).” 3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu trong trêng hîp nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng do nhµ thÇu phô thùc hiÖn; b) Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu ®èi víi c¸c nhµ thÇu phô. 4.8. NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®a vµo sö dông 1. C¨n cø nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y dùng ®a vµo sö dông: a) C¸c tµi liÖu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP nµy; b) Biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; c) KÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, vËn hµnh liªn ®éng cã t¶i hÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ; d) B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng; ®) Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng cña néi bé nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; e) Nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào khai thác sử  dụng. Kết quả  nghiệm thu   được lập thành biên bản bao gồm các nội dung sau:  ­ Đối tượng nghiệm thu (tên hạng mục công trình hoặc công trình nghiệm thu);  ­ Địa điểm xây dựng;  ­ Thành phần tham gia nghiệm thu;  ­ Thời gian và địa điểm nghiệm thu;  ­ Căn cứ nghiệm thu;  ­ Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng;  ­ Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng  mục công trình hoặc công trình xây dựng để  đưa vào sử  dụng; yêu cầu sửa chữa, hoàn  thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có).” 2. Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng: a) KiÓm tra hiÖn trêng; b) KiÓm tra b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng;
 19. c) KiÓm tra kÕt qu¶ thö nghiÖm, vËn hµnh thö ®ång bé hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ; d) KiÓm tra c¸c v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ, an toµn m«i trêng, an toµn vËn hµnh; ®) KiÓm tra quy tr×nh vËn hµnh vµ quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng; e) ChÊp thuËn nghiÖm thu ®Ó ®a c«ng tr×nh x©y dùng vµo khai th¸c sö dông. Biªn b¶n nghiÖm thu ®îc lËp theo mÉu quy ®Þnh t¹i TCXDVN 371-2006, NghiÖm thu chÊt lîng x©y dùng. 3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu gåm: a) PhÝa chñ ®Çu t: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t; - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; - Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp. c) PhÝa nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia nghiÖm thu theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; - Chñ nhiÖm thiÕt kÕ. 4.8. B¶n vÏ hoµn c«ng 1. B¶n vÏ hoµn c«ng lµ b¶n vÏ bé phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh, trong ®ã thÓ hiÖn kÝch thíc thùc tÕ so víi kÝch thíc thiÕt kÕ, ®îc lËp trªn c¬ së b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®îc phª duyÖt. Mäi söa ®æi so víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ hoµn c«ng. Trong trêng hîp c¸c kÝch thíc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cña bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®óng víi c¸c kÝch thíc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng th× b¶n vÏ thiÕt kÕ ®ã lµ b¶n vÏ hoµn c«ng. 2. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm lËp b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y dùng. Trong b¶n vÏ hoµn c«ng ph¶i ghi râ hä tªn, ch÷ ký cña ngêi lËp b¶n vÏ hoµn c«ng. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i ký tªn vµ ®ãng dÊu. B¶n vÏ hoµn c«ng lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn b¶o hµnh vµ b¶o tr×.
 20. 3. B¶n vÏ hoµn c«ng ®îc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t ký tªn x¸c nhËn. 4.9. KiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng 1. Bắt buộc thực hiện kiểm tra,  chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực  trước khi đưa vào sử dụng đối với các hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng khi   xảy ra sự cố có thể gây thảm họa. 2. Thực hiện chứng nhận sự phù hợp về  chất lượng công trình xây dựng khi có yêu  cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc theo đề nghị của chủ đầu tư trên  cơ sở yêu cầu của tổ chức bảo hiểm công trình, của tổ chức và cá nhân mua, quản lý hoặc   sử  dụng công trình. Khuyến khích áp dụng hình thức chứng nhận sự  phù hợp về  chất   lượng công trình xây dựng. 3. Bộ Xây dựng hướng dẫn việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực   và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.  4. Việc kiểm tra, chứng nhận các điều kiện an toàn khác được thực hiện theo quy   định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.” 5. Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng Sù cè c«ng tr×nh lµ nh÷ng tai biÕn x¶y ra lµm cho c«ng tr×nh kh«ng ®¸p øng c¸c chøc n¨ng ®Æt ra cho c«ng tr×nh. 5.1 Néi dung gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh x©y dùng 1. B¸o c¸o nhanh sù cè: a) Chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o sù cè x¶y ra t¹i c«ng tr×nh x©y dùng ®ang thi c«ng x©y dùng; b) Chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông lËp b¸o c¸o x¶y ra t¹i c«ng tr×nh x©y dùng ®ang sö dông, vËn hµnh, khai th¸c; c) Göi b¸o c¸o sù cè c«ng tr×nh x©y dùng cho c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ x©y dùng thuéc ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh. Trêng hîp c«ng tr×nh x©y dùng tõ cÊp I trë lªn cã sù cè hoÆc sù cè ë c¸c c«ng tr×nh x©y dùng thuéc mäi cÊp cã thiÖt h¹i vÒ ngêi th× chñ ®Çu t, chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh x©y dùng cßn ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ Bé X©y dùng. MÉu b¸o c¸o nhanh sù cè lËp theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 8 cña NghÞ ®Þnh nµy trong thêi h¹n 24 giê sau khi x¶y ra sù cè. 2. Thu dän hiÖn trêng sù cè:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản