CHUYỂN ĐỔI TỪ VMWARE SANG VIRTUAL SERVER

Chia sẻ: Cao Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
158
lượt xem
30
download

CHUYỂN ĐỔI TỪ VMWARE SANG VIRTUAL SERVER

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi bắt đầu chuyển đổi từ máy chủ VMware qua Virtual Server ta cần backup lại máy chủ VMware để trong quá trình chuyển đổi nếu có gặp lỗi xảy ra ta có thể phục hồi lại nhanh chóng. Để chuẩn bị chuyển đổi từ VMware qua Virtual server ta cần gỡ bỏ những driver đã cài đặt trên máy chủ VMware. Để gỡ bỏ driver, ta sử dụng Add/Remove Programes để uninstall VMware tools.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYỂN ĐỔI TỪ VMWARE SANG VIRTUAL SERVER

  1. CHUYỂN ĐỔI TỪ VMWARE SANG VIRTUAL SERVER. 1.Trên máy chủ VMWARE Trước khi bắt đầu chuyển đổi từ máy chủ VMware qua Virtual Server ta cần backup lại máy chủ VMware để trong quá trình chuyển đổi nếu có gặp lỗi xảy ra ta có thể phục hồi lại nhanh chóng. Để chuẩn bị chuyển đổi từ VMware qua Virtual server ta cần gỡ bỏ những driver đã cài đặt trên máy chủ VMware. Để gỡ bỏ driver, ta sử dụng Add/Remove Programes để uninstall VMware tools Khi Uninstall xong, reboot lại máy chủ VMware. Login trở lại máy chủ VMware, khi hiện ra bảng thông báo “Found New Hardware “
  2. Wizard hiện ra click “cancel” để hủy bỏ. Để sau khi chuyển sang virtual server không boot lên được lúc khởi động ta cần thay thế file “hall.dll” và “ntoskrnl.exe” bằng file “hall.dll” và “ntoskrnl.exe” về mặc định. Để thay thể hai file trên từ menu start > run > đánh CMD, sau đó chọn OK, nhập vào 2 dòng như sau trong cửa sổ CMD. -Expand d:\i386\hal.dl_ c:\windows\system32\hal.dll ( trong đó “d:” là đường dẫn đển source cài đặt hệ điều hành) sau đó nhấn enter. -Expand d:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\windows\system32\ntoskrnl.exe. sau đó nhấn enter. Để chắc chắn rằng các driver của máy chủ VMware của đã được gỡ bỏ hoàn toàn, ta sử dụng file prepvm.vbs để disable hoàn toàn các driver của máy chủ VMware. Dưới đây là nội dung của file script. 'prepvm.vbs 'Removes VMware-specific drivers from a system On Error Resume Next ' Instantiate Shell Object Set objShell = CreateObject("WScript.Shell") ' Disable VMware Tools Service objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\VMTools\\ Start", _ 4, "REG_DWORD"
  3. ' Disable VMware vmx_svga video driver objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\vmx_svga\\Start", _ 4, "REG_DWORD" ' Disable VMware vmmouse driver objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\vmmouse\\ Start", _ 4, "REG_DWORD" ' Disable VMware vmscsi driver objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\vmscsi\\Start", _ 4, "REG_DWORD" ' Disable VMware PCnet driver objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\PCnet\\Start", _ 4, "REG_DWORD" ' Disable VMware Buslogic driver objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\buslogic\\Start", _ 4, "REG_DWORD" ' Disable SCSI Miniport drivers objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\symc810\\ Start", _ 4, "REG_DWORD" objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\symc8xx\\ Start", _ 4, "REG_DWORD" objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\cpqarray\\Start", _ 4, "REG_DWORD" objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\pcntn4m\\ Start", _ 4, "REG_DWORD" objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\cpqnf3\\Start", _ 4, "REG_DWORD" objShell.RegWrite "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\MRaidNT\\ Start", _ 4, "REG_DWORD" ' Restart Computer strComputer = "." 'Prompt user of impending reboot WScript.Echo("The system is prepared for imaging and will now shutdown.") WScript.Sleep(3) Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate,(Shutdown)}!\\\\" & _ strComputer & "\\root\\cimv2") Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _
  4. ("Select * from Win32_OperatingSystem") For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems objOperatingSystem.Shutdown() sau khi đã chay file script, click ok để shutdown máy chủ VMware. Đến đây ta đã hoàn tất quá trình loai bỏ driver trên máy chủ VMware, bây giờ ta có thể sử dụng các chương trình tạo file ảnh để để nhân bản ỗ cứng của máy chủ VMware để phục hồi trên Virtual Server. 2.Trên Virtual Server. Trên virtual Server tạo một máy ảo mới với cùng phần cấu hình phần cứng với máy chủ VMware cần chuyển đổi, sau đó bung file ảnh vừa tạo vào ổ cứng của Virtual server Sau khi bung file ảnh thành công khởi động lại virtual server, login vào máy chủ Virtual server. Sau khi máy chủ Virtual server khởi động xong, sẽ hiện ra cửa sổ nhận diện thiết bị phần cứng mới, sau đó ta có thể cài VM Additions để cài đặt driver cho máy chủ Virtual Server
Đồng bộ tài khoản