Chuyển mạch Nhãn đa giao thức

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
448
lượt xem
171
download

Chuyển mạch Nhãn đa giao thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cisco phát hành ấn bản đầu tiên về chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) vào tháng 3 năm 1998 và trong vài tháng gần đây công nghệ này được chuẩn hoá tại Lực lượng đặc nhiệm kỹ sư Internet (IETF). Một vài đặc tính MPLS mới trở nên có giá trị trong năm nay sẽ cung cấp những khả năng mới cho các mạng cung cấp dịch vụ. Trong bài báo này, Cisco Fellow Bruce Davie sẽ giải thích MPLS cung cấp rất nhiều lợi ích như thế nào, bao gồm việc hỗ trợ cho các dịch vụ mạng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển mạch Nhãn đa giao thức

  1. ChuyÓn m¹ch Nh·n ®a giao thøc Cisco ph¸t hµnh Ên b¶n ®Çu tiªn vÒ chuyÓn m¹ch nh·n ®a giao thøc (MPLS) vµo th¸ng 3 n¨m 1998 vµ trong vµi th¸ng gÇn ®©y c«ng nghÖ nµy ®îc chuÈn ho¸ t¹i Lùc lîng ®Æc nhiÖm kü s Internet (IETF). Mét vµi ®Æc tÝnh MPLS míi trë nªn cã gi¸ trÞ trong n¨m nay sÏ cung cÊp nh÷ng kh¶ n¨ng míi cho c¸c m¹ng cung cÊp dÞch vô. Trong bµi b¸o nµy, Cisco Fellow Bruce Davie sÏ gi¶i thÝch MPLS cung cÊp rÊt nhiÒu lîi Ých nh thÕ nµo, bao gåm viÖc hç trî cho c¸c dÞch vô m¹ng c¸ nh©n ¶o(VPN), ®iÒu khiÓn lu lîng vµ tÝch hîp IP víi ATM. Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña Internet vµ sù triÓn khai trªn diÖn réng c¸c m¹ng ®îc x©y dùng trªn tËp giao thøc Internet ®ang t¹o ra nh÷ng nhu cÇu cho c¸c kh¶ n¨ng míi trong m¹ng IP. MPLS cung cÊp mét sè c¸c kh¶ n¨ng nh vËy. Trong khi b¸o chÝ th¬ng m¹i thêng tËp trung vµo MPLS nh mét c«ng nghÖ n©ng cao chÊt lîng, Cisco xem xÐt c¸c lîi Ých cña MPLS theo thuËt ng÷ t¨ng cêng chøc n¨ng. C¸c kh¶ n¨ng c¬ b¶n mµ MPLS cung cÊp cho viÖc ph©n phèi c¸c dÞch vô th¬ng m¹i IP bao gåm: • Hç trî VPN • §Þnh tuyÕn Explicit (còng ®îc biÕt ®Õn nh lµ ®Þnh tuyÕn cã ®iÒu tiÕt hµy ®iÒu khiÓn lu lîng) • Hç trî côc bé cho ®Þnh tuyÕn IP trong c¸c tæng ®µi chuyÓn m¹ch ATM. Tríc khi gi¶ng gi¶i vÒ c¸c lîi Ých cña MPLS, chóng ta cÇn ph¶i bá qua mét vµi thuËt ng÷ chuyªn m«n vµ tËp trung xem c«ng nghÖ lµm viÖc nh thÕ. MPLS hay chuyÓn m¹ch thÎ ? ChuyÓn m¹ch thÎ, ®îc Cisco ph¸t minh ®îc ngêi sö dông biÕt ®Õn ®Çu tiªn vµo th¸ng 3 n¨m 1998. KÓ tõ ®iÓm khëi ®Çu cña chuyÓn m¹ch thÎ, Cisco b¾t ®Çu lµm viÖc trong IETF ®Ó ph¸t triÓn tiªu chuÈn ®Ó hîp nhÊt c¸c ®Æc tÝnh vµ lîi Ých cña chuyÓn m¹ch thÎ. Tiªu chuÈn ®ã, gÇn nh hoµn thµnh cho tËp c¸c ®Æc tÝnh khëi ®Çu, ®îc biÕt ®Õn lµ MPLS. ChuyÓn m¹ch thÎ lµ sù bæ xung cña cÊu tróc MPLS; Cisco sÏ bæ xung c¸c tiªu chuÈn MPLS khi chóng cã hiÖu lùc. Toµn bé bµi b¸o
  2. nµy, chóng t«i sö dông thuËt ng÷ MPLS ®Ó ®Ò cËp ®Õn sù bæ xung cña MPLS mµ Cisco ®ang ph¸t triÓn. C«ng nghÖ MPLS ý tëng then chèt ®»ng sau MPLS lµ c¸ch sö dông m« h×nh göi chuyÓn tiÕp dùa trªn qu¸ tr×nh ®æi nh·n cã thÓ ®îc kÕt hîp víi rÊt nhiÒu c¸c khèi ®iÒu khiÓn kh¸c nhau. Mçi khèi ®iÒu khiÓn chÞu tr¸ch nhiÖm cho c«ng viÖc Ên ®Þnh vµ ph©n phèi mét tËp c¸c nh·n còng nh lµ viÖc duy tr× c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn cã liªn quan. VÝ dô, mét bé ®Þnh tuyÕn MPLS cã thÓ bao gåm: • Khèi ®Þnh tuyÕn unicast, nã x©y dùng b¶ng ®Þnh tuyÕn sö dông c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn IP th«ng thêng (nh OSPF, IGRP t¨ng cêng, vµ nh÷ng giao thøc kh¸c), g¸n nh·n cho c¸c tuyÕn, vµ ph©n phèi c¸c nh·n sö dông giao thøc ph©n phèi nh·n (LDP). • Khèi ®iÒu khiÓn lu lîng, nã cho phÐp c¸c ®êng dÉn chuyÓn m¹ch nh·n cô thÓ ®îc thiÕt lËp qua m¹ng cho môc ®Ých ®iÓu khiÓn lu lîng. • Khèi VPN, x©y dùng c¸c b¶ng ®Þnh tuyÕn VPN chi tiÕt sö dông giao thøc BGP (Border Gateway Protocol) vµ ph©n phèi c¸c nh·n t¬ng øng víi c¸c tuyÕn VPN. V× MPLS cho phÐp c¸c khèi kh¸c nhau Ên ®Þnh c¸c nh·n cho c¸c gãi tin sö dông nhiÒu lo¹i tiªu chuÈn kh¸c nhau, nã t¸ch riªng phÇn phÝa tríc cña gãi tin tõ néi dung cña tiªu ®Ò IP cña gãi tin. TÝnh chÊt nµy dïng chñ yÕu cho c¸c ®Æc tÝnh nh ®iÒu khiÓn lu lîng vµ hç trî VPN. VÝ dô vÒ ®Þnh tuyÕn unicast díi ®©y minh ho¹ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña MPLS hç trî ®Þnh tuyÕn unicast. Sö dông c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn IP vµ LDP, c¸c bé ®Þnh tuyÕn chuyÓn m¹ch nh·n(LSR) x©y dùng c¸c b¶ng ®Þnh tuyÕn bæ xung vµo c¸c nh·n. LSR phÝa bªn tr¸i trong h×nh nµy thi hµnh chøc n¨ng LSR biªn; nã d¸n nh·n ®Çu tiªn cho gãi tin sau khi thi hµnh conventional longest-match lookup ë tiªu ®Ò IP. Sau khi gãi tin ®îc d¸n nh·n, c¸c LSR sau cã thÓ göi chuyÓn tiÕp nã chØ sö dông nh·n nµy. C¸c LSR thêng xuyªn thay thÕ nh·n trªn gãi tin lèi vµo víi mét gi¸ trÞ míi khi chóng göi chuyÓn tiÕp nã do vËy c¬ chÕ göi chuyÓn tiÕp dùa trªn qu¸ tr×nh thay ®æi nh·n. C¸c m¹ng c¸ nh©n ¶o VPN
  3. Mét trong nh÷ng øng dông cña MPLS víi lîi Ých tiÒm tµng lín cho nhµ cung cÊp dÞch vô lµ hç trî cho c¸c dÞch vô VPN. Sö dông MPLS cho VPN lµ mét sù lùa chän hÊp dÉn cho viÖc x©y dùng VPN sö dông c¶ ATM hoÆc c¸c kªnh ¶o cè ®Þnh Frame Relay (PVC) hoÆc nh÷ng d¹ng kh¸c nhau cña c¸c kªnh kÕt nèi c¸c bé ®Þnh tuyÕn t¹i vÞ trÝ kh¸c hµng. VPN sö dông PMLS cung cÊp rÊt nhiÒu u ®iÓm cña m« h×nh dùa trªn PVC. C¸c kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän kÕ ho¹ch ®¸nh ®Þa chØ cña hä, nã cã thÓ hoÆc kh«ng thÓ chång chÐo víi c¸c kh¸ch hµng kh¸c hoÆc víi nhµ cung cÊp dÞch vô. Mçi kh¸ch hµng cã thÓ tin tëng r»ng d÷ liÖu sÏ kh«ng bÞ ph©n ph¸t ra bÊt cø n¬i nµo ngoµi c¸c vïng trong VPN cña kh¸ch hµng. Cho lý do nµy, thêng kh«ng ph¶i ®ßi hái m· ho¸, kh«ng gièng nh c¸c tiÕp cËn cña rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p ®êng ngÇm. Kh«ng gièng nh m« h×nh PVC, m« h×nh MPLS VPN cã thÓ thay ®æi nhanh chãng víi sù t¨ng trëng vÒ sè lîng c¸c vïng vµ kh¸ch hµng. Nã còng hç trî m« h×nh “any to any” cña liªn kÕt gi÷a c¸c vïng trong VPN mµ kh«ng cÇn cµi ®Æt toµn bé m¹ng líi PVC hoÆc kÐo ngîc lu lîng qua m¹ng cung cÊp dÞch vô. Cho mçi kh¸ch hµng MPLS VPN, m¹ng cña nhµ cung cÊp xuÊt hiÖn ®Ó cung cÊp khung x- ¬ng sèng IP dµnh riªng qua ®ã kh¸ch hµng cã thÓ tíi c¸c ®iÓm kh¸c trong mét tæ chøc, nhng kh«ng tíi ®îc c¸c ®iÓm cña bÊt cø kh¸ch hµng nµo kh¸c. Tõ bèi c¶nh c¸c kh¸ch hµng, mét u ®iÓm quan träng cña MPLS VPN lµ trong nhiÒu trêng hîp, ®Þnh tuyÕn cã thÓ ®îc ®n gi¶n ho¸ cho c©n xøng víi m« h×nh PVC. H¬n lµ qu¶n lý viÖc ®Þnh tuyÕn qua m¹ng x¬ng sèng phøc t¹p bao gåm rÊt nhiÒu c¸c PVC, mét kh¸c hµng MPLS VPN cã thÓ sö dông m¹ng x¬ng sèng cung cÊp dÞch vô nh tuyÕn mÆc ®Þnh tíi tÊt c¶ c¸c ®iÓm trong c«ng ty. VPN minh ho¹ díi ®©y miªu t¶ vÝ dô vÒ nhµ cung cÊp dÞch vô phôc vô hai kh¸ch hµng. Nhµ cung cÊp dÞch vô kh«ng cÇn dµnh riªng bÊt cø tµi nguyªn nµo cho mét kh¸ch hµng; chó ý r»ng kh¸ch hµng A vµ kh¸ch hµng B cã thÓ kÕt nèi vµo cïng mét bé ®Þnh tuyÕn biªn cña nhµ cung cÊp (PE) gièng nhau. C¸c bé ®Þnh tuyÕn biªn cña kh¸ch hµng (CE) ngang hµng víi c¸c bé ®Þnh tuyÕn biªn nhµ cung cÊp vµ chuyÓn ®æi th«ng tin ®Þnh tuyÕn sö dông c¶ giao thøc th«ng tin ®Þnh tuyÕn (RIP), BGP, hoÆc c¸c tuyÕn tÜnh. C¸c gãi tin göi tõ mét kh¸ch hµng tíi kh¸ch hµng kh¸c ®îc göi nh c¸c gãi tin IP th«ng thêng (kh«ng ®îc d¸n nh·n) tíi bé ®Þnh tuyÕn PE, ë ®©y c¸c nh·n ®îc d¸n dùa trªn giao diÖn lèi vµo (nã quyÕt ®Þnh t c¸ch héi viªn VPN) vµ ®Ých ®Õn. C¸c bé ®Þnh tuyÕn sö dông MPLS ®Ó ®a c¸c gãi tin qua m¹ng x¬ng sèng nhµ cung cÊp. Sù thËt lµ c¸c nh·n - kh«ng ph¶i lµ ®Þa chØ IP - ®- îc sö dông cho phÐp m¹ng dµn xÕp nh÷ng ®Þa chØ IP bÞ chång lÊp. V× giao
  4. diÖn lèi vµo ®îc sö dông ®Ó quyÕt ®Þnh lo¹i nh·n nµo ®îc d¸n vµ chØ chÊp nhËn cho c¸c gãi tin cha ®îc d¸n nh·n, c¸c kh¸ch hµng sÏ kh«ng thÓ truy cËp vµo c¸c VPN kh¸c bÊt hîp ph¸p. MPLS VPN còng cho phÐp x©y dùng extranet sö dông c¸c chÝnh s¸ch linh ho¹t. VÝ dô, c«ng ty A muèn t¹o mét m¸y chñ cã thÓ truy cËp ®Õn c«ng ty B. Nã cã thÓ lµm ®îc ®iÒu nµy b»ng viÖc thiÕt lËp mét truyÕn tíi c«ng ty B cho m¸y chñ nµy, trong khi phÇn cßn l¹i cña m¹ng A vÉn kh«ng kÕt nèi víi B. Nhµ cung cÊp c¸c dÞch vô VPN thêng ph¶i cung cÊp nhiÒu lo¹i chÊt lîng dÞch vô(QoS) cho c¸c kh¸ch hµng. MPLS VPN hç trî QoS sö dông c¸c c«ng nghÖ dÞch vô kh¸c nhau. Nh÷ng c«ng nghÖ nµy cho phÐp lu lîng kh¸ch hµng ®îc x¾p xÕp thµnh c¸c lo¹i kh¸c nhau dùa trªn nhiÒu lo¹i chÝnh s¸ch nh ®Þa ®iÓm nguån, lo¹i øng dông vµ h¬n n÷a, khi lu lîng ®i vµo m¹ng nhµ cung cÊp. Trong m¹ng, c¸c líp lu lîng ®îc nhËn d¹ng nhê bÝt tiªu ®Ò hoÆc c¸c nh·n kh¸c nhau ®îc c¸c bé ®Þnh tuyÕn sö dông ®Ó quyÕt ®Þnh c¸ch xö lý hµng ®îi vµ c¸c tham sè QoS nh trÔ,vµ mÊt b¶n tin. §iÒu khiÓn lu lîng Lîi Ých thø hai cña MPLS víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô lµ ®iÒu khiÓn lu lîng. ThuËt ng÷ nµy ®Ò cËp tíi kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c¸c luång lu lîng trong m¹ng víi môc ®Ých gi¶m t¾c nghÏn vµ n¾m b¾t hÇu hÕt c¸ch sö dông mµ kh«ng cÇn c¸c ph¬ng tiÖn s½n cã. Trong vÝ dô vÒ ®iÒu khiÓn lu lîng díi ®©y, cã hai ®êng dÉn tõ bé ®Þnh tuyÕn C tíi bé ®Þnh tuyÕn E. NÕu bé ®Þnh tuyÕn lùa chän mét trong nh÷ng ®êng nµy nh lµ ®êng ng¾n nhÊt tõ C tíi E, sau ®ã nã sÏ ®a tÊt c¶ lu lîng cÇn ®a vµo m¹ng qua E. KÕt qu¶ cêng ®é lu lîng trong ®êng dÉn ®ã sÏ g©y ra t¾c nghÏn , trong khi c¸c ®êng kh¸c th× cha t¶i ®ñ. §Ó ®¹t tèi ®a chÊt lîng cña toµn bé m¹ng, nã cã thÓ ®îc ®iÒu chØnh ®Ó ®Èy mét vµi phÇn lu lîng tõ mét ®êng liªn kÕt sang c¸c ®êng kh¸c. Trong khi cã thÓ ®Æt gi¸ thµnh cña ®êng C-D-E b»ng víi gi¸ thµnh cña ®êng C-F-G-E, c¸ch tiÕp cËn ®Ó c©n b»ng t¶i nµy trë nªn cång kÒnh, kh«ng thùc thi ®- îc trong c¸c m¹ng cã cÊu h×nh phøc t¹p. C¸c ®êng ®Þnh tuyÕn râ rµng, sö dông MPLS, cã thÓ ®îc sö dông mét c¸ch mÒm dÎo vµ dÔ hiÓu ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, cho phÐp vµi phÇn lu lîng trªn ®êng t¾c nghÏn chuyÓn tíi nh÷ng ®êng kh«ng t¾c nghÏn. Gi¶i ph¸p cho nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®iÒu khiÓn lu lîng lµ c¸c nh·n vµ c¸c ®êng chuyÓn m¹ch nh·n cã thÓ ®îc thiÕt lËp nhê rÊt nhiÒu c¸c khèi ®iÒu khiÓn kh¸c
  5. nhau nh ®· th¶o luËn phÝa tríc. VÝ dô, khèi ®iÒu khiÓn lu lîng cã thÓ thiÕt lËp ®- êng chuyÓn m¹ch nh·n tõ A tíi C tíi D tíi E vµ ®êng kh¸c tõ B tíi C tíi F tíi G tíi E. B»ng viÖc ®Þnh nghÜa c¸c chÝnh s¸ch lùa chän c¸c gãi tin ®Ó truyÒn theo nh÷ng ®êng nµy, luång lu lîng qua m¹ng cã thÓ ®îc qu¶n lý. Trong bæ xung ban ®Çu vÒ MPLS cña Cisco, c¸c ®êng ®iÒu khiÓn lu lîng ®îc cÊu h×nh do mét thiÕt bÞ ®iÒu hµnh t¹i ®Çu cña tuyÕn ®êng b»ng viÖc x¸c ®Þnh d·y c¸c bíc nh¶y mµ tuyÕn ®êng ph¶i ®i qua. C¸c b¶n tin ®iÒu khiÓn truyÒn qua tuyÕn ®êng, thiÕt lËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ nh·n phÝa tríc däc theo nã. ThiÕt bÞ ®iÒu hµnh còng ®Þnh râ c¸ch gi¶i quyÕt theo c¸c th«ng tin ®· ®îc x¸c nhËn mµ c¸c gãi tin ph¶i tu©n theo nÕu chóng sö dông mét tuyÕn ®êng cô thÓ. Mét vÝ dô lµ BGP next hop: trong trêng hîp nµy, tÊt c¶ c¸c gãi tin lùa chän mét c¸ch phï hîp c¸c tiÒn tè mµ nã cã thÓ tíi ®îc nhê BCP next hop, chóng sÏ ®îc lùa chän ®Ó truyÒn qua tuyÕn ®êng ®Þnh râ. Cã thÓ kÕt nèi nhiÒu predicates vµo mét tuyÕn ®êng ®¬n cô thÓ vµ cho nhiÒu ®êng cô thÓ cho ®iÓm nguån t¹i cïng mét bé ®Þnh tuyÕn. C¸ch ®iÒu khiÓn lu lîng nµy ®ßi hái mét sè lîng lín c¸c thiÕt bÞ ®iÒu hµnh m¹ng tham gia. Trong c¸c Ên b¶n sau cña MPLS, viÖc thiÕt lËp c¸c c¸ch gi¶i quyÕt ®iÒu khiÓn lu lîng sÏ ®îc thi hµnh víi ph¬ng ph¸p ®Þnh tuyÕn cã ®iÒu tiÕt. Trong m«i tr- êng nµy, thiÕt bÞ ®iÒu hµnh chØ cÇn x¸c ®Þnh tæng t¶i cÇn truyÒn gi÷a c¸c ®iÓm kh¸c nhau trong m¹ng (ma trËn lu lîng) vµ hÖ thèng ®Þnh tuyÕn sÏ tÝnh to¸n c¸c ®êng tèt nhËt ®Ó truyÒn t¶i vµ thiÕt lËp c¸c ®êng cô thÓ. TÝch hîp IP vµ ATM MPLS cho phÐp tæng ®µi chuyÓn m¹ch ATM thi hµnh hÇu nh tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña mét bé ®Þnh tuyÕn IP. Kh¶ n¨ng nµy h×nh thµnh do m« h×nh tiÕp sau cña MPLS -- trao ®æi nh·n -- chÝnh x¸c lµ m« h×nh tiÕp theo mµ nã ®îc phÇn cøng tæng ®µi chuyÓn m¹ch ATM cung cÊp. Sù kh¸c nhau then chèt gi÷a tæng ®µi chuyÓn m¹ch ATM vµ tæng ®µi chuyÓn m¹ch nh·n ATM lµ phÇn mÒm ®iÒu khiÓn ®îc sö dông ®Ó thiÕt lËp c¸c lèi vµo b¶ng nhËn d¹ng kªnh ¶o (VCI) trong tæng ®µi chuyÓn m¹ch. Mét tæng ®µi chuyÓn m¹ch nh·n ATM sö dông c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn IP vµ giao thøc ph©n phèi nh·n (LDP) ®Ó thiÕt lËp nh÷ng lèi vµo nh vËy. Do vËy, LSR t¹i trung t©m trong vÝ dô vÒ ®Þnh tuyÕn unicast phÇn ®Çu cña bµi b¸o nµy cã thÓ ®îc thi hµnh sö dông tæng ®µi ATM trªn nÒn phÇn cøng miÔn lµ nã ®îc trang bÞ phÇn mÒm ®Þnh tuyÕn IP vµ bæ xung LDP -- ®ã
  6. chÝnh nhµ nh÷ng thø ®îc c¸c phiªn b¶n phÇn mÒm MPLS cung cÊp cho mét vµi tæng ®µi chuyÓn m¹ch ATM cña Cisco. Tæng ®µi chuyÓn m¹ch nh·n ATM cã thÓ ®ång thêi thùc hiÖn chøc n¨ng nh mét tæng ®µi ATM th«ng thêng sö dông chÕ ®é “ships in the night”. Trong m«i trêng nµy, c¸c tµi nguyªn tæng ®µi chuyÓn m¹ch (nh kh«ng gian VCP hoÆc b¨ng th«ng) ®îc chia c¾t gi÷a mÆt b»ng ®iÒu khiÓn ATM th«ng thêng vµ mÆt b»ng ®iÒu khiÓn MPLS. MÆt b»ng ®iÒu khiÓn MPLS cã thÓ sö dông ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô IP, trong khi mÆt b»ng ATM cung cÊp c¸c dÞch vô híng ATM nh c¹nh tranh kªnh hoÆc c¸c dÞch vô PVC. MPLS cung cÊp mét vµi u ®iÓm qua m« h×nh IP-over-ATM. §Çu tiªn nã cung cÊp sù tÝch hîp ®¬n gi¶n h¬n vÒ th«ng tin ®iÒu khiÓn. H¬n lµ sö dông nh÷ng m¸y mãc nh ATMARP vµ giao thøc gi¶i quyÕt ®Þa chØ cho ATM ®Ó x¾p xÕp ®Þa chØ IP víi ®Þa chØ ATM, vµ víi VC, tæng ®µi chuyÓn m¹ch nh·n ATM ®· hç trî cho viÖc ®Þnh ®Þa chØ IP. C¸c kh¶ n¨ng QoS IP nh c¸c dÞch vô kh¸c nhau dÔ dµng x¾p xÕp vµo díi c¸c kh¶ n¨ng c¬ b¶n cña c¸c tæng ®µi ATM. C¸c m¸y mãc phøc t¹p ®Ó cung cÊp viÖc x¾p xÕp tõ c¸c ®Þa chØ Multicast IP vµo c¸c kªnh ¶o ®a ®iÓm còng ®îc tr¸nh. Thø hai, v× c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn IP ch¹y trùc tiÕp trong c¸c tæng ®µi chuyÓn m¹ch nh·n, cÊu h×nh cña “§¸m m©y ATM” cã thÓ sö dông víi ®Þnh tuyÕn IP, viÖc ®Þnh tuyÕn t¹i líp IP cã thÓ lµ tèi u. Thø ba, kh¶ n¨ng më réng cña ®Þnh tuyÕn IP ®îc c¶i tiÕn c©n xøng víi m« h×nh overlay. T×nh huèng nµy ®îc gi¶i thÝch tèt nhÊt b»ng vÝ dô. Xem xÐt m¹ng ATM bao quanh b»ng c¸c bé ®Þnh tuyÕn IP, nh thÊy trong vÝ dô chuyÓn m¹ch thÎ ATM díi ®©y. Mét m¹ng cã thÓ ®îc sö dông do mét nhµ cung cÊp dÞch vô ®a ra c¸c dÞch vô IP qua m¹ng x¬ng sèng ATM. Trong m¹ng overlay, c¸c bé ®Þnh tuyÕn sÏ ®îc kÕt nèi víi nhau b»ng c¸c kªnh ¶o vµ sÏ thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ ®Þnh tuyÕn ngang cÊp qua nh÷ng kªnh ¶o nµy. T×nh tr¹ng nµy cã thÓ g©y ra viÖc mçi bé ®Þnh truyÕn cã mét sè lîng lín nh÷ng bé ®Þnh tuyÕn nganh hµng, b»ng víi sè bé ®Þnh tuyÕn vßng theo ®êng biªn cña m¹ng. Sù x¾p xÕp nh vËy n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò tØ lÖ víi sù t¨ng trëng cña c¸c bé ®Þnh tuyÕn. Ngîc l¹i, nÕu c¸c tæng ®µi ATM trong m¹ng x¬ng sèng còng cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng nh lµ tæng ®µi chuyÓn m¹ch nh·n, chóng hç trî c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn t- ¬ng tù nh c¸c bé ®Þnh tuyÕn xung quanh biªn cña “®¸m m©y ATM”. C¸c bé ®Þnh tuyÕn biªn ngµy nay kh«ng ngang hµng víi nhau, nhng víi c¸c tæng ®µi chuyÓn m¹ch nh·n ATM, chóng cã chøc n¨ng nh lµ mét bé ®iÒu khiÓn cho tíi bé ®Þnh
  7. tuyÕn th«ng thêng. Do vËy, ngîc l¹i bé ®Þnh tuyÕn R1 tríc ®©y cã 11 bé ®Þnh tuyÕn ngang cÊp trong vÝ dô, víi MPLS b©y giê nã chØ cã mét tæng ®µi chuyÓn m¹ch nh·n ATM ngang hµng S1. S1 lÇn lît chØ cã 5 tæng ®µi ngang hµng. B»ng viÖc gi¶m sè lîng mèi quan hÖ ngang cÊp MPLS t¨ng kh¶ n¨ng ®Þnh tuyÕn trong m«i trêng nµy. MPLS lµ mét c«ng nghÖ môc ®Ých chung cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh míi vµ c¸c dÞch vô míi cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô. Nã cung cÊp ph¬ng thøc mÒm dÎo ®Ó hç trî c¸c dÞch vô VPN víi QoS, bao gåm m¹ng intranet vµ extranet, theo tØ lÖ hîp lý ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp, cho phÐp cung cÊp QoS mét c¸ch ®a d¹ng, vµ gi¶m g¸nh nÆng vÒ qu¶n lý lªn c¸c kh¸ch hµng VPN. §Æc tÝnh ®iÒu khiÓn lu lîng cña MPLS nh c¸ch qu¶n lý lu lîng h÷u Ých tËn dông ®êng liªn kÕt trong m¹ng ®Þnh tuyÕn. Cuèi cïng, theo c¸ch tÝch hîp c«ng nghÖ IP vµ ATM, rÊt h÷u Ých cho c¸c nhµ cung cÊp muèn sö dông m¹ng x¬ng sèng ATM ®Ó x©y dùng m¹ng ®a dÞch vô. Cho nh÷ng nhµ cung cÊp nµy, MPLS cung cÊp dÔ dµng kh¶ n¨ng tÝch hîp vµ ®Þnh tuyÕn cïng tèi u h¬n vµ cã thÓ më réng ®îc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản