intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Còn chút gì để nhớ _Nguyễn Nhật Ánh

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
76
lượt xem
15
download

Còn chút gì để nhớ _Nguyễn Nhật Ánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lần đầu tiên qua nhà bác Tám, tôi không dám đi một mình. Dì tôi phải dắt tôi quạ Ði theo hộ tống tôi, còn có nhỏ Lan Anh. Bác Tám trai lớn tuổi hơn dượng tôị Dượng tôi kêu bác bằng anh. Bác Tám gái lớn tuổi hơn dì tôị Dì tôi kêu bác bằng chị. Bác trai làm nghề mộc, đi làm thuê cho người ta là chính, nét mặt rắn rỏi, tay chân gân guốc. Bác trai ít gần gủi với con cái bằng gác gáị Bác gái lo bán buôn,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Còn chút gì để nhớ _Nguyễn Nhật Ánh

 1. 1 COÂN CHUÁT GÒ ÀÏÍ NHÚÁ Muåc luåc Chûúng 1: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá ........................................................................................2 Chûúng 2: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá ........................................................................................8 Chûúng 3: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá ...................................................................................... 14 Chûúng 4: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá ...................................................................................... 22 Chûúng 5: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá ...................................................................................... 31 Chûúng 6: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá ...................................................................................... 40 Chûúng 7: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá ...................................................................................... 47 Chûúng 8: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá ...................................................................................... 55 Chûúng 9: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá ...................................................................................... 61 Chûúng 10: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................... 70 Chûúng 11: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................... 85 Chûúng 12: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................... 98 Chûúng 13: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 108 Chûúng 14: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 116 Chûúng 15: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 124 Chûúng 16: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 128 Chûúng 17: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 138 Chûúng 18: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 144 Chûúng 19: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 156 Chûúng 20: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 164 Chûúng 21: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 172 Chûúng 22: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 180 Chûúng 23: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 185 Chûúng 24: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 190 Chûúng 25: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 196 Chûúng 26: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 206 Chûúng 27: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 214 Chûúng 28: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 222 Chûúng 29: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 231 Chûúng 30: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 240 Chûúng 31: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá .................................................................................. 246 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 2 Chûúng 1: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá Dûúâng nhû khi trúã thaânh möåt chaâng trai mûúâi taám tuöíi, khöng chuá beá naâo laâ khöng phêën khúãi. Àöëi vúái töi cuäng vêåy, àoá laâ möåt ngaây Kyâ diïåu vö cuâng. Töi coân nhúá trûúác àoá hai nùm, khi möåt àûáa baån cuâng lúáp hñ hûãng khoe : "Thïë laâ nùm nay tao mûúâi taám tuöíi", töi àaä ghen tõ möåt caách khöí súã vúái haånh phuác cuãa noá. Mùåc duâ lúán xaác nhû noá, ài hoåc trïî hún baån beâ hai, ba nùm, chùèng àûúåc caái vinh dûå gò ngoaâi möîi "ûu àiïím" to con nïn àûúåc cö chuã nhiïåm phên laâm lúáp trûúãng. Tuy nhiïn mûúâi taám tuöíi vêîn cûá laâ mûúâi taám tuöíi, vêîn cûá laâ caái tuöíi oai vïå, àaáng ao ûúác vaâ àêìy bñ mêåt àöëi vúái boån nhoác tò nhû töi. Luác àoá, töi àaä cay àùæng vö cuâng khi nhêån ra rùçng mònh phaãi phêën àêëu àïën hai nùm àùçng àùéng nûäa múái àûúåc nhû noá. Thïë röìi maãi hoåc haânh, maãi vui chúi, töi quïn beáng mêët sûå mong ngoáng nön nao cuãa mònh. Àuâng möåt caái, noá túái luác naâo chùèng hay, caái tuöíi mûúâi taám êëy. Noá túái vaâ nhe rùng cûúâi vúái töi, vaâo möåt buöíi saáng rûåc rúä àêìy ùæp nùæng höìng vaâ hûúng thúm. Mûúâi taám tuöíi, töi coá hai niïìm vui röång lúán, hai bûúác ài quan troång trong cuöåc àúâi : möåt chên bûúác vaâo ngûúäng cûãa ngûúâi lúán, vaâ möåt chên chuêín bõ bûúác vaâo ngûúäng cûãa àaåi hoåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. 3 COÂN CHUÁT GÒ ÀÏÍ NHÚÁ Cûãa ngûúâi lúán thò röång, treã em túái tuöíi cûá xöåc vaâo tûå do, chùèng ai cêëm caãn hay soaát veá. Nhûng cûãa vaâo àaåi hoåc thò khöng phaãi daânh cho têët caã moåi ngûúâi. Muöën vaâo phaãi thi maâ phaãi thi àêåu kia! Quï töi khöng coá trûúâng àaåi hoåc. Höìi nhoã töi hoåc cêëp möåt úã trûúâng xaä, nhûäng ngaây lûúâi ài hoåc bõ meå vaác roi rûúåt chaåy túái têån cöíng trûúâng. Lïn cêëp hai, phaãi ra trûúâng huyïån. Lïn cêëp ba, laåi ra tónh lyå. Trûúâng tónh chó múái múã lúáp mûúâi. Töi tñnh hoåc xong lúáp mûúâi seä xin ra thaânh phöë hoåc tiïëp. Nhûng töi vûâa hoåc xong lúáp mûúâi, trûúâng múã thïm lúáp mûúâi möåt. Töi hoåc hïët lúáp mûúâi möåt, trûúâng laåi múã lúáp mûúâi hai. Töi àaä hoåc lï lïët hïët trûúâng naây àïën trûúâng khaác nhûng thêåt töi chûa thêëy trûúâng naâo dïî thûúng nhû trûúâng töi àang hoåc. Laâm nhû ban giaám hiïåu súå töi buöìn nïn cûá múã hïët lúáp naây àïën lúáp khaác cho töi hoåc. Nhûng àïën khi hoåc hïët lúáp mûúâi hai thò töi àaânh phaãi giaä tûâ tónh lyå. Luác àoá, töi àaä thi àöî tuá taâi hai vúái haång bònh thûá, möåt thûá haång thûúâng thûúâng bêåc trung nhûng cuäng àuã cho töi doån àûúâng vaâo àaåi hoåc. Nhûäng hoåc sinh tónh leã miïìn Trung nhû töi, muöën vaâo àaåi hoåc phaãi choån hai núi : hoùåc ra Huïë, hoùåc vaâo Saâi Goân. Töi phên vên hoaâi khöng biïët nïn ài ra ngoä ngoaâi hay ài vaâo ngoä trong. Ba töi luác naây úã xa, khöng goáp yá gò cho töi àûúåc. Laâ sô quan quên àöåi, öng bõ àiïìu àöång ài hïët núi naây àïën núi khaác, nùm thò mûúâi hoåa múái taåt vïì thùm gia àònh. ÚÃ nhaâ chó coá mêëy meå con töi. Meå töi http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 4 thò suöët àúâi lo chuyïån nöåi trúå trong nhaâ, àêu coá raânh ba caái chuyïån "tiïën thên" cuãa töi. Töi hoãi thò meå töi hoãi laåi : - Vêåy chúá thùçng Hoa ài àêu ? Hoa laâ thùçng baån thên cuâng lúáp töi hay dêîn vïì nhaâ chúi. - Noá ài Huïë ! - Töi àaáp. - Vêåy thò maây ài Huïë hoåc cho coá anh coá em! Caái kiïíu meå töi traã lúâi, muöën nghe cuäng àûúåc, khöng nghe cuäng khöng sao. Caái cêu àoá coá nghôa laâ : "Tuây maây !". Töi boã ra àûúâng quöëc löå àûáng tröng Nam tröng Bùæc möåt höìi. Cuöëi cuâng, töi quyïët àõnh xuêët haânh vïì hûúáng Nam. Kïå, ài Saâi Goân cho biïët, töi nhuã buång, coân Huïë thò mònh àaä àïën möåt lêìn röìi! Chuyïën ài Huïë cuãa töi xaãy ra caách àêy nùm nùm. Luác àoá töi múái mûúâi ba tuöíi. Àoá laâ möåt chuyïën ài chùèng thuá võ gò vaâ bùæt àêìu búãi möåt tai hoåa khöng àêu. Möåt bûäa trûa, àang ngöìi ùn cúm, thêëy hai con choá giaânh nhau khuác xûúng, cùæn löån êìm ô dûúái gêìm baân, töi liïìn àûa chên... can thiïåp. Con Bi lïî pheáp, thêëy chên http://ebooks.vdcmedia.com
 5. 5 COÂN CHUÁT GÒ ÀÏÍ NHÚÁ chuã thoâ ra, cuái àêìu chaâo möåt caái röìi cuåp àuöi laãng mêët. Coân con Mi-nö àang say maáu, tûúãng chên töi laâ cuåc xûúng, beân nhe rùng àúáp möåt phaát, maáu chaãy roâng roâng. Bõ choá nhaâ cùæn tûúãng chuyïån bònh thûúâng, khöng deâ hai ngaây sau con Mi-nö tûå nhiïn lùn àuâng ra chïët, moäm suâi boåt. Meå töi hoaãng lïn, nghi con Mi-nö bõ daåi, bùæt töi ài chñch thuöëc. Thuöëc trõ bïånh choá daåi cuãa viïån Pasteur luác àoá chó coá úã Qui Nhún hoùåc úã Huïë. Nhûng úã Qui Nhún, töi khöng coá baâ con thên thñch. Chuá Nùm, em ruöåt ba töi, laâ trung sô quên y, àang àoáng úã Huïë. Thïë laâ töi theo cö t lïn àûúâng ra àêët thêìn kinh, buång öi thon thoát cûá súå chïët doåc àûúâng. Vûâa ra àïën núi, töi chûa kõp thúã àaä vöåi vaä theo chuá Nùm àïën bïånh viïån. Caái bïånh viïån àoá lúán nhoã nhû thïë naâo, bêy giúâ töi khöng nhúá. Ngûúåc laåi, töi nhúá maäi, nhúá àïën giaâ caái muäi kim to suå lêìm muäi chñch vaâo da buång töi caái thûá thuöëc àuâng àuåc, àau muöën thêëu xûúng. Möîi khi chñch thuöëc xong, buång töi nöíi lïn möåt cuåc to bùçng quaã trûáng gaâ, doåc àûúâng tûâ bïånh viïån vïì nhaâ töi phaãi lêëy tay xoa maäi. Ngaây naây qua ngaây noå, liïn tiïëp hún nûãa thaáng trúâi, cûá khoaãng chñn giúâ saáng töi laåi àïën bïånh viïån chñch thuöëc, thoaåt àêìu chuá Nùm dêîn töi ài, vïì sau töi ài möåt mònh. Nhûäng luác raãnh röîi trong ngaây, töi cuäng theo chuá Nùm ài àêy ài àoá nhûng trong trñ nhúá cuãa töi nhûäng thùæng caãnh cuãa Huïë nhaåt nhoâa hún muäi http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 6 kim tiïm kia nhiïìu. Nhûng duâ sao töi cuäng àaä àùåt chên àïën Huïë. Coân Saâi Goân thò trûúác nay töi múái chó nghe noái àïën, múái chó àoåc trong saách baáo, xem trong phim aãnh. Trong trñ tûúãng tûúång cuãa töi, Saâi Goân nhû laâ möåt nûúác naâo àoá, kyâ diïåu vaâ laå lêîm. Hiïëm hoi lùæm múái coá möåt ngûúâi úã quï ài Saâi Goân. Khi vïì, hoå kïí trùm chuyïån laå luâng, ngûúâi lúán con nñt ngöìi bu quanh nghe nhû nghe chuyïån cöí. Coá ngûúâi ài khoaãng nûãa thaáng vïì, tiïëng noái nghe cuäng àaä khaác. Thay vò noái "trúâi àêët úi", hoå laåi kïu "cheâng àeác úi", nghe laå hoùæc. Hoå khöng noái "khaát nûúác quaá xaá" nhû trûúác àêy maâ noái "khaát nûúác quaá aâ úi". Nhû thùçng Baão con öng Nùm Khang, ài Saâi Goân vïì gheá nhaâ töi chúi, luác chaâo vïì, noá khöng noái "vïì" nhû moåi khi maâ laåi noái "chaâo thñm Saáu con dòa" khiïën meå töi phaãi ngúá ngûúâi ra möåt höìi múái hiïíu. Nhûng thûúâng thûúâng nhûäng ngûúâi naây chó giaã gioång Saâi Goân lêëy oai vúái baâ con choâm xoám chûâng möåt tuêìn, laåi trúã vïì vúái caái gioång quï kiïíng thûúâng ngaây cuãa xûá töi nhû cuä. Têët nhiïn töi muöën vaâo hoåc úã Saâi Goân khöng phaãi àïí Tïët vïì thûa meå "con múái dòa" nhû kiïíu thùçng Baão. ÚÃ lûáa tuöíi mûúâi taám, àöi mûúi, con ngûúâi ta ai cuäng muöën àïën nhûäng thaânh phöë lúán, nhûäng chöën vùn minh àö höåi àïí múã mang hiïíu biïët vaâ thûã sûác vúái àúâi. Nhêët laâ möåt chaâng trai tónh leã nhû töi. Ngaây töi lïn àûúâng, ngoaâi meå töi vaâ mêëy àûáa em töi coân coá rêët nhiïìu baâ con hoå haâng tiïîn töi ra têån bïën xe. Nïëu ba töi coá http://ebooks.vdcmedia.com
 7. 7 COÂN CHUÁT GÒ ÀÏÍ NHÚÁ nhaâ, coá leä öng seä ài cuâng vúái töi vaâo Saâi Goân. Nhûng ba töi khöng vïì àûúåc, töi àaânh phaãi ài möåt mònh. Ngoaâi va-li àûång quêìn aáo, saách vúã, töi coân mang theo möåt tuái saách to tûúáng trong àoá meå töi nheát àuã thûá àöì ùn, thuöëc men vaâ baánh traái. Mêëy ngaây trûúác àoá, caác cö chuá cêåu múå dò dûúång cuãa töi àem biïëu töi khöng thiïëu möåt thûá gò, laâm nhû töi laâ Robinson chuêín bõ ra hoang àaão vêåy. Baánh traái caác loaåi töi àaä ùn lêëy ùn àïí hai ba ngaây nay, vêåy maâ khi ài töi chó coá thïí mang theo chûâng möåt phêìn ba. Caã tuêìn lïî nay, meå töi àaä dùån doâ töi àuã àiïìu, vêåy maâ àïën bêy giúâ, khi töi àaä ngöìi trïn xe röìi, meå töi vêîn caãm thêëy coân nhiïìu àiïìu chûa kõp noái. Baâ àûáng bïn caånh thuâng xe, thoâ tay qua ö cûãa nùæm chùåt tay töi, miïång khöng ngûâng nhùæc ài nhùæc laåi nhûäng cêu töi àaä thuöåc loâng. Khöng hiïíu sao töi chùèng thêëy buöìn chuát naâo. Coá leä têm trñ töi maãi nghô túái cuöåc söëng múái laå vaâ hêëp dêîn àang chúâ àúåi töi phña trûúác. Chó àïën khi xe lùn baánh, ngoaãnh àêìu laåi thêëy meå vaâ caác em töi cuâng caác cö dò chuá baác khuêët dêìn sau lúáp buåi múâ, töi múái hay mònh àaä khoác. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 8 Chûúng 2: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá Tûâ quï töi vö Saâi Goân, xe chaåy nhanh hún hai ngaây möåt àïm. Xe túái bïën luác töi àang nguã gaâ nguã gêåt. Öng söìn söìn ngöìi bïnh caånh lay vai töi: - Dêåy ài chuá em ! Túái núi röìi ! Töi giêåt mònh múã choaâng mùæt. Àúåi haânh khaách xuöëng gêìn phên nûãa, töi lêåt àêåt chui ra. Bïën xe àöng nghõt ngûúâi. Quaán xaá chen chuác caã daäy daâi. Haâng rong khùæp núi, tiïëng rao inh oãi. Trong khi töi àang ngú ngaác trûúác caãnh tûúång naáo nhiïåt thò àaám xñch-lö bu laåi. Caã chuåc gioång chaâo múâi: - Thêìy Hai ài àêu, lïn xe tui chúã vïì ! Tûå dûng àûúåc thiïn haå kïu "thêìy", töi vûâa thinh thñch vûâa thêëy ngöì ngöå. Trong khi töi àang phên vên, chûa biïët nïn ài xe naâo thò möåt anh thanh niïn veåt àaám ngûúâi bûúác túái giêåt chiïëc va-li trïn tay töi röìi phùng phùng chaåy ài. Töi àúá ngûúâi tñnh la lïn, böîng anh thanh niïn quay cöí laåi kïu töi trong khi chên vêîn tiïëp tuåc raão bûúác: http://ebooks.vdcmedia.com
 9. 9 COÂN CHUÁT GÒ ÀÏÍ NHÚÁ - Thêìy Hai laåi àêy, tui chúã vïì ! Khöng biïët laâm sao, töi àaânh phaãi vöåi vaä àuöíi theo anh xñch-lö quyã quaái noå, trong buång àaä bùæt àêìu thêëy úán caái àêët Saâi Goân. Àuöíi theo töi laâ nhûäng tiïëng chûãi lùçm bùçm cuãa àaám xñch-lö bõ giûåt möëi. Anh xñch-lö möåt tay àêíy xe möåt tay àûa va-li cho töi: - Thêìy Hai ngöìi öm va-li coân caái tuái trïn vai thêìy Hai àûa àêy, tui àïí trïn caâng xe ! Àúä lêëy caái tuái xaách trïn tay töi, anh xñch-lö böîng la lïn: - Chïët meå ! Tuåi lûu manh noá raåch caái tuái cuãa thêìy Hai röìi ! Thêìy coi laåi thûã coá mêët thûá gò khöng ! Tiïëng la cuãa anh xñch-lö laâm töi baâng hoaâng. Töi cêìm lêëy caái tuái xaách vaâ àiïëng höìn khi thêëy möåt àûúâng raåch daâi chaåy suöët bïn höng. Töi lêåt àêåt caái tuái xaách xuöëng, múã ra xem. Cuäng may laâ quêìn aáo tiïìn baåc töi boã trong va-li. Tuái xaách chó àûång toaân baánh traái, nïn boån lûu manh chùèng lêëy àûúåc gò, chó tiïëc laâ tiïëc caái tuái. Nheát chuâm baánh ñt bõ loâi ruöåt vaâo laåi trong tuái, töi lùång leä leo lïn xe, trong loâng vûâa hêåm hûåc vûâa lo êu. - Thêìy Hai vïì àêu ? http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 10 Bêy giúâ töi múái nhúá laâ mònh chûa noái àõa chó cuãa dò Ba, núi töi seä úã trong thúâi gian túái, cho anh xñch-lö biïët. Dò Ba laâ chõ cuãa meå töi. Dò theo chöìng vaâo Saâi Goân àaä gêìn mûúâi lùm nùm nay. Höìi àoá töi coân nhoã nïn hònh aãnh dò töi chó nhúá loaáng thoaáng. Coân dûúång Ba thò töi chûa gùåp lêìn naâo, töi chó biïët dûúång Ba qua thû tûâ vaâ qua lúâi meå töi kïí. Töi noái àõa chó nhûng dûúâng nhû anh xñch-lö khöng nghe ra. Anh ta laåi hoãi: - Thêìy Hai vïì àêu ? Töi laåi traã lúâi. Anh ta vïính tai nghe xong laåi lùæc àêìu: - Thêìy noái gioång khoá nghe quaá ! Thêìy noái àûúâng àoá laâ àûúâng gò ? Caãm thêëy luáng tuáng vaâ mùæc cúä khi phaãi lêåp laåi lêìn nûäa, töi liïìn ruát túâ giêëy ghi àõa chó àûa cho anh ta. Xem xong, anh ta gêåt guâ : - AÂ, teá ra thêìy vïì àûúâng Baâ Haåt. Baâ Haåt maâ khi naäy thêìy noái tui nghe khöng ra ! Xe chaåy loâng voâng. Töi ngöìi öm cûáng caái va-li trûúác ngûåc nhû súå ai giûåt mêët. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. 11 COÂN CHUÁT GÒ ÀÏÍ NHÚÁ - Hònh nhû thêìy múái túái àêy lêìn àêìu ? Anh xñch-lö vûâa àaåp vûâa lên la hoãi chuyïån. Töi gêåt àêìu. - Phaãi lêìn àêìu khöng thêìy ? Anh xñch-lö laåi hoãi. Töi sûåc nhúá ra anh ta khöng thêëy caái gêåt àêìu cuãa töi, liïìn àaáp: - Daå. - Töi àoaán laâ thêìy vö àêy ài hoåc ? - Daå. - Doâm caái tûúáng thû sinh cuãa thêìy laâ tui biïët liïìn ! - Röìi anh ta khõt muäi, noái tiïëp - Söëng úã caái àêët naây thêìy phaãi coi chûâng, boån cûúáp giûåt tröåm cùæp àêìy rêîy, nhêët laâ úã caác bïën xe, chúå buáa. Maâ tûúáng thêìy thò khuâ khúâ. Lúâi nhêån xeát cuãa anh xñch-lö khiïën töi àoã mùåt. May maâ anh ta khöng nhòn thêëy. - Tuåi noá raåch luác naâo leå quaá ! - Töi noái. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 12 - Dïî úåt chúá coá khoá gò àêu, thêìy ! Taåi thêìy khöng biïët àoá thöi ! Öm trûúác ngûåc tuåi noá coân raåch àûúåc nuäa laâ àeo trïn vai. Tuåi noá chó cêìn àeo chiïëc nhêîn coá caånh nhoån röìi giaã böå chen lêën, aáp saát caái mùåt nhêîn vö tuái xaách cuãa thêìy. Thêìy quay qua quay laåi laâ "reåt" möåt caái liïìn. Nghe anh ta noái, töi nghe laånh söëng lûng. Boån chuáng chúi kiïíu àoá trúâi chûa chùæc àaä biïët, huöëng höì chi möåt keã "khuâ khúâ" nhû töi. Maãi nghô àïën nhûäng chuyïån u aám àoá, töi chùèng coân àêìu oác àêu ngùæm caãnh phöë phûúâng. Duâ vêåy, nhûäng àûúâng phöë thïnh thang röån rõp xe cöå, nhûäng toaâ buynàing cao ngêët hai bïn àûúâng cuäng gêy cho töi möåt êën tûúång choaáng ngúåp. Thêåt khaác xa caác tónh lyå, caác thõ trêën khiïm nhûúâng úã quï töi. Nhêët laâ khi ài ngang ngaä Baãy, töi caãm thêëy hoa caã mùæt trûúác möåt giao löå chùçng chõt vúái cú man ngûúâi xe qua laåi. Laát sau, xe reä vaâo möåt con àûúâng nhoã vaâ dûâng laåi trûúác möåt con heãm. - Túái röìi, thêìy Hai. Töi bûúác xuöëng àêët, miïång hoãi: - Anh lêëy bao nhiïu tiïìn ? http://ebooks.vdcmedia.com
 13. 13 COÂN CHUÁT GÒ ÀÏÍ NHÚÁ Anh xñch-lö àúä caái tuái trïn caâng xe àûa cho töi: - Daå, thêìy Hai cho nùm trùm. Töi chùèng biïët mùæc reã ra sao, cûá moác tiïìn àûa àaåi. Àöëi vúái töi luác naây, vïì àûúåc túái nhaâ laâ yïn têm lùæm röìi, khoãi phaãi súå gùåp rùæc röëi doåc àûúâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 14 Chûúng 3: Coân Chuát Gò Àïí Nhúá Goåi laâ heãm nhûng con àûúâng dêîn vö nhaâ dò Ba laâ möåt khoaãnh sên traáng xi-mùng cuãa möåt cùn nhaâ nùçm thuåt sêu bïn trong. Khoaãnh sên chaåy doåc theo höng cuãa möåt daäy nhaâ bïì thïë vaâ àuã röång cho xe ö-tö ài loåt. Ài hïët khoaãnh sên daâi àöå ba chuåc meát, àuång phaãi cùn nhaâ phña trong, queåo phaãi laâ túái nhaâ dò töi. Khaác vúái nhûäng toâa nhaâ löång lêîy töi vûâa thêëy ngoaâi phöë, cùn nhaâ cuãa dò töi tröng coá veã àún sú, maái tön, vaách göî, caác phoâng trong nhaâ ngùn bùçng vaán eáp. Sau naây töi múái biïët dò khöng coá nhaâ riïng. Cùn nhaâ hiïån úã laâ cùn nhaâ dò thuï cuãa chuã Sau khi àaä nhòn kyä biïín söë nhaâ gùæn trûúác cûãa, biïët chùæc laâ mònh khöng lêìm, töi ruåt reâ bûúác chên qua ngûúâng cûãa. Ngöìi trïn ài-vùng àùçng trûúác laâ möåt ngûúâi àaân baâ àûáng tuöíi, mùåt maây coá veã phuác hêåu. Töi ngúå khöng biïët àoá coá phaãi laâ dò Ba khöng. Thêëy àiïåu böå lúá ngúá cuãa töi, ngûúâi àaân baâ hoãi : http://ebooks.vdcmedia.com
 15. 15 COÂN CHUÁT GÒ ÀÏÍ NHÚÁ - Chaáu tòm ai ? Töi àùåt tuái xaách vaâ va-li xuöëng àêët, lïî pheáp thûa : - Daå thûa dò Ba... Ngûúâi àaân baâ móm cûúâi ngùæt lúâi töi : - AÂ, tòm dò Ba haã ? Baác khöng phaãi laâ dò Ba ! Baác laâ baác Taám nhaâ haâng xoám ! Noái xong, baác Taám quay vö trong, kïu lúán : - Dò Ba úi ! Coá khaách tòm dò neâ ! Laát sau, dò Ba ài ra. Mùåc duâ àaä lêu khöng gùåp dò nhûng khöng hiïíu vò sao vûâa tröng thêëy dò töi nhêån ra ngay nhûäng neát quen thuöåc. Dò coá khuön mùåt troân, àêìy àùån, nuå cûúâi cúãi múã. So vúái hònh aãnh trûúác àêy cuãa dò trong àêìu töi thò dò mêåp ra nhiïìu. Töi chûa kõp chaâo, dò àaä lïn tiïëng : - Chaáu laâ Chûúng phaãi khöng ? Töi tröë mùæt : - Daå ! UÃa sao dò biïët ?Dò cûúâi : http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 16 - Ba chaáu coá àaánh àiïån cho dò, noái laâ chaáu sùæp vaâo. Röìi dò nùæm lêëy tay töi : - Chaáu mau lúán quaá. Múái àoá maâ gêìn mûúâi lùm nùm röìi ! Nïëu ba chaáu khöng baáo trûúác, chùæc dò khöng nhêån ra chaáu àêu ! Baác Taám hoãi xen vaâo : - Chaáu dò úã ngoaâi quï múái vaâo àoá haã ? - Daå noá vaâo thi àaåi hoåc àoá, chõ Taám ! - Dò töi àaáp vúái veã haänh diïån. Baác Taám cheáp miïång : - Gioãi quaá heán ! Nhoã xñu maâ àaä hoåc túái àaåi hoåc röìi ! Töi chùèng hiïíu baác Taám khen thiïåt hay khen chúi. Thanh niïn cúä tuöíi töi, àûáa naâo maâ chùèng thi àaåi hoåc. Hay laâ taåi vò baác Taám thêëy töi nhoã con, tûúãng töi múái mûúâi lùm tuöíi. Sau naây töi múái biïët baác coá möåt àûáa con gaái traåc tuöíi töi nhûng múái hoåc túái lúáp mûúâi möåt. Sau khi hoãi thùm tin tûác baâ con ngoaâi quï, dò Ba giuåc töi ài nghó : http://ebooks.vdcmedia.com
 17. 17 COÂN CHUÁT GÒ ÀÏÍ NHÚÁ - Chaáu ài àûúâng xa chùæc mïåt. Ra àùçng sau tùæm möåt caái cho maát röìi lïn gaác nùçm nghó. Töi sûåc nhúá túái dûúång Ba : - Dûúång àêu röìi dò ? - AÂ, dûúång ài laâm úã maäi têån Goâ Vêëp chiïìu töëi múái vïì. Phoâng tùæm chó coá caái lu saânh hûáng nûúác tûâ àûúâng öëng. Sau hai ngaây ài àûúâng mïåt moãi, ngûúâi ngûáa ngaáy vaâ àêìy buåi, töi muác nûúác döåi aâo aâo möåt caách saãng khoaái. Khi töi tùæm xong, dò Ba dêîn töi lïn gaác. Àoá laâ möåt cùn gaác göî, röång chûâng saáu, baãy meát vuöng, saân laát vaán moãng, bûúác maånh möåt caái laâ noá kïu "rùæc, rùæc," nghe phaát úán. Nùçm nguã, trúã mònh cuäng phaãi trúã mònh nheâ nheå nïëu khöng muöën gêy ra tiïëng àöång. - Nghe tin chaáu sùæp vaâo, dò àaä doån sùén cùn gaác naây cho chaáu. Töëi chaáu nguã trïn naây. Buöíi trûa húi noáng, chaáu coá thïí xuöëng dûúái nhaâ nùçm ! - Dò töi hûúáng dêîn cùån keä - Hoåc baâi chaáu ra àùçng trûúác ngöìi hoåc. Bûäa nay dò húi nhûác àêìu nïn úã nhaâ chûá thûúâng ngaây dò dûúång àïìu ài laâm hïët, nhaâ khöng coá ai, tha höì maâ hoåc. Coân muöën hoåc trïn naây thò ngöìi úã àêy. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 18 Caái baân hoåc dò töi vûâa chó tröng thêåt tûác cûúâi. Àoá laâ möåt miïëng göî röång baãn nùçm song song vaâ cao hún mùåt saân chûâng böën têëc, coá leä trûúác àêy duâng laâm chöî chûáa àöì àaåc. Trïn mùåt "baân", dò töi àaä gùæn sùén möåt boáng àeân nï-öng ba têëc, yá chûâng àïí. töi hoåc baâi ban àïm Cuäng coá àöi àiïìu cêìn phaãi noái thïm vïì caái baân hoåc naây. Noá song song vúái mùåt saân nhûng khöng nùçm ngay trïn mùåt saân maâ nùçm lïåch ra ngoaâi, phña dûúái laâ löëi ài thöng nhaâ trûúác vúái nhaâ sau. Do àoá khi ngöìi hoåc, nïëu xïëp chên laåi thò khöng sao, coân nhû muöën thoaãi maái, àûa chên ra khoãi meáp saân, thoäng xuöëng dûúái nhaâ, thïí naâo cuäng àaåp truáng àêìu nhûäng ngûúâi ài qua ài laåi. Keåt möåt nöîi, tñnh töi laåi hay quïn, luác hoåc baâi, ngöìi lêu moãi cùèng, töi laåi thoåt chên xuöëng dûúái. Tûâ khi vaâo àaåi hoåc àïën luác töët nghiïåp ra trûúâng, thuá thêåt laâ töi àaåp truáng dò dûúång töi khöng biïët mêëy trùm lêìn. Dò töi la hoaâi maâ töi khöng taâi naâo sûãa àûúåc. Luác dò töi dùån doâ, hûúáng dêîn àêu àoá xong xuöi, töi bùæt àêìu löi àöì àaåc ra sùæp xïëp. Quêìn aáo, saách vúã, töi àïí möåt bïn. Phêìn quaâ caáp ngoaâi quï gúãi vö, töi trao cho dò. Thêëy töi löi baánh traái trong tuái xaách ra, dò töi trúån mùæt: - UÃa, caái gò vêåy chaáu ?- Daå, caác thûá naây laâ cuãa cêåu Nùm vúái dò Baãy. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. 19 COÂN CHUÁT GÒ ÀÏÍ NHÚÁ - Khöng phaãi ! Dò hoãi laâ hoãi caái tuái cuãa chaáu kòa ! Sao noá teát möåt àûúâng vêåy ? Tûâ khi vaâo nhaâ àïën giúâ, töi àaä cöë yá che caái tuái raách. Tûå nhiïn luác naây töi laåi quïn khuêëy ài mêët, chòa caái bïì raách vïì phña dò. Thïë laâ töi àaânh phaãi kïí laåi chuyïån xui xeão úã bïën xe. Dò töi khöng kïu töi "khuâ khúâ" maâ baão : - Chaáu múái vö àêy coân laå nûúác laå caái, lêìn sau ài àêu phaãi cêín thêån. Noái xong, dò töi cêìm caái tuái xuöëng nhaâ : - Àïí laát töëi dò nhúâ dûúång Ba may laåi cho. Dûúång töi laâm úã trung têm tiïëp huyïët bïn Goâ Vêëp. Cú quan caách nhaâ khoaãng mûúâi lùm cêy söë, saáng súám nùm giúâ dûúång àaä dêåy àaåp xe ài laâm. Nhaâ coá honàa nhûng dûúång khöng ài, dûúång baão ài xe àaåp cho khoãe ngûúâi, coi nhû têåp thïí duåc buöíi saáng. Dûúång töi cuäng to con nhû dò töi, tñnh tònh cuäng cúãi múã, thêåm chñ coá phêìn dïî daäi. Buöíi chiïìu ài laâm vïì, gùåp töi, dûúång hoãi liïìn : - Maây laâ thùçng Chûúng àêy haã ? http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 20 Töi gêåt àêìu. Dûúång vöî vai töi, baân tay dûúång nùång chõch : - Tao nghe dò maây nhùæc maây hoaâi ! Sao, maây vö àêy möåt mònh hay ài vúái ai ? Khi nghe töi noái ài möåt mònh, dûúång töi khen : - Ài Saâi Goân lêìn àêìu maâ daám ài möåt mònh laâ chõu chúi lùæm ! Töi chùèng thêëy töi chõu chúi chuát naâo. Nhûng töi khöng daám kïí chuyïån bõ raåch tuái cho dûúång nghe. Ùn cúm töëi xong, dûúång töi lêëy honàa chúã töi ài chúi, ài möåt voâng cho "biïët Saâi Goân", nhû lúâi dûúång töi noái. Saâi Goân ban àïm thêåt laâ löång lêîy. Xe cöå nûúâm nûúåp, àeân àiïån saáng choang. Y nhû nhûäng thaânh phöë nûúác ngoaâi töi xem trong saách baáo, nhêët laâ khu Lï Lúåi vaâ chúå Bïën Thaânh lêëp laánh muön maâu. Ngöìi trïn xe, töi cûá maãi mï àoåc haâng chûä chaåy vuân vuåt trïn baãng tin àiïån trïn toâa nhaâ àöëi diïån vúái cöng viïn Quaách Thõ Trang. Khi xe qua khoãi, töi cûá tiïëc huâi huåi. http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản