Con ruồi _Nguyễn Nhật Ánh

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
47
lượt xem
11
download

Con ruồi _Nguyễn Nhật Ánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con ruồi nhỏ, nhỏ xíu. Vậy mà cái nhỏ xíu đó đôi khi lại là nguyên nhân của những việc tày đình. Rất có thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những việc thần kỳ đó!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Con ruồi _Nguyễn Nhật Ánh

  1. Nguyễn Nhật Ánh Con ruoài nhoû, nhoû xíu . Vaäy maø caùi nhoû xíu ñoù ñoâi khi laïi laø nguyeân nhaân cuûa nhöõng vieäc taøy ñình. Raát coù theå hai vôï choàng ñaâm ñôn ra toøa ly dò nhau chæ bôûi moät con ruoài . Ai maø löôøng tröôùc ñöôïc nhöõng vieäc thaàn kyø ñoù! Toâi oám. Ñieàu ñoù vaãn thænh thoaûng xaûy ra cho nhöõng ngöôøi khoûe maïnh. Vaø vôï toâi pha cho toâi moät ly söõa . Toâi noác moät hôi caïn ñeán nöûa ly vaø phaùt hieän ra trong ly coù moät con ruoài . Con ruoài ñen baäp beành trong ly söõa traéng, "ñeïp" kinh khuûng! Theá laø moïi chuyeän baét ñaàu . Toâi voán raát kî ruoài, cuõng nhö giaùn, chuoät, noùi chung laø kî taát thaûy caùc thöù dô baån ñoù. Toái ñang naèm maø nghe tieáng chuoät boø soät soaït trong beáp laø toâi khoâng taøi naøo nhaém maét ñöôïc. Theá naøo toâi cuõng vuøng daäy luøng suïc, ñuoåi ñaùnh cho kyø ñöôïc. Baèng khoâng thì cöù goïi laø thöùc traéng ñeâm. Vaäy maø baây giôø, moät trong nhöõng thöù toâi sôï nhaát laïi nhaûy toùt vaøo ly söõa toâi ñang uoáng, vaø ñaõ uoáng, noùi traéng ra laø nhaûy toùt vaøo moàm toâi . Bieát ñaâu ngoaøi con ruoài cheát tieät trong ly kia, toâi laïi chaúng ñaõ nuoát moät con khaùc vaøo buïng. Môùi nghó ñeán ñoù, toâi ñaõ phaùt noân. Thaáy toâi khaïc nhoå luoân moàm, vôï toâi böôùc laïi, lo laéng hoûi: - Sao vaäy anh? Toâi haát ñaàu veà phía ly söõa ñaët treân baøn: - Coù ngöôøi cheát troâi kia kìa! Vôï toâi caàm ly söõa leân: - Cheát roài! ÔÛ ñaâu vaäy caø? - Coøn ôû ñaâu ra nöõa! - Toâi nhaám nhaúng - Chöù khoâng phaûi em nhaët con ruoài boû vaøo ly cho anh aø! Vôï toâi nhaên maët: - Anh ñöøng coù noùi oan cho em! Chaéc laø noù môùi sa vaøo! - Höø, môùi sa hay sa töø hoài naøo, coù trôøi maø bieát! Vì toâi ñang oám neân vôï toâi khoâng muoán caõi coï, coâ ta nhaän loãi: - Chaéc laø do em baát caån. Thoâi ñeå em pha cho anh ly khaùc. Toâi vaãn chöa nguoâi giaän: - Em coù pha ly khaùc thì anh cuõng ñaõ nuoát con ruoài vaøo buïng roài! Vôï toâi troá maét: - Noù coøn trong ly kia maø! - Nhöng maø coù tôùi hai con laän. Anh uoáng moät con roài . - Anh thaáy sao anh coøn uoáng? - Ai maø thaáy! - Khoâng thaáy sao anh bieát coù hai con? Toâi taëc löôõi: - Sao laïi khoâng bieát? Uoáng voâ khoûi coå hoïng, nghe noù coäm coäm laø bieát lieàn. Vôï toâi baùn tính baùn nghi . Nhöng vì toâi ñang oám, moät laàn nöõa coâ ta saün saøng nhaän khuyeát ñieåm: - Thoâi, loãi laø do em baát caån! Ñeå em... Toâi laø toâi chuùa gheùt caùi kieåu nhaän loãi deã daøng nhö vaäy . Do ñoù, toâi noùng naûy caét ngang: - Höø, baát caån, baát caån! Sao maø em cöù baát caån caû ñôøi vaäy ? Vôï toâi giaät mình: - Anh baûo sao ? Em laøm gì maø anh goïi laø baát caån caû ñôøi ?
  2. - Chöù khoâng phaûi sao ? - Khoâng phaûi! AØ, laïi coøn böôùng bænh! Toâi nheo maét: - Chöù hoâm tröôùc ai uûi chaùy caùi quaàn cuûa anh? - Thì coù laøm phaûi coù sai soùt chöù? Anh gioûi sao anh chaúng uûi laáy maø cöù ñuøn cho em! - AÙi chaø chaø, coâ noùi vôùi choàng coâ baèng caùi gioïng nhö theá haû ? Coâ noùi vôùi ngöôøi oám nhö theá haû ? Coâ baûo toâi löôøi chaûy thaây chöù gì? Coâ so saùnh toâi vôùi khuùc goã phaûi khoâng? AÙi chaø chaø... Thaáy toâi keát toäi gheâ quaù, vôï toâi hoang mang: - Em ñaâu coù noùi vaäy! - Khoâng noùi thì cuõng nhö noùi! Coâ töôûng coâ gioûi laém phoûng? Theá thaùng vöøa roài ai laøm chaùy moät luùc hai caùi boùng ñeøn, thaùng tröôùc nöõa ai phôi quaàn aùo bò ñaùnh caép maø khoâng hay ? Coâ traû lôøi xem! Vôï toâi nhuùn vai: - Anh loâi nhöõng chuyeän coå tích aáy ra laøm gì? Höø, anh laøm nhö anh khoâng baát caån bao giôø vaäy! Anh coù muoán toâi keå ra khoâng? Thaùng tröôùc ai môû voøi nöôùc queân taét ñeå cho nöôùc chaûy ngaäp nhaø? Anh hay toâi ? Roài tröôùc ñoù nöõa, ai laøm maát chìa khoùa tuû, phaûi caïy cöûa ra môùi laáy ñöôïc ñoà ñaïc? Toâi khoaùt tay: - Nhöng ñoù laø nhöõng chuyeän nhoû nhaët! Coøn coâ, naêm ngoaùi coâ laáy maáy ngaøn baïc cho baïn beø möôïn bò noù gaït maát, sao coâ khoâng keå luoân ra ? - Chöù coøn anh, sao anh khoâng keå chuyeän anh ñi coi boùng ñaù bò maát xe ñaïp? Roài naêm ngoaùi, ai nhaäu xæn bò loät maát ñoàng hoà? Cöù nhö theá, nhö coù ma xui quæ khieán, hai vôï choàng thi nhau loâi tuoät nhöõng chuyeän ñôøi xöûa ñôøi xöa cuûa nhau ra vaø thay nhau leân aùn ñoái phöông, khoâng laøm sao döøng laïi ñöôïc. Toâi queân phaét laø toâi ñang oám. Vôï toâi cuõng vaäy . Chuùng toâi maûi meâ vaän duïng trí nhôù vaøo vieäc luøng suïc nhöõng khuyeát ñieåm taàng taàng lôùp lôùp cuûa nhau . Vaø thaät laï luøng, coù nhöõng chuyeän töôûng ñaõ chìm laáp töø laâu döôùi buïi thôøi gian, töôûng khoâng taøi naøo nhôù noåi, theá maø baây giôø chuùng laïi hieän veà roõ moàn moät vaø chen nhau tuoân ra cöûa mieäng. Töø vieäc toâi nguû queân taét rañoâ ñeán vieäc vôï toâi mua phaûi caù öôn, töø vieäc toâi boû ñi chôi ba ngaøy lieàn khoâng veà nhaø ñeán vieäc vôï toâi ñi döï sinh nhaät baïn ñeán möôøi hai giôø khuya v.v..., chuùng toâi thaúng tay quaäy ñuïc ngaàu quaù khöù cuûa nhau vaø veõ leân tröôùc maët mình moät böùc tranh khuûng khieáp veà ñoái töôïng. Trôøi ôi! Theá maø tröôùc nay toâi vaãn soáng chung vôùi con ngöôøi teä haïi ñoù! Thaät khoâng theå töôûng töôïng noåi! Toâi cay ñaéng nhuû thaàm vaø buøng daäy quyeát taâm phaù vôõ cuoäc soáng ñen toái ñoù. Toâi ñaäp tay xuoáng baøn, keát thuùc cuoäc tranh caõi: - Thoâi, tra khaûo haønh haï nhau theá ñuû roài! Toùm laïi laø toâi hieåu raèng toâi khoâng theå soáng chung vôùi coâ ñöôïc nöõa! Toâi ngaùn ñeán taän coå roài! Vôï toâi laïnh luøng: - Tuøy anh! Caâu ñaùp coäc loác cuûa vôï khoâng khaùc gì daàu ñoå vaøo löûa . Toâi nghieán raêng: - Ñöôïc roài! Coâ chôø ñaáy! Toâi laøm ñôn xin ly hoân ngay baây giôø! Toâi laäp töùc ngoài vaøo baøn vaø baét ñaàu vieát ñôn. Ngoøi buùt chaïy nhoaùng nhoaøng treân giaáy vôùi toác ñoä 100km/giôø. Vieát vaø kyù teân mình xong, toâi ñaåy tôø ñôn ñeán tröôùc maët vôï. Coâ ta caàm buùt kyù reït moät caùi, thaäm chí khoâng theøm lieác qua xem tôø ñôn vieát nhöõng gì. Theá laø xong! Toâi taëc löôõi vaø thôû ra, khoâng hieåu laø thôû phaøo hay thôû daøi . Cuoäc ñôøi cöù nhö xi-neâ-ma, nhöng bieát laøm theá naøo ñöôïc! Kyù teân xong, vôï toâi ñöùng leân vaø caàm laáy ly söõa . - Coâ ñònh laøm gì ñaáy ? - Ñem ñoå ñi chöù laøm gì! - Khoâng ñöôïc! Ñeå ly söõa ñaáy cho toâi! Toâi phaûi vôùt con ruoài ra, goùi laïi, ñem ñeán toøa aùn laøm baèng côù! Ñaët ly söõa xuoáng baøn, vôï toâi laúng laëng ñi vaøo phoøng nguû, ñoùng saäp cöûa laïi . Trong khi ñoù, toâi hì huïc
  3. laáy muoãng vôùt con ruoài ra . Toâi ngaém con ruoài naèm beïp dí treân ñaàu muoãng vaø coù caûm giaùc laø laï. Toâi ñöa con ruoài leân saùt maét, laáy tay khaûy nheï vaø ñieáng hoàn nhaän ra ñoù laø moät maåu laù traø. -1982- Nguyeãn Nhaät AÙnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản