intTypePromotion=1

CÔNG NGHỆ SƠN VECNI - CHƯƠNG 6 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SƠN

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
626
lượt xem
196
download

CÔNG NGHỆ SƠN VECNI - CHƯƠNG 6 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SƠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công nghệ sơn vecni - chương 6 công nghệ sản xuất sơn', kỹ thuật - công nghệ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG NGHỆ SƠN VECNI - CHƯƠNG 6 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SƠN

  1. + Giai o n 2: axit béo + nhóm hi rôxyl 200 ( 220oC: _h o r co o _ ch 2 _ c h _ ... 2 r coo _ ch 2 _ c h _ ... r cooh + I I oh ocor Nh a bi n tính có c i m: - Có kh n ng óng r n mà không c n ch t óng r n. - Nh a dính t t và co dãn nh n g kém b n hoá h c và kém ch u n c do có t n t i các liên k t este. 3/ Ph i h p nh a epoxy v i các nh a khác Thông th n g có các tr ng h p tr n l n sau: - Epoxy - Alkyd: Các nhóm cacboxyl c a nh a alkyd bi n tính tác d n g v i nhóm epoxy và hi rôxyl c a epoxy t o c u trúc không gian mà không c n dùng ch t óng r n. Thông th n g hay tr n epoxy phân t th p v i gliphtal bi n tính b n g d u khô còn tính axit. - Epoxy - PF lo i nhi t r n: ch u nhi t t t có th tr n v i UF. - Epoxy ng trùng h p v i styren và nhi u h p ch t vinyl khác: VC, VAX làm s n, keo, ng m v i, gi y... - Epoxy tr n v i cao su buta ien - nitril co dãn nhi t khá r ng. Ch ng VI : CÔNG NGH S N XU T S N. s n xu t m t lo i s n nào ó thì ph i qua các công o n s n xu t sau: Chuáøn bë vaì Loüc Sån Phäúi Nghiãön Pha Âoïng phán têch träün mën träün goïi nguyãn liãûu Ph gia. Ki m tra Ch t làm khô. B t màu. Dung môi. Ch t t o màng. 1/ Chu n b và phân tích nguyên li u: Tr c khi a các nguyên li u vào s d ng ph i ki m tra l i ch t l ng. Ví d : i v i ch t t o m àng ph i ki m tra l i các ch s nh : TLPT, nh t, hoà tan... 2/ Ph i tr n. * Nguyên t c: - Khi ph i tr n ch t l ng và ch t r n n g i ta cho ch t r n vào ch t l ng kèm theo khu y tr n . 55
  2. - N u ph i a m t l ng nh c u t n ào ó (kh i l ng ( 1% so v i t n g kh i l n g các c u t ) th n g ng i ta không a tr c ti p vào mà l y m t ph n h n h p các c u t ó tr n u v i c u t này t o h n h p trung gian, sau ó ph i tr n l i thành m t kh i l n. - i v i các c u t có kh n ng b b c h i, b bi n i hoá h c công o n sau thì c hoà tan ho c phân tán s b trong m t ph n dung môi và ch a ph n này vào công o n s n bán thành ph m (s n tr c khi óng h p). * Cách ph i tr n: dùng thi t b có cánh khu y ho c dùng ph ng pháp khu y tay: - Trong th c t không a hoàn toàn ch t t o màng vào giai o n ph i tr n mà ch a m t ph n tn c thích h p v i t n g ph ng pháp nghi n (3 tr c, bi) (sau khi nghi n 3 tr c, i u ch nh c r i n ghi n bi). Cháút taûo maìng Pha loaîng Âaïnh paste - Bäüt maìu. - Bäüt Nghiãön - Dung mäi. Dung dëch cháút taûo Phäúi träün - Phuû gia. maìng Loüc 3/ Nghi n: Kiãøm tra t o phân tán ng nh t trong toàn b th tích s n. - Máy nghi n: Dùng máy nghi n 3 tr c ho c nghi n bi: + Máy nghi n 3 tr c: V ng goïiV Âoï V 1 2 3 V3= 3V2 = 9 V1 Kho ng cách 2 ( 3 ( 2 ( 1. * Các y u t nh h n g n hi u qu nghi n: ( Kho ng cách gi a 2 tr c. ( V n t c và t t c c a các tr c. 56
  3. ( nh t c a p ast (past quá c ho c quá l ng cho hi u qu kém). * c i m c a máy nghi n 3 tr c: ( Ô nhi m môi tr ng , c h i. ( Thao tác n ng nh c. ( Kho ng cách gi a 2 tr c d b thay i trong quá trình làm vi c. Do ó mn c a s n thay i. ( N n g su t cao h n máy nghi n bi. + Máy nghi n bi: Khi s d ng máy nghi n bi thì ph i chú ý t i v n t c q uay t i h n. V n t c quay t i h n (Vth): Là v n t c mà trong ó l c li tâm b ng l c h n g tâm (có ngh a là bi s b dính lên thành thi t b ). (vòng/ phút) D: ng kính thi t b V n t c c a máy nghi n b i b n g = 50 ( 60% Vth s cho hi u qu nghi n cao nh t. -Hi u qu nghi n ph thu c vào: ( V n t c quay. ( nh t: L n, bé: Mòn bi. ( T tr ng c a mt nghi n : Bi thép d = 1,6 cm. Bi s d = 3,7 cm. ( Th tích bi: Bi thép: 45 ( 50% Vt/b . Bi s : 50 ( 50% Vt/b . u i m c a thi t b này là không c n theo d i. 4/ L c: Gi l i nh ng ph n t có kích th c l n nh các h t b t màu ch a b nghi n nh , nh ng mãnh v c a bi, các ch t r n l có th r i vào. t ng n ng su t, th ng l c d i áp su t. L i l c có th là v i ho c l i kim lo i. 5/ Pha tr n: M t s ph n l i nh dung môi, ch t t o màng c a vào công o n này. Vi c pha tr n nh n g h p ph n còn l i vào h n h p c th c hi n ch y u nh khu y tr n , 6/ Ki m tra ch t l ng: Ti n h ành ki m tra l n cu i các thông s k t hu t c n thi t tr c khi ó ng gói s n ph m nh m m b o an toàn v ch t l ng cho s n ph m khi a ra th tr ng 57
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2