intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghệ xử lý khí - Phần 8

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

91
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Van an toàn dạng không cân bằng Đây là dạng van an toàn có cấu tạo đơn giản nhất, thường được sử dụng khi xả khí và hệ thống không có áp suất hoặc ra môi trường. Vì không có cơ cấu cân bằng nên sự hoạt động của van bị ảnh hưởng rất lớn của áp suất hệ thống xả (áp suất ngược). Khi áp suất hệ thống xả (áp suất ngược) lớn hơn 10% áp suất đặt van an toàn, van dạng không cân bằng không được sử dụng. Van an toàn dạng cân bằng Sự khác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ xử lý khí - Phần 8

  1. PHAÀN 8 VAN AN TOAØN Coù ba daïng phoå bieán sau: Van an toaøn daïng khoâng caân baèng Ñaây laø daïng van an toaøn coù caáu taïo ñôn giaûn nhaát, thöôøng ñöôïc söû duïng khi xaû khí vaø heä thoáng khoâng coù aùp suaát hoaëc ra moâi tröôøng. Vì khoâng coù cô caáu caân baèng neân söï hoaït ñoäng cuûa van bò aûnh höôûng raát lôùn cuûa aùp suaát heä thoáng xaû (aùp suaát ngöôïc). Khi aùp suaát heä thoáng xaû (aùp suaát ngöôïc) lôùn hôn 10% aùp suaát ñaët van an toaøn, van daïng khoâng caân baèng khoâng ñöôïc söû duïng. Van an toaøn daïng caân baèng Söï khaùc bieät giöõa van caân baèng vaø khoâng caân baèng laø ôû choã van daïng caân baèng ñöôïc thieát keá theâm moät pitong hoaëc moät oáng sinphoâng ñaët phía treân ñóa laøm kín nhaèm loaïi tröø söï taùc ñoäng cuûa aùp suaát ngöôïc leân ñóa laøm kín. Hình 8.1 Van an toaøn daïng khoâng caân baèng Prepared by Haø quoác Vieät pro Eng gas comp platform page 111
  2. Hình 8.2 : Van an toaøn daïng caân baèng Van an toaøn daïng ñieàu khieån pilot Hai daïng van caân baèng vaø khoâng caân baèng trình baøy ôû treân ñeàu duøng löïc loø xo taùc ñoäng tröïc tieáp leân ñóa laøm kín, khi aùp löïc töø döôùi thaéng ñöôïc löïc loø xo thì van seõ môû. Ñoái vôùi van coù aùp suaát lôùn vaø löu löôïng lôùn ñoøi hoûi loø xo phaûi coù kích côõ lôùn töông öùng, do ñoù seõ taêng ñaùng keå kích côõ cuûa van an toaøn. Ñieåm öu vieät cuûa van an toaøn daïng ñieàu khieån pilot laø duøng moät “van an toaøn nhoû”-pilot ñeå ñieàu khieån van chính, do ñoù khoâng caàn duøng loø xo taùc ñoäng tröïc tieáp leân ñóa laøm kín. AÙp suaát nguoàn seõ taùc ñoäng ñoàng thôøi leân beà maët treân vaø beà maët döoùi cuûa ñóa laøm kín (pitong), do tieát dieän tieáp xuùc cuûa maët treân lôùn hôn maët döôùi neân khi laøm vieäc bình thöôøng ñóa laøm kín seõ bò taùc ñoäng ñoùng chaët. Khi aùp suaát taêng vöôït quaù aùp suaát ñaët cuûa van an toaøn nhoû ñieàu khieån (daïng loø xo), phaàn aùp suaát phía treân ñóa laøm kín seõ bò xaû ñi, aùp suaát phía döôùi seõ ñaåy ñóa môû. Van an toaøn daïng ñieàu khieån pilot bò haïn cheá söû duïng trong caùc tröôøng hôïp khi moâi chaát coù nhieàu taïp chaát baån coù theå gaây taéc caùc oáng daãn ñieàu khieån. Prepared by Haø quoác Vieät pro Eng gas comp platform page 112
  3. Hình 8.3 : Van an toaøn daïng ñieàu khieån pilot Xaùc ñònh löu löôïng van an toaøn phuïc vuï cho khí hydrocacbon: w = (B)CKoAP1[Mw/(ZT)]0,5 w: löu löôïng khoái löôïng qua van kg/h -5 B heä soá = 7,6x10 C: heä soá phuï thuoäc vaøo tæ soá nhieät dung rieâng k= Cp/Cv Ko: hieäu suaát xaû aùp van do nhaø cheá taïo van cung caáp mm2 A: tieát dieän cöûa xaû cuûa van P1 : aùp suaát tröôùc van kpa(a) Mw: khoái löôïng phaân töû cuûa khí Z : heä soá neùn taïi ñieàu kieän laøm vieäc o T : nhieät ñoä tröôùc van K AÙp suaát P1 seõ laáy baèng aùp suaát ñaët coäng vôùi löôïng vöôït aùp cho pheùp (trong tröôøng hôïp thoâng thöôøng laø 10% aùp suaát laøm vieäc cho pheùp). Do ñoù thoâng thöôøng P = 1.1 Pset. Tieát dieän coù ích cuûa van xaùc ñònh töø chöõ caùi kyù hieäu qui öôùc treân van sau ñoù tra baûng sau: Tieát dieän mm2 orifice D 71 E 126,5 F 198,1 G 324,6 H 506,5 J 830,3 K 1186 Prepared by Haø quoác Vieät pro Eng gas comp platform page 113
  4. Ví du:ï treân van kyù hieäu 3 J 4 coù nghóa maët bích ñaàu vaøo 3”, maët bích ñaàu ra 4”, tieát dieän coù ích cuûa van A= 830,30 mm2. Heä soá C xaùc ñònh nhö sau: k C 1 315 1,1 327 1,16 333 1,2 337 1,25 342 1,3 347 1,35 351 1,4 356 Ví duï : xaùc ñònh löu löôïng qua van an toaøn coù caùc thoâng soá sau: Kích côõ: 2 H 3. AÙp suaát ñaët Pset = 2700 kpa. Vöôït aùp cho pheùp 10%. T = 40 oC, Mw = 22, Z = 0,92 Giaûi: w = (B)CKoAP1[Mw/(ZT)]0,5 A = 506.5 mm2. P = 1.1 x 2700 = 2970 kpa γ = Mw/Mwair = 22/29 = 0,76 k = 1,3 – 0,31(γ-0,55) = 1,3 – 0,31(0,76-0,55) = 1,2 C = 337 Ko = 0,97 w =7,6 x 10-5 337x0.97x506,5x2970x (22/(0.92x313))0,5 w = 10392 kg/h Prepared by Haø quoác Vieät pro Eng gas comp platform page 114
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2