CÔNG TRÌNH THU NƯỚC BƠM VÀ TRẠM BƠM

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
375
lượt xem
104
download

CÔNG TRÌNH THU NƯỚC BƠM VÀ TRẠM BƠM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công trình thu nước bơm và trạm bơm', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TRÌNH THU NƯỚC BƠM VÀ TRẠM BƠM

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG ----- ----- MOÂN HOÏC COÂNG TRÌNH THU NÖÔÙC - BÔM VAØ TRAÏM BÔM GIAÛNG VIEÂN: ThS. NGUYEÃN NGOÏC THIEÄP
  2. 4/17/2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG NỘI DUNG MÔN HỌC KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THU NƢỚC MÔN HỌC 2. PHÂN LOẠI NGUỒN NƢỚC 3. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC DƢỚI ĐẤT 4. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC MẶT 5. BƠM 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM THOÁT CÔNG TRÌNH THU NƢỚC – NƢỚC BƠM VÀ TRẠM BƠM Giáo trình tham khảo: CÔNG TRÌNH THU NƢỚC – BƠM VÀ TRẠM BƠM, Lê Dung, nhà xuất bản xây dựng, năm 2003 Th.S NGUYỄN NGỌC THIỆP Tiêu chuẩn ngành và các qui chuẩn liên quan 1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CÔNG 2. PHÂN LOẠI NGUỒN NƢỚC TRÌNH THU NƢỚC - Sƣu tầm tài liệu 1. Nguồn nƣớc dƣới đất ( nƣớc ngầm) - Lựa chọn nguồn nƣớc Phân loại theo vị trí tồn tại - Chọn vị trí đặt công trình thu Phân loại theo áp lực - Tính toán thiết kế công trình thu Phân loại theo nhiệt độ - Thiết kế gia cố Phân loại theo thành phần hóa học - Quy định vùng bảo vệ nguồn nƣớc 1
  3. 4/17/2010 2. PHÂN LOẠI NGUỒN NƢỚC 2. PHÂN LOẠI NGUỒN NƢỚC 2. Nguồn nƣớc mặt 3. Thành phần - Nƣớc sông - Thành phần vật lý - Nƣớc suối, kênh - Thành phần hóa học - Nƣớc hồ, đầm - Thành phần sinh học Đặc trƣng thành phần của nƣớc mặt khác với nƣớc dƣới đất. 2. PHÂN LOẠI NGUỒN NƢỚC 3. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC DƢỚI ĐẤT 3. Bảo vệ vệ sinh nguồn nƣớc 1. Phân loại - Khu vực nghiêm cấm - Giếng khoan ( hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh) - Khu vực hạn chế - Giếng khơi - Khu vực theo dõi - Đƣờng hầm thu nƣớc - Công trình thu nƣớc mạch lộ thiên - Công trình thu nƣớc thấm 2
  4. 4/17/2010 3. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC DƢỚI ĐẤT 3. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC DƢỚI ĐẤT 2. Các thông số, đại lƣợng đặc trƣng trong công 3. Các cấu tạo đặc trƣng cần quan tâm trong các trình thu nƣớc dƣới đất: công trình thu nƣớc dƣới đất: - Lƣu lƣợng riêng. Lƣu lƣợng khai thác - Gia cố và kết cấu công trình thu - Mực nƣớc động. Mực nƣớc tĩnh. Độ hạ mực - Hố hay giếng tập trung nƣớc nƣớc. Độ hạ mực nƣớc giới hạn. - Ống vách, ống chống, ống lắng, ống lọc - Hệ số thấm tầng chứa nƣớc - Miệng giếng và bảo bệ công trình trên mặt đất - Bán kính ảnh hƣởng - Loại máy bơm sử dụng. - Tầng có áp. Tầng không áp. Tầng cản trở. Tầng - An toàn điện khi lắp bơm chìm trong nƣớc chứa nƣớc 3. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC DƢỚI ĐẤT 3. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC DƢỚI ĐẤT 4. Các bƣớc cơ bản trong thiết kế các công trình thu nƣớc dƣới 4. Thi công công trình thu nƣớc dƣới đất đất: - Khoan: khoan xoay, khoan đập, khoan xoay - Dựa vào tài liệu khoan thăm dò, tài liệu địa chất thủy văn thu thập các thông tin cơ bản và thông tin yêu cầu đập - Chọn tầng chứa nƣớc, độ sâu khai thác. - Đào: đào lắp, đào xây lắp, đào đánh tụt, ép - Chọn kiểu công trình thu nƣớc - Từ lƣu lƣợng yêu cầu sẽ xác định số lƣợng hay qui mô - Xây dựng kiên cố công trình thu. - Xác định thông số hạng mục trong thiết kế công trình thu. - Xác định lại khả năng cấp nƣớc sau khi thi công xong - Thiết kế phần cách ly và bảo vệ. 3
  5. 4/17/2010 3. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC DƢỚI ĐẤT 3. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC DƢỚI ĐẤT 4. Thi công công trình thu nƣớc dƣới đất 4. Quản lý công trình thu nƣớc dƣới đất - Tài liệu quản lý: tài liệu địa chất thủy văn - Khoan: khoan xoay, khoan đập, khoan xoay - Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn thi công đập - Hồ sơ bơm thử nghiệm, bơm thí nghiệm - Đào: đào lắp, đào xây lắp, đào đánh tụt, ép - Hồ sơ hoàn công - Xây dựng kiên cố - Hồ sơ hƣớng dẫn vận hành và nhật ký vận hành - Bơm phát triển - Số liệu thống kê về lƣu lƣợng, giá trị đặc trƣng của công trình thu, thành phần chất lƣợng, điện năng. - Bơm thí nghiệm - Chu kỳ tẩy rửa công trình thu - Bơm khai thác - Giám sát độ sụt cao trình trong khu vực khai thác. 4. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC MẶT 4. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC MẶT 1. Phân loại 1. Phân loại - Công trình thu nƣớc ven bờ. Phân loại theo vị trí nguồn nƣớc: gần bờ, xa bờ - Công trình thu nƣớc xa bờ. Phân loại theo đặc điểm kết cấu: - Công trình thu nƣớc nổi và di động - Công trình thu nƣớc kiểu vịnh - Kết hợp - Công trình thu nƣớc sông cạn - Phân ly - Công trình thu nƣớc sông miền núi - Kiểu vịnh - Công trình thu nƣớc đầm hồ - Kiểu đập chắn dòng - Công trình thu nƣớc ven biển 4
  6. 4/17/2010 4. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC MẶT 4. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC MẶT 3. Các thông số, hạng mục đặc trƣng trong công trình thu nƣớc 2. Các đặc điểm đặc trƣng trong công trình thu mặt: nƣớc mặt: - Vận tốc thu nƣớc - Tỷ lệ lƣu lƣợng thu và lƣu lƣợng nƣớc nguồn - Diện tích cửa thu, cửa thông, cửa sự cố. - Họng thu nƣớc, ống tự chảy, ống xiphông, ống tháo cặn - Chế độ thủy văn: Q, V, triều - Song chắn rác - Dạng mặt cắt sông, hồ, đầm, vịnh.. - Thiết bị lƣợc rác - Mực nƣớc cao nhất - Ngăn thu - Mực nƣớc thấp nhất - Ngăn bơm (ngăn hút) - Ống thu, ống hút bơm, ống đẩy bơm, bơm và vị trí lắp - Cấu tạo địa chất của bờ sông và lòng sông bơm. - Mục đích sử dụng khác của nguồn khai thác - Thoát nƣớc rò rỉ. 4. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC MẶT 4. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC MẶT 5. Các bƣớc cơ bản trong thiết kế các công trình thu nƣớc mặt: 4. Các cấu tạo đặc trƣng cần quan tâm trong các công - Dựa vào tài liệu khoan thăm dò, tài liệu địa chất thủy văn trình thu nƣớc mặt: thu thập các thông tin cơ bản và thông tin yêu cầu - Gia cố và kết cấu công trình thu, ống thu. - Chọn kiểu công trình thu nƣớc phù hợp nguồn khai thác và - Ngăn thu – ngăn bơm đặc điểm địa chất khu vực và năng lƣợng cung cấp - Gian bơm - Nhà kho - Từ lƣu lƣợng yêu cầu sẽ xác định số lƣợng hay qui mô công - Nhà nghỉ và khu vệ sinh trình thu. - Hành lang công tác, cầu thang - Xác định thông số hạng mục trong thiết kế công trình thu. - Hệ thống nâng chuyển cơ khí - Thiết kế phần cách ly và bảo vệ. - Phòng chống cháy nổ - Lƣu ý vấn đề giao thông tiếp cận công trình và điện năng - Hệ thống thông gió, giải nhiệt của khu vực 5
  7. 4/17/2010 5. BƠM 4. CÔNG TRÌNH THU NƢỚC DƢỚI MẶT 1. Khái niệm Là máy thủy lực, nhận năng lƣợng bên ngoài, 6. Quản lý công trình thu nƣớc dƣới đất truyền năng lƣợng cho chất lỏng, nhờ vậy thay - Tài liệu quản lý: tài liệu địa chất thủy văn, thủy văn nguồn nƣớc đổi thế năng hoặc động năng của chất lỏng - Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn thi công - Dùng để vận chuyển chất lỏng trong ống kín. - Hồ sơ bơm thử nghiệm, bơm thí nghiệm - Hồ sơ hoàn công - Thiết bị chính cung cấp năng lƣợng cho chất - Hồ sơ hƣớng dẫn vận hành và nhật ký vận hành lỏng để thắng đƣợc trở lực trong đƣờng ống khi - Số liệu thống kê về lƣu lƣợng, giá trị đặc trƣng của chuyển động, nâng chất lỏng lên một độ cao công trình thu, thành phần chất lƣợng, điện năng. nào đó, tạo lƣu lƣợng chảy cho thiết bị công - Chu kỳ tẩy rửa công trình thu nghệ.. - Giám sát kết cấu công trình 5. BƠM 5. BƠM 2. Phân loại 2. Phân loại - Bơm động lực - Nguyên lý tác động của cánh bơm vào dòng nƣớc. Bơm ly tâm Bơm hƣớng trục - Dạng năng lƣợng sử dụng Bơm xoáy lốc - Kết cấu máy bơm - Bơm thể tích - Mục đích bơm Bơm roto - Loại chất lỏng cần bơm Bơm pistong - Vị trí lắp đặt so với mực chất lỏng - Bơm khí động Bơm ejecter Khí nén, thùng nén 6
  8. 4/17/2010 5. BƠM 5. BƠM 3. Các đại lƣợng đặc trƣng 1. Chọn bơm - Lƣu lƣợng - Phù hợp với chất lỏng cần bơm - Cột áp, áp lực làm việc - So sánh số liệu thiết kế với thông số kỹ thuật bơm sản xuất để chọn - Công suất động cơ - Đánh giá hiệu suất làm việc tối ƣu và kinh tế - Hiệu suất làm việc Đơn vị và chuyển đổi đơn vị 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM THOÁT NƢỚC THOÁT NƢỚC 1. Những đặc trƣng cơ bản 2. Trạm bơm cấp nƣớc - Lƣu lƣợng và cột áp trạm bơm Phân loại vị trí: - Chế độ hoạt động của trạm bơm - Trạm bơm cấp 1 - Hình thức/phƣơng thức điều khiển - Trạm bơm cấp 2 - Năng lƣợng/nhiên liệu sử dụng - Trạm bơm cấp tăng áp - Trạm bơm cấp 1tuần hoàn 7
  9. 4/17/2010 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM THOÁT NƢỚC THOÁT NƢỚC 2. Trạm bơm cấp nƣớc 2. Trạm bơm cấp nƣớc Phân loại theo mức độ tin cậy: Phân loại theo chức năng: - Trạm bơm loại 1 (tuyệt đối ổn định) - Trạm bơm cấp nƣớc sinh hoạt - Trạm bơm loại 2 (gián đoạn 12h) - Trạm bơm cấp nƣớc sản xuất - Trạm bơm loại 3 (gián đoạn không quá 24h) - Trạm bơm cấp nƣớc kết hợp Phân loại theo vị trí so với mặt đất: - Kiểu nổi - Kiểu chìm - Kiểu nửa chìn 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM THOÁT NƢỚC THOÁT NƢỚC 2. Trạm bơm cấp nƣớc 3. Trạm bơm thoát nƣớc Phân loại theo tính chất điều khiển: Phân loại theo chức năng: - Trạm bơm điều khiển thủ công - Trạm bơm thoát nƣớc chính - Trạm bơm điều khiển tự động - Trạm bơm thoát nƣớc vùng - Trạm bơm điều khiển bán tự động - Trạm bơm thoát nƣớc cục bộ - Trạm bơm điều khiển từ xa Phân loại theo nƣớc thải: - Trạm bơm thoát nƣớc sản xuất - Trạm bơm thoát nƣớc sinh hoạt - Trạm bơm thoát nƣớc mƣa 8
  10. 4/17/2010 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM THOÁT NƢỚC THOÁT NƢỚC 3. Trạm bơm thoát nƣớc 4. Các hạng mục chính trong trạm bơm Phân loại theo vị trí trạm bơm và bể thu : - Bể thu và thể tích bể thu - Trạm bơm thoát nƣớc kết hợp - Ống hút - ống đẩy - ống sự cố - Trạm bơm thoát nƣớc phân ly - Chống nƣớc va Phân loại theo vị trí trục bơm với mức nƣớc: - Bơm và số lƣợng máy bơm - Loại đặt ngập trong mực nƣớc - Điện điều khiển/ kho nhiên nhiệu - Loại đặt cao hơn mực nƣớc - Hệ thống nâng chuyển - Hệ thống thông gió và phòng cháy - Các hạng mục phụ trợ khác 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM 6. TRẠM BƠM NƢỚC CẤP VÀ TRẠM BƠM THOÁT NƢỚC THOÁT NƢỚC 4. Thiết kế trạm bơm 5. Quản lý trạm bơm - Khẳng định loại chất lỏng bơm - Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn thi công hạng mục - Chọn chủng loại bơm thích hợp chất lỏng - Hồ sơ bơm thử nghiệm, bơm thí nghiệm - Xác định lƣu lƣợng trạm bơm và chế độ hoạt động - Hồ sơ hoàn công trạm bơm. - Hồ sơ hƣớng dẫn vận hành - Thiết kế các hạng mục liên quan, đặc biệt là ống hút. - Nhật ký vận hành, các sự cố và cách khắc phục ống đẩy, xác định tổng tổn thất áp lực của trạm bơm. - Số liệu thống kê về lƣu lƣợng, cột áp, điện năng, - Chọn loại bơm có đặc tính kỹ thuật phù hợp thông nhiên liệu, chi phí vận hành số thiết kế trạm bơm. - Giám sát kết cấu công trình trong quá trình sử - Bố trí bơm trong mặt bằng trạm bơm dụng - Thiết kế điều khiển và các hạng mục phụ trợ 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản