Công ty cổ phần dược phẩm OPC

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
263
lượt xem
23
download

Công ty cổ phần dược phẩm OPC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng cân đối kế toán hợp nhất của công ty cổ phần dược phẩm OPC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ty cổ phần dược phẩm OPC

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Mẫu số : B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2009 Đơn vị tính : VNĐ Thuyết TÀI SẢN Mã số 31/03/2009 01/01/2009 minh A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 183.749.413.985 161.431.748.301 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 20.921.028.963 15.808.783.285 1. Tiền 111 V.1 2.864.434.927 1.696.122.329 2. Các khoản tương đương tiền 18.056.594.036 14.112.660.956 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 63.971.600.000 49.043.600.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 63.971.600.000 49.043.600.000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 31.560.750.258 29.792.876.230 1. Phải thu khách hàng 131 28.990.325.233 27.008.785.819 2. Trả trước cho người bán 132 1.694.499.317 2.013.104.595 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 875.925.708 770.985.816 IV. Hàng tồn kho 140 63.882.224.556 63.392.168.881 1. Hàng tồn kho 141 V. 4 63.882.224.556 63.392.168.881 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 V.5 3.413.810.208 3.394.319.905 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 305.050.000 25.134.250 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.282.411.150 2.611.835.507 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 33.256.485 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 793.092.573 757.350.148 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 93.385.004.712 95.177.143.815 II. Tài sản cố định 220 76.370.004.712 78.162.143.815 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 63.651.389.403 65.462.528.506 - Nguyên giá 222 109.374.556.298 108.810.271.536 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (45.723.166.895) (43.347.743.030) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 12.633.524.400 12.633.524.400 - Nguyên giá 228 12.633.524.400 12.633.524.400 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 85.090.909 66.090.909 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.13 17.015.000.000 17.015.000.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 250.000.000 250.000.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 23.965.000.000 23.965.000.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (7.200.000.000) (7.200.000.000) V. Tài sản dài hạn khác 260 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 277.134.418.697 256.608.892.116 Trang 1
  2. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Mẫu số : B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2009 Đơn vị tính : VNĐ Thuyết NGUỒN VỐN Mã số 31/03/2009 01/01/2009 minh A. NỢ PHẢI TRẢ 300 29.870.572.809 18.380.852.185 I. Nợ ngắn hạn 310 29.024.162.619 17.562.233.995 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 800.000.000 800.000.000 2. Phải trả người bán 312 7.750.145.041 8.303.727.038 3. Người mua trả tiền trước 313 5.460.248.455 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 2.232.227.128 2.270.118.663 5. Phải trả người lao động 315 3.475.149.443 6. Chi phí phải trả 316 V.17 2.400.529.394 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 6.905.863.158 6.188.388.294 II. Nợ dài hạn 330 846.410.190 818.618.190 3. Phải trả dài hạn khác 333 18.000.000 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 V.17 828.410.190 818.618.190 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 247.263.845.888 238.228.039.931 I. Vốn chủ sở hữu 410 243.412.684.371 233.650.809.504 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.22 81.900.000.000 81.900.000.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 109.413.390.783 109.413.390.783 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 V.22 22.122.241.715 22.122.241.715 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 V.22 6.206.432.125 6.206.432.125 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 23.770.619.748 14.008.744.881 II. Nguồn kinh phí & qũy khác 430 3.851.161.517 4.577.230.427 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 3.851.161.517 4.577.230.427 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 277.134.418.697 256.608.892.116 - Ngày 20 tháng 4 năm 2009 TỔNG GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG Hồ Thị Hải Vân Nguyễn Thị MinhTâm Trương Đức Vọng Đã ký Đã ký Đã ký Trang 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản