Cracking part 33

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
3
download

Cracking part 33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta trở về chương trình trong Olly. Đặt BreakPoint ở lệnh ngay bên dưới địa chỉ này. Nhấn F8 để chạy chương trình. Xuất hiện thông báo "Incorrect Serial Number". Nhấn OK, Olly lập tức dùng chương trình lại. Dùng F8 trace cho đến khi ta trở lại chương trình chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cracking part 33

  1. Quote: 0041B20C . 68 48644E00 PUSH ard.004E6448 ; ASCII "Help" 0041B211 . 68 58674E00 PUSH ard.004E6758 ; ASCII "Hmbnqqdbs bncd" 0041B216 > E8 59E10700 CALL ard.00499374 **** Chuỗi "Hmbnqqdbs bncd" chính là chuỗi "Incorrect code" được mã hoá. Khi quá trình xử lý diễn ra đến đây, chuỗi này sẽ được mã hoá ngược để cho ra chuỗi "Incorrect code". - Đến đây CRACKING diễn ra bình thường. II.2 - Dạng không có chuỗi trong Olly, trong kWdsm 10 hay chuỗi mã hoá. II.3.1 – Dạng hiện chuỗi khi truy ngược đến : Homepage : http://www. ipmonitor.tsarfin.com Soft : IPMonitor - Version 4.8 (Build 804) Cracked File : IPMonitor.exe (Micorsoft Visual C++ 7.0 Method2 ) - Dùng PeiD kiểm tra biết chương trình được viết bằng Micorsoft Visual C++ 7.0 Method2 - Chạy thử chương trình với User (U) và Fake Serial (FR) ta nhận được thông báo "Incomplete or incorrect information.". Ta không thể tìm được chuỗi này trong Olly cũng như trong kWdsm 10, nên ta dử dụng phương pháp dùng STACK : **** Load và chạy chương trình với U và FR. Chương trình xúat hiện thông báo "Incomplete or incorrect information.". Giữ nguyên chương trình. Quay trở lại Olly. **** Sau khi quay trở lại Olly, nhấn F12, Olly sẽ dừng chương trình lại. Nhấn tiếp Alt-K để hiện cửa sổ Call stack of main thread. Ta thấy ngay thông báo : Quote: 0012DAF0 77D6649A ? USER32.MessageBoxExA USER32.77D66495 0012DAEC 0012DAF4 0012030E hOwner = 0012030E ('Register IPMonitor',class='#32770' 0012DAF8 00423B80 Text = "Incomplete or incorrect information." 0012DAFC 008C2678 Title = "dum_" 0012DB00 00000030 Style = MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION|MB_APPLMODAL 0012DB04 00000000 LanguageID = 0 (LANG_NEUTRAL) 0012DB08 7C1DCD91 ? USER32.MessageBoxA mfc71.7C1DCD8B 0012DB0C 0012030E hOwner = 0012030E ('Register IPMonitor',class='#32770' 0012DB10 00423B80 Text = "Incomplete or incorrect information." 0012DB14 008C2678 Title = "dum_" 0012DB18 00000030 Style =
  2. MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION|MB_APPLMODAL 0012DC44 00417BE1 ? dum_.00417BDC **** Ở đây ta chú ý đến dòng : Quote: 0012DB08 7C1DCD91 ? USER32.MessageBoxA mfc71.7C1DCD8B **** Double-Click vào dòng này ta đến địa chỉ 7C1DCD8B : Quote: 7C1DCD8B FF15 4016147C CALL DWORD PTR DS:[>; USER32.MessageBoxA 7C1DCD91 85FF TEST EDI,EDI ;
  3. 0012DDF4 0032020E hOwner = 0032020E ('Register Genie Backup Mana 0012DDF8 00AE2CB8 Text = "Incorrect Serial Number" 0012DDFC 00AE2558 Title = "Genie Backup Manager" 0012DE00 00000010 Style = MB_OK|MB_ICONHAND|MB_APPLMODAL 0012DE04 00000000 LanguageID = 0 (LANG_NEUTRAL) 0012DE08 73DD9CCB ? USER32.MessageBoxA MFC42.73DD9CC5 0012DE0C 0032020E hOwner = 0032020E ('Register Genie Backup Mana 0012DE10 00AE2CB8 Text = "Incorrect Serial Number" 0012DE14 00AE2558 Title = "Genie Backup Manager" 0012DE18 00000010 Style = MB_OK|MB_ICONHAND|MB_APPLMODAL **** Double-Click vào dòng : Quote: 0012DE08 73DD9CCB ? USER32.MessageBoxA MFC42.73DD9CC5 **** Ta trở về chương trình trong Olly. Đặt BreakPoint ở lệnh ngay bên dưới địa chỉ này. Nhấn F8 để chạy chương trình. Xuất hiện thông báo "Incorrect Serial Number". Nhấn OK, Olly lập tức dùng chương trình lại. **** Dùng F8 trace cho đến khi ta trở lại chương trình chính : Quote: 0045DC33 . E8 407E0700 CALL 0045DC38 . 51 PUSH ECX **** Nhìn lên trên chút ta thấy có lệnh nhảy qua đoạn CODE này. Như vậy đây chính là đoạn CODE ta cần trong quá trình xem xét quá trình mã hoá của chương trình. Quote: 0045DC1A . E8 01400500 CALL GBManage.004B1C20 ; \GBManage.004B1C20 0045DC1F . 85C0 TEST EAX,EAX 0045DC21 . 74 45 JE SHORT GBManage.0045DC68 ;
  4. - Chạy thử chương trình với User (U) và Fake Serial (FR) ta nhận được thông báo "Invalid registration info!". Ta không thể tìm được chuỗi này trong Olly cũng như trong kWdsm 10, nên ta dử dụng phương pháp dùng STACK : **** Load và chạy chương trình với U và FR. Chương trình xuất hiện thông báo "Invalid registration info!". Giữ nguyên chương trình. Quay trở lại Olly. **** Sau khi quay trở lại Olly, nhấn F12, Olly sẽ dừng chương trình lại. Nhấn tiếp Alt-K để hiện Call stack of main thread : Quote: Address Stack Procedure / arguments Called from Frame 0012EB70 77D43C6B Includes 7FFE0304 USER32.77D43C69 0012EBA4 0012EB74 77D4B406 USER32.WaitMessage USER32.77D4B401 0012EBA4 0012EBA8 77D4D9AA USER32.77D4B279 USER32.77D4D9A5 0012EBA 4 0012EBD0 77D662F4 USER32.77D4D8F6 USER32.77D662EF 0012EBCC 0012EE88 77D65D77 ? USER32.SoftModalMessageBox USER32.77D65D72 001 2EE10 0012EF5C 77F6379E ntdll.77F78C4E ntdll.77F63799 0012EF58 **** Ở đây ta chú ý đến dòng : Quote: 0012EE88 77D65D77 ? USER32.SoftModalMessageBox USER32.77D65D72 001 2EE10 **** Double-Click vào dòng này ta đến địa chỉ 77D65D72 : Quote: 77D65D72 E8 19000000 CALL USER32.SoftModalMessageBox 77D65D77 66:837E 2C 00 CMP WORD PTR DS:[ESI+2C],0 ;
  5. - Dùng PeiD kiểm tra biết chương trình được PACK bằng ASPack 2.11c -> Alexey Solodovnikov. UnPACK và kiểm tra lại biết chương trình được viết bằng Borland Delphi 4.0 - 5.0 - Chạy thử chương trình với User (U) và Fake Serial (FR) ta nhận được thông báo “The license key XXXX is not scorrect”. Ta không thể tìm được chuỗi này trong Olly cũng như trong kWdsm 10, nên ta sử dụng phương pháp dùng STACK : **** Load và chạy chương trình với U và FR. Chương trình xuất hiện thông báo “The license key XXXX is not scorrect”. Giữ nguyên chương trình. Quay trở lại Olly. **** Sau khi quay trở lại Olly, nhấn F12, Olly sẽ dừng chương trình lại. Nhấn tiếp Alt-K để hiện Call stack of main thread : Quote: 0012F8B8 77D43C6B Includes 7FFE0304 user32.77D43C69 0012F8E8 0012F8BC 004561D4 up- gdb_.004561CF 0012F8E8 0012F8EC 004559A0 ? up-gdb_.00456100 up- gdb_.0045599B 0012F8E8 0012F910 00452C70 up-gdb_.00455984 up- gdb_.00452C6B 0012F960 **** Ở đây ta chú ý đến dòng : Quote: 0012F910 00452C70 up-gdb_.00455984 up- gdb_.00452C6B 0012F960 **** Double-Click vào dòng này ta đến địa chỉ 0012F960 : Quote: 00452C69 > /8B03 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX] 00452C6B . |E8 142D0000 CALL up-gdb_.00455984 00452C70 . |8B03 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX] ; CMP BYTE PTR DS:[EAX+8C],0 00452C79 . |74 0F JE SHORT up-gdb_.00452C8A 00452C7B . |8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4] 00452C7E . |C780 34020000>MOV DWORD PTR DS:[EAX+234],2 00452C88 . |EB 14 JMP SHORT up-gdb_.00452C9E 00452C8A > |8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4] 00452C8D . |83B8 34020000>CMP DWORD PTR DS:[EAX+234],0 00452C94 . |74 08 JE SHORT up-gdb_.00452C9E 00452C96 . |8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4] 00452C99 . |E8 26FDFFFF CALL up-gdb_.004529C4 00452C9E > |8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4] 00452CA1 . |8B80 34020000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+234]
  6. 00452CA7 . |85C0 TEST EAX,EAX 00452CA9 .^\74 BE JE SHORT up-gdb_.00452C69  
Đồng bộ tài khoản