intTypePromotion=1

Đặc trưng ngôn ngữ báo chí

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
1.566
lượt xem
299
download

Đặc trưng ngôn ngữ báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta đã biết, chức năng cơ bản, có vai trò quan trọng hàng đầu của báo chí là thông tin. Báo chí phản ánh hiện thực thông qua việc đề cập các sự kiện. Không có sự kiện thì không thể có tin tức báo chí. Do vậy, nét đặc trưng bao trùm lên báo chí là có tính sự kiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc trưng ngôn ngữ báo chí

 1. Môn: c trưng ngôn ng báo chí Phóng s : - Hà N i hay…Hà L i. - Tranh th trên gi ng ư ng 1
 2. M u Như chúng ta ã bi t, ch c năng cơ b n, có vai trò quan tr ng hàng uc a báo chí là thông tin. Báo chí ph n ánh hi n th c thông qua vi c c p các s ki n. Không có s ki n thì không th có tin t c báo chí. Do v y, nét c trưng bao trùm lên báo chí là có tính s ki n. Phóng s là m t th lo i mang tính s ki n nóng b ng. T trư c n nay th lo i này ư c r t nhi u phóng viên ưa chu ng ( c bi t là các phóng viên Nga). V y “phóng s ” là gi?. Khái ni m “phóng s ” xu t hi n vào n a u th k XIX và có ngu n g c t ti ng Latinh: “reportare”, có nghĩa là “truy n t”, “thông báo”. Ban u, th lo i phóng s là nh ng bài báo thông tin cho b n c v ti n trình c a các cu c x án, các b n th o c a qu c h i, nh ng cu c h p khác nhau…V sau nh ng phóng s d ng này ư c g i là “bài tư ng trình”. Còn “phóng s ” tr thành tên g i c a nh ng bài báo mang tính ch t hơi khác, mà c th là nh ng bài v n i dung và hình th c gi ng các bài ký. Các nhà báo phóng s xu t s c c a phương Tây như: JonhRid, Egon Erwin Kis, Ernest Hemingway, Julius Fuchik…Theo như cách hi u hi n nay c a chúng ta s là nh ng ngư i vi t ký s hơn là nhà báo phóng s . Và hi n nay, khi m t s phóng viên châu Âu nói i u gì ó v phóng s thì ta có ý ch cái Nga ư c g i là ký s . Như v y ký s c a phương Tây là “h hàng” g n nh t và ti n thân c a phóng s ngày nay c a Nga. Phóng s là m t lo i ký nh m ghi chép m t v n , s ki n nào ó có ý nghĩa th c s so v i tuỳ bút, ss có m c ích t s , tr c ti p, ph m vi và c i m ư c quy nhch y ch , có th t. ó là m t th văn g n v i khoa h c hơn là ngh thu t, giàu y u t thông tin hơn là y u t tr tình (theo Nguy n Xuân Nam). C u trúc c a m t phóng s g m có ba ph n: - Ph n m u - Ph n thân bài - Ph n k t lu n. 2
 3. Th lo i phóng s trong báo chí Vi t Nam hi n nay là m t s bùng n , c bi t t nh ng năm 1920-1950. Phóng s là m t th lo i xung kích hàng u, phóng s xu t hi n nh ng th i i m có v n , có s chuy n bi n m nh m , b c xúc, mâu thu n gay g t. Năng l c ph n ánh hi n th c dư i m t d ng b c tranh sinh ng v a chi ti t, v a khái quát, c th , s ng ng v i vai trò c a ngôn ng c th có tính tr n thu t mang cá tính. Dư i ây là hai bài phóng s , cũng ang là nh ng v n khá là b c xúc, mà chúng ta c n quan tâm và có nh ng gi i pháp kh c ph c nhanh chóng tình tr ng này. Hà N i hay hà ...…Hà L i!!! Bài ph n ánh 3
 4. Mùa mưa năm 2007 ã i qua v i 6 tr n ng p úng n ng, và mùa mưa năm 2008 l i ang n, tính n th i i m này, m c dù chưa n mùa mưa năm nay Hà N i ã ph i ng p nư c trong 3 tr n l t. Trong ó có nh ng tr n mưa ch kéo dài kho ng 2 n 3 ti ng ng h nhưng cũng làm h u h t các tuy n ư ng trong ph i ch u. L i d ng hoàn c nh n i thành b ng p úng. này nhi u thanh niên không có ý th c Th c tr ng còn c tình kéo ga cho xe i th t Hà N i b ng p úng, kh s nhanh nư c trên ư ng b n càng nh t là nh ng ngư i i làm và i h c. m nh “càng p” càng t t, r i sau ó Trong nh ng ngày mưa l t như th cư i khoái chí khi ai ó b ư t sũng. này, ngư i dân Hà N i i làm và i Nhưng n u ư ng ng p mà các h c mu n là vi c thư ng xuyên di n phương ti n giao thông còn i l i ra. Nhưng n ư c nơi làm vi c ư c thì t c là tình hình chưa n trong nh ng ngày mưa như th cũng m c t h i. Hi n tư ng nhi u xe b là i u may m n l m r i, dù là mu n. ch t máy, không th ti p t c i ư c ã có không ít ngư i dân n nơi làm là i u t t y u khi b ng p nư c quá vi c r i nhưng l i ph i “l ch th ch” sâu. Xe trư c không i ư c thì xe sau tr v nhà v i b d ng “ư t như chu t cũng ph i ch u chung s ph n. Th là l t” không ph i vì nư c t trên tr i rơi Hà N i v n n i ti ng v i n n t c xu ng mà vì nư c t m t ư ng b n ư ng, trong nh ng ngày mùa mưa lên. ư ng i ng p trong nư c, xe i này l i càng kh s hơn. n âu, nư c b n tung toé t i ó. B t ch p lu t giao thông H u qu thì nh ng ngư i i hai bên C n mùa mưa là trong thành ư ng ph Hà N i l i có nhi u tuy n ư ng 4
 5. b ách t c giao thông như v y. Nh ng dàh cho xe máy và ôtô, xe p thì ngư i tham gia giao thông ph i ch t “trèo” lên c v a hè i…Hình như v t tìm ư ng tránh nư c nhưng vào nh ng ngày mưa như th , c nh sát h u như không th tìm th y l i thoát. giao thông cũng có ph n “thông c m” Nhi u tuy n ư ng ng p t ic n a hơn v i ngư i i ư ng. Mi n làm sao mét. Th m chí n c nh ng tuy n ư ng thông càng nhanh càng t t. ư ng ư c coi là cao là tr c xương H u qu kéo theo s ng như ph Hu thì trong nh ng Tình tr ng ng p úng Hà N i ngày mưa to và kéo dài cũng ph i ch u không ch làm nh hư ng n tr t t c nh “n m sâu trong lòng…nư c”. giao thông c a thành ph mà nó còn Trong nh ng ngày này n u ra kéo theo hàng lo t nh ng v n khác ư ng thì ch c ch n s b t g p tình như: v sinh môi trư ng, c nh quan tr ng l n x n trên các tuy n ư ng. thành ph ,công vi c cu ngư i dân,…Nư c không nh ng ng p trên ư ng mà còn tràn c vào nhà. Tôi ã có d p n thăm m t s xóm tr sinh viên vào nh ng ngày mùa mưa. Và i n ư c nh ng nơi ó, tôi ã ph i “bì bõm” l i g n 1km vì trong ngõ sâu xe không th i vào ư c. n nơi, tôi th y m t s phòng tr b ng p úng r t Do úng ng p nhi u ngư i tham n ng, gi a n n nhà và m t nư c ch gia giao thông ã ph i b t ch p lu t cách nhau vài cm. M i khi co ngư i i giao thông i ngư c chi u ho c là qua i l i là nư c l i tràn c vào trong i không úng ph n ư ng c a mình nhà. tránh nư c: ngư i i xe máy thì i Nói như v y có nghĩa là tình ph n ư ng giành riêng cho xe Buýt, tr ng ng p úng là m t v n r t quan xe Buýt vì th mà ph i l n sang ư ng tr ng, ch không ơn gi n là vi c 5
 6. “sau cơn mưa tr i l i t nh”, ư ng l i mương thoát nư c chưa ư c h t ng p. c i t o nên nư c thoát không nhanh, Gi i pháp d n n úng ng p. Ngư i dân Hà N i Th c ra, t nhi u năm nay Hà v n hy v ng v i d án thoát nư c giai N i ã có nhi u bi n pháp kh c o n 2, Hà N i s “l t” hơn. ph c và h n ch tình tr ng này. Thành Trong khi ch i và hy v ng, ph ã cho tri n khai d án thoát nư c ngư i dân Hà N i v n c nói “ ùa” (2005-2010). D án này bao g m hai r ng: c n mùa mưa là thành ph giai o n v i t ng s ti n u tư lên này l i ng p trong nư c nên m i có t i 5000 t ng. Giai o n 1 c a d tên là Hà…l i! Cách gi thích như án ã k t thúc, nhưng tình hình ng p này ã b sung thêm cho s lí gi i l t thì “ âu v n vào y”. Hà N i v n trư c kia v cái tên Hà N i ng p l t thê th m vào nh ng ngày mưa. M t cơn mưa l n trong th i gian ng n cũng làm cho giao thông trong thành ph trì tr , nhi u tuy n ư ng, tuy n ph chìm trong nư c su t nhi u gi . Lý gi i cho tình tr ng này, các cơ quan ch c năng cho bi t: nguyên nhân chínhn là do h th ng thoát nư c chưa ư c ng b v i nhi u h , 6
 7. TRANH TH TRÊN.... Bao gi th y i m danh g i tao GI NG Ư NG. d y nhé! Hôm qua, chơi game nt n 3h m i ng , bây gi bu n ng ch t ư c, tao ph i ng gi c ây. Nói xong, Nam (m t sinh viên l p k48- khoa qu n lí ô th , trư ng i H c Ki n Trúc Hà N i) n m g c xu ng bàn. M t c nh tư ng th t áng bu n n u ai ó t n m t nhìn th y không khí h c t p c a l p k46-khoa qu n lí ô th , trư ng H Ki n Trúc Hà N i, vào ti t 4 (10h30’) thì cũng s có tâm tr ng th t v ng như tôi. Th y c gi ng bài trên, còn sinh viên thì c vi c ng ngon lành dư i. Tôi ã có cơ h i ư c t n m t ch ng ki n c nh tư ng này, khi n ng i trà tr n vào l p h c. L p r t ông con trai, ch có lác ác vài b n n . Tôi óng vai m t 7
 8. ngư i b n trong l p ng i v a l ng trư ng i h c. ây là tình tr ng nghe th y gi ng bài v a quan sát l p chung c a t t c các trư ng, nó nh h c. hư ng r t l n n ch t lư ng d y và Ngã âu là giư ng: h c, chính vì v y mà các trư ng c n u gi h c c l p ng i khá pha nhanh chóng có nh ng bi n pháp ngay ng n, tr t t , nghe th y gi ng bài kh c ph c. c bi t các giáo viên ph i có v r t vào. Sau ó, n g n h t gi th t nghiêm kh c i v i nh ng hi n bàn1, bàn2, bàn3, bàn4 v n ng i h c tư ng này. Góp ph n thúc y s t t , t bàn5 tr xu ng m t s sinh nghi p giáo d c. viên ngáp ng n th dài n m bò trên bàn ng . M i ngư i m t tư th , nhìn th t áng bu n, nhưng i u áng bu n hơn là cu i l p h u h t ã g c xu ng bàn và ng t bao gi không bi t, ang trong tình tr ng “say n ng” r i. ã v y, m t c u sinh viên ng i ngay bàn u tư ng là chăm ch h c hành, m t tay v n c m bút “t c ký” như th t.Ai ng , c u ta cũng ang say Li u có ph i i H c là “t sưa v i cu n ti u thuy t (Th ng gù h c” như các b n sinh viên v n hay nhà th c bà Pari - Vichtohuygo) nói, hay vì m t s sinh viên b n b u dư i ngăn bàn th nh tho ng l t sang h c nhi u trư ng cùng m t lúc, hay trang u n. nhi u lý do khác n a…mà các b n l i Nh ng “vi c riêng” sinh viên có hi n tư ng ng ngay trên gi ng làm trong gi h c là i u không th ư ng như v y. Tuy nhiên, dù sao i ch p nh n ư c. Không ch trư ng chăng n a ây cũng ánh giá m t Ki n Trúc mà h u h t t t c các ph n chưa có ý th c c a sinh viên 8
 9. hi n nay. Không tôn tr ng giáo viên, chưa ý th c cao trong h c t p, t ó d n n nh ng h u qu là: thi l i , h c l i tràn lan. Ch t lư ng ào t o không cao. ó cũng là m t trong nh ng nguyên nhân sinh viên hi n nay ra trư ng th t nghi p nhi u 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2