intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Dân số tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và số giờ làm việc

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
75
lượt xem
7
download

Dân số tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và số giờ làm việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dân số, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và số giờ làm việc.Đăng Đinh Thăng ̣ ̀ ́.Khoa Kinh tế Phat triên ́ ̉ Đai hoc Kinh tế TP.HCM ̣ ̣...11/06/13..Thang Dang Dinh..2...Nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dân số tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và số giờ làm việc

 1. Dân số, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và số giờ làm việc ̣ ̀ ́ Đăng Đinh Thăng Khoa Kinh tế Phat triên ́ ̉ Đai hoc Kinh tế TP.HCM ̣ ̣
 2. 11/06/13 Thang Dang Dinh 2
 3. Nội dung bài giảng  Vấn đề phân bổ thời gian của một cá nhân  Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động  Xu hướng chung của tỷ lệ tham gia lực lượng lao đông ̣  Sự thay đổi mang tính chu kỳ của tỷ lệ tham gia lực lượng lao động  Sự thay đổi của lực lượng lao động theo tình hình chung của nền kinh tế 11/06/13 Thang Dang Dinh 3
 4. VẤN ĐỀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA MỘT CÁ NHÂN 11/06/13 Thang Dang Dinh 4
 5. Phân bổ thời gian của một cá nhân ̀  Mô hinh Becker  Các đặc tính của hàng hóa tiêu dùng  Lựa chọn của hộ gia đình  Hiệu ứng Becker 11/06/13 Thang Dang Dinh 5
 6. Mô hình Becker  Phat triên từ mô hinh tân-cổ điên về quyêt ́ ̉ ̀ ̉ ́ đinh lam viêc-nhan rôi nhăm giai thich sự ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ ̀ ̉ ́ phân bổ nguôn lực thời gian cua môt cá nhân ̀ ̉ ̣ khi tham gia thị trường lao đông̣ 11/06/13 Thang Dang Dinh 6
 7. Những thay đổi so với mô hình tân-cổ điển  Sự anh hưởng cua hộ gia đinh (các thành viên ̉ ̉ ̀ khác) đôi với viêc ra quyêt đinh cua môt cá nhân ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣  Thời gian được sử dung cho nhiêu muc đich khac ̣ ̀ ̣ ́ ́ nhau: Hang hoa trung gian (goods) + Thời gian ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ (time) = Hang hoa tiêu dung tao ra thoa dung (the utility-yielding commodity) • Thị trường lao đông ̣ • San xuât tai hộ gia đinh ̉ ́ ̣ ̀ • Tiêu dung hang hoa và dich vụ ̀ ̀ ́ ̣ 11/06/13 Thang Dang Dinh 7
 8. Điều kiện ràng buộc  Sự đánh đổi (trade-offs): Trong điêu kiên ̀ ̣ cac yêu tố khac không đôi, nêu môt hộ gia ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ đinh danh nhiêu thời gian hơn cho viêc tham ̀ ̀ ̀ ̣ gia thị trường lao đông thì họ sẽ có it thời ̣ ́ gian hơn cho cac hoat đông san xuât hộ gia ́ ̣ ̣ ̉ ́ đinh và tiêu dung hang hoa, và ngược lại ̀ ̀ ̀ ́ 11/06/13 Thang Dang Dinh 8
 9. Các đặc tính của hàng hóa tiêu dùng  Tính chất thâm dung “đầu vào”: • Thâm dung thời gian (time-intensive) ̣ • Thâm dung hang hoa trung gian (goods- ̣ ̀ ́ intensive)  Tinh chât thay thế giữa cac đâu vao để san ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ xuât ra hang hoa tiêu dung (commodities): • Thời gian • Hàng hóa trung gian 11/06/13 Thang Dang Dinh 9
 10. Lựa chon cua hộ gia đinh ̣ ̉ ̀  Mục tiêu: Tối đa hóa độ thỏa dụng của hộ gia đình  Các vấn đề quyết định: • Mong muốn hàng hóa tiêu dùng nào? • Cách thức để tạo ra hàng hóa tiêu dùng hộ mong muốn? • Cach thức mà cac thanh viên trong hộ gia đinh ́ ́ ̀ ̀ phân bổ thời gian? “Lợi thế so sánh”? 11/06/13 Thang Dang Dinh 10
 11. Hiệu ứng Becker  Xem xét lai hiêu ứng thu nhâp và hiêu ứng ̣ ̣ ̣ ̣ thay thế 11/06/13 Thang Dang Dinh 11
 12. Hiêu ứng thu nhâp Becker ̣ ̣  “Nới lỏng” giả định: Mức lương có thể thay đổi 11/06/13 Thang Dang Dinh 12
 13. Hiêu ứng thu nhâp Becker ̣ ̣ Hành vi của hộ gia đình thay đổi Phân bổ thời gian Thu nhập từ Mức lương cho thị trường lao thị trường lao tăng động nhiều hơn động tăng Giảm thời gian Số thời gian sử Tiêu dùng hàng cho thị trường dụng cho tiêu dùng hóa (trung gian) lao động hàng hóa tăng tăng 11/06/13 Thang Dang Dinh 13
 14. Hiêu ứng thay thế Becker ̣  Khi mức lương tăng: hộ gia đinh sẽ có khuynh ̀ hướng thay thế hang hoa tiêu dung thâm dung ̀ ́ ̀ ̣ thời gian băng hang hoa tiêu dung thâm dung ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́ hang hoa trung gian  Vấn đề liên quan: Sự phát triển của cac cửa ́ hang thức ăn tiên lợi (KFC)? ̀ ̣ 11/06/13 Thang Dang Dinh 14
 15. Hiêu ứng Becker ròng ̣  Tac đông rong cua hiêu ứng thu nhâp và hiêu ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ứng thay thế Becker lên số giờ lao đông mà ̣ môt cá nhân và hộ gia đinh quyêt đinh cung ̣ ̀ ́ ̣ ứng trên thị trường có thể là dương hoăc âm, ̣ tuy thuôc vao tương quan độ lớn riêng rẽ cua ̣ ̀ ̉ từng hiêu ứng ̣ 11/06/13 Thang Dang Dinh 15
 16. TỶ LỆ THAM GIA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 11/06/13 Thang Dang Dinh 16
 17. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động  Khái niệm  Đo lường 11/06/13 Thang Dang Dinh 17
 18. Khái niệm  Tỷ lệ tham gia lực lượng lao đông: là tỷ lệ giữa ̣ lực lượng lao đông thực tế tham gia lam viêc so với ̣ ̀ ̣ lực lượng lao đông tiêm năng ̣ ̀  Trong đó: • Lực lượng lao đông thực tế tham gia lam viêc: bao gôm ̣ ̀ ̣ ̀ cả những người đang có viêc lam và những người thât ̣ ̀ ́ nghiêp nhưng đang nỗ lực tim kiêm viêc lam ̣ ̀ ́ ̣ ̀ • Lực lượng lao đông tiêm năng: cac cá nhân trong diện ̣ ̀ ́ “dân số trong độ tuôi lao đông” ̉ ̣ 11/06/13 Thang Dang Dinh 18
 19. Tình huống Việt Nam  Độ tuổi lao động ở Việt Nam được xác định như thế nào?  Các nhóm trong độ tuổi lao động: • Thanh niên? • Trung niên? • Già? 11/06/13 Thang Dang Dinh 19
 20. Đo lường  Công thức tinh tỷ lệ tham gia lực lượng lao ́ ̣ đông (the labor force participation rate – LFPR): Lực lượng lao động thực tế tham gia làm việc LFPR = x 100 Lực lượng lao động tiềm năng 11/06/13 Thang Dang Dinh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản